Екологічний моніторинг

Моніторинг території міста Кам’янця-Подільського за радіологічними показниками

tiz_009_zemlia.gifПрактичне застосування енергії атомного ядра було важливим етапом науково-технічного прогресу, однак воно спричинило нові складні екологічні проблеми.

Актуальність застосування оптико-електронних технологій при екологічному моніторингу

tiz_009_zemlia.gifВ умовах нових глобальних викликів в суспільстві особливого значення набувають питання формування нової екологічної політики та стратегії розвитку сфери захисту екології в нашій державі.

Математична модель волоконно-оптичного перетворювача газу

tiz_009_zemlia.gifЕкологічна безпека складається з двох компонентів – природної та техногенної безпеки, які виступають у тісній взаємодії. Існуюча або прогнозована екологічна ситуація в державі повинна забезпечити нормальне функціонування природних і техногенних систем, збереження здоров’я населення і генофонду нації.

Використання частотних генераторів на від’ємному опорі для визначення ваги

tiz_009_zemlia.gifКонтроль та вимірювання параметрів виробничих процесів займає важливе місце в забезпеченні екологічності та економічності продукту, що випускається. Концептуальна схема сучасної промислової лінії в обов’язковому порядку включає інформаційно-вимірювальну та контрольну системи,

Мікроелектронний частотний перетворювач для вимірювання вологості нафтопродуктів

tiz_009_zemlia.gif Важливою різновидністю вимірювальних перетворювачів є сенсори вологості, оскільки багато процесів залежать від вологості. На даний час в Україні вимірювання вологості є одним із поширених напрямків вимірювань.

Мікроелектронний частотний перетворювач для моніторингу температури довкілля

tiz_009_zemlia.gifУ сучасній термометрії застосовується велика кількість різноманітних методів вимірювання, що пов’язане з відмінностями вимог для різних діапазонів температур, розмаїттям об’єктів вимірювання та умов на них, особливостями характеристик робочих речовин, температуру яких вимірюють тощо.

Науково-методологічні основи організації моніторингу зелених насаджень в м. Києві

tiz_009_zemlia.gifНеобхідність проведення моніторингу зелених насаджень м. Києва зумовлено багатьма чинниками: 1) зростанням масштабів техногенного впливу урбогенного мегаполісу на весь спектр компонентів довкілля,

Фітомоніторинг урбанізованого середовища (на прикладі м. Черкаси)

tiz_009_zemlia.gifМіське середовище внаслідок високої концентрації населення та виробництв піддається різноманітним екологічним впливам, які чинять негативну дію на біотичні угруповання.

Побудова карто-схем забруднення атмосфери для системи екологічного моніторингу м. Дніпропетровська

tiz_009_zemlia.gif Обсяг валових викидів забруднюючих речовин (ЗР) в атмосферне повітря Дніпропетровської області від стаціонарних та пересувних джерел забруднення в останні роки складає біля 1 млн. т., що становить 17 % від загальнодержавних.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг