ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю

Проблема зміни клімату та перспектива вирішення на локальному рівні

tiz_009_zemlia.gifЕкологічні проблеми міста Полтави є характерними для будь-якої урбанізованої ділянки простору, де розвивається промисловість та постійно зростає кількість одиниць автотранспорту.Такими проблемами є забруднення повітря, водних екосистем, ґрунтів, особливо біля автошляхів та ін. Останнім часом спостерігається не характерне для Полтави підвищення температури повітря, що негативно позначається на оточуючому природному середовищі.

Осушення газів від оксидів сульфуру та нітрогену на штучних цеолітах

tiz_009_zemlia.gifАналіз екологічної ситуації на даний момент показує, що найважливішими проблемами на планеті є смог і викиди, що викликають парниковий ефект, утворення кислотних дощів.

Вірогідні механізми захисту пігментсинтезуючих бактерій від дії стресових факторів

tiz_009_zemlia.gifБактерії, які утворюють вторинні метаболіти, представляють значний практичний інтерес. В процесі їх культивування, в середовищі накопичуються в значних кількостях пігменти, антибіотики, вітаміни та інші речовини, що використовуються в медицині, ветеринарії, сільському господарстві, імунології.

Метанове бродіння – як ефективний спосіб одержання біогазу із забруднених стічних вод

tiz_009_zemlia.gifМетанове бродіння є одним із ефективних засобів попереднього очищення висококонцентрованих стічних вод. Перевагами цього методу є можливість зниження концентрації органічних речовин в нерозведеній стічній воді, низька енергозастратність

Біологічна активність координаційних сполук СО(ІІ)/ СО(ІІІ), СU(ІІ)/ СU(ІІІ) з s, n, o-лігандним оточенням

tiz_009_zemlia.gifСинтез та дослідження координаційних сполук з різними біометалами Со(ІІ)/ Со(ІІІ), Сu(ІІ)/ Сu(ІІІ), Fe(ІІ)/ Fe(ІІІ), Ni(ІІ)/ Ni(ІІІ), Mn(ІІ), Zn та різними S, N, O-вмісними органічними лігандами є важливим як для хімії координаційних сполук, так і для біокоординаційної хімії, так як дозволяє не лише дослідити вплив природи центрального атома на склад, структуру та просторову будову комплексних сполук, а і дослідити можливість направленого синтезу високоефективних біопрепаратів на їх основі.

Координаційні сполуки CO(II) на основі тіоамідних лігандів

tiz_009_zemlia.gif Інтенсивний розвиток хімії координаційних сполук, як самостійної науки, визначається, головним чином, направленим синтезом комплексних сполук з початково вказаними властивостями: високо стереоселективними каталітичними властивостями в органічному синтезі, біологічними, фізико-механічними та спеціальними експлуатаційними властивостями в окремих галузях.

Улучшение смазывающих свойств этанольных моторных топлив

tiz_009_zemlia.gif Растущий интерес к альтернативным видам топлива обусловлен тремя существенными соображениями: альтернативне виды топлива дают меньше выбросы, усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление; большинство альтернативных видов топлива производится из возобновляемых ресурсов; использование таких топлив позволяет государству повысить энергетическую независимость и безопасность.

Використання біотехнологічних процесів у переробці низькоякісної фосфатної сировини з отриманням мінерально – органічних фосфорних добрив

tiz_009_zemlia.gifФосфор – це один з основних елементів живлення рослин і важливий показник родючості ґрунтів. Оптимізація фосфорного живлення сільськогосподарських культур є однією з найбільш актуальних проблем землеробства України.

Токсикологічний стан грунтів урботериторій

tiz_009_zemlia.gifКожні 5 років площа земель, які відводяться під міську забудову, збільшується у середньому на 20%, що складає 35-40 тис. га, з яких половина орних [7]. Отже, масштаби техногенних процесів, пов’язаних з функціонуванням урботериторій, з роками також розширюються. При цьому слід зважати на невпинну розбудову приміських агроландшафтів, на яких це позначається найбільшою мірою.

Вплив техногенезу на якість грунтів прилеглої території підприємства цементного виробництва

tiz_009_zemlia.gifНа початку третього тисячоліття у мисленні людини і його практичній діяльності відбувається зміна парадигми – економічні пріоритети заміняються на екологічні. Економічний напрям вимагає зростання сільськогосподарської продукції, екологічний спрямований на збереження здатності ґрунту виконувати ті функції, без яких неможливе стабільне існування біосфери і людини.

Сторінки

Subscribe to RSS - ІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю