ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

The integrated method of landfill leachate pretreatment

In Poland every year about 14 mlns ton of municipal waste are generated. More then 90% is deposited on landfills. Leachate is generated as consequence of rainwater percolation through wastes, chemical-biological process in waste and the inherent water content of wastes themselves

Менеджмент у сфері поводження з твердими побутовими відходами

Тверді побутові відходи (ТПВ) генеруються у всіх країнах з темпом, який випереджає темпи приросту населення. Це пов’язане  із збільшенням використання різних пакувальних матеріалів, у першу чергу пластику, алюмінію, картону тощо.

Підвищення ефективності реагентного пом’якшення води за допомогою алюмініймістких коагулянтів

Не дивлячись нашироке застосування сьогодні сучасних методів кондиціонування води, таких як нанофільтрація, зворотний осмос, електродіаліз, іонний обмін, реагентні методи не втрачають свого значення. Головною перевагою реагентного пом’якшення є те, що іони жорсткості переводяться в нерозчинний стан і утилізуються у вигляді нерозчинних осадів.

Екологістика та еколого-гігієнічний аналіз впливу на довкілля полігону ТПВ м. Житомира

Стратегією сталого розвитку людства передбачається досягнення  гармонійного розвитку агросфери як соціально-економічної системи, що забезпечується збалансованістю системи «природа - населення – господарство».

Моделювання комбінованих процесів очищення води на основі ультрафільтрації

Більшість традиційних способів отримання питної води на основі флотації, хлорування, коагуляції,  відстоювання і фільтрування мають низку недоліків, серед яких – значне коливання якості очищеної води, великі габарити устаткування; можливість утворення небезпечних канцерогенів при знезараженні хлоровмісними реагентами, споживання великих кількостей дорогих хімічних реагентів, а також необхідність в організації їх зберігання і приготування [1–3].

Оцінка ризиків при забезпеченні населення водою в Рівненській області

Питання забезпечення населення України якісною та безпечною для здоров’я людини питною водою є багатоаспектною проблемою і належить до найбільш соціально значущих, оскільки безпосередньо впливає на стан здоров’я населення і визначає ступінь екологічної безпеки цілих регіонів [1].

Система управління в сфері поводження з токсичними відходами

Наявність накопичених токсичних відходів, відсутність потужностей для їх знешкодження та утилізації в Україні і, зокрема, в м. Луцьку  зумовлює виникнення  напруженої соціально-антропогенної ситуації, тому розкриття проблеми ефективності управлінських заходів та організаційних аспектів поточного управління та поводження з  токсичними відходами на основі аналізу муніципальних програм поводження з відходами в м. Луцьку на 2006-2010рр. та  2010-2015 рр. є досить своєчасним та актуальним.

Способи оцінки та прогнозування техногенного забруднення компонентів довкілля

Протягом більше 20 років, починаючи з 1990 р., Наукова школа «Захист природи та раціональне використання ресурсів» професора О.М. Адаменка, у якій «виросло» 4 доктори і 18 кандидатів технічних, геологічних та географічних наук, розробляє методики та способи оцінки екологічного стану компонентів довкілля для прогнозування розвитку екологічної ситуації з метою еколого-безпечного сталого розвитку територій та збалансованого використання природних ресурсів.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю