Секція 1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів

Розроблення залізомодифікованої біотехнології очищення стічних вод харчових виробництв з одержанням біодобрив

        У програмних документах з охорони навколишнього природного середовища в Україні відзначено, що низька ефективність наявних очисних споруд веде до погіршення стану водних систем. При вирішенні цих проблем особливої уваги набувають біотехнологічні способи оброблення стоків, які можуть забезпечити потрібний рівень очищення, є економічними і можуть бути застосовані у широкому масштабі. Крім того, використання анаеробних способів очищення дає змогу отримувати біогаз, енергетичний еквівалент якого складає 1,7 кВт•ч/м3. Розроблення нових ефективних способів та удосконалення існуючих біотехнологій очищення стічних вод, а також утилізація корисних речовин із стоків з метою їх подальшого застосування відповідає вимогам безпеки довкілля.
        У сучасних умовах особливо доцільною є інтеграція процесів очищення стічних вод, одержання горючого газу і утилізації продуктів, що були одержані, тому іншим актуальним аспектом є отримання добрив на основі відходів харчових підприємств, які в значній кількості містять біогенні елементи та, водночас, не містять важких металів. 

Систематизація основних джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем

        Аналіз джерел потенційної екологічної небезпеки природно-техногенних геосистем (МВВ). МВВ – спеціально відведені місця, чи об’єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання для видалення відходів, для яких отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження відходів. До МВВ прирівнюються місця довгострокового зберігання відходів. Навколишнє середовище є динамічною багатокомпонентною системою, яка формується під впливом господарської діяльності. Геологічне середовище – складова частина навколишнього середовища, яку можна розглянути як основне депо більшості техногенних впливів. Геологічне середовище є відкритою системою для взаємодії з біосферою, атмосферою та гідросферою і має активний зворотний вплив на умови життєдіяльності людини і функціонування біосфери.
        Тому був започаткований бюджетний проект №296-ДБ06 “Основні засади формування потенційної екологічної небезпеки місць видалення відходів”. 

Джерела техногенно-екологічної небезпеки зони впливу Дністровської ГАЕС

Об’єкт дослідження, яким є Дністровська гідроакумулююча електростанція (ДГАЕС), з одного боку, має стратегічне значення для економічного та енергетичного розвитку держави, з другого – вона віднесена до потенційно небезпечних об’єктів (далі – ПНО).

Паспортизація об’єктів підвищеної небезпеки

Інститут геохімії навколишнього середовища НАН та МНС України за дорученням Національної академії наук України виконує роботу "Паспортизація техногенних об’єктів підвищеної небезпеки" в рамках наукового проекту "Підвищення надійності та подовження ресурсу мостів, будівельних, промислових і транспортних систем" програми "Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин" ("Ресурс"), за результатами якої буде створено галузеву базу даних про об’єкти підвищеної небезпеки, що знаходяться  в підпорядкуванні  НАН України. Створення цієї бази проводиться відповідно Постанов Кабінету Міністрів України  від 11 липня 2002 р., №956  ”Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” та від 29 серпня 2002 р., №1288  “Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів” ( із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №313   (313-2004-п ) від 11.03.2004 ) та наказів МНС України від 18 грудня 2000 р., № 338 ”Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об’єктів” та від 16.08.2005р., №140 "Про внесення змін до наказу МНС України від 18.12.2000р. №338".

Розробка вимог екологічної безпеки для виробництва комплексних антианемічних препаратів

     На  підставі систематизованих підсумків аналітичних досліджень розвитку світової та вітчизняної науки і техніки пріоритетність мають дослідження, які сприяють збільшенню обсягів виробництва і розширенню ринків збуту вітчизняних конкурентноспроможних та імпортозамінних товарів та послуг, спрямуванню результатів виконання замовлених досліджень на скорочення строку освоєння конкурентноспроможних технологій і здешевлення  виробництва  імпортозамінної продукції. Тому надзвичайно актуальним та необхідним є напрям розвитку вітчизняної біотехнології з виробництва ефективних  екологічно безпечних  біологічно активних засобів профілактики та лікування у ветеринарній медицині.
     Створення препаратів для потреб ветеринарної медицини охоплює визначення напрямків розробки, програми досліджень, розробку безпосередньо ветеринарних препаратів, методів контролювання якості продукції, розробку нормативної документації, необхідним та важливим елементом якої є вимоги екологічної безпеки під час виробництва та застосування препаратів.

Тероризм ХХІ століття – реальна загроза техногенно-екологічній безпеці

        Тероризм, як соціально-політичне явище, в різноманітних формах свого прояву існує з давніх часів, але наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. він набув суттєво нових якісних нехарактерних для минулого рис та проявів, почавши використовувати нові сучасні технологічні та технічні  засоби проведення терористичних актів. З поодиноких проявів він перетворився на масове явище і в одну з найбільш гострих глобальних проблем безпеки людства, що потребує адекватної комплексної багатосторонньої стратегічної реакції з боку світової спільноти.

Про концепцію державної програми з забезпечення екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики

       Концепція державної цільової програми розробляється з метою обґрунтування необхідності її розроблення та визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми. Державна цільова програма по забезпеченню екологічної безпеки об’єктів гідроенергетики, включаючи каскади ГЕС з водоймищами на ріках Дніпро й Дністер, малі ГЕС (далі Програма) спрямована на реалізацію державної політики України у галузі охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки. Програма розроблялася під загальним керівництвом Мінпаливенерго відповідно до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державні цільові програми", "Основні напрямки державної політики України у галузі охорони середовища, використання природних ресурсів і забезпечення екологічної безпеки" та Енергетичною стратегією. Вона має статус галузевої екологічної програми, що потребує державної підтримки. Актуальність і доцільність розробки Програми визначаються такими факторами:
- басейни рік Дніпро та Дністер з каскадами водоймищ, що є одними з найбільш розвинених у промисловому і сільськогосподарському відношенні регіонів України, являють собою великі багатогалузеві водогосподарчі комплекси;

Екологічна безпека техноприродних геосистем

Об’єкт наукового дослідження в сфері управління екологічною безпекою – геологічне та суміжні середовища в межах техноприродних геосистем (ТПГ) з точки зору чинників, які характеризують ресурсний потенціал території з метою розробки технічних рішень для проведення впровадження оптимізаційних заходів.

Стратегія регіональної екологічної безпеки Івано-Франківської області

 Екологічна безпека регіону – це забезпечення відповідності наявних або прогнозованих екологічних умов території міжнародним стандартам якості довкілля, завданням збереження здоров’я людини, забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону, захисту та відновлення навколишнього середовища. Екологічна безпека поєднує природну та техногенну складові і повинна забезпечити гармонійний розвиток системи “господарство-природа-людина”. Управління екологічною безпекою регіону досить складний процес, але він дозволяє тримати екологічну ситуацію під контролем, розвивати економіку регіону в екологічно безпечних межах. 
Проблеми екологічної оцінки техногенного впливу на стан ландшафтів, на якій ґрунтуються екологічний моніторинг та екологічна безпека, розглянуті в багатьох опублікованих роботах. 
Методика, що пропонується нами, розроблена на базі сучасних інформаційних технологій – географічних інформаційних систем (ГІС). Система працює на базі ПЕОМ Pentium IV з периферією і включає кілька різномасштабних ієрархічних рівнів. Вона може бути адаптована до окремих видів екологічної діяльності.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків. Переробка та утилізація промислових і побутових відходів