Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Стандарты управления окружающей средой и связь с устойчивым развитием
Становлення міжнародного регіонального екологічного права в Арктиці
Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці
Створення палива на основі деревної стружки
Створення ресурсозаощадних технологій керамічних матеріалів з використанням нових видів вітчизняної мінеральної сировини
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області
Структура угруповань павуків (Aranei) приміщень різного призначення у біомоніторингових дослідженнях стану урбоекосистем (на прикладі південного ландшафтного району м. Чернівці)
Сульфат алюмінію на основі каоліну як порошкоподібний коагулянт – флокулянт-сорбент
Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці
Сучасні вітчизняні прилади радіаційного контролю торгової марки “Екотест”
Сучасні екзогеодинамічні процеси Кременецьких гір
Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів
Сучасні підходи очищення стічної води біотехнологічних виробництв
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища м. Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращення
Сучасний екологічний стан навколишнього природного середовища міста Рівне та природоохоронні заходи щодо його покращання
Сучасний стан використання питних підземних вод
Телевізійні системи екологічного моніторингу
Теоретические основы экологической безопасности питьевого водоснабжения
Теоретичні і практичні основи створення нового покоління навчальних програм для підготовки фахівців в Україні
Теоретичні засади розробки екологічних паспортів агроландшафтів
Теоретичні основи застосування екологічно безпечних добрив пролонгованої дії, капсульованих плівкою на основі мелених мінералів та звязуючого органічного походження
Термодинамічні аспекти газифікації вугілля з врахуванням його складу та складу дуття
Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці
Техногенно-экологическая безопасность наземного транспорта: современное состояние и перспективы
Технології утилізації сірковуглецю головної фракції сирого бензолу коксохімічних виробництв
Технологія переробки платиновмісного шламу виробництва нітратної кислоти
Технологія утилізації тканих матеріалів шляхом утворення композиційних полімерних матеріалів
Технологии ликвидации экологических последствий транспортных аварий с опасными грузами
Технология быстрого и масштабного распыления сорбентов для ликвидации разливов нефти на водоемах
Технология фотокаталитического обезвреживания пестицидов
Типологія річок західної Грузії
Токсикологічний стан грунтів урботериторій
Трансгенні рослини і проблема біобезпеки
Удаление ионов тяжёлых металлов из сточных вод флотоэкстракцией
Удосконалення конструктивного оформлення процесу очищення промислових нафтовмісних стічних вод
Удосконалення методики оцінки екологічного cтану басейнів малих річок
Удосконалення управління відходами виробництва та споживання у контексті впровадження в Україні засад сталого розвитку
Українські дисперсні мінерали в процесах очищення стічних вод
Улучшение достоверности хроматографической идентификации органических загрязнителей природных сред
Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив
Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту
Универсальная математическая модель “Яйцо безопасности”
Управління екологічним станом ґрунтового покриву м. Харкова
Управління екологічною безпекою роботи біоставків на прикладі атомної електростанції
Управління побудовою еколого-економічного підгрунтя активної соціальної політики
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Управление качеством окружающей среды в контексте решения проблемы твердых бытовых отходов
Урахування небезпечних сучасних геологічних процесів при визначенні меж лікувальних пляжів у регіоні північно-західного Причорномор’я
Усовершенствованная модель устройства для измерения параметров электролитов
Утворення відходів та переробка полімерної вторинної сировини в Черкаській області
Утилізація багатокомпонентних водно-сольових систем – відходів переробки калійних руд Прикарпаття
Утилізація відпрацьованих травильних розчинів з одержанням цільового продукту
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація відходів споживання виробів з полістиролу у виробництві капсульованих мінеральних добрив
Утилізація дренажних вод полігонів твердих побутових відходів
Утилізація залишків галогенвмісних пестицидів
Утилізація непридатних хлорвмісних пестицидних препаратів. Методи та узагальнення
Утилізація промислових відходів у захисних композиціях
Утилизация металлургических шлаков в качестве технических материалов
Утилизация отходов – соапстоков при производстве биодизеля
Участь громадськості у ефективному поводженні з твердими побутовими відходами
Фізико-хімічні закономірності і технології очищення відхідних газів від оксидів сульфуру
Фізична суть появи «бабиного літа» та «хрещенських морозів» як явищ природи
Фізичний метод очистки промислових пилогазових сумішей із застосуванням вітротурбіни
Філософські аспекти людини і природи в літературі та роль художнього слова в екологічному вихованні сучасного суспільства
Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул
Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах
Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)
Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону
Формування екологічної культури вчителя
Формування оптимальних співвідношень земельних угідь як основа сталого природокористування
Формування полісульфонових мембран та їх поверхневе модифікування катіонними біанкерними сполуками для очищення води
Формування системи вимірів цілісної моделі сталого економічного, соціального і екологічного розвитку
Формування технологій екологічно безпечного використання сільськогосподарських територій
Формы использования природной энергии
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Фосфорорганічні пестицидні препарати як об’єкти екологічно безпечної реагентної переробки
Фото-автокаталітичне окиснення пропан-бутанової фракції в метанол
Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки
Через ресурсо- та енергозбереження до сталого розвитку суспільства
Чи є прогрес у природоохоронному фінансуванні в Україні?
Чи загрожує глобальне потепління клімату України?
Чисельне моделювання струменя відпрацьованих газів від турбореактивного авіаційного двигуна за програмою Fluent 6.3
Шляхи використання магнітного поля в системах зворотного водопостачання
Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет
Экологическая безопасность хранилищ с радиоактивными отходами
Экологически чистая ресурсосберегающая гальваника
Экологически чистое альтернативное топливо для дизелей
Экологически чистые технологии фосфорных удобрений
Экологические аспекты выщелачивания благородных металлов из рудных концентратов
Экологические и экономические проблемы земледелия
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма
Экологический аудит в системе подготовки студентов-магистров по специальности “Экология и охрана окружающей среды” в Таврическом национальном университете им. Вернадского
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экологическое нормирование радиационного фактора. Проблемы и перспективы
Экология почвы как профессиональная дисциплина при подготовке специалистов аграрного профиля

Сторінки