Формування екологічної культури вчителя

        Екологічна культура – це своєрідне, специфічне сполучення знань та загальнолюдських рис (людяності, гуманності, совісливості, відповідальності, бережливості та ін.), які реалізуються в конкретних історичних та соціально-екологічних умовах буття людини і виявляються у ціннісному ставленні до навколишнього світу, а також у збереженні навколишнього середовища, традицій, звичаїв, обрядів, примноженні довкілля.
       В поняття екологічної культури вчителя мають входити такі аспекти: 
1) загальноосвітні та спеціальні екологічні знання; 
2) правила техніки безпеки і поведінки учнів у навколишньому середовищі; 
3) уміння вчителів планувати проведення екологічних ігор; 
4) уміння педагогів провести та оцінити якість виховного екологічного заходу; 
5) уміння вчителів робити аналіз обліку часу і матеріалів для екологічного виховання учнів у поза навчальний час.
       Розвиток екологічної культури вчителя ґрунтується на засвоєнні системи педагогічно-екологічних знань та практичних умінь, організації новітньої технології екологічного виховання учнів у навчальний та позанавчальний час, проведенні екологічних ігор, екскурсій у природу та ознайомленні з історичними пам'ятками екологічного минулого, які дозволяють розширити світогляд учнів. Система післядипломної освіти передбачає врахування індивідуальної психологічної структури мислення слухача, проявів його активності у процесі засвоєння професійно-наукових знань, ефективного використання інтенсивних освітніх технологій, спрямованих на підвищення професійної майстерності в екологічному вихованні учнів. Технологія екологічного виховання учнів – це цілеспрямований систематичний вплив вихователя на школяра з метою оволодіння основами екологічних знань, вироблення певних умінь та навичок особистості з урахуванням системи наукових принципів програмування та реалізації процесу навчально-виховної діяльності, використання у навчальній практиці найбільш ефективних методів і прийомів для розвитку екологічного мислення в учнівської молоді.
       Однією з основних характеристик сформованості екологічної культури є позитивне ставлення особистості до збереження природи, сформованість екологічної свідомості та інтересу до збереження довкілля, бажання вдосконалювати свою екологічну підготовку, задовольняти матеріальні і духовні потреби, займаючись працею в межах свого екологічного регіону. Екологічна спрямованість слухачів закладів післядипломної освіти передбачає розуміння і внутрішнє прийняття цілей і завдань їхньої екологічної діяльності, інтересів, ідеалів, установок, поглядів, переконань, які до неї належать. Всі ці риси та компоненти екологічної спрямованості є показниками рівня її розвитку, сформованості у слухачів об'єктивного світогляду, характеризуються стійкістю, домінуванням суспільних чи особистих мотивів, перспективою і складають основу становлення екологічної культури особистості.
       Шляхи виходу із екологічної кризи вбачаються у формуванні екологічної свідомості суспільства, насамперед, через освітньо-виховну систему на ґрунті нової еколого-освітньої моделі. Вирішення цієї проблеми можливе за умови досягнення високого рівня екологічної культури вчителя.
Література
1. Андрейцев В.І. Екологічне право. – Київ: Вентурі, 1996. – 208 с.
2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник.-К.: ІЗМН, 1998. – 204 с.
3. Герасимчук В.М. Уроки географії України. – Луцьк: Вежа, 1996. – 206 с.
4. Гончаренко Семен. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.
5. Максимова Н.Ю. та ін. Життя та здоров'я: Навчальний посібник. – К.: Знання, 1998. – 160с.
6. Нісімчук А.С. та ін. Сучасні педагогічні технології. – К., 2000. – 368 с.
7. Основи екологічних знань. – Тернопіль: Тернопіль, 1994. – 176 с.
8. Основи соціоекології / За ред. проф. Г.О.Бачинського. – Київ: Вища школа, 1995. – 238с.
9. Педагогіка і психологія. – 1996. –  №1. – 192с..

Формування екологічної культури вчителя / Ясінська Н.В.  // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 304
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 7 “Соціально-економічні проблеми сталого розвитку. Екологічна освіта, виховання і культура”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet