Екологічний моніторинг

Методологія сертифікації якості навколишнього природного середовища

Концепція якості життя, як один із аспектів еколого-врівноваженого розвитку, потребує сертифікації якості навколишнього природного середовища, від стану якого залежить і здоров’я населення.

Аналітичний контроль хімічно небезпечних підприємств м. Києва

За останні 15-20 років на території м.Києва  ліквідовано синтез небезпечних хімічних речовин. На сьогоднішній день деякі з них ввозяться для виробничих потреб. На складах підприємств м.Києва зберігаються різні хімічні речовини

Перспективне застосування методів інфрачервоних зйомок при вирішенні задач техногенно-екологічної безпеки

        На даний час одним з перспективних методів спостереження за станом промислових об’єктів, які становлять потенційну небезпеку довкіллю та потребують діагностики їх стану, є застосування теплової зйомки. До числа об’єктів ядерної енергетики, обстеження яких доцільно проводити методом дистанційної інфрачервоної (ІЧ)-радіометрії (тепловізорна технологія контролю і діагностики), відносяться капітальні споруди і конструкції, механічне і електричне обладнання та установки, котли, печі, посудини (ємності), повітропроводи, паро- і водогони, лінії електропередачі, трансформатори, підстанції і т.і., тобто будь-які об’єкти, що генерують, віддзеркалюють або перерозподіляють теплові потоки енергії і радіаційного випромінювання.

Система сигналізації для виявлення пожежонебезпечних ситуацій на території лісового фонду

        Виявлення і гасіння лісових пожеж в системі Держкомлісгоспу України здійснює спеціалізована наземна служба в складі 226 лісових пожежних станцій, які мають 450 пожежних автомобілів, 40 одиниць іншої техніки, 3,5 тисячі радіостанцій, 450 спостережних веж тощо. Для своєчасного виявлення та гасіння лісових пожеж функціонує підпорядкована Державному комітету лісового господарства Українська державна база авіаційної охорони лісів у складі 15 авіавідділень та груп пожежних десантників. Однак, кількість лісових пожеж в Україні не зменшується і загальна  кількість їх коливається від 1500 до 3000 на рік, які охоплюють площу понад 3000 га, причому на 90-95 % вони виникають з вини населення. Найбільш пожежонебезпечними є Луганська, Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Миколаївська області та АР Крим, на які припадає 55 % випадків і 74 % площі лісових пожеж.

Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу

        Димові гази, що виникають в ході протікання технологічних процесів мають відповідні закономірності їх утворення. Визначивши ці закономірності для кожного конкретного виробничого процесу, отримаємо можливість розрахувати викиди димових газів по поточним технологічним параметрам роботи промислового підприємства. Саме такі параметричні екологічні системи моніторингу (ПЕСМ)  функціонують на більшості підприємств України. 

Сучасні методи контролю екологічної чистоти нафтопродуктів

        На даний час, коли кількість транспортних засобів постійно зростає, все більшого значення набуває контроль за якістю нафтопродуктів, які ввозяться на митну територію України та виробляються вітчизняними заводами. 
       Всі нафтопродукти можна поділити на дві групи: нафтові палива та оливи. До нафтових палив відносять автомобільний та авіаційний бензин, реактивне та дизельне паливо, важке моторне, газотурбінне, суднове та пічне паливо. До олив відносять моторні, трансмісійні, індустріальні та ізоляційні [1]. В останні роки значна увага приділяється захисту навколишнього середовища, у зв'язку з чим розробляються та випускаються більш вдосконалені, екологічно чисті види палива. Асортимент закордонних моторних олив постійно змінюється, що зумовлено підвищенням вимог до якості сучасних моторних мастил, зміною їх складу, появою нових специфікацій на моторні оливи. Вимоги, які висуваються до нафтопродуктів – основного продукту нафтопереробних заводів, досить повно сформульовані в роботі [2]. Це чотири основних групи вимог: вимоги пов’язані з роботою двигуна, вимоги експлуатації, а також зумовлені необхідністю і можливістю масового виробництва та екологічні вимоги.

Автоматизована система контролю світлорозсіювальних характеристик водних середовищ

До основних світлорозсіювальних характеристик водних середовищ відносять оптичні та гідрофізичні, зокрема яскравість та відповідні тіла яскравості, індикатриси розсіяння, показники екстинкції, поглинання, розсіяння, коефіцієнти пропускання та відбивання, контрастність, мутність, а також середній розмір диспергованих часток і відповідну дисперсність, їх концентрацію та кількість в одиниці об’єму, форму часток та ін.

Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери

Для забезпечення високої точності вимірювань мікро концентрацій газів необхідне врахування впливу усіх можливих факторів на процес вимірювання. Але так як дослідження усіх факторів на практиці виявляється часто дуже складним, а часом і неможливим завданням, то зазвичай проводять аналіз лише головних, найбільш суттєвих впливових величин.

Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці

        З метою удосконалення систем обліку, підвищення рівня достовірності показань вимірювання об’єму газу та забезпечення його використання актуальною є задача створення засобів безконтактного контролю густини газу за робочих умов, які б забезпечували високу точність, малу інерційність, широкий діапазон вимірювань. Основною проблемою вимірювання густини газу в потоці на сьогоднішній день є невисока точність за рахунок збурювання газу в результаті зміни тиску в місцях звуження, вібрацій трубопропроводів, створення ламінарного або турбулентного потоку газу, що призводить до виникнення неоднорідності розподілу густини (поля градієнтів густини) у полі поперечного перерізу його поширення. Крім цього, в багатьох випадках необхідно знати характер поля швидкостей у трубі. Таким чином, точне вимірювання густини газу можливо лише при відомих значеннях густини в будь-якій точці поперечного перерізу його поширення. Це дозволить візуалізувати картини потоку в цілому. В експериментальних дослідженнях у газовій динаміці на сьогоднішній день зображення поля потоку газу є основним способом одержання інформації не тільки про розподіл густини газу, але й про динаміку сильних розривів (ударних хвиль), контактних розривів, вихрів, слабких збурювань.

Інформаційно-вимірювальна система для контролю магнітогідродинамічної технології очищення води

        Проблематика роботи та її актуальність. Сучасний період існування людської цивілізації характеризується не тільки високим розвитком техніки та технологій, але водночас і різким загостренням екологічних проблем. Серед останніх особливо гостро стоїть проблема водних ресурсів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я кожний рік в прісноводні ріки всього світу скидається до 450 мільярдів м3 побутових і промислових відходів. Це вже привело до накопичення в воді більше 13 тисяч токсичних сполук. Крім того, медики дослідили, що більше 80% захворювань передається з водою, які, в кінцевому рахунку, приводять до загибелі більше 25 мільйонів людей щорічно [1].

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг