Атмосфера

Рішення проблем запилення повітря при транспортуванні вугілля

        Транспортування основної частини вугілля від шахт до центральних збагачувальних фабрик (ЦЗФ) і від ЦЗФ до користувачів здійснюється залізничним транспортом. Для транспортування вугілля використовують чотириосні вагони вантажністю 63 т. З метою раціонального використання вагонів завантаження здійснюється з перевантаженням 1,5...3,5т. В результаті чого над поверхнею вагону утворюється шапка висотою до 700 мм. Під час формування вугільних потягів при спуску з “гірки” здійснюється зіткнення вагонів, внаслідок чого із них висипається частина вугілля, забруднюючи міжрейкове полотно і навколишнє середовище пилом. Витрачається вугілля і при транспортуванні від вивітрювання( із розрахунку 0,25% витрат на 1 вагон при дальності транспортування до 50 км ). Тільки на станції Дебальцеве за рік утворюється до 10тис.т вугілля. В процесі очищення полотна робітники підлягають дії пилу, який вміщує до 8 % вільного двоокису кременю. Концентрація пилу в повітрі сягає до 120 мг/м3, що може призвести до забруднення повітря і захворювань органів дихання. 

Параметричні і газоаналітичні системи промислового моніторингу

        Димові гази, що виникають в ході протікання технологічних процесів мають відповідні закономірності їх утворення. Визначивши ці закономірності для кожного конкретного виробничого процесу, отримаємо можливість розрахувати викиди димових газів по поточним технологічним параметрам роботи промислового підприємства. Саме такі параметричні екологічні системи моніторингу (ПЕСМ)  функціонують на більшості підприємств України. 

Аналіз математичної моделі визначення мікроконцентрацій газів на базі методу інтегрувальної сфери

Для забезпечення високої точності вимірювань мікро концентрацій газів необхідне врахування впливу усіх можливих факторів на процес вимірювання. Але так як дослідження усіх факторів на практиці виявляється часто дуже складним, а часом і неможливим завданням, то зазвичай проводять аналіз лише головних, найбільш суттєвих впливових величин.

Оптико-електронний вимірювач густини газу в потоці

        З метою удосконалення систем обліку, підвищення рівня достовірності показань вимірювання об’єму газу та забезпечення його використання актуальною є задача створення засобів безконтактного контролю густини газу за робочих умов, які б забезпечували високу точність, малу інерційність, широкий діапазон вимірювань. Основною проблемою вимірювання густини газу в потоці на сьогоднішній день є невисока точність за рахунок збурювання газу в результаті зміни тиску в місцях звуження, вібрацій трубопропроводів, створення ламінарного або турбулентного потоку газу, що призводить до виникнення неоднорідності розподілу густини (поля градієнтів густини) у полі поперечного перерізу його поширення. Крім цього, в багатьох випадках необхідно знати характер поля швидкостей у трубі. Таким чином, точне вимірювання густини газу можливо лише при відомих значеннях густини в будь-якій точці поперечного перерізу його поширення. Це дозволить візуалізувати картини потоку в цілому. В експериментальних дослідженнях у газовій динаміці на сьогоднішній день зображення поля потоку газу є основним способом одержання інформації не тільки про розподіл густини газу, але й про динаміку сильних розривів (ударних хвиль), контактних розривів, вихрів, слабких збурювань.

Автоматичні газоаналізатори оксидів азоту, діоксиду сірки і оксиду вуглецю в атмосферному повітрі

        Оксиди азоту (NO, NO2), діоксид сірки (SO2) і оксид вуглецю (СО) є високотоксичними забруднювачами атмосферного повітря. 
       За   діючими   в   країнах   СНД   санітарними    нормами      середньодобові гранично допустимі концентрація (ГДКсд) цих  газів в атмосферному повітрі знаходяться на рівні мікроконцентрацій   і   складають: для SO2 – 0,05 мг/м3,   для NO – 0,06 мг/м3,  для NO2 – 0,04 мг/м3,     для СО – 3,0 мг/м3.

Автоматичний стаціонарний пост постережень за забрудненням атмосферного повітря “АТМОСФЕРА-10”

В Україні  мережа спостережень за забрудненням навколишньої природного середовища працює на базі центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО). Оцінка стану атмосферного повітря здійснюється на стаціонарних постах спостережень за забрудненням (ПСЗ). В атмосферному повітрі визначається вміст більш як 30 забрудників зокрема оксидів азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, пилу, формальдегіду, важких металів і бенз(а)пірену.

Програмне забезпечення для розрахунку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

        Для оцінки техногенного навантаження від діючих підприємств на навколишнє природне середовище, прогнозування впливу підприємств, що будуються, складання державної і галузевої статистичної звітності щодо показників забруднення повітря, розробки стратегії з охорони природи необхідна інформація про валові викиди забруднюючих речовин по кожному підприємству.
       Якщо розглядати теплові електростанції і котельні, то їх викиди цілком обумовлені продуктами згорання органічного палива в енергоблоках.  Різні речовини і парникові гази, надходячи  в атмосферу разом з димовими газами, призводять до забруднення атмосферного повітря. Для визначення об’єму цих викидів у практиці часто  застосовують розрахунковий метод. Він грунтується на використанні в якості первинної інформації паспортних  характеристик енергетичних і газоочисних установок, а також  даних  про витрати та елементний склад палива. 
       При розгляді даної задачі передбачаються наступні етапи:
- збір інформації про паспортні і експлуатаційні характеристики енергоблоків і системи очищення димових газів;

Радіаційний моніторинг газо-аерозольних викидів Рівненської АЕС

        Розвиток ядерної енергетики, а також пов’язаних з нею наукових досліджень та технологій призвели до збільшення радіаційного фону. Технологічно змінений природний радіаційний фон (окрім випромінювання природних радіонуклідів та космічного випромінювання) у значній мірі залежить від використання у практичній діяльності ядерної енергії, зокрема від роботи атомних електростанцій. Об’єктом дослідження є атмосферне повітря навколо Рівненської АЕС, а предметом – показники викидів основних радіонуклідів-забруднювачів.
       Радіонуклідний склад викидів атомних електростанцій істотно залежить від типу реактора і в меншому ступені від його модифікації. Кількісний склад радіоактивних викидів залежить від стану активної зони, умов експлуатації та особливостей очищення. Викиди реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000 характеризуються однаковим кількісним та якісним складом і за величиною істотно відрізняється від викидів реакторів типу РБМК. Викиди кожної окремої АЕС істотно відрізняються за величиною. Дані по газо-аерозольних викидах дозволяють кількісно оцінити вплив АЕС на навколишнє середовище. 

Кора дерев – модельний об’єкт в системі комплексного моніторингу атмосфери м. Черкаси за вмістом важких металів

Науковими дослідженнями [1-3] доведено, що важкі метали, як особливо небезпечні полютанти мають здатність до формування геохімічних полів у взаємозв’язку з атмогеохімічними системами, що формуються за участю викидів підприємств в повітряне середовище.

Імплементація геоінформаційних технологій для вирішення задач забруднення атмосферного повітря на локальному рівні

        Оцінка екологічних ризиків для здоров’я населення є новим інструментом екологічної політики в Україні. Результати пілотного проекту, який був реалізований за міжнародної підтримки в м. Запоріжжі для обмеженої кількості підприємств, показав принципову можливість застосування методології Агентства з охорони довкілля США (EPA U.S.) з оцінки ризиків здоров’ю населення в умовах України. Одним з ключових елементів цієї методології є визначення концентрації забруднюючих речовин розрахунковим шляхом в приземному шарі атмосферного повітря. Для цього використовуються різні програмні комплекси, які реалізують відповідні моделі поширення забруднювачів в атмосфері. Складність адаптації цих моделей до умов України серед іншого полягає у необхідності виконання великого обсягу підготовчих робіт (препроцесінг). Це, зокрема, стосується таких параметрів, як визначення типу та характеристики землекористування, точне положення стаціонарних джерел відносно проживання населення та ін. Відсутність підготовлених даних на територію дослідження і зумовлено використання найбільш сучасних геоінформаційних технологій, і зокрема, даних дистанційного зондування Землі аерокосмічними методами та відповідного програмного забезпечення, які доступні на ринку України.

Сторінки

Subscribe to RSS - Атмосфера