Реферати з екології

Профессия эколог

Эколог (инженер-эколог) – специалист, занимающийся анализом ситуации и разработкой мер для уменьшения существующего и возможного вреда природе.

Эколог (инженер-эколог)  - специалист, занимающийся  анализом ситуации и разработке мер для уменьшения существующего и возможного вреда природе. Эколог выявляет причины катаклизмов природы и разрабатывает возможности снижения воздействия людского фактора на окружающую среду.

Види навчальних матеріалів: 

Атомна енергетика негативні та позитивні наслідки для екології

Атомна енергетика - стала технологія
        А чому, власне, атомна? Нам що, мало чорнобильської трагедії? Приблизно так багато хто відреагує на заголовок цієї статті. Давайте, однак, відкинемо емоції і подивимося на енергетику через призму концепції сталого розвитку. У 1987 році Комісія Брундтланд[1] дала загальноприйняте на сьогодні визначення, сформулювавши сталий розвиток як такий, що «задовольняє потреби і сподівання теперішнього покоління та не наражає на небезпеку здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби». Згідно з цим принципом при оцінці сталості енерговиробництва необхідно враховувати такі фактори:
 
  • доступність і ефективність палива;
  • землекористування;
  • екологічні наслідки розміщення відходів;
  • можливості повторного енергетичного циклу;
  • доступність і конкурентоспроможність, включаючи сюди зовнішні та соціальні витрати;
  • кліматичні зміни.
       
Подивимось, чи враховує ці фактори атомна енергетика.
       
Види навчальних матеріалів: 

«Тверді відходи»

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Небезпека, що породжується господарською діяльністю людини, сьогодні вже перевищує всі розміри та результати природніх катастроф та катаклізмів. Вона з усіх боків підступила до життєвого середовища людини. На сьогодні існує реальна загроза подальшого існування людства. Підтвердженням цієї експертної оцінки американського еколога Б.Коммера ми бачимо в сучасному забрудненні світового океану та атмосфери, трансграничному перенесені забруднювачів, деградації ґрунтів, у зпустелюванні та обезлісованні окремих територій, в накопичуванні у біосфері шкідливих речовин, наслідками шкідливої дії для природи ми бачимо у зміні клімату за рахунок «парникового ефекту» та в періодичному випаданню кислотних дощів, а для - людини в онкозахворюваннях та у виникненні діатесів у кожної третьої людини.
Види навчальних матеріалів: 

Охорона і збереження природи всього живого на землі

Скачати реферат з екології у форматі doc:

1. ВСТУП
     Сучасна молодь вступає в життя в епоху не тільки бурхливого розвитку науки і техніки, а й негативних наслідків науково-технічної революції та демографічного вибуху. Неконтрольоване зростання населення Землі, кількість якого вже перевищила критичну межу, дедалі більше забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери, накопичення величезних об'ємів відходів людської діяльності при одночасному виснаженні майже всіх видів природних ресурсів призвели до розвитку глобальної екологічної кризи. Біосфера сьогодні вже не спроможна самоочищуватися, саморегулюватися й самовідновлюватися - вона дедалі активніше деградує. Людству загрожує загибель найближчими десятиліттями, якщо воно терміново не змінить свого ставлення до природи, не змінить стилю своєї діяльності й існування, не переоцінить життєвих цінностей. Людству потрібні нова філософія життя, висока екологічна культура й свідомість.
Види навчальних матеріалів: 

Поняття біосфери

Скачати реферат з екології у форматі doc:

     Людина завжди стикалася з оточуючим її світом живої природи, з величезною різноманітністю рослин і тварин, здавна вивчили зовнішню і внутрішню будову живих організмів, дослідили особливості їх анатомії, фізіології, закономірності розвитку, взаємозв'язок з навколишнім середовищем. Було з'ясовано, що організми існують в найрізноманітніших умовах і життя є практично і на поверхні материків, і в товщі океанів та морів, і навіть в атмосфері. Ця цілком очевидна істина привернула увагу українського мінероглога-геохіміка В.І Вернадського. Базуючись на масштабних дослідженнях і розрахунках, він вперше показав глобальне значення всієї сукупності організмів нашої планети.
Види навчальних матеріалів: 

Головні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Скачати реферат з екології у форматі doc:
     Тварина лише користується зовнішньою 
природою і змінює її в силу своєї при-
сутності; людина ж змінами, які вона
вносить, змушує її служити своїм цілям,
панує над нею.
Ф. Енгельс
 
Види навчальних матеріалів: 

Природоохоронна діяльність у Вінницькій області

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Екологічна ситуація у Вінницькій області
    Вінницька область розташована в лісостеповій зоні. Північно-східна частина області зайнята Придніпровською височиною (висотою 322 м), південно-західна – Подільською височиною (висотою до 362 м). Поверхня області – хвиляста рівнина, полого нахилена у південному і південно-східному напрямах, розчленована глибокими долинами річок, подекуди – ярами та балками. Значна глибина розчленування в Придністров’ї.
    В геоструктурному плані основна частина території області припадає на південно-західну окраїну Українського кристалічного масиву, складеного архей-протерозойськими метаморфічними породами і тільки її південно-західна окраїна розташована на Волино-Подільській плиті, де породи фундаменту перекриті відносно потужною товщею більш молодих, переважно осадових відкладів. 
Види навчальних матеріалів: 

Енергозбереження в сучасній Україні

Скачати реферат з екології у форматі doc:

 
1. ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ - ПРІОРІТЕТНИЙ НАПРЯМОК ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
    З огляду на важливість проблеми заощадження енергії в глобальному масштабі, практично у всіх країнах проводяться різні заходи, покликані зменшити кількість споживаної енергії як у промислової, так і в соціальної сферах. У багатьох країнах світу прийняті національні програми по енергозбереженню. Така програма розроблена й у нашій країні.
Приведемо умовні позначки, що зустрічаються в статті:
ГТУ - газотурбінна установка;
КДПЕ - Комплексна державна програма енергозбереження України;
ККВ - коефiцiєнт корисного використання енергії;
НЕП - Національна енергетична програма;
НПДЕ - нетрадицiйнi та поновлювані джерела енергії;
ПГУ - парогазова установка;
ПЕК - паливно-енергетичний комплекс;
ПЕР - паливно-енергетичні ресурси;
СЕ - силова електроніка.
1.1. Комплексна державна програма енергозбереження України
Види навчальних матеріалів: 

Екологія

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Скачати реферат з екології у форматі doc:

Вступ
    Метою курса являється забезпечення студентів-екологів відносно всебічними уявленням про еволюцію, проблематику та різні підходи щодо вивчаємих явищ екологічної діяльності.
    Курс методології включає до себе формулювання різних екологічних проблем, визначення їх цілей і задач, об`єкта та предмета досліду екологічної діяльності, інтерпретацію основних понятть, системний аналіз об`єкта екологічної діяльності, висування і розгляд загальних та приватних методологічних теорій, наукових концепцій і таке інше. 
    Екологія в її теперішньому значенні виникла відносно пізно, тільки у другий половині XIX сторіччя, а її швидкий розвиток починається з 50-х років XX століття, коли люди укріпились у свідомості того, що не можуть активно освоювати природу, не ураховуючи її закономірностей. 
 
 
 
Види навчальних матеріалів: 

Охорона і раціональне використання поверхневих та підземних вод

Скачати реферат з екології у форматі doc:

1. Антропогенний вплив на гідросферу та його негативні наслідки
     Господарська діяльність людського суспільства, що посилюється з кожним роком, різко негативно впливає на гідросферу нашої планети. Цей негативний вплив проявляється у вигляді виснаження ненормованими водовідборами джерел водопостачання; порушення гідрологічного та гідрогеологічного режимів на значних територіях; забруднення і засмічення поверхневих та підземних вод.
     Розвиток людської цивілізації потребує все більшої й більшої кількості прісної води. У містах та інших населених пунктах залежно від ступеня благоустрою добові витрати води на побутові потреби досягають від 125 до 400 л на одну особу. Крім того, внаслідок неякісної водогінної системи губиться на шляху від водозаборів до споживачів величезна кількість води.
Види навчальних матеріалів: 

Біосфера – як особлива зона живого

Скачати реферат з екології у форматі doc:


      Ми постійно порушуємо біосистемий пристрій природи і терпимо від цього у всіх сферах своєї діяльності. Систематичні порушення еволюційного порядку природи і хвильової структури сумісності в біосистемному виробництві лужать причиною “біосистемного” розпаду”- основного виробника “вірусу смерті”, індивідуально-масових нещасть, аварій, трагедій, катастроф, що приносять нам горе і біди, гальмують роботу.
      Від біосистемного розпаду не існує ніяких схованок і засобів захисту. Будь-яка біосистеа, створена з порушеням еволюційного порядку природи, є джерелом зла і зазнає поразки, втрачає стійкість, розвалюється і гине.
Види навчальних матеріалів: 

Екологічне виховання

Навчальні матеріали з екології, реферати з екології
Матеріали екологічних конференцій
Екологічна бібліотека

 

Скачати реферат з екології у форматі doc:
 
Екологічне виховання
       Cучасні масштаб екологічних змін створюють реальну загрозу для життя людей. Забруднення атмосферного повітря у багатьох містах України досягло критичного рівня.
         “Гадаємо, - писав В.Сухомлинський, - що школа майбутнього повинна найповніше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що зможе зробити людина для того, щоб природа служила їй. Уже через це ми повинні берегти і поновлювати природні багатства, які маємо”.

 

Види навчальних матеріалів: 

Літосфера, її складові та значення

Скачати реферат з екології у форматі doc:
      Літосфера - верхня тверда оболонка земної кулі. Найважливішими її частинами є:
•       поверхневий родючий шар, або грунт,
•       земні надра (корисні копалини).
      Грунт - особливе природне тіло, що утворилось на материнській породі під виливом природних ґрунтоутворюючих факторів (клімат, рослинність, тваринний світ, рельєф місцевості, геологічний вік території) та діяльності людини.
      Ґрунт - це основа виробництва продуктів харчування та кормів, органічної сировини, накопичувач поживних речовин для рослин та води з опадів. Він діє як фільтр, буфер ґрунтових вод, утворює та очищує їх.
Види навчальних матеріалів: 

Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин

Модель, що зроблена за допомогою імітаційного моделювання дає змогу прогнозувати зміни видового складу різних екосистем, їхню кількість і біомасу до 600 років за різних умов. Модель можна використовувати для перевірки екологічних потреб окремих видів, аналізу залежностей від параметрів навколишнього середовища.

Імітаційні моделі розвитку хвороб рослин використовують, коли прагнуть зрозуміти функціонування системи, оперуючи знаннями про її окремі частини і зв'язки між цими частинами.

Імітаційне моделювання застосовується до процесів, в хід яких може час від часу втручатися людина. Людина, що керує операцією, може в залежності від сформованих обставин, приймати ті чи інші рішення. В даному випадку для імітаційного моделювання були вибрані дерева в саду, що з часом уражуються різними хворобами.

Види навчальних матеріалів: 

Дослідження кисневого режиму і деструкції органічних речовин за моделлю фелпса-стрітера для відкритих систем

Модель, що зроблена за допомогою математичного моделювання дає змогу прогнозувати зміни якісного та кількісного складу різних екосистем,  їх вміст наявність за різних умов. Модель можна використовувати для перевірки екологічних потреб окремих показників, аналізу залежностей від параметрів навколишнього середовища.

Актуальність роботи полягає у пошуку рішення проблеми контролю формування якості води і стану водних екосистем. За допомогою проведення математичного моделювання вмісту розчиненого кисню і наявної кількості органічних речовин на основі математичної моделі.

Види навчальних матеріалів: 

Дослідження забруднення повітря автотранспортом за допомогою математичного моделювання

Транспортно-дорожний комплекс  є одним з найбільших джерел забруднення навколишнього середовища. Окрім цього, транспорт –  основне джерело шуму у містах, а також джерело теплового забруднення.

Актуальність даної роботи полягає у пошукові рішення контролю забруднення атмосферного повітря автотранспортом. Вихлопні гази накопичуються у нижніх шарах атмосфери, тобто шкідливі речовини знаходяться в зоні дихання людини. Тому автомобільний транспорт варто віднести до категорії найнебезпечніших джерел забруднення повітря поблизу автомагістралей. Головним завданням державного контролю являється жорсткий контроль контролю забруднення атмосферного повітря автотранспортом.

Види навчальних матеріалів: 

Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов

Расчет образования отходов выполняется в соответствии со «Сборником методик по расчету объемов образования отходов», С.-П., 2000 г. – далее [Методика], “Сборником удельных показателей образования отходов производства и потребления”, Москва, 1999г. – далее [Сборник удельных показателей] и др.  При расчете нормативного количества образования отходов использовались сведения, полученные от предприятия, справочные и нормативные документы.

Види навчальних матеріалів: 

ПРОЕКТ НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ

Настоящий проект содержит предложения по нормативным объемам образования отходов и лимитам на их размещение (ПНООЛР) производства и потребления для предприятия ОАО

Види навчальних матеріалів: 

Екологія

Екологія

Сучасна екологія — складна багатогранна дисципліна, основою якої є біогеографічні знання, але яка поєднує сьогодні всі природничі, точні, гуманітарні і соціальні науки, з метою пошуків шляхів оптимального розвитку людства на максимально далеку перспективу, вироблення нових методів збереження біосфери планети. Сьогодні її поділяють на: біоетику, біоекологію, геоекологію, техноекологію, соціоекологію і космічну екологію.

Види навчальних матеріалів: 

Екологія

Види навчальних матеріалів: 

Видатні екологи

Види навчальних матеріалів: 

Охорона праці на дільниці поточної лінії збирання блоків живлення

Скачати

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ.

 

          Приміщення дільниці поточної лінії збирання блоків живлення знаходиться у електротехнічному цеху.
На даній дільниці відбувається:

Види навчальних матеріалів: 

Цех термічної обробки металів

Скачати

1.Аналiз умов праці.

1.1. Коротка характеристика виробництва

Види навчальних матеріалів: 

Еколого-економічні проблеми забезпечення контролю якості питної води

Скачати

Вода – це найбільш важливий компонент життя всіх живих організмів. Вона слугує невід’ємним показником для рослинного і тваринного світів, а також і для самої людини. Якість води визначається комплексом її хімічних, біологічних компонентів та фізичних властивостей, які зумовлюють придатність води для певних видів водокористування.

Види навчальних матеріалів: 

Сторінки

 
Subscribe to RSS - Реферати з екології