ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Типологія річок західної Грузії

Типологію річок Західної Грузії вперше проведено у форматі Водної Рамкової Директиви Європейського Союзу, яка є основним законодавчим документом у сфері водної політики в державах-членах ЄС. Дослідження річок Чорноморського басейну Грузії у контексті оцінки їх гідрографічних, геоморфологічних та геологічних характеристик, виконана колективом науковців кафедри екології Національного університету водного господарства та природокористування.

Комплексний екологічний моніторинг урбосистеми Мелітополя та здоров’я населення міста

Всебічна урбанізація суспільства виступає однією з характерних рис розвитку людства. Постійне збільшення площі й чисельності населення міст, придбання сільськими поселеннями міських ознак, формування населення зі специфічним способом життя, а також "міських" популяцій рослин і тварин чітко простежується і в Україні.

Моніторинг навколишнього середовища у м. Дніпродзержинську з використанням геоінформаційних технологій

Проблема забруднення навколишнього середовища характерна для більшості промислових центрів України, де проживають до 50% усього населення країни. У зв’язку з цим важливим завданням є подальше вивчення причин, факторів і наслідків забруднення навколишнього середовища, узагальнення й аналіз даних спостережень з використанням новітніх інформаційних систем і технологій.

Об’єктно-орієнтоване проектування оптимальних схем водоспоживання

Автоматизоване проектування схеми водного господарства промислових підприємств як складової частини хмімко-технологічної системи передбачає організацію розрахунків щодо створення нової або модернізації існуючої схеми водного господарства, зокрема, шляхом застосування методів структурної оптимізації. Структурна оптимізація схем водоспоживання, водовідведення та водоочищення полягає у раціональному перерозподіленні потоків між процесами у складі схеми водного господарства.

Екологічна лабораторія in silico: ідея створення. Концепція коміркової моделі екосистемного обміну речовин

Для позначення комп’ютерних імітацій дійсності нерідко вживають слово «віртуальний», хоча точнішим є термін «in silico». Набуло поширення in silico-природознавство [1].

Проект електронної бази даних «Каталог метаболічних шляхів»

Одним із програмних засобів, на які б спиралася коміркова модель екосистеми, може стати електронна база даних (ЕБД) «Каталог метаболічних шляхів», проект якої представлено нижче.

Моніторинг експортних зернових вантажів як інструмент відображення стану регіональної флори

Господарська цінність різних видів рослин найчастіше представляє собою комплекс різноманітних ознак, який у великій мірі залежить від вивченості того чи іншого таксону. Однак, зазвичай виділяється якась одна ознака рослини, яка є переважаючою з точки зору людини. Особливою групою при аналізі певної флори є бур’яни – види, які, на думку людини, заважають існуванню або врожайності тих чи інших культивованих рослин в агроценозах.

Фітосозологічна презентативність фітоценозів долин лиманів межиріччя Дністер – Тилігул

Питання охорони, екології рідкісних видів, ступінь трансформації їх місцезростань – завжди були пріоритетними і не лише для регіональних науковців

Влияние многоярусных водозаборов на водоотведение в коммунальном водном хозяйстве

Согласно постулату о водно-экологическом дуализме системы водоснабжения на практике несут неустранимое экологическое противоречие. Оно проявляется, в частности, между повышенными требованиями коммунального водного хозяйства к качеству исходной воды и одновременным её загрязнением при отведении возвратной воды от очистных сооружений.

Створення математичної моделі руху частинок в криволінійному каналі в осесиметричному потоці

Однією з актуальних проблем, яка стоїть сьогодні перед промисловістю України є вдосконалення техніки і технології охорони навколишнього середовища. Вирішення цієї проблеми пов’язане з успіхами в галузі очистки технологічного газу від механічних домішок і пилу.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю