Екологічний моніторинг

Сучасні інформаційні технології в екологічному моніторингу Придніпровської залізниці

        Значна просторова розпорошеність та велика кількість об’єктів впливу, а також різноманітність технологічних процесів та широкий спектр забруднювачів ускладнюють екологічний моніторинг на залізничному транспорті і потребують нових рішень для його практичної реалізації. Нами створена спеціальна інформаційно-аналітична система екологічного моніторингу з комп’ютерним забезпеченням “Екотранс”, яка дозволяє проводити обробку значного об’єму інформації, що накопичується на підприємствах залізничного транспорту України, проводити його аналіз і прогноз, а також виконувати комплекс рішень на різних рівнях управління екологічною безпекою [1, 2]. На теперішній час створений відповідний банк екологічних даних за 1997-2005 роки для однієї з залізниць – Придніпровської та проведене впровадження системи в практику роботи цієї залізниці. Розроблена система надійна, проста в обслуговуванні і достатньо інформативна. Вона дозволяє проводити моніторинг стану атмосфери, води та наявності відходів.

Концепція організації і створення діючої системи мікробіологічного моніторингу грунтів

Сучасні агроекосистеми підлягають значному техногенному впливу, наслідком якого все частіше є забруднення грунтів ксенобіотиками. Полютанти чинять негативний вплив на ґрунтову мікробіоту, тому виникає нагальна необхідність проведення постійних довгострокових спостережень за її станом.

Досвід застосування покрокової регресії та кластерного аналізу для екологічного моніторингу пасовищ

Екологічний моніторинг пасторальних екосистем є особливо актуальним для тих областей України, де пріоритетною галуззю народного господарства є тваринництво. До їх числа відноситься і Чернівецька область. Проте оцінка стану пасовищ не проводилась тут вже понад 40 років.

Новий підхід до оптимізації спостережної мережі якості поверхневих вод за п’ятьма критеріями

Існують підходи та методи, що встановлюють місцеположення створів з урахуванням гідрометеорологічних та морфометричних особливостей річкової води, розташування джерел забруднення, кількості складу і властивостей зворотних вод, які скидаються, зацікавленості водокористувачів.

Розробка та апробація методик моніторингу вмісту важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища

        Серед екотоксикантів особливої уваги заслуговують сполуки важких металів, які окрім високої токсичності володіють високою здатністю до біокумуляції. Окрім моніторингу забруднених важкими металами територій виникає необхідність і моніторингу фонових концентрацій важких металів в об’єктах навколишнього природного середовища.

Універсальний редактор розрахункових співвідношень методик виконання вимірювань параметрів газів, води, ґрунту

        Процес вимірювань певних параметрів газів, води та ґрунту природного та антропогенного походження (концентрації домішок, щільності, pH, прозорості тощо), у нас в країні, як і в інших країнах світу, є повністю стандартизованим. Існують спеціальні керівні нормативні документи (КНД), які чітко вказують усю методику вимірювань необхідного показника стану чи якості у заданому середовищі кожним методом та кожним приладом. Методики виконання вимірювань (МВВ), які затверджуються Мінприроди України, регламентують кожний крок проведення вимірювань: як відбирати пробу, як її попередньо готувати, як знімати показання приладів, як обробляти ці дані. Регламентується абсолютно усе аж до точності округлення чисел на кожному кроці виконання вимірювань.

Підсистема “Грунти та відходи” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України

        З розвитком промисловості та інших галузей у нас в країні стан навколишнього природного середовища і, зокрема, ґрунту набуває тенденції до погіршення. З метою регулювання впливу на довкілля службами Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України здійснюється чіткий контроль за антропогенною діяльністю, зокрема контроль відходів та забруднення ґрунту. В результаті здійснення контролю накопичується велика кількість даних, які підлягають обробці та узагальненню.

Підсистема “Вода і скиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України

        Проблема антропогенного забруднення поверхневих вод завжди була і буде актуальною. Для контролю цього процесу в Україні функціонує мережа служб Держекоінспекції (ДЕІ) Мінприроди України, які здійснюють контроль скидів стічних вод у природні та контроль стану забруднення поверхневих вод як результат цього впливу. Відомо, що Україна є однією з найменш забезпечених питною водою країн в Європі. Раннє виявлення різкого погіршення якості та стану вод дозволяє вчасно вживати природоохоронні заходи, які спрямовані на поліпшення цієї якості та стану. 
       В результаті здійснення контролю накопичується велика кількість даних, які підлягають обробці та узагальненню. Увесь процес реєстрації даних досить трудомісткий, тривалий і не виключає можливість помилок та описок. Тому Держекоінспекцією була поставлена задача створення Єдиної автоматизованої системи Державної екологічної інспекції та підрозділів аналітичного контролю територіальних органів Мінприроди України. Дана система, яка отримала скорочену назву АСК “Екоінспектор”, була створена у 2005 році колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б.

Розробка підсистеми реєстрації та попередньої обробки даних контролю шкідливих викидів

        Фахівці Державної екологічної інспекції Міністерства природи України здійснюють постійний контроль шкідливих викидів у навколишнє середовище. Процес контролю передбачає збір та обробку великої кількості даних, при здійсненні яких виконується значна доля рутинних операцій. Для підвищення ефективності обробки даних контролю перед колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б. була поставлена задача розробки та створення Єдиної автоматизованої системи контролю, до складу якої увійшли підсистеми „Викиди”, „Вода і скиди” та „Ґрунти і відходи”.

Розробка підсистеми “Викиди” автоматизованої системи контролю Держекоінспекції Мінприроди України

        Глобальне погіршення екологічної ситуації в Україні та у світі в цілому пов’язане із постійним ростом викидів від промислових підприємств та транспорту. З метою зменшення шкідливого впливу на довкілля в цілому і на атмосферне повітря, зокрема, здійснюється державний контроль викидів. Одним із державних органів, що контролює викиди шкідливих речовин у атмосферне повітря, є Держекоінспекція (ДЕІ) Мінприроди України. Підчас контролю отримується велика кількість даних, які потребують обробки та інтерпретації. Необхідність підготовки великої кількості документації збільшує витрати часу та кількість різного роду помилок при здійсненні контролю викидів. З метою підвищення ефективності роботи Державної екологічної інспекції та її територіальних підрозділів перед колективом викладачів та студентів Вінницького національного технічного університету під керівництвом завідувача кафедри моделювання та моніторингу складних систем, Мокіна В.Б. була поставлена задача розробки та створення Єдиної автоматизованої системи контролю, до складу якої увійшли підсистеми „Викиди”, „Вода і скиди” та „Ґрунти і відходи”.

Сторінки

Subscribe to RSS - Екологічний моніторинг