Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія

Аналіз та систематизація наявних даних щодо звалищ пестицидів у Київській області

На сьогодні залишається невирішеною проблема утилізації і знешкодження непридатних для використання пестицидів, стан зберігання яких в багатьох районах Київської області викликає особливу тривогу.

Екологічні проблеми забруднення компонентів природного середовища нафтопродуктами

В умовах інтенсифікації видобування вуглеводневої сировини на території України надзвичайної актуальності набувають екологічні проблеми, що пов’язані з надходженням в навколишнє природне середовище екологічно небезпечних забруднень внаслідок діяльності підприємств нафтогазовидобувної та переробної галузей.

Екотрофологія як міждисциплінарний холістичний підхід до вирішення проблем харчування людини

Проблема раціонального харчування населення складна і широкомасштабна. Вона – своєрідне відображення соціального добробуту країни та населення і, наразі, в Україні не вирішена, оскільки відсутня єдина державна політика в галузі харчування.

Формування гідрохімічних показників у штучних озерах (на прикладі Яворівського озера)

        Відкритий спосіб добування корисних копалин призвів до значної девастації природних ландшафтів через формування кар’єрних виїмок, відвалів, хвостосховищ тощо. Внаслідок видобутку сірки на Львівщині протягом 70-90-х років минулого століття утворилися кар'єри, які вважаються найбільшими у світі та різко змінилися гідрогеологічні умови. Після припинення видобутку сірки відкритим способом, було прийнято рішення щодо ліквідації кар'єрів шляхом створення штучних водойм.

Сторінки

Subscribe to RSS - Секція 6. Екологія людини. Хімія довкілля та екотоксикологія