Матеріали екологічних конференцій

спадаючий порядок сортування
Вибір вищих водяних рослин для очистки стічних вод цукрових заводів
Вибір методу утилізації накопичених запасів непридатних пестицидів в Україні
Вибір методу утилізації непридатних та заборонених пестицидів
Вивчення біогеохімічного складу та впливу сапропелів озер Шацької групи на фізіолого-біохімічні показники рослин
Вивчення гербістатної активності арилсульфонілхлоробутенів та арилсульфоніларилхлоробутенів у курсі «Методи знешкодження засобів хімізації»
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення процесу підтоплення території долин малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Вивчення умов утворення та скиду у поверхневі води стоків машинобудівних підприємств м. Дніпропетровська
Визначення коефіцієнту вертикального турбулентного обміну при моделюванні розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері
Визначення принципів організації єдиної державної системи екомоніторингу на прикладі Карпатського регіону
Визначення радіаційної забрудненості сільськогосподарської техніки
Визначення ризику планованої діяльності для природного середовища в системі ОВНС
Визначення хімічного складу екологічних матеріалів спектральними методами
Використання Google Maps для побудови тематичних карт забруднення від викидів стаціонарних джерел
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Використання індексних показників для ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки
Використання інструментальних методів аналізу для оцінки якості хітозану
Використання інформаційних технологій, як додаткового засобу для визначення токсичності забруднювачів довкілля
Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив
Використання деяких показників кульбаби лікарської у фітомоніторингу міського середовища
Використання методів ситуативного навчання у професійній підготовці фахівців з управління екологічною безпекою
Використання методології ризику при оцінці впливу мілкодисперсного пилу на стан здоров’я населення
Використання морфофункціональних змін клітин риб як біоіндикаторів хімічного забруднення водойм
Використання над’яскравих світлодіодів в енергозберігаючих технологіях
Використання організмів-акумуляторів важких металів для моніторингу забруднення водних екосистем
Використання ресурсозбережних технологій на теплопостачальних підприємствах
Використання рослинної сировини для одержання біодеградабельних композиційних матеріалів
Використання термоакустичних технологій для зменшення впливу на довкілля теплових викидів
Використання Україною міжнародного досвіду реалізації програм поводження із твердими побутовими відходами
Використання частотних генераторів на від’ємному опорі для визначення ваги
Вилучення екологічної ренти як додаткове джерело надходжень до місцевих бюджетів
Вилучення сульфат-іонів з вод з підвищеним рівнем мінералізації при їх реагентному пом’якшенні
Вимірювання ефективності НВЧ екрануючих матеріалів: вимірювач коефіцієнту відбиття та прохідної потужності
Вирішення глобально-екологічного становища шляхом розвитку
Вирішення проблем теплозабезпечення і екології кавітуванням рідин
Високі стандарти отримання вищої екологічної освіти в Україні
Вища екологічна освіта в Донбасі
Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве
Влияние пестицидов на спектр хромосомных аберраций в меристематических клетках озимой пшеницы
Влияние шестивалентного хрома на функциональную активность клеток Dunaliella Viridis Teod
Влияние экзогенных оксидов азота и электромагнитного излучения на развитие опухолевого процесса
Влияние экологических, экономических и социальных изменений на лептоспироз в Крыму
Вовчки (gliridae, rodentia) як біоіндикатори природності лісових екосистем на території Кам’янецького Придністров’я
Водень як акумулятор хаотичної енергії
Водогосподарська екологія і сучасні підходи до вирішення водних проблем
Вплив антропогенних факторів довкілля на захворювання щитовидної залози дітей
Вплив антропогенних факторів на стан грунтів та шляхи збереження агроекосистем в землеробстві
Вплив відходів харчової промисловості на довкілля
Вплив водного режиму мікрозападин лісостепу на неоднорідність грунтового покриву та його використання
Вплив геофізичних полів на атмосферні процеси
Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса
Вплив забруднення атмосфери оксидами азоту на репарацію ДНК ферментом О6-Метилгуанін-ДНК Метилтрансферази
Вплив капсульованої нітроамофоски на вміст пігментів фотосинтезу, цукрів, нітратів та важких металів у рослинах ранньої цибулі
Вплив мікроелементів Со, Сu, Mn, Zn на перехід цезію-137 і стронцію-90 із раціону в молоко корів, їх продуктивність
Вплив моно- та поліметалічного забруднення на фітотоксичність дерново-підзолистого ґрунту для представників родин Fabaceae і Brassicaceae
Вплив морських перевезень нафти і нафтопродуктів на екологічний стан Чорного моря
Вплив нітратів на здоров’я людини
Вплив несприятливих екологічних факторів на механізм виникнення емоцій та їх подальший розвиток в онтогенезі
Вплив природних факторів на радіонуклідне забруднення територій Чорногірського масиву Карпат та Шацького Національного природного парку
Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва
Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ
Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту
Вплив ґрунтових властивостей на розподіл важких металів в ґрунтах міських екосистем
Вразливість хижих ссавців в Українському Причорномор`ї та їх охорона
Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона
Вторинна сировина переробних виробництв в енергозберігаючих технологіях
Выбор растительного сырья для создания высокоэффективных ингибирующих композиций
ГІС-технології геоекологічного аудиту та екологічного моніторингу урбоекосистем
Газифікація твердого палива як альтернативне джерело енергопостачання
Геоінформаційні системи і технології в прикладаннях до задач геомеханіки
Геоінформаційна система моніторингу стану водних об’єктів та водокористування басейну річки Південний Буг
Геоекологічі чинники небезпеки в зонах розміщення атомних електростанцій
Геоэкологическая школа в ТНУ: 13-летний опыт образовательной и научно-исследовательской деятельности
ГИС-технологии и 3-D описание твердости почвы при рекультивации земель
Глобальний спектрополяризаційний еколого-кліматологічний моніторинг малих атмосферних компонент
Глобальний стандарт чистого повітря в системі екологічного моніторингу атмосфери
Головні етапи в плануванні організації інтегрованого управління та поводження з твердими побутовими відходами
Діагностика стану деревних і квітниково-декоративних рослин за дії стресових факторів середовища
Двофакторна модель розвитку ноосфери
Деградація грунтів у дельтах річок внаслідок регулювання стоку
Деякі аспекти екологізації впровадження сільськогосподарських культур в умовах лісостепу України
Деякі біоекологічні особливості Tegenaria Domestica (Clerck) (Araneae, Agelenidae) м. Чернівці
Деякі перспективні напрямки поводження з техногенними відходами
Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС
Динаміка біоти і сучасні загрози довкіллю в Україні
Динаміка надходження мікроелементів в середині ротації сівозміни
Динамика структуры и биологической продуктивности фитоценозов Ялтинского горно-лесного природного заповедника
Дніпропетровщина на шляху до «зеленого зростання»
До екологічної оцінки якості поверхневих вод
До питання вибору об’єктів турботи для оцінки ризику впливу військової діяльності на довкілля
До питання екологізації виробництва цукру
До питання екологізації освіти в Україні як фактору екологічної свідомості
До питання про комп’ютеризацію банку даних моніторингових спостережень повітряного басейну
До проблеми екологічного оздоровлення заплавних водойм пониззя Дніпра
Добыча глубинных ископаемых без шахт и карьеров
Долгосрочное прогнозирование глобальных изменений
Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ
Дослідження антисептичних властивостей терпенів
Дослідження впливу антимікробної обробки на гігієнічні властивості тканин медичного призначення
Дослідження впливу вакууму на стан біологічних обростань систем оборотного водопостачання

Сторінки