Відтворення екосистем і екомережі

Наукове обгрунтування доцільності створення регіонального ландшафтного парку «Дністер»

В статті науково обґрунтована доцільність створення регіонального ландшафтного парку «Дністер» в межах Вінницької області, площею 18,2 тис. га. Проведена фізико-географічна характеристика його території, виділено функціональні зони. Запропоновано основні шляхи, які необхідно впровадити, щоб створити РЛП «Дністер».

Различные варианты трассы судового хода Дунай-Черное море и их влияние на дельтовую экосистему

tiz_009_zemlia.gifВ статье дается анализ вариантов ГСХ с учетом природных и географических условий. Проблема сводится к поиску оптимального расположения ГСХ с точки зрения экологической целесообразности и минимизации антропогенной нагрузки на природную окружающую среду. Сделан вывод о целесообразности организации ГСХ по рукаву Быстрое.

Вразливість хижих ссавців в українському Причорномор`ї та їх охорона

tiz_009_zemlia.gifНаведено відомості про чисельність та поширення хижих ссавців на південному заході України. Проаналізировано залежність деяких видів від різних екологічних чинників. Розроблені заходи по охороні популяцій рідкісних видів.

Экологические проблемы заготовки лекарственного сырья в условиях Крыма

tiz_009_zemlia.gifВ работе рассмотрены результаты качественного анализа сырья лекарственных растений в природных условиях Крыма, а также реализуемого в аптеках и приобретенного на стихийных рынках. Выявлены образцы, в которых содержание тяжелых металлов не соответствует медико-биологическим требованиям

Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області

В складі регіональної екомережі Чернігівської області виділяються такі основні елементи: 5 ключових територій (з них 4 — національного значення, 1 — місцевого значення), 5 сполучних територій (з них 2 — Пан-Європейського значення, 3 — регіонального значення), 1 відновлювальна територія національного значення („Замглай»).

Проблеми створення екологічних мереж Волині

        В Україні створення екологічних мереж європейського рівня тільки розпочинається. Хоча для України, де ще збереглися значні  масиви малопорушених природних екосистем, створення таких мереж є особливо актуальним. До екологічної мережі входять території з різним режимом використання, але які є взаємозалежними і функціонують як одна ціле. За своєю структурою екологічні мережі  є ієрархічними системами, у які входять екологічні ядра та лінійно витягнуті елементи для з'єднання екоядер між собою, які називають екологічними коридорами.

Регіональні ландшафтні парки - основа екологічної мережі Вінницької області

        Для збереження біотичного й ландшафтного різноманіття, репрезентативної екологічної мережі заповідних територій та еколого-збалансованого розвитку доцільним є створення регіональних ландшафтних парків (РЛП).

Показники екологічної стійкості ландшафтів міст Північно-Західної України

        Закономірна взаємодія процесів техногенного впливу на природні ландшафти і реактивної самокомпенсації біогеоценозів визначає міру рівноваги екосистеми як об'єктивну характеристику її стійкості. З геофізичної та інженерно-екологічної позиції суть екологічних проблем зводиться до порушення стійкості екосистеми, яка безпосередньо впливає на її здатність до самовідновлення. Тому настільки важливим є визначення потенційної стійкості екосистем для прогнозування можливих наслідків, напрямів та масштабів антропогенного впливу на них. Особливо актуальним питанням є розробка теорії та методології прикладних засобів оцінки стійкості урбоекосистем. 

Критерії виділення структурних елементів екомережі Поділля

У відповідності з “Програмою формування Загальноєвропейської екомережі на 1996-2000 роки” та “Загальнодержавною програмою формування національної екомережі України на період 2000-2015 роки” розроблені та затверджені програми формування регіональних екомереж адміністративних областей України.

Заплава р. Десни як сполучна територія структурних елементів пропонованої екомережі Чернігівської області

Програма формування екологічної мережі Чернігівської області розроблена в контексті вимог та на виконання Закону України „Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки" та Закону України „Про екологічну мережу України" та ряду концептуальних і методичних підходів. [3, 4, 5] її формування забезпечить збереження і відтворення біологічного і ландшафтного різноманіття та сприятиме дотриманню екологічної рівноваги на території Чернігівської області

Сторінки

Subscribe to RSS - Відтворення екосистем і екомережі