Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Ефективність технологій вирощування зернобобових культур в умовах радіоактивного забруднення
Жизнь, экология и нанотехнология
Життєвий стан деревних порід дендропарку «Довгінцево»
Забезпечення питною водою - неусвідомлена проблема України
Забрудненість важкими металами грунтів та донних відкладів в Одеському регіоні
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Зависимость накопления тяжелых изотопов углерода и водорода в биосистемах от техногенного загрязнения окружающей среды
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області
Заповідні об’єкти Уманщини – майбутнє екомережі України
Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі
Засоби автоматизованого контролю оптично м’яких частинок гуморальних середовищ на основі методу спектрополяризаційних зображень
Застосування інноваційних методів в практичній підготовці фахівців з екології
Застосування біоконвеєру для очищення рідких токсичних відходів коксохімічного виробництва
Застосування вібрацій для технологічних процесів водоочищення
Застосування геоінформаційних технологій при оцінці використання земельних ресурсів агломерацій
Застосування мембранних технологій для ресурсоенергозбереженні у виробництві електроенергії
Застосування методології оцінювання життєвого циклу для аналізу процесів уловлення діоксиду вуглецю
Застосування теорії експерименту ч. Хікса в екологічних дослідженнях
Застосування цеолітів вітчизняних родовищ для вирішення практичних завдань екології
Зв’язок між біологічною активністю та вмістом окремих поживних елементів на рекультивованих грунтах стрижівського буровугільного розрізу
Зміна фізико-хімічних властивостей лісових грунтів під впливом викидів гірничовидобувних підприємств
Зміни властивостей грунтів на узбережжі Київського водосховища
Зміни енергетичного метаболізму та фосфоліпідного профілю при дії вуглецевих наночастинок
Значение радиоэкологических исследований Чернобыльской аварии в развитии современной экологии
Зниження забруднення повітря викидами цеху кольорового литва машинобудівних заводів
Зони радіоактивного забруднення території Рівненської області
Зоогенні механізми утворення захисного блоку екосистем в умовах посиленого тиску антропогенних чинників в індустріальних регіонах
Зоотерапія як вирішення проблеми бродячих тварин
Извлечение соединений бора из воды в процессе баромембранной обработки
Изотопная информация о физиологическом состоянии организма при различных состояниях окружающей среды
Изучение последствий аэротехногенного загрязнения среды на фертильность пыльцы плодовых растений
Инновационный механизм углеродного финансирования
Использование многопозиционного анализа радиоволнового фона Земли для оценки экологического состояния грунтовых вод
Использование статистического моделирования для оптимизации процессов очистки
Использование данных дистанционного зондирования земли для мониторинга лесных пожаров на территории Украины
Использование наноструктурированных адсорбентов для рафинации растительного масла
Использование отходов углеобогащения в качестве вторичных энергоресурсов
Исследование сравнительных сорбционных свойств природных глин Белгородских месторождений
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
Йонообмінні та адсорбційні властивості українських мінералів в умовах хімічного моделювання шлунково-кишкового тракту людини
К вопросу об использовании мицелиальных отходов в качестве биологически активных добавок в сельском хозяйстве
К вопросу об физико-химических и биологических свойствах полисахаридов на основе хитинсодержащих соединений
Кількісні критерії оцінки стану екосистем і якості середовища
Карбонізація та графітація – ефективний спосіб утилізації відходів рослинного походження
Карбонатна конверсія природної фосфатної сировини у поживні фосфати
Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління
Кинетика разложения пестицидного препарата ДДТ термофотокаталитическим методом
Кислотна обробка шламів очищення стічних вод текстильних підприємств
Класифікація та картування екотопів Києва як частина моніторингу зелених насаджень міста
Комбінована технологія очищення стічних вод м`ясопереробних підприємств
Комбінована переробка високотоксичних відходів промислових виробництв
Комплекс автоматизованих робочих місць для обробки даних державного моніторингу довкілля областей України
Комплексна оцінка стану водоресурсного потенціалу для забезпечення стійкого розвитку Рівненської області
Комплексная переработка фильтрата твердых бытовых отходов
Комплексне очищення стічних вод від барвників
Комплексний аналіз технологічних операцій реагентної переробки неприданих пестицидних препаратів
Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста
Комп’ютерна система оцінки збитків природного і техногенного походження
Конструктивно-геоекологічні основи екологічної безпеки
Контроль інтегрального рівня забруднення р. Південний Буг за характеристиками макрофітів
Контроль впливу інсектицидів на якість біопродукції в агроекосистемах
Контроль якості води на вміст важких металів за допомогою аналізатора М-ХА1000-5
Конфліктні ситуації при еколого-експертних оцінках та підходи до їх вирішення
Концептуальні основи відродження трансформованих екосистем малих річок рівнинної частини території України
Концептуальні підходи до формування освіти для сталого розвитку
Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів
Концепція регіональної системи освіти для сталого розвитку
Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів
Кора дерев – модельний об’єкт в системі комплексного моніторингу атмосфери м. Черкаси за вмістом важких металів
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в г. Одессе
Краткосрочный прогноз запыленности атмосферы в Одессе
Кремнійорганічні метіліди піридинію – нові екологічні протектори рослин
Критерії виділення структурних елементів екомережі Поділля
Критерии оценки экологического качества донных осадков прибрежной акватории (Черное море)
Лідарний екологічний контроль аерозольного забруднення атмосфери
Ліпідний склад М. Bovis дисоціативних форм, пасажованих через середовище з рН 7,1 за різних температур культивування
Лісові антропогенні ландшафти Вінниччини в структурі регіональної екологічної мережі
Лісове господарство в системі природоохоронного управління річковими басейнами
Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі
Ландшафтно-геохімічні пріоритети екологічної небезпеки території України
Ландшафтно-лімнологічна оцінка басейнової системи озера Миляч (Волинське Полісся)
Міграція важких металів в об'єкти навколишнього природного середовища в зоні впливу полігону твердих побутових відходів
Міжнародна науково-практична конференція (МНПК) “І-ий Всеукраїнський з’їзд екологів” архів матеріалів
Мікробні препарати системі біоорганічного землеробства
Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів
Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля
Математико-прогностична оцінка рівнів забруднення поверхневих природних вод як прикладна характеристика екологічного ризику
Математична модель волоконно-оптичного перетворювача газу
Математичне і комп’ютерне моделювання впливу негативних екологічних процесів на довкілля
Медико-екологічний ризик як шлях оцінки дитячої онкозахворюваністю залежно від рівня забруднення атмосферного повітря
Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод
Методи визначення ступеня екологічної небезпеки від забруднення акваторій нафтою та нафтопродуктами
Методика оцінювання токсичності стічних вод за допомогою біоіндикації по фітопланктону
Методика оценки выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от мобильных источников
Методичні підходи до формування моделей для еколого - економічного оцінювання сільськогосподарського землекористування
Методологічні основи змісту навчання хімії студентів-екологів
Методологічні особливості визначення екологічних індикаторів сталого розвитку
Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища

Сторінки