Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі

        Оксиди азоту (NO, NO2), діоксид сірки (SO2) і оксид вуглецю (СО) є високотоксичними забруднювачами атмосферного повітря. 
       За   діючими   в   країнах   СНД   санітарними    нормами      середньодобові гранично допустимі концентрація (ГДКсд) цих  газів в атмосферному повітрі знаходяться на рівні мікроконцентрацій   і   складають: для SO2 – 0,05 мг/м3,   для NO – 0,06 мг/м3,  для NO2 – 0,04 мг/м3,     для СО – 3,0 мг/м3.
       Методи, покладені в основу роботи газоаналізаторів для контролю забруднення атмосферного повітря, повинні мати дуже високу чутливість і вибірковість до кожного аналізованого компонента, а також  дозволяти здійснювати безупинний аналіз без спеціального відбору  і підготовки проби. 
       В ЗАТ “Украналіт” освоєні найсучасніші методи газового аналізу. На їхній основі створена серія стаціонарних автоматичних газоаналізаторів (ГА) забруднення атмосферного повітря, які використовуються в системах екологічного моніторингу, а також автономно для наукових досліджень і локальних вимірювань у різних галузях промисловості.
       Для контролю SO2 використовується метод ультрафіолетової (УФ) молекулярної флуоресценції. Він заснований на збудженні молекул SO2 УФ випромінюванням з наступною реєстрацією інтенсивності флуоресцентного випромінювання, що виникає при переході молекул зі збудженого стану  в основне. Інтенсивність флуоресцентного випромінювання є мірою концентрації SO2  в атмосферному повітрі. На базі цього методу розроблена нова модель (667ФФ 05) стаціонарного автоматичного  газоаналізатора діоксиду сірки в атмосферному повітрі [1]. Для контролю NO, NO2 використовується хемілюмінесцентний метод аналізу. Він заснований на залежності інтенсивності хемілюмінесцентного випромінювання  від концентрації оксиду азоту в аналізованій газовій суміші. У газоаналізаторах оксидів азоту використовується хімічна реакція  між озоном  і оксидом азоту, у результаті якої утворюються збуджені молекули NO2. Перехід молекул NO2 в основний стан супроводжується хемілюмінесцентним випромінюванням. На базі цього методу розроблена нова модель (645ХЛ 10) автоматичного  газоаналізатора оксидів азоту [2].
       Для контролю СО використовується електрохімічний метод газового аналізу. Він заснований на принципі перетворення концентрації оксиду вуглецю в електричний струм на основі електрохімічного ефекту. Цей ефект спостерігається в результаті  електролізу постійним струмом при збереженні визначеного потенціалу на поверхні електрода.  Сила струму, який генерується  триелектродною електрохімічною коміркою, прямо пропорційна концентрації оксиду вуглецю в аналізованому повітрі [3]. На базі цього методу розроблені декілька  моделей (621 ЕХ07, 621 ЕХ15) стаціонарних автоматичних  газоаналізаторів оксиду вуглецю в атмосферному повітрі. Зазначені ГА складають основу автоматичного стаціонарного  посту спостережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”.  ГА виконані з використанням мікропроцесорної техніки. Мають аналогові і цифрові (RS-232) вихідні сигнали.
       В доповіді представлена  інформація про технічні, метрологічні та конструктивні особливості побудови автоматичних ГА розробки ЗАТ “Украналіт”, які використовуються  для безперервного екологічного моніторингу атмосферного повітря.
Література
1. Міхеєва І.Л. Флуоресцентний газоаналізатор діоксиду сірки (SO2) в атмосферному повітрі // Методи та прилади контролю якості, 2002. – №9. – С.68-71.
2. Міхеєва І.Л., Курінний В.К., Мазира Л.Д. Хемілюмінесцентний метод газового аналізу оксидів азоту (NO, NO2) // ВІСНИК НТУУ “КПІ”, серія ПРИЛАДОБУДУВАННЯ, 2004. – № 28. – С.46-54.
3. Михеева И.Л., Куринный В.К., Таякин В.Ю., Мазыра Л.Д. Автоматические газоанализаторы загрязнения атмосферного воздуха// Технология и конструирование в электронной аппаратуре, 2003. – №1. – С.28-31.
 
Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю  в  атмосферному повітрі / Курінний В.К., Мазира Л.Д., Міхеєва І.Л. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 168.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet