Відтворення екосистем і екомережі

Експрес-оцінка стану природно-заповідного фонду Немирівського району Вінницької області

Екологічний стан України в цілому, і Немирівського району Вінницької області в тому числі, на сьогодні досить складний у зв’язку із всезростаючим антропогенним навантаженням. Наприклад, у Немирівському районі, крім всесвітньо відомого підприємства «Nemiroff», є ще ряд промислових і сільськогосподарських об’єктів, які здійснюють вплив на довкілля.

Формування екобезпечного рівня процесів розробки техногенних родовищ при створенні екомережі Донецького регіону

Традиційна технологія видобутку вугілля пов'язана з складуванням породи на поверхні шахт. В середньому за рік гірничі підприємства утворюють майже 40 млн. т. накопичень у відвалах. На території Донецького регіону розташовано близько 600 техногенних родовищ корисних копалин (ТРКК) гірничодобувної промисловості, які займають площу більш 4 тис. га, їх об'єм 2 млрд.т.

Лісотипологічне районування Вінниччини як основа формування регіональної екомережі

Існуючі стратегії охорони живої природи, спрямовані на індивідуальну та територіальну охорону і не забезпечують відтворення її цілісності та єдності. Для вирішення цієї глобальної проблеми було запропоновано концепцію екомережі як єдину функціонально-просторову систему комплексності та єдності охорони природи та протидії глобальному антропогенному впливу на природне середовище [3, 11-12].

Агроландшафти України як мисливські угіддя

В Україні мешкає багато видів мисливських тварин, які становлять важливий державний ресурс. У 1968-1974 рр. тут щорічно добували 2-5 млн. особин пернатої дичини

Організаційно-економічний механізм рекреаційної діяльності на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду України

В сучасних умовах господарювання, враховуючи необхідність дотримуватися вимог, які ґрунтуються на засадах збалансованого розвитку територій, рекреаційна сфера діяльності має усі підстави одним із стратегічних напрямів розвитку індустрії гостинності, туризму, послуг для відпочинку, оздоровлення та лікування рекреантів вважати саме збалансоване використання природно-заповідного фонду (далі – ПЗФ) України.

Сполучні території екомережі Вінницької області

Відповідно до концепції підтримуваного розвитку та Загальнодержавної програми "Формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" важливим є формування регіональної екомережі Вінницької області.

Засади нормативно-правового забезпечення використання земель для розбудови національної екологічної мережі

Однією із найбільш важливих ініціатив у Європі є пан-європейська стратегія збереження ландшафтного та біологічного різноманіття (The Pan European Biological and Landscape Diversity Strategy, PEBLDS). Основною стратегії є створення та розбудова екологічної мережі на європейському рівні (Pan-European Ecological Network, PEEN).

Екологізація лісового господарства Карпатського регіону

Нині вже загальновизнаною є визначальна роль лісів у підтриму­ванні стабільності біосфери завдяки сприянню збереженню біорізноманіття та глобальному впливу на клімат планети (Ріо—1992). Ліси виконують важливу роль і на регіональному та місцевому рівнях як ключові елементи ландшафтів, що забезпечують їхній стабільний роз­виток, оптимальні умови життя, захист грунтів, вод і біорізноманіття від деградації.

Екологічна мережа як шлях до відтворення екологічної стабільності

Загальнодержавна програма формування національної екологічної мережі України на 2000 - 2015 роки розроблена в контексті вимог щодо подальшого опрацювання, вдосконалення та розвитку екологічного законодавства України, а також відповідно до рекомендацій Всеєвропейської стратегії збереження біологічного та ландшафтного різноманіття щодо питання формування Всеєвропейської екологічної мережі як єдиної просторової системи територій країн Європи з природним або частково зміненим станом ландшафту.

Роль екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП у збереженні природних екосистем

Стрімкий ріст туристичної діяльності і активності туристів як в світі, так і в межах нашої держави, все більше призводить до проблем екологічного характеру. Природні екосистеми втрачають здатність до самовідновлення у зв’язку із посиленням антропогенних тисків, викликаних інтенсифікацією туристичної діяльності. Тому, на сьогоднішній день, необхідно розробляти та запроваджувати відповідні заходи щодо усунення даної проблеми та попередження її виникнення в майбутньому.

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі