Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ

Удобрення сільськогосподарських культур – один з найважливіших факторів підвищення врожайності та поліпшення якості продукції. На практиці використовують багато видів органічних (гній ВРХ, торфогнойові компости і ін.) добрив.

Однак, в умовах реформування аграрного сектору економіки, переходу його на ринкові відносини, економічної та фінансової нестабільності, гостро постало питання заощадження засобів виробництва та енергії в цілому. У зв’язку з цим, на думку багатьох вчених та практиків, особливої уваги заслуговує пошук альтернативних джерел удобрення сільськогосподарських культур, наприклад – пожнивних решток, соломи, сидератів, біостимуляторів росту і розвитку та ін.

Відомо, що основним показником родючості ґрунту, є вміст у ньому гумусу. За досить об’єктивними даними, за останні 100-120 років, ґрунти України втратили 22 – 24,6 % гумусу [5]. Якщо в 1992 році, у ґрунтах Вінницької області, вміст гумусу становив 2,8 %, то в 1996 – 2,67 %. Однією з причин є різке зменшення внесення органічних (1992 р. – 6,5 т/га, 1996 – 4,0 т/га) та мінеральних добрив (1992 р. – 86 ц/га, 1992 р. – 46 ц/га) [4].

У зв’язку з цим, значної уваги заслуговує продукт переробки червоними каліфорнійськими черв'яками органічних відходів – біогумус, а також водні ватажки з біогумусу – Вермистим, Вермисол, Гумісол, як альтернативні види рідких органічних добрив. Наприклад, Вермистим та Вермистим – К підвищують імунітет рослин до різних захворювань [9]. Гумісол містить сапрофітні мікроорганізми, які знижують можливість розвитку патогенної мікрофлори (табл. 1) [5,6].

Враховуючи важливість даного питання, кафедрою рослинництва та технологій ВНАУ, проведено п’ятирічні (2006-2010рр.) наукові лабораторно-польові дослідження, з метою встановлення ефективності застосування біогумусу – продукту переробки червоними каліфорнійськими черв'яками органічних відходів та гумісолу – рідкого органічного добрива, біостимулятора росту і розвитку рослин, на посівах цукрових буряківТаблиця 1 – Схема досліду

Удобрення

Гібрид

1. Без удобрення, без підживлення (контроль)

Український ЧС-72, Весто

2. Біогумус, 300кг/га

Український ЧС-72, Весто

3. Біогумус, 300кг/га + гумісол, 10л/га

Український ЧС-72, Весто

Методика досліджень: Для посіву цукрових буряків було використано насіння районованого у Вінницькій області гібриду цукрових буряків Український ЧС-72 та перспективного гібриду Весто.

Висів рекомендованого для досліджень Вінницьким насіннєвим заводом, спеціально підготовленого (метод капсулювання), насіння обох гібридів проводили вручну, в заздалегідь утворені маркером борозенки, з попереднім внесенням в рядки біогумусу, з розрахунку 300 кг/га (вар.2;3) та нормою висіву 10 штук насінин на погонному метрі рядка.

У варіанті 3 (поєднання операцій удобрення та позакореневого підживлення насаджень) гумісол вносився ранцевим обприскувачем, робочим розчином з розрахунку 10л препарату на 200 л води, у фазі 3-4 пар листків.

Площу листків цукрових буряків визначали на 10 рослинах облікової ділянки в усіх повторностях, шляхом множення довжини листкової пластинки на її ширину і коефіцієнт 0,76, та визначенням середнього показника

Біологічна врожайність визначалась шляхом зважування коренеплодів з кожної ділянки варіанту, визначенням середньої маси коренеплоду та перерахунку результату на площу 1,0га.

Структуру врожаю визначали шляхом поділу коренеплодів на три умовні фракції: крупні, масою більше 300г, середні – 100-300г і мілкі – менше 100г та визначенням процентного їх співвідношення.

Площа облікової ділянки – 2м2, під дослідом - 72м2. Повторність варіантів шестикратна.

Результати досліджень: В середньому за п’ять років досліджень, внесення біогумусу забезпечило тенденцію до підвищення польової схожості насіння та густоти рослин у вар. 2-3 (на 4-6 тис. рослин на 1га обох гібридів).

При внесенні біогумусу у фазі змикання міжрядь, площа листкової поверхні, як однієї рослини, так і в розрахунку на 1га., зростала з 0,314-0,327 м2росл. та 34,3-32,6тис м2/га до 0,327-0,330 та 37,7-35,7 відповідно.

Поєднання удобрення з позакореневим підживленням забезпечило подальше зростання площі фотосинтетичного апарату окремої рослини та на 1 га – до  0,348-0,355 м2/росл. і 39,5-38,6 м2/га відповідно.

Найвища біологічна врожайність коренеплодів обох гібридів, в середньому за роки досліджень, спостерігається при поєднанні операцій удобрення та підживлення цукрових буряків – 44,3т/га (гібрид Український ЧС-72); і 45,3т/га (гібрид Весто), що на 8,8т/га (25%) і 8,7т/га (24%) більше, ніж на контролі. При цьому, у структурі врожаю зростає частка крупних коренеплодів.

На ділянках варіанту 3 зафіксовано найнижчу собівартість 1 ц коренеплодів – 13,2 – 13,3 грн. (2006р.); 14,1 – 14,5 (2007 р.); 9,4 (2008 р.); 12,8 – 12,6 грн. у 2009 р. і 17,6 – 17,2 у 2010 р. проти 14,4 – 14,1 грн.; 15,5 – 15,2; 11,9 – 12,0, 12,0, 14,1 – 14,0 і 18,7 – 18 грн. відповідно – у контрольному варіанті. При цьому, рентабельність підвищувалась з 14 – 17% до 25 – 24% у 2006 році, з 16 – 18 до 23 – 25 у 2007 році, 43 – 42 до 81 – 82 у 2008р. з 42 – 43 до 56 – 58 % у 2009р. і з 34 – 39 % до 42 – 45 % у 2010.

Таким чином, п’ятирічні мілкоділяночні лабораторно-польові наукові дослідження показують, що удобрення цукрових буряків обох гібридів біогумусом (300кг/га), в поєднанні з позакореневим підживленням гумісолом (10л/га), дозволяє підвищити польову схожість насіння та густоту рослин, забезпечує формування більш потужного фотосинтетичного апарату рослин, суттєво збільшує врожайність коренеплодів та покращує ефективність їх вирощування.

Список літератури

  1. Байрак Н. Гумісол – елемент біоорганічного землеробства//Пропозиція. – 2002.-№6. – с.54.
  2. Байрак Н. Гумісол – елемент біоорганічного землеробства//Пропозиція. – 2006.-№4. – с.54.
  3. Борисик П. Г. Застосування Вермистиму і Вермистиму – К, при вирощуванні цукрових буряків//Цукрові буряки. – 2006. - №2. – с.6-8.
  4. Екологічний стан Вінницької області в 1996 році//Щорічний довідник методично-статистичних матеріалів. – Вінниця. – РВП "Континент - Прим" – 1996. – 61с.
  5. Медведєв В. Чому знижується родючість ґрунтів.//Голос України. – 2003. - №226.

УДК:631.814:633.63:631.559(477.44)
Остапчук М. О.  Вплив удобрення на біологічну врожайність цукрових буряків в умовах дослідного поля ВНАУ [Електронний ресурс]  / [Остапчук М. О., Поліщук І. С., Мазур В. А.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.2. – С.466–467. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

Оцінка: 
0
No votes yet