Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами

В умовах інтенсифікації видобування вуглеводневої сировини на території України надзвичайної актуальності набувають екологічні проблеми, що пов’язані з надходженням в навколишнє природне середовище екологічно небезпечних забруднень внаслідок діяльності підприємств нафтогазовидобувної та переробної галузей.
Особливості функціонування означених обєктів зумовлюють їх екологічну небезпеку для природного середовища, а екстремальні ситуації, що виникають в процесі аварійних витоків нафтопродуктів, супроводжуються значними екологічними ризиками та економічними збитками. Нафтогазоносна територія Харківської області налічує близько 100 родовищ нафти, газу і газового конденсату, займаючи перше місце в Україні з видобування природного газу. Об’єм видобування природного газу  лише у 2005 році склав 7,845 млрд. м?. Більша частина області відноситься до басейну р. Сів. Донець. Враховуючи важливе народногосподарське значення р. Сів. Донець, у квітні 2003 року Урядом було схвалено Концепцію з екологічного оздоровлення басейну, що зумовлено катастрофічним станом його водних об’єктів. Оскільки на ділянці басейну р. Сів. Донець у межах Харківської області зосереджено 75,9% діючих свердловин з видобування нафти, газу і газового конденсату, у 2005-2006 рр. було проведено обстеження територій, прилеглих до нафтогазовидобувних та переробних підприємств. Під час обстежень на   45 пробних площадках, визначених з урахуванням їх приуроченості до тієї чи іншої морфологічної одиниці ландшафту, відібрано більш як 200 зразків проб поверхневих, підземних вод, донних відкладів і ґрунтів, в яких вимірювався вміст нафтопродуктів і визначались токсичні (у пробах води) і фітотоксичні (у пробах ґрунту) властивості. Результати польових обстежень і лабораторних досліджень показали, що особливістю вуглеводневого  забруднення території є його просторово-розповсюджений повсюдний характер. Підтвердженням цього є такі дані: у всіх відібраних пробах ґрунтів і донних відкладів були виявлені нафтопродукти; у пробах підземних вод нафтопродукти визначені у 52% випадків; серед проб поверхневих вод у 95,5% випадків спостерігалось перевищення ГДК для води водних об’єктів рибогосподарського водокористування. Токсичні властивості поверхневих вод було зафіксовано у 52% , підземних – у 90% протестованих проб. Найбільш забрудненою вуглеводнями виявилась територія Балакліївського району Харківської області, що пов'язано з розташуванням у даному районі Шебелинського нафтопереробного підприємства і покладу вуглеводнів, який утворився в результаті виробничої діяльності цього підприємства і на цей час розповсюджений на площі близько 50 га. Крім того, на означеній території  відбувались неодноразові аварійні витоки газового конденсату. Серед невідкладних екологічних проблем, які необхідно вирішити для обмеження подальшого забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами, є такі: 
організація систематичних спостережень за станом поверхневих, підземних вод і ґрунтів (які на цей час практично не проводяться) з метою встановлення тенденцій у просторовому розповсюдженні вуглеводневого забруднення в басейні р. Сів. Донець та здійснення у подальшому контролю за забрудненням нафтопродуктами територій, прилеглих до нафтогазовидобувних та переробних підприємств;
удосконалення нормативної бази, зокрема, необхідно встановити ГДК нафтопродуктів для ґрунтів, оскільки на цей час природоохоронними службами використовується тимчасовий галузевий норматив – орієнтовно допустима концентрація для питної води, ГДК нафтопродуктів для якої взагалі не встановлено.
На нафтогазопереробному підприємстві, яке є основним джерелом забруднення обстежуваної території, необхідно здійснити  комплекс заходів з удосконалення технологічних процесів і устаткування, впровадження новітніх технологій, тощо. На територіях, які зазнали негативного впливу внаслідок вуглеводневого забруднення, доцільно проведення технічної та біологічної рекультивації порушених земель. В цілому слід підкреслити, що проблема забруднення природного середовища на нафтогазоносних територіях існує і потребує свого вирішення у зв’язку з постійно зростаючим антропогенним навантаженням на природне середовище. 
 
Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами / Некос В.Ю., Крайнюков О.М. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф.: тези допов. – С. 237.
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”
Вінницький національний технічний університет
Секція 6 “Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія”
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet