Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5

В зв’язку з подальшим погіршенням екологічного стану довкілля та постійно діючими джерелами забруднення важкими металами навколишнього середовища гостро стоїть проблема оцінки стану поверхневих та підземних вод та якості питної води.
В Україні гостро постала проблема створення системи лабораторій екологічного надзору та моніторингу токсикантів, що можливо на базі державного приладобудування, яке відповідало б сучасним вимогам до аналітичних приладів: висока чутливість і точність аналізу, надійні метрологічні показники, мінімальна кількість підготовчих операцій, автоматизація і комп’ютеризація процесів вимірювань; низька собівартість аналізу.
       На основі електрохімічного методу інверсійної хронопотенціометрії кафедрою аналітичної і біонеорганічної хімії НАУ спільно з Інститутом Кібернетики НАН України та ТОВ „Міріада” створено програмно-комп’ютерний аналізатор М-ХА1000-5 для контролю важких металів в об’єктах довкілля з новим програмним забезпеченням (Windows XP), який відповідає поставленим вимогам і не поступається кращим зарубіжним аналогам, але має значно нижчу вартість. М-ХА1000-5 не має аналогів в державному аналітичному приладобудуванні і має такі переважні особливості:
чутливість вимірювань 1,0 – 0,0005 мкг/см3 (Pb, Cu, Cd, Zn, Sn);
всі операції електрохімічного циклу, за винятком внесення стандарту і зміни проби, виконуються в автоматичному режимі за допомогою програми створеної для операційної системи Windows XP;
результати вимірювань в графічному і цифровому варіантах вносяться в банк даних і можуть бути роздруковані за допомогою принтера;
ітеративна обробка хронопотенціограм завершується разом з параметрами електрохімічної інверсії;
повністю автоматизована операція врахування фонових показників (холостий дослід);
програма передбачає до 5 добавок. Результати апроксимуються методом найменших квадратів.
       Розроблені методологічне, алгоритмічне і програмне забезпечення методик визначення свинцю, міді, кадмію, цинку у воді різного природного походження.
       Для проведення аналізу питна або природна вода підлягає фільтруванню через фільтр „біла” або „синя” смуга. Отриманий фільтрат в кількості 100 см3 повільно випаровується в термостійкому хімічному стакані до об’єму 5-8см3, охолоджується.
       Для подальшої мінералізації розчинених у воді органічних речовин додається 1см3 HNO3 (густина 1,40 г/см3) та 2 см3 H2O2 (30%). Суміш залишається на 15 хвилин, а потім випаровується до сухого стану. Сухий залишок розчиняється у 25см3 2М соляної кислоти. Вимірювання проводяться згідно електрохімічного циклу, який введено в програму придаду.
       В таблиці 1 приведені результати вимірювань вмісту важких металів в зразках води Голосіївського району м. Києва на приладі М-ХА1000-5 (таблиця 1).
Таблиця 1 – Результати визначення важких металів у воді на приладі М-ХА1000-5
Проби води
Голосіївський р-н, м.Київ

Концентрація, мг/дм3

Pb

Cu

Cd

Zn

Вода питна, бювет, вул. Героїв Оборони, 10

0,000156

0,00356

0,0000905

0,0359

Вода питна, бювет, Голосіївська площа

0,000213

0,00445

0,000109

0,0496

Вода озеро Дідоровка

0,00089

0,0556

0,000621

0,0758

Вода озеро Голосіївське

0,00145

0,0451

0,000947

0,0697
Аналіз вимірювання проводили за методом добавок.
 
Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5 / Галімова В.М., Рідей Н.М., Карнаухов О.І., Суровцев І.В., Буров О.В., Гончар С.О., Пилипенко Н.В., Татарінов О.Е. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 165.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet