Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії

        Метою роботи є створення енергоефективних систем постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням біоенергетичних ресурсів в комплексі з традиційними та нетрадиційними джерелами енергії шляхом систематизації і узагальнення існуючого вітчизняного і закордонного досвіду [1-5] (технології, апаратурно-схемні рішення, обладнання тощо) і розробки на цій основі системних методів синтезу вказаних вище систем.
       Проведено систематизацію і узагальнення інформації з формування енерготехнологічних схем з біогазовими, когенераційними установками, теплогенераторами, теплонасосними установками і станціями, устаткуванням для використання нетрадиційних джерел енергії та ін.
       Узагальнено досвід комплексного використання і комбінування різних теплоносіїв в системах з урахуванням різних чинників, наприклад, доступності, зміни вартості енергоносіїв згідно з кон’юнктурою ринку та в різні періоди доби тощо.
       Розроблена узагальнена схема з надлишком елементів, технологічних зв’язків, режимів роботи, енергоносіїв, з якої формуються конкретні схеми енергоефективних систем тригенерації за запропонованими нами системними правилами.
       Оцінка енергетичної і екологічної ефективності системи здійснюється з урахуванням життєвого циклу системи. Метод оцінки впливу циклу життя виробу (ОВЦЖ) використовується для визначення впливу системи в цілому на навколишнє середовище. ОВЦЖ відображає взаємодію виробу з природою. При цьому розв’язуються дві основні задачі: визначення і оцінка екологічного впливу елементів під час їх виготовлення і в процесі експлуатації. Це допомагає виробникам вибирати між альтернативними варіантами і забезпечує основу для оцінки потенційних можливостей покращення та взаємодії системи з навколишнім середовищем.
       ОВЦЖ приймали по визначенню SETAC як оцінку впливу на екологію, що пов’язана з виробом, процесом або діяльністю за допомогою визначення енергії або матеріалів, які використовуються та визначенні відходів, що викидаються в навколишнє середовище. Є різні типи забруднень, наприклад, емісія парникових газів, які впливають на озоновий шар, викиди оксидів сірки, викиди сполук NOx, антропогенна токсичність тощо. Всі вони враховуються при оцінці циклу життя виробу
       Оцінка енергії і викидів для всіх матеріалів і енергоносіїв базується на повному їх циклі життя і це означає, що вміст енергії в матеріалах – це сума енергій витрачених на добування корисних копалин, їх обробку, виготовлення виробів, їх транспортування і знищення. Збір даних за складовими частинами циклу життя виробу включає визначення кількості вхідних і вихідних потоків матеріалів і енергії, які пов’язані з системою, що розглядається.
       Життя системи приймали таким, яке складається із чотирьох етапів: добування і обробка сировини (природних копалин); виготовлення виробу; експлуатація виробу; утилізація виробу, що відпрацював.
       Аналіз життєвого циклу системи, на наш погляд, необхідний для об’єктивного визначення її техногенного навантаження на навколишнє середовище.
 
Література
1. Грицына В.П. Стратегический план развития малых локальных энергоустановок в США // Промышленная энергетика. – 2001. – №12. – С.50 – 53.
2. Чепурной М.Н., Ткаченко С.И., Корженко Е.С. Создание мини-ТЕЦ на базе отопительных котельных и ГТУ // Энергосбережение. – 2006. – №3. – С. 18 – 20.
3. Ткаченко С.Й., Ларюшкін Є.П., Нудель Г.О., Таргоня В.С. Оцінка енергетичної ефективності біогазової установки // Вісник ВПІ. – 1998. – №2. – С. 48 – 55.
4. Ткаченко С.Й., Чепурний М.М., Степанов Д.В. Розрахунки теплових схем і основи проектування джерел теплопостачання. Навч. посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2005. – 137 с.
 

Система постачання теплової, електричної енергії і холоду з використанням альтернативних джерел енергії / Ткаченко С.Й., Резидент Н.В. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 194.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet