Секція 3. Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія

Біоіндикаційна оцінка стану об’єктів довкілля у промислових центрах Дніпропетровської області

У результаті інтенсивного використання природних ресурсів і зростання техногенного навантаження на довкілля в Україні останнім часом склалась критична екологічна ситуація, особливостями якої стали: забруднення атмосферного повітря, підземних і поверхневих вод, накопичення великої кількості небезпечних відходів, деградація земельних ресурсів і забруднення ґрунтів  мінеральними добривами, пестицидами, важкими металами та ін.

Екологічна експертиза посліду при включенні до раціонів птиці різних форм кобальту

Серед різних галузей тваринництва найбільш динамічною є птахівництво. Ця галузь здатна забезпечувати населення людей відносно дешевими та  біологічно цінними продуктами харчування. Функціонування великих птахопідприємств спричинило ряд господарських, ветеринарних та екологічних проблем.

Основи фундаментальної геоекології

        Існує багато суперечок щодо терміну "геоекологія", структури цієї науки, об’єкта і предмета її досліджень. Термін “геоекологія" введений К. Тролем у 1939 р. Сьогодні об’єктом вивчення екологічної науки є система "Природа – Людина – Суспільство".
       Основними принципами, що лежать в основі терміну "геоекологія" є:
       1. Геоекологія – наука пов’язана з вивченням природних і змінених людиною природних геосистем, що формують геооболонки (геосфери) Землі і є частинами навколишнього середовища. Кінцевою метою геоекології є соціальний аспект, – збереження життезабезпечуючого продуктивного навколишнього середовища, необхідного для існування людини, розвитку життя на Землі. У геоекології вивчаються взаємодії земних оболонок з біотою, а також техносферою і соціосферою як компонентами навколишнього середовища.
       2. До області досліджень геоекології відноситься літосферний простір, педосфера, атмосфера, поверхневі води, рослинний покрив різних ландшафтів.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 3. Проблеми загальної екології та захисту біосфери. Агроекологія та радіоекологія