Екологічний моніторинг

Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів

        На даний час, коли кількість транспортних засобів постійно зростає, все більшого значення набуває контроль за якістю нафтопродуктів, які ввозяться на митну територію України та виробляються вітчизняними заводами. 
       Всі нафтопродукти можна поділити на дві групи: нафтові палива та оливи. До нафтових палив відносять автомобільний та авіаційний бензин, реактивне та дизельне паливо, важке моторне, газотурбінне, суднове та пічне паливо. До олив відносять моторні, трансмісійні, індустріальні та ізоляційні [1]. В останні роки значна увага приділяється захисту навколишнього середовища, у зв'язку з чим розробляються та випускаються більш вдосконалені, екологічно чисті види палива. Асортимент закордонних моторних олив постійно змінюється, що зумовлено підвищенням вимог до якості сучасних моторних мастил, зміною їх складу, появою нових специфікацій на моторні оливи. Вимоги, які висуваються до нафтопродуктів – основного продукту нафтопереробних заводів, досить повно сформульовані в роботі [2]. Це чотири основних групи вимог: вимоги пов’язані з роботою двигуна, вимоги експлуатації, а також зумовлені необхідністю і можливістю масового виробництва та екологічні вимоги.

Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ

До основних світлорозсіювальних характеристик водних середовищ відносять оптичні та гідрофізичні, зокрема яскравість та відповідні тіла яскравості, індикатриси розсіяння, показники екстинкції, поглинання, розсіяння, коефіцієнти пропускання та відбивання, контрастність, мутність, а також середній розмір диспергованих часток і відповідну дисперсність, їх концентрацію та кількість в одиниці об’єму, форму часток та ін.

Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери

Для забезпечення високої точності вимірювань мікро концентрацій газів необхідне врахування впливу усіх можливих факторів на процес вимірювання. Але так як дослідження усіх факторів на практиці виявляється часто дуже складним, а часом і неможливим завданням, то зазвичай проводять аналіз лише головних, найбільш суттєвих впливових величин.

Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці

        З метою удосконалення систем обліку, підвищення рівня достовірності показань вимірювання об’єму газу та забезпечення його використання актуальною є задача створення засобів безконтактного контролю густини газу за робочих умов, які б забезпечували високу точність, малу інерційність, широкий діапазон вимірювань. Основною проблемою вимірювання густини газу в потоці на сьогоднішній день є невисока точність за рахунок збурювання газу в результаті зміни тиску в місцях звуження, вібрацій трубопропроводів, створення ламінарного або турбулентного потоку газу, що призводить до виникнення неоднорідності розподілу густини (поля градієнтів густини) у полі поперечного перерізу його поширення. Крім цього, в багатьох випадках необхідно знати характер поля швидкостей у трубі. Таким чином, точне вимірювання густини газу можливо лише при відомих значеннях густини в будь-якій точці поперечного перерізу його поширення. Це дозволить візуалізувати картини потоку в цілому. В експериментальних дослідженнях у газовій динаміці на сьогоднішній день зображення поля потоку газу є основним способом одержання інформації не тільки про розподіл густини газу, але й про динаміку сильних розривів (ударних хвиль), контактних розривів, вихрів, слабких збурювань.

Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води

        Проблематика роботи та її актуальність. Сучасний період існування людської цивілізації характеризується не тільки високим розвитком техніки та технологій, але водночас і різким загостренням екологічних проблем. Серед останніх особливо гостро стоїть проблема водних ресурсів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожний рік в прісноводні ріки всього світу скидається до 450 мільярдів м3 побутових і промислових відходів. Це вже привело до накопичення в воді більше 13 тисяч токсичних сполук. Крім того, медики дослідили, що більше 80% захворювань передається з водою, які, в кінцевому рахунку, приводять до загибелі більше 25 мільйонів людей щорічно [1].

Флуоресцентний аналіз рослин у стресових умовах

        У зв'язку з негативною дією антропогенного забруднення навколишнього середовища на рослини розробка оперативних і точних методів оцінки функціонального стану рослин у стресових умовах є актуальною проблемою фундаментальних досліджень стресової дії на рослини в природному середовищі та екологічного моніторингу. 
       Реєстрація індукції флуоресценції дає можливість спостерігати часову кінетику інтенсивності флуоресценції попередньо адаптованого до темряви зеленого листка, або індукцію флуоресценції. Причому, в цій часовій поведінці флуоресценції можна виділити повільне спадання до стаціонарного рівня протягом 3?5 хвилин. Індукцію флуоресценції можна пояснити порушенням зв’язку між фотосистемами І і ІІ у темряві і переходом фотосинтетичного апарату із стану І у стан ІІ при освітленні. Форма індукційної кривої є чутливою до змін стану фотосинтетичного апарату у результаті дії несприятливих факторів або фізіологічно-активних речовин, наприклад, гербіцидів. 

Ядерно-фізичний моніторинг показників екологічних стану мулової грязі озера Кунігунда

        На місці виходу на поверхню куполу Солотвинського масиву кам’яної солі селища Солотвино Закарпатської області утворилися карстові солоні озера. Найбільше з них – озеро Кунігунда (глибина від 1 до 8 м, площа ~ 800 м2), яке містить ропу та слабко лужну мулову грязь. Озеро є природним оздоровчим центром [1]. Протягом тривалого часу на озері Кунігунда проводиться немедикаментозне реабілітаційне лікування хворих на псоріаз. На великій кількості досліджень доведено високу ефективність лікувального впливу природних факторів озера (ропи та мулових грязей) у комбінації з сонячним опроміненням на організм пацієнтів з хронічними дерматозами. Паралельно, у місті Ужгороді, на клінічній базі НПО “Реабілітація” розроблено та впроваджено реабілітаційне лікування дерматологічних пацієнтів у водолікувальному відділенні, з використанням ропи та грязей озера Кунігунда [2]. Лікувальні властивості ропи соленого озера зумовлені її фізико-хімічним та бактеріальним складом. Його дослідженню присвячено ряд робіт [3 - 5].

Біотестування бутильованих вод методом лазерної доплерівської спектроскопії

Однією з головних проблем сьогодення є якість питної води. До останнього часу оцінка потенційної токсичності вод, що надходять споживачу взагалі не розглядалася. Більшість українських фірм, що випускають воду в пляшках, не здійснюють контролю якості продукту.

Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі

        Оксиди азоту (NO, NO2), діоксид сірки (SO2) і оксид вуглецю (СО) є високотоксичними забруднювачами атмосферного повітря. 
       За   діючими   в   країнах   СНД   санітарними    нормами      середньодобові гранично допустимі концентрація (ГДКсд) цих  газів в атмосферному повітрі знаходяться на рівні мікроконцентрацій   і   складають: для SO2 – 0,05 мг/м3,   для NO – 0,06 мг/м3,  для NO2 – 0,04 мг/м3,     для СО – 3,0 мг/м3.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг