Секція 3. Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія

Часова мінливість внутрішньотропічної зони конвергенції як відображення глобальної геодинаміки

        Д. Л. Теркот та Дж. Шуберт визначають геодинаміку як науку, що вивчає рухи та деформації, які відбуваються в земній корі, мантії, ядрі та їх причини. Прояви геодинамічних процесів спостерігаються в змінах параметрів обертання Землі, її форми та розмірів. На протязі останніх років, завдяки використанню методів супутникової геодезії, отримуються нові дані, які руйнують сформовані натепер уявлення про швидкість руху тектонічних плит, про швидкі геодинамічні процеси, які пов’язані з аномаліями швидкості обертання Землі, аномаліями гравітаційного поля, аномаліями траєкторії руху проекції осі обертання Землі по її поверхні. В монографії  Б. Л. Лічкова досліджені закономірності зміни форми сфероїду Землі  при зміні швидкості її обертання Землі. Доказано факт переформування тіла планети шляхом підкоркових тангенціальних зміщень мас на полюсах, на 62-х паралелях і на екваторі, а на паралелях ± 35° цих зміщень немає. 

Екологічно-безпечне використання грунтів та вартісна оцінка втрат родючості

Грунт як природний ресурс постійно зазнає природного і антропогенного впливу. Антропогенний вплив на ґрунти спричинює їх деградацію, призводить до зниження продуктивності сільськогосподарських угідь.

Вплив деяких екологічних факторів на ефективність інкубації яєць чорного африканського страуса

Як відомо, в наш час важливі і непрості екологічні питання займають в житті суспільства надзвичайно важливе місце. Зокрема, серед численних завдань, які постали перед ветеринарною медициною, стало вивчення впливу деяких хімічних та фізичних екологічних факторів під час штучної інкубації яєць чорного африканського страуса (Struthio camelus domesticus) на тривалість та ефективність інкубації, лупку, розвиток і життєздатність ембріонів та молодняка.

Зоотерапія як вирішення проблеми бродячих тварин

Тварина існувала та буде існувати поруч з людиною завжди. Є тварини, які спеціалізовано утримуються винятково для отримання продукції тваринницького походження (м’яса, молока, яєць, вовни, шкури та ін.) в господарствах різних форм власності, переважно поза територією міст.

Чи загрожує глобальне потепління клімату України?

        Глобальні проблеми, пов’язані з кліматом, надзвичайно складні, і механізми, які лежать в основі зміни клімату, до сих пір до кінця незрозумілі. 
       Зміни клімату Землі стали сьогодні чи не найважливішою екологічною проблемою сучасності. Вони вже мають незворотній характер і загрожують безпечному проживанню мільйонів людей та соціально-економічному розвитку великої кількості територій. Недарма останнім часом ця проблема опинилась в центрі уваги багатьох міжнародних зібрань.

Дослідження едафічних показників урбаноземів м. Черкаси

Ґрунти промислових міст перебувають під значним антропогенним тиском. Це призводить до того, що природні едафотопи перетворюються на особливі ґрунтоподібні тіла – урбаноземи.

Вплив антропогенних факторів на стан грунтів та шляхи збереження агроекосистем в землеробстві

Вплив людини на природні екосистеми у процесі сільськогосподарської діяльності набув масштабів, які не можуть не викликати занепокоєності в науковому середовищі і в цілому суспільстві. Ерозійні процеси ґрунту і евтрофікація води ( накопичення у воді біогенних речовин азоту, фосфору) прогресивно зростають і втрачають локальний характер.

Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища

Одним з основних напрямів сталого розвитку України є забезпечення високої якості навколишнього природного середовища. Тому пріоритетними напрямками у галузі охорони довкілля є розробка економічно ефективних технологій моніторингу. Однією з таких технологій є використання методів фітоіндикації та фітомоніторингу. 

Можливості використання електрофізіологічних методів у фітоіндикації стану навколишнього природного середовища

Одним з основних напрямів сталого розвитку України є забезпечення високої якості навколишнього природного середовища. Тому пріоритетними напрямками у галузі охорони довкілля є розробка економічно ефективних технологій моніторингу. Однією з таких технологій є використання методів фітоіндикації та фітомоніторингу. 

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 3. Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія