Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Оцінка фізіологічної повноцінності складу питної води різних джерел водопостачання на прикладі м. Вінниці
Оцінка якості басейну транскордонної р. Сіверський Донець геостатистичним методом
Оцінювання сталості ресурсоспоживання: монетарний підхід
Оценка инженерно-геологических условий на основе ГИС-технологий
Оценка надежности барьеров экологической безопасности хранилищ с высокорадиоактивными источниками с помощью риск-ориентированных методов
Оценка радиационного воздействия природных и техногенных источников на окружающую природную среду и население Украины
Оценка экологического состояния прибрежных акваторий по структурным показателям макрозообентоса
Оценка эффективности новых алюминиевых коагулянтов в процессах осветления сточных вод
Очистка стічних вод гальванічних виробництв від іонів цинку іонообмінним методом
Очистка сточных вод красильно-отделочного производства от сульфидов методом химического окисления
Очистки газов от пыли в циклофильтрах
Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію
Очищення комунально-побутових стічних вод комунального підприємства “Водоканал” м. Ужгород
Очищення питної води від іонів амонію природними дисперсними сорбентами
Очищення стічних вод від іонів хрому адсорбцією на природних сорбентах
Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів
Підвищення ефективності роботи комбінованих парогазотурбінних енергетичних установок та зменшення екологічного забруднення навколишнього середовища
Підвищення захисних властивостей спецодягу для автотранспортників
Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Підсистема “Грунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України
Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу
Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки
Педагогічне керівництво сім’єю у формуванні екологічно доцільної поведінки учнів початкової школи
Передвижная экологическая лаборатория
Переработка хлорорганических отходов по технологии аэрозольного нанокатализа в вибросжиженном слое
Переробка та утилізація автомобільних каталізаторів
Переущільнення ґрунтів – проблема сьогодення
Перспективи і проблеми сонячної енергетики
Перспективи використання сучасних технологій для моніторингу чисельності птахів
Перспективи запровадження екологічних структурованих докторських програм в Україні
Перспективи застосування адсорбційних технологій в захисті навколишнього середовища
Перспективи розвитку місцевих ініциатів у сфері раціонального та безпечного поводження з ТПВ
Перспективи управління біологічним різноманіттям затоки Сиваш в межах Джанкойського району АР Крим
Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки
Перспективы применения онтологических моделей для повышения эффективности анализа экологических и других взаимосвязанных с ними рисков
Пилковий прогноз як засіб профілактики сезонної алергії у Вінниці
Питання енергозбереження міського електротранспорту
Побудова карто-схем забруднення атмосфери для системи екологічного моніторингу м. Дніпропетровська
Погляд на генетично модифіковані організми з позицій екоторофології та можливого екологічного ризику
Подходы к исследованию экологической безопасности
Показники екологічної стійкості ландшафтів міст Північно-Західної України
Покращення екологічного стану грунтів Західного Полісся шляхом застосування комплексних меліорантів
Потепление климата и его последствия
Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку для України
Пріоритетні напрямки використання біопалива і біоетанолу
Практика екологічного моніторингу гамма-активних нуклідів Закарпаття
Предметні компетенції з екологічного інспектування як складова ключових компетенцій держекоінспектора
Презентації учасників. XL науково-технічна конференція ВНТУ, секція екології та екологічної безпеки
Приборы контроля газообразных неорганических загрязняющих веществ и твердых частиц в выбросах стационарных источников
Прикладное математическое моделирование формирования качества вод внутриконтинентальных и прибрежных морских водоемов
Приміські екосистеми
Применение биометодов пылеподавления на поверхности красных шламов Николаевского глиноземного завода для снижения экологических рисков
Применение геоинформационных технологий для радиационно-экологической паспортизации территории Луганской области
Применение ГИС для интегральной оценки качества поверхностных вод
Применение ГИС-технологий и банков данных оснащенности сетей мониторинга Минприроды на примере оптимизации сети наблюдения р. Днепр
Применение рекомендаций ЕЭК ООН по организации мониторинга на предприятиях
Природні ресурси Черкаської області
Природно-заповідний фонд екологічної мережі Поділля в структурі адміністративно-територіального поділу
Причини та джерела утворення твердих побутових відходів у м. Луцьку та Волинській області
Про взаємозв’язок екологічної освіти та діяльності інженера-гірника
Про використання дендроіндикації при оцінці стану повітряного басейну Червоноградського гірничопромислового регіону за допомогою сосни звичайної (Pinus Sylvestris l.)
Про деякі напрямки роботи Інституту фізики з проблем екології
Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики
Про основні результати комплексного екологічного моніторингу зони впливу Південноукраїнського енергокомплексу
Про підготовку фахівців для сталого розвитку України
Проблема зміни клімату та перспектива вирішення на локальному рівні
Проблема знезараження води в централізованому водопостачанні України
Проблема міграції забруднюючих речовин з підземними водами в зоні впливу Кременчуцького водосховища на території Черкаської області
Проблема якості питної води в Україні
Проблематика створення ефективної біотехнологічної системи анаеробної переробки осадів промислових стоків
Проблеми використання бутильованої питної води в умовах виробничого середовища
Проблеми управління ресурсами мисливських тварин в Україні
Проблеми відеоекології та шляхи їх вирішення
Проблеми використання агроландшафтів Середньобузької височинної області
Проблеми використання відходів видобутку та переробки мінеральної сировини
Проблеми вулиць і доріг Донбасу
Проблеми екологізації агропромислового виробництва
Проблеми екологічного руху
Проблеми змін клімату у контексті містобудівних задач
Проблеми нормативного регулювання оцінки радонової небезпеки територій забудови та шляхи їх вирішення
Проблеми раціонального природокористування в процесі забезпечення сталого розвитку в Україні
Проблеми регіональної екологічної освіти
Проблеми створення екологічних мереж Волині
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми утилізації, зберігання, переробки та використання відходів галузі тваринництва в Білоцерківському районі Київської області
Проблеми фінансування сталого розвитку країн, що розвиваються (на прикладі України)
Проблеми штучних джерел світла
Проблеми штучних джерел світла
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Проблемы разработки индикаторов устойчивого развития большого города
Прогнозирование экологических рисков с использованием анализа иерархий и теории нечетких множеств
Прогнозування масштабів ураження небезпечно-хімічними речовинами при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах і транспорті із застосуванням web-сервісів
Прогностична функція освіти в контексті збалансованого розвитку
Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»
Проміжні посіви як один із чинників збалансованого природокористування
Промисловий симбіоз переробки вторинної сировини Вінницького регіону
Протекторні властивості похідних 2-гідразинохіноліну щодо пігментоутворюючих бактерій у присутності важких металів
Психологічні особливості проявлення професіоналізму екологів різних рівнів: студентів-старшокурсників, викладачів, інженерів
Психосоматична модель стресу в умовах несприятливої екології

Сторінки