Вступ до фаху. ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

РОЗДІЛ 1. Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». Перелік умінь і знань екологів
РОЗДІЛ 2. Загальна екологічна ситуація у світі і перспективи людства
РОЗДІЛ 3.  Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
РОЗДІЛ 4. Принципи Болонського процесу і проблеми їх впровадження в науково-освітянській галузі України
РОЗДІЛ 5. Структура науки “Екологія”
РОЗДІЛ 6. Екосистеми. Головні завдання сучасної екології
РОЗДІЛ 7. Історія розвитку екологічної науки
РОЗДІЛ 8. Основи екологічної термінології. Поява терміну ”Екологія” та його означення
РОЗДІЛ 9. Екологічна безпека. Основні поняття та означення
РОЗДІЛ 10. Основи екологічного моніторингу
РОЗДІЛ 11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
РОЗДІЛ 12.Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів України
РОЗДІЛ 13. Міжнародні та вітчизняні організації у галузі екології і охорони довкілля
РОЗДІЛ 14. Основні екологічні права та обов’язки громадян
РОЗДІЛ 15. Основні закони екології
РОЗДІЛ 16. Основи наукових досліджень. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
РОЗДІЛ 17. Екологічна ситуація в Україні
РОЗДІЛ 18. Екологічна свідомость, наука і освіта, виховання та культура людини
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”
Рекомендована література
ДОДАТОК А. Екологічний атлас України
ДОДАТОК Б. Короткий термінологічний словник
ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

 

 

 

ДОДАТОК Е

ТЕСТИ З ДИСЦИПЛІНИ „ВСТУП ДО ФАХУ” ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОЛОГІВ

1. Екологія – це наука, яка вивчає:

1) рослин та тварин минулих геологічних епох та шляхи розвитку органічного світу в минулому;

2) спадковість та мінливість живих організмів, основні закони та шляхи управління даними явищами;

3) взаємодію живих організмів, їх угруповань між собою та з середовищем існування, особливості функціонування природних та антропогенних екосистем, вплив людини на природні комплекси різного рангу;

4) процеси життєдіяльності (функції) організмів тварин та рослин, їхніх окремих клітин, тканин, органів та систем органів;

5) зародковий та постнатальний періоди індивідуального розвитку живих організмів (онтогенезу).

2. Який вчений в 1866 р запропонував назву науки «екологія»?

1) Ю. Одум;

2) Е. Геккель;

3) В. Докучаєв;

4) А. Теслі;

5) В. Вернадський.

3. Які рівні організації живої матерії є об’єктами екологічних

досліджень?

1) організменний, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний;

2) молекулярний, тканинний і органний, біосферний;

3) клітинний, тканинний та органний, організменний, екосистем ний;

4) молекулярний, клітинний, тканинний і органний;

5) молекулярний, клітинний, тканинний і органний, організменний, популяційно-видовий, екосистемний, біосферний.

4. Що таке біоценоз?

1) афізичне середовище існування живих організмів;

2) угруповання живих організмів, які пов’язані між собою та населяють втериторію з більш-менш однаковими умовами існування;

3) гтериторія поширення особин одного виду;

4) колообіги органічних та неорганічних речовин;

5) сукупність особин одного виду, які вільно схрещуються та здатні давати плідних нащадків.

5. Моніторинг –  це:

1) (анг. monitoring, від лат. monitor - той, що контролює, попереджує) - система спостереження і контролю за природними, природно-антропогенними комплексами, процесами, що відбуваються  у них, з метою  раціонального використовування природних ресурсів і охорони довкілля, прогнозування масштабів неминучих змін;

2) сукупність певних властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних чинників і науково обґрунтованих допустимих навантажень на об’єкти біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризику антропогенний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому, забезпечується збереження здоров’я життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і наступних поколінь

3) комплексна наукова дисципліна, яка вивчає взаємодію людини в процесі сільськогосподарського виробництва, вплив сільського господарства на природні комплекси та їх компоненти, взаємодію між компонентами агроекосистем і специфіку коло обігу в них речовин, перенесення енергії, характер функціонування агроекосистем в умовах техногенних навантажень;

4) спільний науковий підрозділ соціоекології та медицини, що вивчає медико-6іологічні аспекти гармонізації взаємовідносин між суспільством та природою;

5) система показників, яка характеризує стан довкілля.

6. Екологічна безпека – це:

1) сукупність певних властивостей навколишнього середовища і створюваних цілеспрямованою діяльністю людини умов, за яких з урахуванням економічних, соціальних чинників і науково обґрунтованих допустимих навантажень на об’єкти біосфери утримуються на мінімально можливому рівні ризику антропогенний вплив на навколишнє середовище і негативні зміни, що відбуваються в ньому, забезпечується збереження здоров’я життєдіяльності людей і виключаються віддалені наслідки цього впливу для теперішнього і наступних поколінь;

2) наука про взаємозв’язок людини з навколишнім середовищем, враховуючи всі зміни його під дією людської діяльності;

3)процеси життєдіяльності (функції) організмів тварин та рослин, їхніх окремих клітин, тканин, органів та систем органів;

4) спільний науковий підрозділ соціоекології та екології, що вивчає медико-біологічні аспекти стійкого розвитку суспільства;

5) сукупність показників, які негативно спливають на людину.

7.  До третього і четвертого рівня акредитації відносимо:

1) інститут, консерваторія, академія, університет;

2) коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади;

3) технікум, училище, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади;

4) ліцей, виробничі комплекси;

5) школи-інтернати, гімназії.

8. Які вищі навчальні заклади здійснюють підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»?

1) забезпечують технікуми, училища, інші вищі навчальні заклади першого рівня акредитації;

2) забезпечують коледжі, інші вищі навчальні заклади другого рівня акредитації;

3) забезпечують вищі навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації;

4) забезпечують вищі навчальні заклади четвертого рівнів акредитації;

5) всі вище перераховані заклади.

9. Ступеневість вищої освіти полягає у:

1) здобутті різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах (ступенях) вищої освіти;

2 ) здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст";

3) здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" (базова вища освіта);

4) здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "Спеціаліст";

5) здобуття вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр".

10. Що визначають навчальні плани?

1) визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та терміни їх проведення, а також форми проведення підсумкового контролю;

2) визначають їх (дисциплін) інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання;

3) визначають здатність виконувати дії (реалізувати бізнес-процес тощо) відповідно до заданих критеріїв (якості тощо), що надбана в процесі навчання або "життєвої практики".

4) визначають існування і систематизації результатів пізнавальної діяльності людини.

5) визначають стандартизовані методики, які призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня сформованості знань, умінь і навичок, професійних, світоглядних та громадянських якостей.

11. Що таке екстернатна форма навчання?

1) особлива форма навчання, що передбачає самостійне вивчення навчальних дисциплін, складання у вищому навчальному закладі заліків, екзаменів та проходження інших форм підсумкового контролю, передбачених навчальним планом;

2) нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки, який  встановлюється відповідно до визначеного рівня професійної діяльності.

3) самостійне вивчення окремих модулів дисциплін з поєднанням аудиторними заняттями;

4) виконання навчальнодослідної індивідуальної роботи з певної дисципліни;

5) самостійне вивчення визначених викладачем питань з навчальних дисциплін.

12. Акредитація вищого навчального закладу це:

1) процедура надання вищому навчальному закладу певного типу права провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації, відповідно до вимог стандартів вищої освіти, а також до державних вимог щодо кадрового, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення;

2) рівень спроможності вищого навчального закладу певного типу провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

3) напрям, за яким вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

4) спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою вищий навчальний заклад певного типу отримав право провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації;

5) процедура надання права ВНЗ на видачу дипломів державного зразку.

13. Освітньо-професійні програми підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів це:

1) державні документи, які визначають зміст та нормативний термін навчання і передбачають відповідні форми контролю та державної атестації. Зазначені освітньо-професійні програми затверджуються  Міносвіти;

2) обумовлені цілями та потребами суспільства вимоги до системи знань, умінь та навичок, світогляду та громадських і професійних якостей майбутнього фахівця, що формуються у процесі навчання з урахуванням перспектив розвитку науки, техніки, технологій та культури;

3) науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем;

4) це встановлений освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання;

5) нормативні документи розроблені ВНЗ і затверджені вченими радами ВНЗ.

14. Освітньо-кваліфікаційні характеристики фахівців з вищою освітою відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів  –  це:

1) це встановлений освітньо-професійною програмою термін викладання нормативної і вибіркової частин змісту освітньо-професійної програми для очної форми навчання;

2) державні документи, які визначають цілі освіти у вигляді системи виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, необхідних для вирішення цих задач;

3) це обов'язковий для засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і рівня засвоєння, а також форм державної атестації;

4) це рекомендований для засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей особистості, регіональних потреб у кваліфікованих робітниках та у фахівцях певної спеціалізації, досягнень наукових шкіл і навчальних закладів;

5) нормативні документи, в яких наведені змістовні модулі.

15. Що таке реферат?

1) доповідь на певну тему, що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел, виклад змісту наукової роботи, книжки;

2) робота за результатами експерименту, де вміщені результати дослідження;

3) основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять;

4) завершальний етап освіти випускника, де систематизовані теоретичні та практичні знання зі спеціальності;

5) рукописна наукова праця.

16. Наукове дослідження:

1) це процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей;

2) досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта;

3) основний засіб оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять;

4) наукове завдання, що належить до конкретної галузі науки;

5) пізнання властивостей об’єктів;

17.Що таке об’єкт дослідження?

1) те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника;

2) досліджувані з певною метою властивості, ставлення до об'єкта;

3) це процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення;

4) наукове завдання, що належить до конкретної галузі науки;

5) матеріальне тіло.

18. Наука:

1) це особлива ідеальна діяльність людини, яка виникає, формується, розвивається в суспільстві, коли людина перебуває у певному соціокультурному середовищі і вступає в багатогранні відношення з природнім і соціальним світом, що її оточує;

2) форма духовної діяльності людей, яка скерована на отримання істинних знань про світ (природу, суспільство, мислення), на відкриття об'єктивних законів світу і передбачення тенденцій його розвитку;

3) специфічний вид активності людини, спрямований на пізнання і творче перетворення навколишнього світу, включаючи самого себе й умов існування;

4) це процес вивчення певного об'єкта (предмета або явища) з метою встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення;

5) вид діяльності людини спрямований на пізнання властивостей об’єктів.

19. Гіпотеза –  це:

1) припущення, яке несуперечливо пояснює те чи інше явище, побудоване на об’єктивних факторах і очевидних постулатах, але не підтверджено експериментально;

2) це першооснова, основне положення, висхідний пункт будь-якої теорії, концепції;

3) спосіб теоретичного дослідження або практичної реалізації будь-якого явища або процесу;

4) сукупність найбільш суттєвих елементів теорії, конструктивних для розвитку самої науки;

5) наукове передбачення властивостей об’єктів.

20. Метод – це:

1) припущення, яке несуперечливо пояснює те чи інше явище,

2) побудоване на об’єктивних факторах і очевидних постулатах, але не підтверджено експериментально;

3) це першооснова, основне положення, висхідний пункт будь-якої теорії, концепції;

4) спосіб теоретичного дослідження або практичної реалізації будь-якого явища або процесу;

5) це відношення властивості, перехід однієї властивості в іншу;

спосіб пізнання істини.

21. Бакалавр –  це:

1) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

2) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

3) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

4) особа, яка навчається у навчальному закладі ІІІ рівня акредитації;

5) особа яка навчається у ВНЗ ІV рівня акредитації.

22. Спеціаліст – це:

1) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

2) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

3) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

4) особа яка завершила навчання у ВНЗ і отримала диплом державного зразка;

5) особа яка виконала навчальний план підготовки фахівця-еколога.

23. Магістр – це:

1) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

2) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

3) освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достати, для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

4) рівень вищої освіти який отримала особа під час навчання у ВНЗ ІV рівня акредитації;

5) рівень вищої освіти який отримала особа під час навчання в університеті.

24. Які енергетичні джерела найменш негативно впливають на довкілля?

1) АЕС;

2) ГЕС;

3) ТЕС;

4) вітрові та геліостанції;

5) АЕС, ГЕС, ТЕС.

25. Що таке „парниковий ефект”?

1) наявність парів води в екосистемах;

2) температурний показник у штучних закритих екосистемах;

3) зростання температури гідросфери та грунтового покриву;

4) зростання температури атмосфери внаслідок збільшення вмісту в ній парникових газів;

5) ступінь впливу у техногенезу на довкілля.

26. Під якістю навколишнього природного середовища розуміють:

1) ступінь відповідності природних і створених людською
діяльністю умов потребам людей та інших живих організмів;

2) вміст у будь-якій складовій навколишнього природного
середовища забруднюючих речовин, який не перевищує ГДК;

3) ступінь прямого та опосередкованого впливу людини та її
господарської діяльності на природу в цілому або на її окремі
екологічні компоненти;

4) якісно-кількісний показник стану навколишнього
середовища, дотримання якого гарантує безпечні або оптимальні
умови існування живих організмів;

5) ступінь впливу техногенезу на довкілля.

27. Студент (слухач) – це:

1) особа, яка в установленому порядку зарахована до вищого навчального закладу і навчається за денною (очною), вечірньою або заочною, дистанційною формами навчання з метою здобуття певних освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівнів;

2) особа, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вишу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

3) особа, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності;

4) особа яка навчається у навчальному закладі ІІІ – ІV рівня акредитації;

5) особа, яка зарахована до навчального закладу ІІ – ІV рівнів акредитації.

28. Освітньо-кваліфікаційний рівень передбачає:

1) задоволення потреб особистості у здобутті середньої та вищої освіти;

2) здобуття певного рівня освіти і кваліфікації;

3) отримання диплому бакалавр;

4) отримання диплому спеціаліст;

5) отримання дипломів бакалавр, спеціаліст, магістр.

29. Вкажіть пункт невідповідності оцінок за шкалою ECTS:

1) А – відмінно (91-100%);

2) ВС – добре (76-90%);

3) DE – задовільно (60-75%);

4) Х – незадовільно з можливістю повторного складання (менше 60%);

5) FX – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (менше 60%).

30. Яке з наведених нижче визначень сучасної екології Ви вва­жаєте

правильним?

1) розділ біології, що вивчає живі системи планети у їх взає­модії;

2) наука, що вивчає роль людського суспільства в біосфері;

3) комплексна наука, яка вивчає будову, функціонування і взаємозв'язки екосистем усіх рівнів, а також методи і шляхи збере­ження біосфери та цивілізації;

4) наука про сучасні методи охорони і відтворення довкілля;

5)наука про біосферу.

31. Чим, на Ваш погляд, є ноосфера?

1) сферою нових відносин людини і довкілля;

2) сферою інтелектуальної діяльності людини;

3) вищою стадією розвитку біосфери („сферою розуму"), в якій розумна людська діяльність стає головним чинником розвитку;

4) стадією переходу до остаточного підкорення людиною природи;

5) стадією переходу до сталого розвитку суспільства.

32. Ступеневість вищої освіти – це:

1) поетапне навчання у різних закладах освіти;

2) здобуття різних освітньо-кваліфікаційних рівнів на відповідних етапах освіти;

3) поетапне навчання на заочній і денній формі навчання;

4) поетапне навчання на денній і дистанційній формі навчання;

5) здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст – бакалавр.

33. Базова вища освіта відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню:

1) молодший спеціаліст;

2) бакалавр;

3) спеціаліст;

4) магістр;

5) фахівець.

34. Повна вища освіта відповідає освітньо-кваліфікаційному рівню

«молодший спеціаліст»;

1) бакалавр;

2) спеціаліст;

3) магістр;

4) спеціаліст, магістр.

5) вірні відповіді відсутні

35. Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр” відповідає:

1) першому ступеню освіти;

2) другому ступеню освіти;

3) третьому ступеню освіти;

4) отриманню диплома бакалавра;

5) отриманню диплома магістра.

36. Навчальний процес у ВНЗ освіти здійснюється у таких формах:

1) денна;

2) заочна;

3) дистанційна;

4) екстернат;

5) всі відповіді вірні.

37. До основних видів навчальних занять у ВНЗ відносяться:

1) лекція;

2) лабораторне заняття;

3) практичне заняття;

4) семінарське заняття, індивідуальні заняття, майстер-класове заняття;

5) всі відповіді вірні.

38. До індивідуальних завдань не відносяться такі види робіт:

1) реферати;

2) розрахункові роботи;

3) звіт по лабораторній роботі;

4) курсові роботи;

5) дипломні роботи

39. До підсумкового контролю не відносяться такі види конт­рольних заходів у ВНЗ:

1) семестровий залік;

2) семестровий екзамен;

3) державна атестація;

4) диференційований залік;

5) державний екзамен.  

40. Які стандарти освіти існують в Україні?

1) галузевий стандарт вищої освіти;

2) стандарт заочної форми навчання;

3) стандарт дистанційної форми навчання;

4) стандарт післядипломної освіти;

5) стандарт вищої освіти вищих навчальних закладів.

41. Що Ви вважаєте головною причиною розвитку глобальної екологічної кризи?

1) негативні кліматичні зміни на планеті;

2) технічний прогрес і виснаження природних ресурсів;

3) вирубування лісів;

4) низьку екологічну культуру людини та її намагання панувати над природою;

5) опустелювання.

42. Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1) молодший спеціаліст;

2) бакалавр;

3) спеціаліст;

4) магістр;

5) спеціаліст, магістр.

43. Дипломна робота – це:

1) самостійне навчально-наукове дослідження студента яке виконується з певної дисципліни, або з окремих її розділів;

2) кваліфікаційне навчально-наукове, самостійне дослідження студента, яке виконується під керівництвом фахівця, на завершаль­ному етапі, навчання у вищому навчальному закладі;

3) наукова робота студента, яка виконується у ВНЗ під керівництвом доцента, професора;

4) оформлена у відповідності вимог наукова робота студента;

5) видана (одноосібно або у співавторстві) у наукових виданнях наукова робота студента.

44. Дайте визначення структурному підрозділу „кафедра”:

1) базовий структурний підрозділ ВНЗ (його філій, інститутів, факультетів), що проводять навчально-виховну і методичну діяльність з однієї, або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямком;

2) базовий структурний підрозділ ВНЗ, що проводить навчальну роботу серед студентів факультету;

3) базовий структурний підрозділ ВНЗ, що входить до складу факультету, і який готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів;

4) базовий структурний підрозділ ВНЗ до складу якого входять професори, доценти, старші викладачі і асистенти;

5) базовий структурний підрозділ ВНЗ який відповідає за підготовку фахівців однієї або декількох спеціальностей.

45. Акредитована спеціальність – це:

1) спеціальність за якою ВНЗ здійснює підготовку фахівців;

2) спеціальність відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня, за якою ВНЗ певного типу отримав право проводити освітню діяльність, пов’язану із здобуттям вищої освіти і кваліфікації;

3) спеціальність за якою ВНЗ ІІІ рівня акредитації виявив бажання готувати бакалаврів;

4) спеціальність за якою ВНЗ IV рівня акредитації оголосив прийом абітурієнтів;

5) спеціальність передбачена в плані набору абітурієнтів.

46. У національному ВНЗ ректор обирається вченою радою на:

1) 3 роки;

2) 4 роки;

3) 5 років;

4) 6 років;

5) 7 років.

47. Вирішення поточних питань діяльності у ВНЗ здійснює:

1) ректорат;

2) деканати;

3) ректорати, деканати;

4) наглядова рада ВНЗ;

5) ректорат, деканат, приймальна комісія.

48. Галузевий стандарт вищої освіти включає:

1) освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ) випускника ВНЗ, які відображають цілі вищої освіти професійної підготовки;

2) освітньо-професійні програми (ОПП) підготовки, які визначають нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за певним напрямком або спеціальністю відповідною освітньо-кваліфікаційного рівня, встановлює вимоги до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця;

3) ОКХ і ОПП;

4) перелік програм підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

5) перелік вимог до компетентності випускників ВНЗ ІІІ – ІV рівня акредитації.

49. Змістовий модуль – це:

1) одиниця виміру навчального навантаження;

2) система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові;

3) автономний навчальний матеріал;

4) одиниця обсягу та вимірювання результатів навчання;

5) задокументуванна частина освітньо-професійної програми.

50. Обсяг кредиту за тиждень складає:

1) 24-54 годин;

2) 20-40 годин;

3) 10-20 годин;

4) 25-50 годин;

5) 30-60 годин.

51. Що означає принцип доступності екологічної освіти?

1) передбачає для будь-якої людини доступність системи екологічної освіти з урахуванням різноманітних форм і методів;

2) право громадянина України та отримання екологічної освіти;

3) право випускника, який отримав відповідні сертифікати вступати до ВНЗ;

4) право випускника, який отримав сертифікат з математики і української мови і набрав з цих дисциплін не менше 120 балів та подав заяву до ВНЗ на спеціальність „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”;

5) право випускника отримати кваліфікацію еколога.

52. Хто здійснює неформальну екологічну освіту?

1) засоби масової інформації (радіо, телебачення, газети, журнали, брошури, електронні засоби, реклама), заклади культури, охорони здоров’я, громадські екологічні та релігійні об’єднання, політичні партії, ботанічні сади, національні парки, сім’я, родина;

2) ентузіасти-екологи, партія „Зелених”;

3) громадські екологічні організації;

4) Партія „Зелених”;

5) міжнародні екологічні організації та партія „Зелених”.

53. Якість освітньої діяльності –  це:

1) оцінка системи знань студентів;

2) оцінка роботи колективу кафедри;

3) сукупність характеристик системи вищої освіти та її складових, яка визначає її здатність задовольняти встановлені і передбачені потреби окремої особи або суспільства;

4) оцінка роботи факультету по підготовці бакалаврів, спеціалістів, магістрів;

5) оцінка роботи професорсько-викладацького складу випускових кафедр, які дипломують випускників за певною спеціальністю.

54. У якому документі дано визначення поняття освіти?

1) галузевому стандарті освіти України;

2) освітньо-кваліфікаційній характеристиці (ОКХ);

3) міжнародні стандартній класифікації освіти (МСКО);

4) Освітньо-професійній програмі (ОПП);

5) У Законі України „Про освіту”.

55. Як визначається модуль?

1) частина навчального матеріалу виражена в годинах;

2) задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

3) задокументована завершена частина навчального матеріалу;

4) частина освітньо-професійної програми, що вивчається студентом;

5) відповідна частина навчального матеріалу, яка підлягає оцінюванню за шкалою ECTS.

56. Що ми розуміємо під нормативним терміном навчання?

1) термін навчання за денною (очною, заочною формами), необхідний для засвоєння особою нормативної та вибіркової частини змісту навчання і встановлений стандартом вищої освіти;

2) термін на денній формі навчання 5 років;

3) термін навчання на денній формі 5 років, на заочній 6 років;

4) термін навчання встановлений стандартом вищої освіти;

5) термін вивчення навчальних дисциплін згідно навчального плану.

57. Професійна підготовка – це:

1) отримання знань, умінь та навичок за спеціальністю;

2) отримання навичок і компетенцій за спеціальністю;

3) здобуття кваліфікацій за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю;

4) здобуття права на роботу за обраною спеціальністю;

5) отримання права на роботу за спеціальністю.

58. Результати навчання – це:

1) оцінки за здачу заліків, екзаменів;

2) рейтинг студента в кінці навчання на бакалавра;

3) результат виражений у балах шкали ECTS;

4) специфічні інтелектуальні і практичні навички (компетенції) отримані в результаті засвоєння змісту освітньої програми навчання;

5) навички і компетенції отримані у процесі навчання.

59. Уміння – це:

1) здатність фахівця виконувати певний вид робіт за спеціальністю;

2) здатність фахівця виконувати операції зі знаками;

3) здатність розумового виконання операцій;

4) здатність виконувати дії щодо водогосподарських об’єктів;

5) здатність людини виконувати певні дії на основі відповідних знань та навичок.

60. Що ми називаємо „трансфером кредитів”?

1) обмін кредитами між вузами України;

2) обмін кредитами між вузами України і країн ЄС;

3) обмін кредитами між вузами країн ЄС;

4) „перенесення кредитів” у розумінні визнання в закладах країн А, чи в закладах іншої країни Б, де були задокументовані ці кредити;

5) „перенесення кредитів” з вузів України у вузи країн ЄС.

Ключ до тестів

Від.

Від.

Від.

Від.

Від.

Від.

1

3

11

1

21

3

31

3

41

2

51

1

2

2

12

1

22

1

32

2

42

5

52

1

3

1

13

1

23

2

33

2

43

2

53

3

4

2

14

2

24

4

34

5

44

1

54

3

5

3

15

1

25

4

35

1

45

2

55

2

6

1

16

1

26

3

36

5

46

5

56

1

7

1

17

1

27

1

37

5

47

5

57

3

8

3

18

2

28

2

38

1

48

3

58

1

9

1

19

1

29

5

39

3

49

2

59

5

10

1

20

3

30

3

40

1

50

1

60

4

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet