Автоматичний стаціонарний пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”

В Україні  мережа спостережень за забрудненням навколишньої природного середовища працює на базі центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО). Оцінка стану атмосферного повітря здійснюється на стаціонарних постах спостережень за забрудненням (ПСЗ). В атмосферному повітрі визначається вміст більш як 30 забрудників зокрема оксидів азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду, важких металів і бенз(а)пірену.
У діючих  ПСЗ збір і обробка інформації не автоматизовані. Вимірювання, засновані на лабораторно-хімічних методах аналізу проб і використовуються не стільки для прийняття оперативних управлінських рішень, скільки для статистичного аналізу. Так, відбір проб атмосферного повітря здійснюється в робочі дні чотири рази на добу: о 1, 7, 13 і 19 годинах. Хімічний аналіз відібраних проб здійснюється в лабораторіях  ЦГО відповідно до керівного документу по контролю забруднення атмосфери  РД 52.04.186-89. У м. Києві сьогодні працює 16 стаціонарних ПСЗ, які розташовані  у різних районах міста. У 2005 році ЗАТ “Всеукраїнський НДІ аналітичного приладобудування” (ЗАТ “Украналіт”) розробив новий  автоматичний стаціонарний пост спостереження за станом  атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”, що  являє собою інформаційно-вимірювальну систему (ІВС), призначену  для  автоматичного безупинного спостереження (моніторингу) за станом приземної атмосфери міст і великих промислових центрів. Пост призначений для використання в автоматизованих системах екологічного моніторингу атмосфери (АСЕМА) у складі Державної системи моніторингу довкілля України і системи моніторингу довкілля м. Києва. 
       АСЕМА складається із двох (або більше) територіально рознесених модулів, сполучених між собою міською телефонною лінією зв'язку. Перший модуль являє собою ВІС із приймально-передавальною апаратурою, яка розміщена у пості “АТМОСФЕРА-10”.  Другий модуль містить у собі центральний ПК із модемом, які розміщуються в  центрі оперативного моніторингу (ЦОМ). Основу першого модулю (посту “АТМОСФЕРА-10”) становлять сучасні  автоматичні газоаналізатори (ГА) на загальнопоширені забрудники: оксиди азоту (NO, NO2), діоксид сірки (SО2), оксид вуглецю (СО) та вимірювач  метеопараметрів: температури, відносної вологості  навколишнього повітря,  атмосферного тиску, швидкості і  напрямку вітру. Типи приладів та методи вимірювання на яких побудовані ці прилади наведені в табл. 1. 
Таблиця 1- Типи приладів, які входять до складу посту “АТМОСФЕРА -10”
Тип приладу
Вимірюваний параметр
Метод виміру
ГА 645ХЛ 10
Концентрація NO, NO2
Хемілюмінесцентний
ГА 667ФФ 05
Концентрація SO2
Флуоресцентний
ГА 621ЭХ 07
Концентрація CO
Електрохімічний
 
 
Вимірювач
метеопараметрів повітря
“Атмосфера-1М”
Температура повітря
Напівпровідниковий елемент з потенціальним виходом
Відносна вологість
Ємкісний елемент з полімеру з потенціальним виходом
Атмосферний тиск
Мембрана з кремнію з тензоелектричним мостом
Швидкість вітру
Диференційний тензодатчик з напівпровідниковим датчиком температури
Напрямок вітру
 
       Основу другого модуля становить модем та центральний ПК  зі спеціалізованим програмним забезпеченням (ПЗ), яке розроблене фахівцями ЗАТ “Украналіт” для користувачів ПК з урахуванням вимог РД 52.04.186-89 щодо форми представлення статистичних характеристик забруднення атмосфери.
       В доповіді представлена  інформація про конструктивні рішення посту “АТМОСФЕРА-10“, технічні та експлуатаційні характеристики аналітичного обладнання, яке входить до його складу, особливості побудови ПЗ для забезпечення автоматичного контролю за станом атмосферного повітря, обробки, зберігання та передачі вимірювальної інформації  до ЦОМ.
 
Автоматичний стаціонарний  пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10” / Грабар В.Я.,  Міхеєва І.Л., Орлов М.О. // І-й Всеукраїнський з’їзд екологів: міжнар. наук.-техн. конф., 4–7 жовтня 2006 р.: тези допов. – Вінниця, 2006. – С. 166
МНПК “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів”,  4-7 жовтня, 2006 р. 
Вінницький національний технічний університет
Секція 4 “Прилади та методи контролю навколишнього середовища, речовин, матеріалів і виробів”.
Скачати в форматі pdf: 
Оцінка: 
0
No votes yet