Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 5

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 4

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 3

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 2

Курс лекций: Техногенные системы и экологический риск. Лекция 1

Методи оцінювання екологічних ризиків при транспортуванні небезпечних речовин

Вступ. Теорія аналізу ризику створена  відомими вченими: В. Маршалом, Е. Хенлі, Х. Кумамото. Ними запропонована методологія оцінки небезпеки і ризику, що широко застосовується у світовій практиці. Питання оцінки техногенних і екологічних ризиків знайшли також широке відображення в роботах С.Л. Аваліані, П.Г. Бєлова, Г.M. Грея, Ман-Сунга Ім., А.Б. Качинського, А.В. Кісєльова, Д. Маккея, С.М. Мягкова, С.М. Новікова, С.З. Поліщука, М.Ф. Реймерса, Ж.С. Еванса та ін. Однак багатьма авторами визначається, що, незважаючи на велику кількість наукових праць у цьому напрямку, питання, пов’язані з вивченням особливостей і закономірностей небезпечних процесів у навколишньому природному середовищі і розробкою моделей небезпек і ризику, маловивчені [1].

Екологічні впливи відпрацьованих автомобільних шин

Вступ. На даний час значний відсоток населення України має автомобілі, в процесі експлуатації яких утворюється велика кількість відходів. Одними із найбезпечніших відходів є автомобільні шини, які не здатні до розкладання і згубно впливають на навколишнє природне середовище. Тому на даний час актуальним є питання вивчення оцінки впливу на навколишнє середовище зношених автомобільних шин. Зношені шини представляють собою відходи, які займають багато фізичного простору, важко піддаються ущільненню, збору та ліквідації. Вони не піддаються біологічному розкладанню. Безконтрольне зберігання шин на відкритій місцевості або в водотоках підвищує потенційну небезпеку. Крім того, санкціоновані способи зберігання, хоч мають менш негативні наслідки, ніж безконтрольне зберігання, або створює свої ризики забруднення природного середовища, або не дозволяють охопити значні об’єми відходів економічно вигідним способом. Це основні причини того, щоб за будь-якої можливості вживати заходи щодо обмеження появи складів зношених шин.

Розробка будівельно-акустичного екрану для зниження транспортного шуму

Рівень вуличних шумів визначається інтенсивністю, швидкістю руху, складом транспортного потоку, архітектурно-планувальним рішенням (профіль вулиці, щільність забудови, стан покриття дороги, наявність зелених насаджень тощо). Кожен із цих факторів здатний змінити рівень транспортного шуму до 10 дБА. В останні десятиріччя міський шум зростає в середньому на 0,5-1 дБА в рік, а гучність шуму на кожні 10 років підвищується приблизно в два рази. Основні джерела шуму у місті – автотранспорт, рейковий і повітряний транспорт, промислові об’єкти (індустріальний шум) тощо. Збільшення у загальному потоці автотранспорту вантажних автомобілів, особливо великовантажних з дизельними двигунами, приводить до зростання рівнів шуму. У цілому вантажні і легкові автомобілі створюють на території міста шумовий режим. Шум, виникаючий на проїжджій частині магістралі, поширюється не тільки на примагістральну територію, а і в глибину житлової забудови. Дія шуму на організм людини не обмежується тільки дією на органи слуху. Подразнення шумом передається в центральну й вегетативну нервову систему, а через неї впливає на внутрішні органи, призводячи до різних змін в їхньому функціональному стані. Шум впливає також на психічний стан людини, спричинюючи почуття неспокою й роздратування.

Экологически чистый энергетический биотехнический комплекс по переработке углекислоты дымовых газов электростанций

Газообразное и дизельное топливо необходимо получать в промышленных масштабах путем преобразования солнечной энергии генетически модифицированными циан-бактериями (сине-зеленые водоросли), которые для развития используют CO2, что приводит к быстрому превращению углекислого газа в углеводороды. При использовании загрязненных сточных вод предприятий пищевой промышленности достигается двойной эффект – получение смеси газообразного и дизельного топлива и очистка сточных вод.

Використання екологічно доцільних технологій для ліквідації нафторозливів

Якісний стан навколишнього природного середовища напряму залежить від розвитку технічного прогресу та антропогенного навантаження, і здебільшого зазнає все більше негативного впливу. За умови постійного зростання обсягів використання нафти та нафтопродуктів, зростає і кількість небезпечних та шкідливих речовин, що потрапляють у довкілля, так як практично всі об’єкти, пов’язані з видобуванням, транспортуванням, переробкою чи використанням нафти є потенційними та фактичними джерелами забруднення. Досить актуальною ця проблема є і для України, як транзитної держави. Тому увагу дослідників було звернуто на можливість створення екологічно доцільної технології ліквідації нафтозабруднень без нанесення шкоди довкіллю. На сьогодні серед існуючих методів видалення плівки нафтопродуктів найбільш ефективним та екологічно доцільним вважається сорбційний [1].

Сторінки

Subscribe to RSS - Техногенно-екологічна безпека, екологічні проблеми