Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет

Останнім часом в сучасному суспільстві значну роль серед засобів розповсюдження інформації набули соціальні Інтернет мережі. Сьогодні існують як звичайні, орієнтовані на спілкування широких верств населення, соціальні мережі так і спеціалізовані.

Соціальна Інтернет мережа (від англ. Social networking service – соціальномережева послуга) – це програмний сервіс, платформа для взаємодії людей в групі чи групах. Завданням такого сервісу є забезпечення користувачів усіма можливими інструментами для спілкування одне з одним – відео, чати, зображення, музика, блоги, форуми, тощо. До причин привабливості соціальних мереж відносять [1]: отримання інформації від інших користувачів СМ, верифікація ідей через участь у взаємовідносинах у СМ, соціальна вигода від контактів, відпочинок. Основними термінами моделей СМ є агент, думка, вплив/довіра, репутація.


Рисунок 1 – Стартова сторінка
                Соціальні мережі на загальну тематику спрямовані на підтримку і налагодження вже існуючих контактів та пошуку нових знайомих (MySpace, Facebook, Вконтакте, Connect.Ua, Однокласники, Susidy.Com).
Ділові соціальні мережі спрямовані на професійний розвиток та побудову кар'єри (Linked.In, Plaxo, Profeo.Ua, МойКруг).
Спеціалізовані соціальні мережі  займають певну нішу в своєму секторі, і збирають аудиторію за конкретними  інтересами (Geni.com, Last.Fm, Politiko.com.ua, Plitkar.com.ua, Team Earth).

В Україні, окрім славнозвісних вищезгаданих соцсайтів, широкою популярністю користуються й інші соціальні мережі, мета яких не самовираження, а об’єднання людей задля спільних тем, інтересів.
Спеціалізуватись соціальна мережа може і на проблемах екології та захисту довкілля. СМ викликають цікавість у прогресивних людей через можливість отримати якісно нові властивості поведінки агентів. Цінність СМ визначається кількістю користувачів, що являються її учасниками. Таким чином основною задачею роботи є розробка концепцій залучення до екологічних проблеми та підвищення рівня свідомості за допомогою СМ.
Для поширення і розвитку ідеї, пов’язаної з екологією, через СМ необхідно реалізувати такі властивості: наявність власних думок агентів, зміна думок агентів під впливом інших, різна значимість думок одних агентів на інших, підвищення порогу чутливості до зміни думок оточуючих, локалізація груп по інтересам, лавиноподібні ефекти поширення інформації, активність агентів, можливість організації угрупувань, ігрова взаємодія агентів.
Екологічна соціальна мережа як проект має нормативно-правове підґрунтя. Законом України «Про інформацію» (стаття 9) передбачено: всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Громадяни вправі вільно збирати, (зберігати, використовувати і поширювати таку інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір (ст. 34 Конституції); одержувати таку інформацію в установленому порядку (статті 32–37 Закону України «Про інформацію») шляхом звернення з інформаційним запитом до уповноважених на це органів державної влади і місцевого самоврядування.
Таким чином, значення екологічної соціальної мережі підтверджене низкою статей Конституції та законів України.
Завдання проекту також полягає у втіленні в життя такого еколого-соціального явища як екологічна гласність.
Серед існуючих програмних засобів, для реалізації проекту, було обрано платформу для побудови соціальних мереж ELGG (http://elgg.org/). Екологічна соціальна мережа дозволяє вести власну сторінку користувача, відображаючи особисті дані (рис. 1). Спілкуватися з іншими учасниками, ділитися цікавою інформацією про стан довкілля, вести блоги, завантажувати фото, відео тощо. Особливості екологічної соціальної мережі полягають в наступному: користувач створює групу, гаслами яких є прості речі, яких часто не дотримуються, оскільки побутує думка, що бажання однієї людини не достатньо для вирішення питань, учасники можуть долучатись до групи, і тим самим посвідчуватимуть, що виконуватимуть умови запропоновані в групі. У запропонованій СМ користувачі, які займаються екологічними розробками можуть популяризувати тут свої проекти та ідеї, для поширення відомостей про них широкому загалу.
Подальший розвиток екологічної СМ передбачає інтеграцію з ГІС технологіями. Наявність на сайті карти місцевості дозволить користувачам викладати компрометуючі фото, та залишати відгуки про місцевість на якій виявлено порушення екологічного законодавства. 
Екологічна соціальна мережа може використовуватися молодими вченими екологами для популяризації своїх розробок і винаходів у галузі екології та охорони навколишнього природного середовища.
Створена екологічна СМ об’єднує людей, готових до екологічного мислення, і з їх допомогою залучення решти, утворюючи ефект снігової лавини. Середовище яке постійно оточує людину впливає на неї на підсвідомому рівні.
У результаті впровадження проекту очікується ряд екологічних та соціальних ефектів. Зокрема, виховання екологічної культури, підвищення рівня екологічної свідомості. Екологічна інформованість громадськості підвищить рівень екологічних вимог громад та стимулюватиме місцеве політичне керівництво до інтеграції екологічних міркувань у свої стратегії розвитку. Крім того, це також є інструментом для подальшого розвитку демократичного суспільства.
Забезпечення підвищення рівня екологічної інформованості, сприятиме участі громадськості у прийнятті рішень з питань охорони довкілля та стимулюватиме застосуванню життєздатних, економічно ефективних рішень для вирішення екологічних проблем.
Виховання екологічної свідомості, в свою чергу, стане поштовхом для зміцнення та розвитку потенціалу управління охороною навколишнього середовища на місцевому, регіональному та національному рівні, що має забезпечити розробку програм дій по охороні навколишнього середовища, які будуть спрямовані на скорочення шкідливого впливу на довкілля у державному та приватному секторах та на заохочення інвестицій для цілей покращання довкілля.
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Губанов Д. А. Социальные сети. Модели информационного влияния, управления и противоборства / Губанов Д. А., Новиков Д. А., Чхартишвили А. Г.. — М: МЦНМО, ФИЗМАТЛИТ, 2010. — 228 с. — ISBN 978-5-94057-669-3, 978-5-94052-194-5.

УДК 377
Горячев Г. В. Шляхи підвищення рівня екологічної свідомості громадян за допомогою соціальних мереж інтернет [Електронний ресурс]  / [Горячев Г. В., Шуляк Д. О., Гурко О. В., Дзюняк Д. Ю., Метушевська О. М.] // Збірник наукових статей “ІІІ-го Всеукраїнського з’їзду екологів з міжнародною участю”. – Вінниця, 2011. – Том.2. – С.705–706. Режим доступу: http://eco.com.ua/

Скачати в форматі pdf:

Оцінка: 
0
No votes yet