Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacіllus Thurіngіensіs
Микробиологическое извлечение уранил-ионов из водных растворов
Моделирование изменчивости гидрологических и гидрохимических характеристик вод северо-западной части Черного Моря
Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації
Моделювання міграції забруднень у грунті та оцінювання забрудненості грунтових вод
Моделювання та управління радіоекологічними процесами в схилових екосистемах для мінімізації ризику
Модернізація інтерактивних оптичних засобів для діагностики фізіологічного стану людини на основі спектрофотометрії та лазерної поляриметрії
Модифіковані бетони для іммобілізації рідких радіоактивних відходів
Модифікування карбонатвмісних глин західного регіону України з метою синтезу сорбентів широкого призначення
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Можливості використання відходів ТЕЦ для меліорації деградованих грунтів
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища
Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори
Моніторинг на підприємствах що мають вплив на стан навколишнього природного середовища
Моніторинг навколишнього середовища у м. Дніпродзержинську з використанням геоінформаційних технологій
Моніторинг сезонного розподілу дозових навантажень у населення, що мешкає в третій та четвертій зонах радіоекологічного контролю Українського Полісся
Моніторинг стану здоров’я людини та його особливості в сучасних екологічних умовах
Моніторинг та екологічна небезпека забруднення атмосферного повітря сірководнем
Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками
Мониторинг процессов переноса взвешенных в атмосфере частиц по данным дистанционных и локальных измерений в Беларуси и сопредельных регионах
Мониторинг, охрана и восстановление популяций редких видов млекопитающих в Украине
Мониторинговый контроль состояния водных экосисем на основе цитогенетических методов
Морфометрична структура популяцій Cepaea Vindobonensis Fer. з урбанізованих місцеіснувань Прут-Дністровського межиріччя України
Навколишнє середовище та проблеми збереження і зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді в сучасних умовах
Направление примения шлама в технологии переработки фосфатного сырья Ново-Амросиевского месторождения
Напрями удосконалення методів еколого-орієнтованого регулювання землекористування в Україні
Наукові засади очищення води матеріалами з капілярними властивостями
Наукові та методологічні основи екологічної геології
Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»
Наукове обгрунтування прокарітотичної біоіндикації забруднення важкими металами природного середовища
Науково-методологічні основи організації моніторингу зелених насаджень в м. Києві
Науково-практичні аспекти конверсії інтродукованих рослин
Небезпечні вантажі на водному транспорті
Некоторые результаты математической обработки данных радиационных обследований помещений
Неочищений сульфат алюмінію перспективний реагент для комплексного очищення води
Нові мастильні матеріали на основі індустріальних олив, тіоамідів та їх координаційних сполук
Нові перспективи екосейсмічної безпеки України
Нові перспективні культури для рекреаційного використання в озелененні
Нова методологія розрахунку податку за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти з диференціацією тарифів по лімітуючих періодах року
Новий метод дослідження мікробних ценозів
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями
Новий підхід до регулювання якості атмосферного повітря
Новий підхід до створення програмного забезпечення збирання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря
Новый подход к контролю микробной контаминации замкнутого и ограниченного по газообмену пространства
О перспективах регулирования экологической безопасности хранилищ радиоактивных отходов
Обгрунтування вибору технології очищення стічних вод молокопереробних підприємств
Обгрунтування екологічної безпеки зрошувальних меліорацій в степу України
Обгрунтування можливості реакцій холодного ядерного синтезу як бази енергетики майбутнього
Обладнання для очищення газових викидів промислових виробництв
Обласний еколого-краєзнавчий проект “Твій рідний край” як крок до екологічного просвітництва у Тернопільській області
Обобщенная логистическая модель динамики популяций
Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання
Одержання та застосування високодисперсного двоокису титану для антибактеріального покриття інкубаційних яєць
Омела – актуальна проблема сьогодення
Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці
Оптимізація комплексних заходів зі зниження негативного впливу магістральних автодоріг на природне середовище та населення
Опыт большой аварии на АЭС Фукусима-1 для повышения экологической безопасности объектов Украины с высокорадиоактивными источниками
Опыт внедрения проектов по более чистому производству на предприятиях г.Винницы и Винницкой области
Опыт внедрения систем экологического менеджмента на предприятиях машиностроительной отрасли Украины
Опыт подготовки инженеров-экологов в Днепропетровском национальном университете
Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України
Організація робіт по знешкодженню непридатних біологічних та фосфорорганічних препаратів, похідних лорфеноксиоцтової та карбамінової кислот методом компостування на Ват “Райагрохім” м. Шпола
Основи фундаментальної геоекології
Основні причини всихання смереки у похідних лісах Українських Карпат
Основные направления организации регионального мониторинга состояния земель
Особенности пространственного распределения нефтяного загрязнения в Севастопольской бухте (Черное море)
Особенности построения и эксплуатации автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга окружающей среды г. Киева
Особенности применения международных и региональных руководств по оценке вредных выбросов в атмосферу
Особенности применения некоторых прикладных программ в экологических исследованиях
Особенности проектирования экологически чистых установок кондиционирования воздуха на базе термоакустического эффекта
Особливості викладання навчальної дисципліни «Методи знешкодження засобів хімізації» в аграрному вузі
Особливості впливу радіаційного забруднення на лісове господарство Черкаського регіону
Особливості накопичення та розподілу радіонуклідів в компонентах лісових екосистем зони відчуження
Особливості оцінки соціо-економіко-екологічного розвитку сільських населених пунктів
Особливості раціонального природокористування в Україні
Особливості та досвід інноваційної венчурної діяльності в ході реалізації екологічних проектів в Канаді
Особливості територіального розподілу населених пунктів Херсонщини як перешкода розбудові екомережі в Нижньодніпровському регіоні
Особливості формування екологічної культури майбутнього фахівця у вищій школі
Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах
Отримання целюлозних мембран стійких до біологічного забруднення
Оцінка можливості доочистки питної води м. Черкаси за допомогою побутових фільтрів
Оцінка асиміляційного потенціалу території
Оцінка впливу на навколишнє природне середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка впливу на навколишнє середовище станцій технічного обслуговування автомобілів
Оцінка впливу на навколишнє середовище шинної промисловості
Оцінка геоекологічної складової якості життя в м. Рівне
Оцінка екологічного ризику при можливих надзвичайних ситуаціях
Оцінка екологічного ризику при транспортуванні небезпечних відходів міською територією
Оцінка екологічного стану грунтів за вмістом важких металів
Оцінка ефективності впровадження сортування побутових відходів у Вінницькому національному технічному університеті
Оцінка ефективності природоохоронних систем та їх вплив на навколишнє середовище
Оцінка забруднення нафтопродуктами грузинської частини Чорного моря на ділянці Батумі-Поті
Оцінка рівнів впливу хімічних забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення промислового міста
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка репродуктивного здоров’я жінок Катеринопільського району як складова характеристики екологічного тиску на здоров’я населення
Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області
Оцінка ступеню негативного впливу екологічних факторів виробничого середовища
Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств з використанням ГІС-технологій

Сторінки