Реферати з екології

Предмет і завдання екології. Методи екологічних досліджень

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     Предмет і завдання екології. Екологія, подібно до генетики, відносно молода біологічна наука. Вона сформувалася лише всередині ХІХ століття, коли остаточно стало зрозумілим, що неможливо вивчати живі організми окремо від їхнього середовища існування. Саму назву “екологія” у 1866 році запропонував видатний німецький біолог Ернст Геккель.
     Екологія - наука про взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та довкіллям, про структуру і функціонування надорганізмових систем.
Види навчальних матеріалів: 

Природні заповідники України

Скачати реферат з екології у форматі doc:     Історія нас вчить, що мудрість будь-якого народу проявляється в тому, як зберігаються природні умови, його існування та використовуються ресурси, добробут сучасних і майбутніх поколінь.
     Питання охорони життєвого середовища та раціонального його використання, збереження й збагачення природних ресурсів з кожним роком все більше й більше турбує людство.
     У 1991 році Верховна Рада України оголосила всю територію України зоною екологічного лиха. За 2 роки до цього спеціалістами-географами Української Академії наук була вперше розроблена й складена карта стану навколишнього середовища України, за окремими компонентами природи.
Види навчальних матеріалів: 

Природні стихії та їх екологічні наслідки

Скачати реферат з екології у форматі doc:

    Аналіз історичного розвитку людства переконливо свідчить, що причиною багатьох будівель та загибелі людей була стихія . Землетруси й повені ,посуха й пожежі , як чимало й інших несприятливих явищ природи ,діяли на людину в минулому в значно більшій мірі ,ніж сьогодні .
    Стихійні лиха призводили до загибелі людей до руйнування осель .
    Тропічні урагани - причина чисельності жертв і руйнувань .Їх зумовлюють циклонічні вітри величезної сили . Вони виникають в океані на переферії екватора . Основними районами їх руйнівного впливу є країни Південного та Південно - Східної Азії .
    Найбільш спустошливий ефект , тропічні ураган приносять у прибережні зони , низинні райони , гирла та дельти річок . Зона затоплення морського узбережжя досягає десятки кілометрів . , це пов'язане з випаданням великої кількості опадів , а також виходом річок з берегів у нижній течії та злитті зон річкових і морських повеней .
Види навчальних матеріалів: 

Проблеми довкілля

Скачати реферат з екології у форматі doc:

 
     В Україні головними причинами, що призвели до загрозливого стану довкілля є:
• застаріла технологія виробництва та обладнання,
• висока енергомісткість та матеріаломісткість, що перевищують у два-три рази відповідні показники відповідних країн;
• високий рівень концентрації промислових об'єктів;
• несприятлива структура промислового виробництва з високою концентрацією екологічно небезпечних виробництв,
• відсутність належних природоохоронних систем (очисних споруд, оборотних систем водозабезпечення тощо);
• низький рівень експлуатації існуючих природоохоронних об'єктів;
• відсутність належного правового та економічного механізмів, які б стимулювали розвиток екологічно безпечних технологій та природоохоронних систем;
• відсутність належного контролю за охороною довкілля.
Цілі та заходи поліпшення довкілля
Види навчальних матеріалів: 

Радіоактивний вплив радіації на людину

Скачати реферат з екології у форматі doc:

      Іонізуючі випромінювання існували на Землі ще задовго до появи на ній людини. Проте вплив іонізуючих випромінювань на організм людини був виявлений лише наприкінці XIX ст. з відкриттям французького вченого А.Беккереля, а потім дослідженнями П'єраі Марії Кюрі явища радіоактивності.
      Поняття «іонізуюче випромінювання» об'єднує різноманітні види, різні за своєю природою, випромінювання. Подібність їх полягає в тому, що усі вони відрізняються високою енергією, мають властивість іонізувати і руйнувати біологічні об'єкти.
Види навчальних матеріалів: 

Споживання води

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Споживання води
     Світові запаси води на Землі величезні. Проте, це переважно солона вода Світового океану. Запаси прісної води, потреба людей у якій є особливо великою, незначні (35029,21 тис. км3) і вичерпні. У багатьох місцях планети відчувається нестача її для зрошення, потреб промисловості, пиття та інших побутових потреб.
     Більшість прісної води сконцентрована в льодовиках Антарктиди та Гренландії. Кригою вкрито 16 млн. км2 суходолу. Третє за величиною джерело води - підземні води. Вони залягають на глибині 150- 200 м. Загальний їх об'єм приблизно в 100 разів більший за об'єм поверхневих прісних вод річок, озер, боліт.
Види навчальних матеріалів: 

Природоохоронні заходи

Скачати реферат з екології у форматі doc:

1. Огляд спектра природоохоронних заходів.
     Науково-технічна революція та пов'язані з нею грандіозні масштаби виробничої діяльності людини привели до великих позитивних перетворювань у світі. Разом із тим різко погіршився стан навколишнього середовища. Тому охорона довкілля, захист його від забруднень - одна з найважливіших глобальних проблем сучасності.
     Зважаючи на це в Україні щорічно впроваджуються різноманітні природоохоронні заходи.
Види навчальних матеріалів: 

Основні шляхи захисту водних ресурсів

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     1. Вода – найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Величезне значення вода має в промисловому і сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Для багатьох живих істот вона служить середовищем існування. 
     Зростання міст, бурхливий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, значне розширення площ зрошуваних земель, поліпшення культурно-побутових умов і ряд інших чинників все більше ускладнюють проблеми забезпечення водою. Потреби у воді величезні і щорічно зростають.
     Щорічна витрата води на земній кулі за всіма видами водопостачання складає 3300-3500 км3. При цьому 70 % всього водоспоживання використовується в сільському господарстві. 
Види навчальних матеріалів: 

Екологічні проблеми Азовського та Чорного морів

Скачати реферат з екології у форматі doc:
Чорне та Азовське моря
     Чорне і Азовське моря — найвіддаленіші від Світового океану. Площа їх водозбірного басейну значно перевищує площу самих морів. Це зумовило надзвичайну чутливість їх до впливу людської діяльності. Протягом останніх десятиріч відбувалися евтрофікаційні процеси, забруднення морського шельфу токсичними речовинами, абразія берегів, втрати біологічного різноманіття і рибних ресурсів, значні втрати рекреаційних ресурсів.
     До Азово-Чорноморського басейну належить 98% території України. Водозбірний басейн Чорного і Азовського морів охоплює територію 2,4 млн кв. км. Частка території України у площі Азово-Чорноморського водозбірного басейну становить 23% і включає водозбірні басейни Дунаю, Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця (басейн Дону), малих річок північного Приазов'я, Криму, північного-західного Причорномор'я. 
Види навчальних матеріалів: 

Забруднювачі харчових продуктів

Скачати реферат з екології у форматі doc:     Промислові підприємства своїми стічними водами забруднюють водні басейни, сотні гектари родючих земель залишаються не використаними, внаслідок чого не одержано багато сільськогосподарської сировини, придатної для харчової та переробної промисловості.
     Теплові електростанції, заводи, фабрики викидають в атмосферу тонни шкідливих газів. Вміст токсичних речовин у вихлопних газах автомобілів значно перевищує загальноприйняті норми. Ось таким повітрям змушені дихати люди, тварини, рослини. Недбайливе ставлення до землі, води, біосфери в цілому призвело до того, що рослинний і тваринний світ став також небезпечним для людини.
Види навчальних матеріалів: 

Сторінки

Subscribe to RSS - Реферати з екології