Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту

Овочівництво – галузь сільського господарства, яка займає важливе місце в забезпеченні населення харчування протягом року. Динаміка і темпи виробництва овочів, визначається розвитком і розміщенням овочівництва в країні.

Важливе значення мають райони розміщення господарства і природно кліматичні умови. Іншою особливістю вирощування овочів являється те, що незалежно від регіону, практикується дві схеми їх виробництва - в закритому і відкритому ґрунтах. Основними перевагами такого виробництва є можливість механізувати систему вирощування овочів, цим самим забезпечити оптимальні умови для росту та розвитку культури.

Організація тепличного господарства передбачає виробництво овочів у зимово-весняний період, тобто тоді, коли попит на продукцію набагато вищий в порівняно з літньо-осіннім сезоном [5].

Але поміж ряду позитивних факторів існують і негативні. В закритому грунті потрібно чітко контролювати мікроклімат для тої чи іншої культури, чітке  використання добрив, зміна грунтосумішей. При використанні на протязі декількох років однієї й тої ж грунтосуміши може призвести до накопичення в ній шкідливих для рослини [6], незбалансоване внесення добрив впливає на накопичення в овочевій продукції нітратів, важких металів та інших токсичних елементів [2].

Ще однією особливістю овочівництва  є підвищення вимог до сівозмін на площах, які зайняті овочевими культурами. Висока врожайність веде до виснаження грунту. Покращення урожайності ґрунту можливе лише тоді, коли продумано вносяться добрива і правильна сівозмінна. На внесення добрив у ґрунт, на яких вирощуються овочеві культури, потребує виключно строгого дотримання правил агротехніки, а кількість добрива обмежено особливостями вирощування тих чи інших культур, що не скажеш про закритий грунт.

Внесення добрив у грунт, на яких вирощуються овочеві культури, потребує виключно чіткого дотримання правил агротехніки, а кількість добрив обмеженням особливостями вирощення тих чи інших культур.

Багато фахівців, що вивчали  тепличні господарства Європи відзначають, що співвідношення елементів живлення під час вегетації необхідно коригувати залежно від фази вегетації рослин, з урахуванням екологічних факторів [7].

Багато тепличних комбінатів  України перейшли на вирощування огірків із застосуванням малооб’ємного способу і крапельного поливу. Проте до цих пір не існує чітких рекомендацій з цих питань, а ті що є носять описовий характер.

Тому, метою наших досліджень було вивчити вплив рівнів живлення при вирощування огірків за умов малооб’ємного способу і крапельного поливу.

Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводили протягом 2010-2011 років в тепличному комбінаті «Станишівський». При вирощуванні огірків використовували мінеральний субстрат –кокосове волокно..

Температура в теплиці підтримували на рівні 20-22 0С, а вологість  повітря на рівні 45-75 %.

Розсаду вирощували при середньодобовій температурі 20-22 0С та відносній вологості повітря 45-50 %.

Контроль і управління температурним режимом і вологістю проводили в автоматичному режимі за допомогою комп’ютерних програм.

Рівні варіантів живлення були такими:
1.Фон ( N90P15K145 Mg45 Ca120);
2. Фон + біопрепарат ;
3. Фон 3 удобрення по періодам вегетації.

У варіанті 2  перед  висівом насіння в субстрат - кокосове волокно, насіння замочували в розчині біопрепарату на протязі  3 годин при температурі  20-22 0С. Розсаду віком 2-3 тижні пересаджували в основну теплицю проводячи підживлення розчином біопрепарату з розрахунком 135 мл/рослину. Постійне підживлення відбувалось N90P15K145 Mg45 Ca120, а після початку плодоношення (перша декада квітня-перша декада травень) рослини підживлювали біопрепаратом один раз в місяць.

На фоні 3 при висіву насіння проводили полив розчином  N170P50K220 Mg30 Ca180 і такий полив проводили на протязі двох тижнів поки рослини знаходились в розсадному відділенні.

В умовах вегетаційної теплиці при висаджуванні розсади проводили полив розчином із розрахунку  N190P45K240 Mg40 Ca170 на протязі 20 днів. Далі при настанні фази інтенсивного росту кількість мінеральних добрив збільшували до N210P45K270 Mg40 Ca175  на протязі 50 днів. В період збору врожаю система удобрення була N235P40K315 Mg40 Ca165.

Результати досліджень. Умови закритого ґрунту досить добре забезпечують захист рослин від впливу погодних факторів. При цьому їх захист від біологічних стресів- шкідників, хвороб, тощо, досить незначний. Це пов’язано з тим, що рослини вирощуються на ґрунтах з різних природніх компонентів, тобто він (субстрат) є штучно створений, і в свою чергу збіднений на поживні речовини. Тому виростити в умовах гідропонних теплиць овочі без використання будь якого удобрення є неможливим. Але на даний час головною метою овочівництва закритого грунту є забезпечення високих врожаїв при допустимих рівнях використання органо-мінеральних добрив та виробництво овочів протягом року, саме в той період коли їх вирощування в відкритому ґрунтів є неможливе [Брызгалов В. А.].


Рис. 1. Опіки   краю листової пластинки


Рис. 2. Нестача елементів живлення в рослині

Проводячи  спостереження за рослинами було відмічено, що  в залежності від типу удобрення площа листкової поверхні у рослин змінювалась, ріст і розвиток рослин відбувався не рівномірно. Так нами відзначено, що при фоні удобрення 2 та 3 площа листкової поверхні була більшою в порівнянні з фоном 1. Із зниженням освітленості виникає потреба в більш інтенсивному підживлюванні рослин, тому при візуальному спостереженні за рослинами огірків  було визначено, що за низьких рівнів мінерального живлення рослини виглядали ослабленими, листкова пластинка була блідо-зеленого забарвлення (рис.1), бокові пагони слабкі та тонкі, а часом спостерігалось скидання зав’язі. На фоні з додаванням біопрепарату при пересадці розсади в основну вегетаційну теплицю відмічалося краще укорінення та її швидкий ріст.

Вегетаційний ріст і розвиток рослин значно відрізнявся від фонового варіанту, висота рослин булла вища, кількість листків збільшувалась.

Порівняно краще себе почували рослини при системі удобрення фон 2 та 3. Також було відмічено що перша половина періоду плодоношення та інтенсивність росту та розвитку рослин  збігалася зі зниженням освітленості в теплицях,  і спостерігався дефіцит мікроелементів в рослині (рис. 2) тому доцільно в цей період дотримуватись N235P40K315 Mg40 Ca165 дози удобрення бо в цей час особливо інтенсивно рослиною споживається  азот і калій. Що стосується фосфору то його норма за різних періодів вегетації коливалась в межах 45 мг/кг ґрунту, а для розсади вона становила 50 мг/кг ґрунту.

Для другого варіанту під час початку плодоношення ми використовували, окрім основного удобрення, підживлення біопрепаратом один раз на місяць. Рослини не відчували дефіциту в мікро та макро елементах, тому розвиток рослини відбувався згідно фізіологічних характеристик [5].

Відомо що отримати високі врожаї без використання добрив не можливо, а незбалансоване внесення мінеральних добрив може призвести до порушення родючості ґрунтів та зниженню якості отриманої продукції через значне накопичення в ній токсичних елементів, таких як важкі метали та нітрати [3].

Важкі метали та нітрати є одними з найбільших забруднювачів овочевої продукції. Їх високі показники в продуктах харчування з поступовим потраплянням до організму людини можуть призвести до тяжких хвороб або навіть смерті [7].

Багато вчених вважають, що для отримання екологічно чистої продукції рослинництва не обовязково відмовлятись від мінеральних добрив, їх потрібно використовувати розумно [1,2].

Тому вивчення екологічних показників отриманих врожаїв стало невід’ємною складовою наших досліджень.

Для аналізу овочевої продукції на вміст нітратів та важких металів було відібрано зразки огірків з першої вибірки (табл.1, 2).

Таблиця 1 – Вміст нітратів та мікроелементів в огірках.

Фон удобрення

Вміст нітратів, мг/кг

Вміст мікроелементів, мг/кг

Марганець

Залізо

1

334

0,97

1,17

2

461

1,5

1,63

3

366

1,15

1,55

ГДК

400 мг/кг

Вміст нітратів в зразках  з використанням біопрепарату перевищував гранично допустиму концентрацію і становив 461 мг/кг із  400мг/кг. Всі  інші зразки відповідали нормі.

Вміст мікроелементів коливався для марганцю  від 0,97 мг/кг для першого варіанту до 1,5 мг/кг для другого. Вміст заліза від 1,17-1,63 мг/кг.

Аналізуючи дані таблиці 2 можна зробити висновки що вміст ртуті не перевищував ГДК але наближався до цього показника. Вміст свинцю в два рази перевищував норму на третьому варіанті удобрення. Показники по вмісту міді в огірках не мали  перевищення по ГДК, що не скажеш про цинк, у варіанті 2 його показник становив 13,1 мг/кг із дозволених 10 мг/кг. Вміст кадмію був в межах норми.

Таблиця 2 – Вміст важких металів в огірках.

Фон удобрення

Вміст важких металів, мг/кг

Ртуть

Свинець

Мідь

Цинк

Кадмій

1

0,35

0,52

1,0

5,3

0,02

2

0,28

0,7

1,7

13,1

0,04

3

0,41

1,05

3,2

7,2

0,05

ГДК,  мг/кг

0,5

0,5

5,0

10

0,3

Таким чином, ріст і розвиток рослин в умовах гідропонних теплиць повністю залежить від системи удобрення, найкращий вегетаційний ріст і  розвиток відмічався на 2 та 3 варіантах удобрення.

Список літератури

  1. Вендило Г.Г. Применение удобрений под овощные культуры в открытом и защищенном грунте. М. -188 с.
  2. Глунцов Н.М., Ежов Д.И., Дмитриева Л.В. и др. Агрохимическое обслуживание защищенного грунта и пути его улучшения // Применение удобрений и питание овощных культур в защищенном грунте. -М. -1975, -С. 3-12.
  3. Глунцов Н.М., Дмитриева Л.В., Зоболотнова Л.А., Вендило Г.Г., Кравцова Г.М. и др. Рекомендации по применению удобрений под овощные культуры в защищенном грунте М., ЦИНАО, - 1987, -110 с.
  4. Глунцов Н.М. Научное обоснование рационального применения удобрений в овощеводстве защищенного грунта (автореферат).- М., 1991, -34с.
  5. Лихацький В.І. Овочівництво в 2 ч. Ч.2. Біологічні особливості і технологія вирощування овочевих культур / В.І. Лихацький, Ю.Є. Бургарт, В.Д. васянович; За ред. В.І. Лихацького. – К.: Урожай, 1996. - 360 с.
  6. Смирнов Н.А. Пособие для тепличных хозяйств. Москва, Росельхоиздат.,1977, 203с.
  7. Kwiatlowski M., Wplyw nawozenio NPK Mg z imzglecniem trzech form potasu na plonowanie pomidorow w upra wach szklamiowych // Beine. Wars, / Inst. Wars. Skiemiewice. -1985. -28. -P.I 13-130.

УДК 631.811:635.63:631.544.4
Стежко О.В.  Вплив умов живлення на якість огірка в умовах закритого грунту [Електронний ресурс]  / [Стежко О.В., Дубовий В.І.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.2. – С.441–444. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

Оцінка: 
0
No votes yet