Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Дослідження впливу сірчаної кислоти на процес кристалізації сульфату заліза з відпрацьованого травильного розчину
Дослідження впливу тютюнопаління на організм студентів ВНТУ
Дослідження динаміки процесів розвитку водоростей у водосховищі “Дениші” на основі комп’ютеризованих технологій обробки вимірювальної інформації
Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкаси
Дослідження ефективності біопрепаратів для очищення побутових стоків
Дослідження забруднення атмосфери випарами бурового розчину
Дослідження залежності між узагальненим показником рівня забрудненості води та її токсичними властивостями
Дослідження зміни біомаси фітопланктону в евтрофних озерах за допомогою математичного моделювання
Дослідження тенденцій використання фосфатних миючих засобів
Дослідження термоокислювальних властивостей синтетичних каучуків, стабілізованих дитіокарбаматами металів
Дослідження умов створення екологічної мережі Немирівського району
Екобрендинг
Екологізація лісового господарства Карпатського регіону
Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку
Екологізація технологій виробництва вапновміщуючих будівельних матеріалів
Екологізм як складова політичного процесу: огляд тенденцій
Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Житомира
Екологістика та мінімізація радіоактивного забруднення сільськогосподарської продукції
Екологічні та соціальні фактори ризику у формуванні здоров`я населення
Екологічні аспекти відновлювальної енергетики низькобар’єрного ядерного синтезу
Екологічні аспекти оцінки якості природних вод
Екологічні аспекти очищення транспортерно-мийної води бурякоцукрового виробництва основними солями алюмінію
Екологічні аспекти проблеми психічного здоров’я людини
Екологічні аспекти термічного знешкодження фосфоровмісних пестицидних препаратів у відновлювальному середовищі
Екологічні аспекти термічного оброблення відходів (знешкодження) відходів
Екологічні дослідження застосування мінеральних добрив
Екологічні передумови сталого розвитку України
Екологічні проблеми агроресурсів Тернопільської області
Екологічні проблеми Вінницької області та шляхи їх вирішення
Екологічні проблеми вулиць і доріг Донбасу
Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами
Екологічні проблеми обліку стічних вод в Україні
Екологічні проблеми Поділля. Методи раціонального використання водних ресурсів
Екологічні проблеми утилізації твердих побутових відходів у м. Вінниці та Вінницькій області
Екологічні ризики зберігання, переробки та транспортування небезпечних хімічних речовин та відходів
Екологічні сенси натурфілософської лірики Євгена Гуцала
Екологічні та іхтіологічні закономірності відродження аборигенної іхтіофауни у трансформованій річковій мережі Західного Полісся
Екологічні та економічні аспекти створення ПАЕС
Екологічні та експлуатаційні характеристики палива моторного біологічного Е-85
Екологічні технології: проектування розподілених систем водовідведення промислових підприємств
Екологічні, енергетичні й біологічні аспекти індукційного методу дезактивації радіоактивних відходів
Екологічна безпека агросфери Вінниччини
Екологічна безпека геологічного та суміжних середовищ – як індикатор здоров’я населення (на прикладі Передкарпатського передового прогину)
Екологічна безпека експлуатації складських майданчиків і споруд для зберігання пестицидних препаратів
Екологічна безпека нафтогазового комплексу Прикарпаття
Екологічна безпека та розрахунок ризиків транспортування пестицидних препаратів на основі теорії нечітких множин
Екологічна безпека техноприродних геосистем
Екологічна безпека ґрунтів придорожньої зони за вмістом сполук свинцю
Екологічна доцільність вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах і беззмінній культурі
Екологічна експертиза посліду при включенні до раціонів птиці різних форм кобальту
Екологічна лабораторія in silico: ідея створення. Концепція коміркової моделі екосистемного обміну речовин
Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності
Екологічна онкологія та її роль у моніторингу канцерогенних факторів довкілля
Екологічна оцінка земельного фонду Тернопільської області
Екологічна оцінка опоряджувальних будівельних матеріалів
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна психологія - проблеми та перспективи
Екологічна стежка як засіб формування першооснов екологічної культури школяра
Екологічне нормування важких металів та концептуальні засади його здійснення
Екологічний фактор часу відновлення весняної вегетації в інтенсивних технологіях вирощування озимої пшениці
Екологічний аудит і системне водокористування в гідромеліорації
Екологічний метод боротьби з колорадським жуком
Екологічний моніторінг грунтових бактерій в 10 км зоні ЧАЕС
Екологічний моніторинг Дніпра: соціальний складник
Екологічний прогноз фенологічного розвитку смородини чорної та сисних шкідників
Екологічний стан території полігону колишнього Ігнатпільського навчального центру
Екологічно безпечні технології дослідження термоокислювальних властивостей дитіокарбаматів металів у складі синтетичних каучуків
Екологічно доцільна комплексна переробка фосфатних руд з допомогою сульфатів та гідросульфатів лужних металів
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно сприятливі джерела енергії, мастильні матеріали і поверхнево-активні речовини на базі рослинних олій
Екологічно чиста технологія спалювання палива
Екологічно чистий технологічний процес біоконверсії з енергопостачанням на основі перетворення енергії сонячного спектру
Екологічно-безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості
Екологічно-просторова диференціація зони степу північного з географічно зумовленими висотами відповідно до геоморфологічних особливостей території
Екологія людини та мобільний зв’язок
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Екологія: суть, структура, наукові проблеми, прикладні завдання
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Еколого-економічні аспекти запровадження ресурсозберігаючих технологій в будівництві
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Еколого-натуралістичні центри як дієвий засіб збереження біорізноманіття та виховання екологічної культури дітей
Економія електроенергії шляхом зменшення тепловтрат в котельних відділеннях ТЕЦ
Екотоксикологічні аспекти впливу пестицидів на мікроорганізми грунту
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотоксикологічна ситуація в сучасному агроландшафті
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини
Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області
Електромагнітний смог та життєдіяльність людини
Електрохімічне перероблення натрію тіосульфату як відходу процесів очищення газів від сірководню з одержанням спеціальних видів сірки
Енергетичні аспекти ресурсозбереження у сталому розвитку сільських територій
Енергетичний підхід у розв’язанні еколого-економічних проблем раціонального агробудівництва
Енергозберігаючі технології в системах виробництва біогазу
Енергозберігаючі технології освітлення на сучасних підприємствах
Енциклопедія водного господарства, природокористування, природовідновлення, сталого розвитку – шлях до гармонії природи і суспільства
ЕПАА – універсальний біологічний прилипач пестицидів і регуляторів росту рослин
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Естественно-философский подход к решению проблем экологического риска
Етика відповідальності: дискурс еколого-комунікативних засад
Ефективність теплонасосних станцій в Україні: енергетичний, екологічний та економічний аспекти

Сторінки