Реферати з екології

Проблема ліквідації твердих побутових відходів

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Сутність проблеми
    У кожному людському помешканні утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від старих газет, порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток та упаковки, закінчуючи битим посудом, зношеним одягом і поламаною побутовою чи офісною технікою. Усі ці речі ми зазвичай називаємо сміттям або твердими побутовими відходами на відміну від промислових, сільськогосподарських відходів чи каналізаційних стоків.
Довідка:
    Відходи – залишки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, а також речовини та матеріали, утворювані в процесі переробки сировини, непридатні для використання за безпосереднім призначенням, отримання яких не є метою даного виробництва.
Види навчальних матеріалів: 

Що таке пестициди. Як вони впливають на довкілля

Скачати реферат з екології у форматі doc:

      Основним засобом боротьби з бур'янами, як відомо, є пестициди. Пестициди - хімічні сполуки, які впливають на пригнічення розвитку певної групи рослин або інших шкідливих організмів, не завдаючи особливої шкоди корисним культурам. Але хімічні засоби надають лише тимчасову допомогу, оскільки з часом сприяють виробленню стійкості до постійно застосовуваних засобів. Це викликає необхідність використання нових, ще сильніших речовин, які паралельно посилюють негативний вплив на грунт, воду, повітря, якість продукції, на корисну флору і фауну, тим самим прискорюючи процес порушення біологічної рівноваги в природному середовищі. Дослідження показують, що в посівах кукурудзи майже 30 видів бур'янів, раніше чутливих до гербіцидів, набули до них стійкості. Виживаючи навіть після посиленого обробітку посіву кукурудзи гербіцидами, вони спричиняють значні втрати врожаю. Зараз налічується понад 400 видів комах і 7 видів гризунів, включаючи щурів, нечутливих до пестицидів.
Види навчальних матеріалів: 

Природні ресурси

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Природні ресурси
    Основні напрями, за якими розвиваються безвідходні технології.
    Європейською економічною комісією сформульовано визначення поняття"безвідходна технологія". Безвідходна технологія – це практичне застосування знань, методів і коштів для того, щоб забезпечити в межах людських потреб якнайраціональніше використання природних ресурсів і енергії та захист навколишнього середовища. Під маловідходною технологією розуміють спосіб виробництва продукції, за якого частина сировини і матеріалів переходить у відходи, однак шкідливий вплив на навколишнє середовище не перевищує санітарних норм. У широкому розумінні поняття "безвідходна технологія" охоплює й сферу споживання. Ця технологія передбачає, щоб виготовлені вироби служили довго, легко могли бути відновлені (відремонтовані), а після закінчення терміну служби поверталися в антропогенний ресурсний цикл після відповідної переробки або знешкоджувалися та захоронялися як неутилізовувані відходи. 
Види навчальних матеріалів: 

Екологічні катастрофи в Україні, їх причини та наслідки

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Розділ 1. Екологія і буття природи.
    Природа як цілісність. Природа як світ, що самоорганізується. Уявлення про природу як цілісність і світ, що самоорганізується як засади екології. Категоріальні засади екології - відношення, ціле, частина, система, елемент, структура, функція.
    Світ неорганічної і органічної природи. Виникнення і розвиток біологічного світу як передумова екологічних уявлень. Єдність світу неорганічної і органічної природи. Поняття природного середовища і довкілля як вихідні екологічні поняття. 
    Екологія як характеристика відношення живого і довкілля. Вплив концепції гармонійності світу на становлення екології. Гармонійність як ідеал екологічного. 
    Становлення предмету класичної екології. Визначення класичної екології Е.Геккелем (60-ті р.р. XIX ст.). Екологія як наука про існування живого в межах стабільних характеристик довкілля. Традиційний розподіл екологічного знання. 
Види навчальних матеріалів: 

Екологічні закони

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Вступ
     Живі істоти (рослини, тварини, мікроорганізми) живуть на поверхні Землі, в її атмосфері, гідросфері, верхніх шарах літосфери, утворюючи оболонку або сферу життя — біосферу. Вперше цей термін вжив австрійський вчений Е. Зюсс у 1875р., але поширився він після праць нашого видатного вченого, засновника та першого президента Академії наук України, В. І. Вернадського. Він довів, що живі організми відіграють дуже важливу роль у процесах, котрі відбуваються у всіх сферах Землі. «Якби на Землі було відсутнє життя,— писав учений,— обличчя її було б таким же незмінним і хімічно інертним, як нерухоме обличчя Місяця, як інертні уламки небесних світил». За мільярди років існування Землі живі істоти рішуче змінили склад її атмосфери, гідросфери й літосфери, створивши, по суті, зовсім нове середовище життя.
Пристосовуваність живих організмів
Види навчальних матеріалів: 

Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання студентів

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Методологічні та організаційні основи екологічної освіти і виховання студентів
В.Г.Бардов, І.В.Сергета, Б.Р.Бойчук
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця,
Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова,
Тернопільська державна медична академія ім. І.Я.Горбачевського
THE METHODOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL PRINCIPLES OF ECOLOGICAL EDUCATION AND STUDENTS TRAINING
V.H.Bardov, I.V.Sergeta, B.R.Boychuk
National Medical University by O.O.Bogomolets,
Vinnytsa State Medical University by M.I.Pirogov,
Ternopil State Medical Academy by I.Ya.Horbachevsky
Види навчальних матеріалів: 

Чорнобиль (частина 2)

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     Протягом декількох годин після руйнування 4-го енергоблока пожежникам і персоналу ЧАЕС вдалося ліквідувати численні возгоряня на блоці, що попередило загрозу поширення пожежі на інші енергоблоки. Відразу після аварії були зупинені спочатку 3-й енергоблок, що складає з 4-м енергоблоком другу чергу ЧАЕС, а потім 1-й і 2-й енергоблоки. По розпорядженню Ради Міністрів СРСР була створена Урядова комісія з розслідування причин аварії на Чорнобильській АЕС. Основними задачами Урядової комісії були визначення масштабів аварії, розробка і реалізація заходів по її локалізації і ліквідації наслідків, охороні здоров'я і наданню допомоги населенню, а також детальне вивчення причин аварії і розробка на основі проведеного аналізу оперативних і довгострокових заходів по недопущенню подібних аварій в майбутньому. Робота Урядової комісії проходила в екстремальних умовах, викликаних як складністю проблем, що виникли, так і відсутністю досвіду дій в подібних ситуаціях.
Види навчальних матеріалів: 

Чорнобиль (частина 1)

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     26 квітня 1986 року... Була весна – квітуча, напоєна запахами землі і нового життя. Ніхто не здогадувався, що ця весна назавжди чорними літерами буде вписана в історію нашого народу і людства, що про невелике місто Чорнобиль дізнається весь світ.
     Перша згадка про Чорнобиль датується 1193 роком, коли, за Іпатієвським літописом, князь Вишгородський Ростислав, син Великого князя Київського Рюріка, рушив походом з Чорнобиля в Тарциськ. Важко сказати, чому самеЧорнобилем було назване місто.
     Історики думають, що це від слова „чорнобильник“, як в давнину називали полин. І так само, як той гіркий полин, доля краю не була легкою. Але минало лихоліття, приходив мир, і знову щедра земля дарувала людям свої невичерпні багатства.
Види навчальних матеріалів: 

Всеукраїнська екологічна Ліга

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     Всеукраїнська екологічна Ліга – неурядова громадська організація, яка була створена у 1997 році за сприяння Народно-демократичної партії.
     Сучасний економічний стан в Україні, здавалося б, не сприяє постановці та вирішенню екологічних питань. Але проблема збереження екологічної рівноваги не може бути відкладена до кращих часів. Вона не є другорядною. Навпаки, для України, яка пережила найстрашнішу техногенну катастрофу, земля якої технохімічно перевантажена, ця проблема є однією з життєвоважливих.
     Всеукраїнська екологічна Ліга ставить собі за мету радикальну зміну екологічної ситуації в державі, формування нового природоохоронного менталітету, підвищення рівня екологічної освіти та культури громадян.
     Завданнями Ліги є:
• організація громадського екологічного контролю за виконанням природоохоронного законодавства;
Види навчальних матеріалів: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Реферати з екології