Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник

Постановка проблеми. До системи екологічного моніторингу Дніпра входить і соціальний компонент. Його треба розглядати як невід’ємну частину здійснення природоохоронної діяльності.
Інформованість населення щодо виконання проектів екологічного моніторингу та оприлюднення отриманих результатів має виключно важливе значення. Населення виявляє підвищену зацікавленість до стану довкілля, а тому будь-яка інформація, отримана в результаті наукових досліджень, викликає значний суспільний інтерес та певний резонанс.
       Мета дослідження. Соціальний компонент моніторингу органічно пов’язаний з усіма іншими компонентами і у комплексі спрямований на вирішення наступних завдань: розробка програм спостереження за станом навколишнього природного середовища визначеної акваторії Дніпра; організація спостережень і проведення вимірів показників об’єктів екологічного моніторингу; забезпечення вірогідності і порівнянності результатів спостережень; збір і обробка результатів спостережень; організація збереження результатів спостережень, ведення спеціальних банків даних, що характеризують екологічну ситуацію; гармонізація банків і баз екологічної інформації з міжнародними еколого-інформаційними системами; оцінка і прогноз стану Дніпра й антропогенних впливів на нього, стану природних ресурсів; прогнозування майбутніх змін екології Дніпра у зв’язку з такими показниками, як здоров’я населення та впливи на майбутні зміни у природному середовищі; організація і проведення оперативного контролю, вимірів забруднення, що утворилося в результаті аварій і катастроф, а також прогнозування екологічної обстановки й оцінка нанесеного акваторії Дніпра збитку; забезпечення доступності інтегрованої екологічної інформації для широких кіл споживачів, включаючи населення, громадські рухи, партії, організації; інформаційне забезпечення органів управління інформацією про стан басейну Дніпра за основними показниками екологічної безпеки; розробка і реалізація єдиної науково-технічної політики в галузі екологічного моніторингу.
       Організація та результати дослідження. У структурі соціального складника екологічного моніторингу басейну Дніпра ми виділяємо тематичні і територіальні підсистеми. Тематичні підсистеми здійснюють спостереження і контроль стану окремих об’єктів, що підлягають екологічному моніторингу. Кожна тематична система складається з однієї чи декількох систем спостереження і контролю, об’єднаних за принципом “спільності об’єкту” моніторингу. Ці підсистеми стежать за екологічним станом об’єктів навколишньої природного середовища; за екологічною безпекою людей у залежності від стану компонентів системи; за станом і якістю природних ресурсів, що використовуються у конкретних видах діяльності; за станом джерел антропогенного впливу на екосистему Дніпра. Державний моніторинг водних об’єктів, запасів поверхневих і підземних вод здійснюють відповідні державні органи. Територіальні підсистеми екологічного контролю басейну Дніпра створюються відповідно до пунктів забору проб. Побудова таких підсистем реалізується ієрархічний принцип і коли екологічна обстановка цього вимагає – прицільного інформування населення у місцях виникнення екологічної напруженості. Цей підхід виправдовує себе, оскільки основні екологічні показники в усьому басейні Дніпра не залишаються однаковими та не розподіляються рівномірно. З метою відпрацьовування єдиного науково-методичного підходу до комплексного спостереження стану Дніпра, з огляду на сформовану напружену екологічну обстановку, розпочата робота по відпрацьовуванню і впровадженню систем екологічного моніторингу у практику керування природоохоронною діяльністю й екологічною безпекою. У рамках соціального аспекту екологічного моніторингу варто розглядати і виробничий моніторинг навколишнього середовища (“само моніторинг”). Користувачі вод зобов’язані самі вести облік і здійснювати звітність та інформувати свої колективи про вплив здійснюваної ними господарської діяльності на акваторію Дніпра. При цьому засобу  вимірювання, використовувані природокористувачами, повинні відповідати вимогам стандартизації і метрології. Нами зроблено спроби встановлення контактів з підприємствами, що є користувачами вод Дніпра, і поширення на цих підприємствах інформації про стан довкілля та стан вод Дніпра. Це є один з важливих аспектів формування громадської думки про необхідність зменшення техногенного навантаження на акваторію Дніпра.
 
Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник / Білик Л.І. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 82.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 2 “ Моделювання і моніторинг довкілля. Геоінформаційні системи і технології”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet