Біомаса як альтернативне джерело енергії

Зараз відбувається підвищення інтересу до використання нетрадиційних відновлюваних джерел енергії, бо це дозволяє країні знизити рівень залежності від імпорту енергоносіїв, а також сприяти вирішенню екологічних проблем, таких як обмеженість викопних енергоресурсів, викиди парникових газів.
       Сталий розвиток країни в області енергетики – це не тільки повне енергозабезпечення суспільства й промислового сектора, але й мінімізація шкідливого впливу на оточуюче середовище від використання енергоресурсів. Серед економічних індикаторів сталого розвитку, навіть існує індикатор, що надає співвідношення кількості товарів/послуг, вироблених/здійснених із заощадженням енергії чи використанням альтернативних джерел енергії, до загальної їх чисельності.
       З кожним роком збільшується доля використання альтернативних джерел енергії, серед яких біомаса складає значний сектор, бо займає за величиною четверте місце після запасів вугілля, газу та нафти. В країнах Європи на її долю припадає понад 60% від використання відновлюваних джерел енергії (показник цей підвищується і до 2030 р. може досягнути 74%) та до 2010 року буде складати близько 9% споживання первинних енергоносіїв. Україна до цього року планує покривати до 3-5% загального споживання первинних енергоносіїв, а до 2030 року – 9-12%. Зараз за рахунок біомаси покривається десь близько 1% потреби у первинних енергоносіях.
       До біомаси входить не тільки рослинна органічна речовина (зернові культури, кукурудза, соняшник, відходи деревини), але й гній, газ звалищ. При цьому установки анаеробної переробки біомаси з отриманням біогазу, тобто біогазові установки виконують також роль очисних споруд, бо перероблюють органічні відходи у нейтральні мінеральні продукти. Якщо установки для використання вітрової, сонячної (екологічно чистої) енергії є пасивно чистими, то біогазові установки є активно чистими, бо усувають екологічну небезпеку тих продуктів, які й використовують у якості джерел енергії. Наприклад, технологія метанового зброджування гною дозволяє отримувати біогаз і усуває бактеріальне, хімічне забруднення ґрунту, води, повітря, що відбувається у накопичувачах гною. При цьому виробляються високоякісні добрива, білково-вітамінні кормові добавки, тому вона є безвідходною. Крім того, використання альтернативного джерела енергії – біогазу – не порушує баланс СО2 в атмосфері та усуває виділення метану, що відбувається в місцях накопичення гною. Зниження викидів парникових газів при заміні викопного палива на біомасу, паливний та природоохоронний аспекти є причинами швидкого розвитку біоенергетики в західних країнах. 
       Україна має великий потенціал для розвитку біоенергетичних технологій як за обсягом накопичення органічних відходів (125 млн. т за сухою речовиною в рік), так і за рівнем науково-дослідницьких робіт. Роботи по розвитку біогазової техніки ще в період СРСР проводились в Сумському та Запорізькому науково-виробничому об’єднаннях: установки типу “Біогаз” та “Кобос”. При цьому для отримання електроенергії з біогазу використовують газові двигуни з електрогенератором. В Україні такі дизельні електростанції випускають “Завод ім. Малишева”, “Юждизельмаш”, “Первомайськдизельмаш”.
       Нами була розглянута біогазова установка Сумського НВО ім. Фрунзе “Біогаз 301С” і дизель-генераторна установка заводу ім. Малишева 11Д100 потужністю 1000 кВт, та на їх основі показана можливість створення енергозберігаючої системи “метантенк – газодизельний генератор”, де тепло для підтримки необхідного температурного режиму процесу зброджування біомаси надходить не з біогазом, а з водою із системи охолодження двигуна та з вже відферментованою масою, що йде з метантенка. При цьому біогаз у повному об’ємі йде на виробітку електроенергії, дозволяючи забезпечувати не тільки потреби функціонування біоустановки, але й спрямовувати постачу електроенергії на зовнішнє користування. Це в значній мірі сприяє розвитку малої енергетики та її децентралізації для автономного енергопостачання сільського господарства, що входить до програми реконструкції енергетики України.
 
Біомаса як альтернативне джерело енергії / Боглаєнко Д.В., Адамчук Б.І., Шапорев В.П. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 215.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р.
Вінницький національний технічний університет
Секція 5 “Інженерні шляхи вирішення екологічних проблем України. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії ”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet