Розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування

Скачати

Актуальність теми. Сучасні екологічні проблеми суспільства обумовлені необхідністю забезпечення економічного росту територіальних систем, що супроводжується масштабним використанням компонентів природно-ресурсного потенціалу, надмірним забрудненням навколишнього природного середовища, порушенням процесів саморегуляції та функціональної цілісності природних об'єктів і в цілому впливає на еколого-економічну рівновагу регіональних систем. У зв'язку з цим актуальним є вирішення проблем природокористування з урахуванням важливості гармонізації взаємовідносин природної та соціальної систем, а також збалансованості процесів життєдіяльності суспільства. Однак незважаючи на те, що на даний час реалізуються державні та регіональні програми розвитку і збереження природних комплексів, розташованих на територіях, у тому числі з унікальним природно-ресурсним потенціалом, позитивна динаміка в досягненні декларованих цілей не спостерігається.

Розвиток України як соціально орієнтованої держави визначає необхідність вирішення завдань, пов'язаних з підвищенням  рівня добробуту і тривалості життя населення, а також зі збереженням унікальних природних комплексів. Саме тому одним з головних державних пріоритетів соціально-економічного розвитку України є формування високотехнологічного водогосподарчого комплексу, який у достатній кількості забезпечуватиме споживачів якісною питною водою, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам, а також створюватиме можливості для розвитку екологічно чистого сільськогосподарського виробництва.

Вказані питання потребують розв’язання виключно на державному рівні на базі прийняття єдиної Концепції розвитку водогосподарчого комплексу, що враховує  регіональні особливості процесів використання водних ресурсів та мета якої полягає у збереженні функціональної цілісності водних об'єктів регіонів і збалансованості системи водокористування.

Досягнення цієї мети передбачає фінансування регіональних цільових програм розвитку систем водокористування, вдосконалення механізмів державного регулювання процесів використання водних ресурсів, а також формування екологічної культури суспільства. При цьому слід враховувати те, що процеси регіонального водокористування здійснюються під впливом певних факторів, які визначають  підвищення рівня антропогенних навантажень на водні об'єкти, а також виснаження водних ресурсів унаслідок надмірного забруднення, що визначає ризики соціально-економічного розвитку регіону.

У сучасній еколого-економічній науці вчені Амоша О. І., Андрєєва Н. М., Арустамов Е. А., Багров М. В., Бакланов П. Я., Балацький О. Ф., Бережна І. В., Бриндзя З. Ф., Буркинський Б. В., Галушкіна Т. П., Герасимчук З. В., Гофман К. Г., Гречановська І. Г., Громова О. М., Данилишин Б. М., Дмитрієва О. А.,     Дорогунцов С. І., Єфремов О. В., Кравців В. С., Крижановський Р. О., Лотош В. Є., Мельник Л. Г., Рюміна О. В., Садченко О. В.,  Степанов В. М., Тарасенко В. С., Туниця Ю. Ю., Харічков С. К., Хачатуров Т. С., Хвесик М. А., Л. Хенс,      Хлобистов Є. В., Яцик А. С. та інші обґрунтовують необхідність та напрямки розв’язання проблем регіону щодо регулювання процесів природокористування та економічного розвитку.

Проте, з огляду на високий динамізм ринкового середовища функціонування регіональної суспільної системи, необхідним є вдосконалення науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування з урахуванням впливу соціальних, екологічних та економічних факторів, що і обумовило актуальність теми дисертаційного дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні результати дисертаційної роботи одержано під час проведення науково-дослідної роботи в Національній академії природоохоронного і курортного будівництва відповідно до теми: «Механізм управління регіональним розвитком в умовах трансформації економіки» (№ 0101U002980) і в Кримському економічному інституті ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» відповідно до теми: «Реалізація потенціалу соціально-економічного розвитку України в умовах трансформації економіко-правових механізмів господарювання» (№ 0107U003053). Внесок автора полягає у розвитку методичних основ оцінки рівня збалансованості системи регіонального водокористування, а також у розробці організаційно-економічних інструментів регулювання процесів водокористування в регіоні.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є розвиток науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування з урахуванням впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища.

Відповідно до поставленої мети в роботі сформульовано і вирішено такі завдання:

{C}{C}

§        {C}{C}

виконано ретроспективний аналіз теоретичних концепцій природокористування, що дозволило уточнити сутність понять «природокористування», «система регіонального водокористування», «збалансованість системи регіонального водокористування», які складають основу поняттєво-термінологічного апарату дослідження;

{C}{C}

§        {C}{C}

розроблено концептуальну модель збалансованої системи регіонального водокористування, що включає організаційно-технологічну, інформаційно-аналітичну та управлінську підсистеми;

{C}{C}

§        {C}{C}

виявлено і систематизовано фактори, що впливають на формування і функціонування системи регіонального водокористування;

{C}{C}

§        {C}{C}

вдосконалено методичні основи діагностики системи регіонального водокористування;

{C}{C}

§        {C}{C}

запропоновано методичний підхід до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування;

{C}{C}

§        {C}{C}

виконано оцінку ступеня впливу параметрів системи на критерій збалансованості системи регіонального водокористування на прикладі АР Крим;

{C}{C}

§        {C}{C}

розроблено та апробовано методику визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування;

{C}{C}

§        {C}{C}

розроблено схему структурування елементів управління системою регіонального водокористування АР Крим.

Об'єктом дослідження є процеси регіонального водокористування як форми використання компонентів природно-ресурсного потенціалу з метою забезпечення збалансованості життєдіяльності суспільства.

Предметом дослідження є науково-методичні підходи до оцінки системи регіонального водокористування у контексті збереження функціональної цілісності водних об'єктів регіону.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження складають фундаментальні положення еколого-економічної теорії, для систематизації яких використано метод логічного аналізу (при визначенні сутності понять «природокористування»,  «збалансоване  природокористування»,   «водокористування», «збалансоване водокористування», «система регіонального водокористування», «збалансованість системи регіонального водокористування», підрозділи 1.1, 1.2), метод асоціацій та аналогій (для класифікації факторів, що впливають на функціонування системи регіонального водокористування, підрозділ 1.3), метод системно-структурного аналізу (для формування концептуальної моделі збалансованої системи водокористування в регіоні, підрозділ 1.2), статистичні та графічні методи (у процесі діагностики системи регіонального водокористування, підрозділ 2.1), методи кореляційно-регресійного і таксономічного аналізу (при обґрунтуванні підходу до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування, підрозділ 2.2, розробці та апробації методики індикативної оцінки збалансованості системи регіонального водокористування, підрозділи 3.1, 3.2), метод аналізу чутливості (у процесі оцінки впливу параметрів системи на критерій збалансованості, підрозділ 2.3).

Наукова новизна результатів дослідження полягає у розвитку науково-методичних підходів до оцінки системи регіонального водокористування з урахуванням впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища на рівень її збалансованості:

вперше:

{C}{C}

§  {C}{C}

розроблено концептуальну модель збалансованої системи регіонального водокористування, яка відображає характер та етапи використання водних ресурсів, методику їх оцінки, а також спосіб управління процесами водокористування, що, на відміну від існуючих, дозволяє враховувати регіональні особливості організації видів економічної діяльності, пріоритети соціально-економічного розвитку, а також вплив факторів соціально-еколого-економічного середовища на збалансованість даної системи щодо необхідності збереження функціональної цілісності водних об'єктів регіону;

удосконалено:

{C}{C}

§  {C}{C}

поняттєво-термінологічний апарат, зокрема, конкретизовано сутність понять «природокористування», «система регіонального водокористування», «збалансованість системи регіонального водокористування», що дозволило вдосконалити науково-методичні основи системи регіонального водокористування як форми організації процесів використання водних ресурсів у регіоні, виділяючи в якості основних елементів водокористувачів, водні об'єкти та об'єкти інфраструктури водогосподарчого комплексу, взаємодія яких забезпечує водопостачання, водовідведення і водоочищення;

{C}{C}

§  {C}{C}

класифікацію факторів соціально-еколого-економічного середовища, що впливають на збалансованість системи регіонального водокористування, яка, на відміну від існуючих, дозволила конкретизувати особливості цих факторів з урахуванням джерел виникнення, періодичності, характеру і сфери впливу, а також функцій і рівнів державного регулювання системою водокористування, визначаючи можливість прогнозування ризиків, обумовлених деструктивним впливом соціально-економічних процесів;

дістало подальшого розвитку:

{C}{C}

§  {C}{C}

методичний підхід до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування, який передбачає визначення критерію збалансованості, представленого сукупністю одиничних індикаторів, що відображають вплив факторів соціально-еколого-економічного середовища на збалансованість системи регіонального водокористування;

{C}{C}

§  {C}{C}

поетапно структурований підхід до діагностування системи регіонального водокористування, який передбачає оцінку базису даної системи, загального і спеціального водокористування, рівня задоволення потреб у водних ресурсах, що дозволило виявити адміністративно-територіальні утворення регіону з дефіцитним, нормальним і надмірним водокористуванням, а також проаналізувати структуру цільового використання водних ресурсів регіону щодо пріоритетів його соціально-економічного розвитку.

Практичне значення отриманих результатів полягає у їх використанні державними структурами, які здійснюють регулювання системи водокористування і природоохоронної діяльності у рамках реалізації Концепції сталого розвитку регіонів України та інтегрованого управління природокористуванням.

Основні результати дослідження підготовлено до практичного використання у формі документів і методичних рекомендацій, затверджених та апробованих Республіканським комітетом АР Крим з питань водогосподарчого будівництва та зрошуваного землеробства, а також Кримським басейновим управлінням водними ресурсами:

{C}{C}

§  {C}{C}

результати діагностики системи регіонального водокористування АР Крим, що відображають особливості процесів використання водних ресурсів з урахуванням їх територіальної локалізації, видової структури і специфіки організації економічної діяльності адміністративно-територіальних утворень регіону - використано Республіканським комітетом АР Крим з питань водогосподарчого будівництва та зрошуваного землеробства під час розробки звіту з технічної експлуатації зрошувальних систем Рескомводгоспа АР Крим, розділ 2 «Водокористування і гідрометрія», від 25.03.2009 р.;

{C}{C}

§  {C}{C}

алгоритм визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування, який дозволяє виявити характер екодеструктивних процесів, що визначають порушення функціональної цілісності водних об'єктів регіону - використано Кримським басейновим управлінням водними ресурсами під час реалізації «Программы развития водного хозяйства АР Крым на период до 2015 года», розділ III «Современное состояние водного хозяйства, прогноз водопользования», від 15.09.2009 р.;

{C}{C}

§  {C}{C}

організаційні інструкції щодо користування методикою визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування, в яких зазначені користувачі методики та їх функціональні обов’язки - використано Кримським басейновим управлінням водними ресурсами під час реалізації «Программы развития водного хозяйства АР Крым на период до 2015 года», розділ III «Современное состояние водного хозяйства, прогноз водопользования», від 15.09.2009 р.;

{C}{C}

§  {C}{C}

результати апробації методики визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування АР Крим, які можуть бути основою для обґрунтування стратегічних напрямків розвитку системи водокористування регіону з урахуванням його соціально-економічних пріоритетів - використано Кримським басейновим управлінням водними ресурсами під час реалізації «Программы развития водного хозяйства АР Крым на период до 2015 года», розділ VII  «Информационно-образовательные мероприятия, кадровое обеспечение и участие общественности в решении проблем водного хозяйства», від 12.10.2009 р.;

{C}{C}

§  {C}{C}

рекомендації щодо вдосконалення управління системою регіонального водокористування, які дозволяють створити передумови для оптимізації структури цільового використання вод, зниження антропогенних навантажень на водні об'єкти регіону, а також для формування екологічної культури населення - використано Республіканським комітетом АР Крим з питань водогосподарчого будівництва та зрошуваного землеробства під час розробки звіту з технічної експлуатації зрошуваних систем Рескомводгоспа АР Крим, розділ 9 «Висновки і пропозиції», від 25.03.2009 р.

Особистий внесок автора. Всі наукові положення, розробки, висновки і рекомендації отримано автором самостійно. У спільно опублікованих наукових працях дисертанту належить формалізація теоретичних підходів до визначення сутності понять «природокористування» і «збалансоване природокористування», а також структурування підходів до процесів збалансованого природокористування.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і практичні результати досліджень з теми дисертації повідомлено та обговорено на наукових конференціях: IV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів, докторантів, 14―15 квітня 2006 р. ― Сімферополь; III Всекримська наукова конференція «Молода наука Криму―2007», 19 жовтня 2007 р. ― Сімферополь; Міжнародна науково-практична конференція вчених і фахівців «Інтеграційні процеси й соціально-економічний розвиток», 25―26 квітня 2007 р. ― Сімферополь; XIII Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання розвитку інноваційної діяльності», 12―16 травня 2008 р. ― Сімферополь; Всеукраїнська науково-практична конференція вчених та спеціалістів, 24―25 квітня 2008 р. ― Сімферополь; Науково-практична конференція «Наука і бізнес. Проблеми розвитку малого інноваційного підприємництва», 23 грудня 2008 р. ― Сімферополь; Науково-практична конференція «Наука і бізнес. Проблеми розвитку малого інноваційного підприємництва», 19 грудня 2007 р. ― Сімферополь; Наукова конференція викладачів, аспірантів і студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва за підсумками діяльності вузу в 2008―2009 рр., 19―21 квітня 2009. ― Сімферополь.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 17 наукових праць, з них 2 публікації – у колективних монографіях, 6 наукових праць – у спеціалізованих виданнях, зареєстрованих ВАК України, 9 публікацій – у матеріалах наукових конференцій. Загальний обсяг публікацій – 41,86 друк. арк., у яких особисто авторові належить 5,84 друк. арк.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, викладених на 199 сторінках друкованого тексту, у тому числі 29 таблиць і 18 рисунків, наведених на 41 сторінці. Список використаних джерел складається зі 192 найменувань і представлений на 19 сторінках, а також 16 додатків на 133 сторінках.

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та завдання, предмет, об'єкт і методи дослідження, розкрито наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, представлено їх апробацію, розглянуто публікації автора, структуру та обсяг дисертації.

Перший розділ «Сучасні підходи до регіонального водокористування в системі збалансованого використання природних ресурсів». У сучасних умовах соціально-економічного розвитку найважливішою проблемою є підвищення конкурентоспроможності регіональних суспільних систем, заснованих на інтенсифікації використання природних ресурсів, що передбачає технологічне відновлення та активізацію промислового виробництва. Це, у свою чергу, призводить до порушення природно-ресурсного балансу екологічних систем територіальних утворень, що визначає необхідність збереження потенціалу навколишнього середовища як основної умови гармонійного розвитку суспільства. У цьому зв'язку в дисертації обґрунтовано доцільність вдосконалення науково-методичних основ еколого-економічної теорії в контексті регіонального природокористування, що дозволило розробити теоретичні положення і практичні рекомендації, спрямовані на збереження функціональної цілісності водних об'єктів регіону з урахуванням впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища.

Базуючись на системному підході до дослідження проблем забезпечення оптимального міжресурсного балансу в регіоні, а також зважаючи на існуючі методи з організації, оцінки та управління водокористуванням, сформульовано авторське тлумачення поняття «система регіонального водокористування» як основної дефініції, що розкриває змістовні характеристики предмета дослідження. Так, під «системою регіонального водокористування» запропоновано розуміти форму організації процесів використання водних ресурсів у регіоні, з виділенням за основні елементи водокористувачів, водні об'єкти та об'єкти інфраструктури водогосподарчого комплексу, взаємодія яких забезпечує водопостачання, водовідведення і водоочищення.

Результати дослідження теоретичних основ водокористування дозволили автору сформулювати висновок про те, що збереження функціональної цілісності водних об'єктів потребує виявлення характеру і регіональних особливостей використання водних ресурсів, а також врахування специфіки організації економічної діяльності, розташування і технічного стану об'єктів інфраструктури водогосподарчого комплексу кожного регіону. У цьому зв'язку на основі систематизації підходів, що застосовуються в сучасній економічній науці, розроблено концептуальну модель збалансованої системи регіонального водокористування, яка відображає характер та етапи використання водних ресурсів, методику їх оцінки, а також способи управління водокористуванням (рис. 1).

У концептуальній моделі збалансованої системи регіонального водокористування як підсистеми виділено організаційно-технологічну, інформаційно-аналітичну та управлінську підсистеми, у рамках яких передбачено визначення характеру використання водних ресурсів з огляду на етапи, цілі та специфіку споживання вод, оцінку змін стану водних басейнів, а також методи і форми реалізації управлінського впливу. Використання запропонованої в роботі моделі дозволить створити передумови для збереження функціональної цілісності водних ресурсів регіону, а також здійснювати моніторинг стану водних об'єктів регіону, з огляду на рівень гранично припустимих антропогенних навантажень і тенденцій соціально-демографічних процесів, що спостерігаються у суспільстві.

Враховуючи економічну сутність дефініції «водокористування», а також беручи до уваги особливості організації процесу споживання водних ресурсів, в роботі обґрунтовано необхідність систематизації факторів еколого-економічного середовища, що впливають на збалансованість системи регіонального водокористування, з огляду на джерело виникнення, періодичність, характер і сферу впливу, а також функції та рівні управління системою водокористування. На основі розробленої класифікації факторів відповідно до виділених ознак представлено їхні види та характеристики, що дозволяє конкретизувати характер регіонального водокористування з урахуванням особливостей взаємодії економічного, екологічного та соціального середовища територіального утворення. Таким чином, теоретичні результати дослідження системи регіонального водокористування дозволили авторові обґрунтувати необхідність удосконалення методичних основ оцінки рівня її збалансованості з урахуванням впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища.


       
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


{C}{C}

Рис.1. Концептуальна модель збалансованої системи водокористування в регіоні

{C}{C}

                  базис системи водокористування

{C}{C}

                        організаційно-технологічна підсистема водокористування

{C}{C}

                        інформаційно-аналітична підсистема водокористування

{C}{C}

                        управлінська підсистема водокористування

Другий розділ «Методичні основи оцінки системи регіонального водокористування». На базі узагальнення сучасних теоретико-методичних підходів до оцінки процесів використання водних ресурсів, автором визначено основні етапи діагностики стану регіонального водокористування, які передбачають застосування інтегрованої системи показників, що відображають ефективність регіонального водокористування з урахуванням зміни структури і властивостей водних ресурсів, обумовлених впливом економічного, екологічного та соціального середовища регіональної суспільної системи. У цьому зв'язку обґрунтовано доцільність проведення діагностики функціонування системи регіонального водокористування через оцінку базису системи, загального і спеціального водокористування, ступеня задоволення потреби у водних ресурсах, що дозволяє визначити рівень забезпеченості ними регіону (рис. 2).

{C}{C}

{C}{C}

{C}{C}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис.2. Етапи діагностики системи регіонального водокористування

У результаті оцінки ступеня забезпеченості АР Крим водними ресурсами, ґрунтуючись на показниках обсягу річного місцевого стоку, лімітів водозабору і рівня виснаження водних об'єктів, виявлено основні проблеми функціонування системи регіонального водокористування, що визначаються недостатністю водних ресурсів місцевого стоку (використання вод СКК в Роздольненському, Красногвардійському, Ленінському, Кіровському, Красноперекопському, Джанкойському, Нижньогірському, Первомайському, Совєтському і Сакському районах, містах Сімферополь, Керч, Красноперекопськ, Саки і Феодосія), перевищенням обсягів водозабору над встановленими лімітами (м. Красноперекопск (на 9%), м. Саки (на 12%)), а також низьким рівнем якості водних ресурсів, що відображають значення коефіцієнтів їх виснаження (Квисн). Так, у Джанкойському районі Квисн 6,36, Красноперекопському – 4,71, Сакському – 3,56, Сімферопольському – 1,49, у м. Феодосія – 1,45.

З метою обґрунтування інструментарію, що дозволяє виявити основні тенденції розвитку системи регіонального водокористування з урахуванням особливостей розміщення водних об'єктів, структури цільового використання вод, а також характеру антропогенних навантажень, що визначаються специфікою економічної діяльності, розроблено методичний підхід до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування. Підхід засновано на індикативній оцінці, яка передбачає формування групи показників, що характеризують ступінь впливу факторів середовища, їхню стандартизацію, розрахунок показників, які відображають стан системи регіонального водокористування з урахуванням дестабілізуючих або стабілізуючих процесів, визначення ступеня впливу факторів середовища на збалансованість системи водокористування адміністративно-територіального утворення регіону, а також розрахунок агрегованого індикатора, що, за своєю сутністю, є критерієм збалансованості системи (рис. 3).

Використання підходу до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування дозволяє виявити основні причини екодеструктивних процесів, визначити характер антропогенних навантажень на водні об'єкти, а також прогнозувати основні ризики розвитку системи регіонального водокористування. З метою встановлення причин порушення рівноважного стану системи регіонального водокористування, за допомогою інструментарію аналізу чутливості, здійснено кількісну оцінку впливу зміни параметрів системи на результуючий показник, що є, по суті, критерієм збалансованості. Вказане дозволяє стверджувати, що використання водних ресурсів у межах територіального утворення слід розглядати як систему регіонального водокористування, функціонування якої залежить від впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища.

Третій розділ «Організаційно-економічні інструменти вдосконалення системи регіонального водокористування (на прикладі АР Крим)». Для розвитку авторського підходу до визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування розроблено та апробовано на прикладі АР Крим методику індикативної оцінки збалансованості даної системи, що передбачає комплексну оцінку стану системи, виявлення основних тенденцій водокористування з урахуванням гідрологічних і гідрографічних особливостей водних об'єктів, структури і характеру цільового використання вод, а також рівня антропогенних навантажень.

{C}{C}

{C}{C}

{C}{C}

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Рис. 3. Схема індикативної оцінки збалансованості системи регіонального водокористування

Реалізація методики передбачає формалізацію інструментарію індикативної оцінки збалансованості системи регіонального водокористування, що включає сукупність  економіко-математичних методів, використання яких дозволить:

{C}{C}

§        {C}{C}

ранжирувати показники, що характеризують вплив факторів соціально-еколого-економічного середовища на збалансованість даної системи залежно від ступеня їх впливу на результуючий показник (метод кореляційно-регресійного аналізу);

{C}{C}

§        {C}{C}

стандартизувати різні в метричному відношенні показники (методи таксономічного аналізу);

{C}{C}

§        {C}{C}

розраховувати інтегральний показник, що відображає вплив факторів соціального, екологічного та економічного середовища на збалансованість системи регіонального водокористування (індексний метод);

{C}{C}

§        {C}{C}

аналізувати, інтерпретувати і порівнювати результати оцінки (аналітичний метод).

Методика індикативної оцінки збалансованості системи регіонального водокористування передбачає розрахунок агрегованого індикатора, який представлений сумою одиничних індикаторів, що відображають вплив факторів соціального, екологічного та економічного середовища на збалансованість даної системи, скоригованих відповідно до ступеня їх впливу на результуючий показник:

      (1)

де    

  – агрегований індикатор (критерій збалансованості системи регіонального водокористування);

 – одиничний індикатор, що враховує вплив факторів економічного середовища на збалансованість системи регіонального водокористування;

 

 – одиничний індикатор, що враховує вплив факторів екологічного середовища на збалансованість системи регіонального водокористування;

 – одиничний індикатор, що враховує вплив факторів соціального середовища на збалансованість системи регіонального водокористування.

0,43; 0,37; 0,33  – масштабуючі коефіцієнти, що дозволяють враховувати ступінь впливу факторів середовища на збалансованість системи регіонального водокористування через коригування відповідних значень одиничних індикаторів (

,

,

).

Розрахунки значень агрегованого індикатора (Iсрв), що характеризує ступінь збалансованості системи регіонального водокористування відповідно до адміністративно-територіальних утворень АР Крим, виконані автором за період 2004-2008 рр. і результати подано в таблиці 1.

Інтерпретуючи результати розрахунку значень агрегованого індикатора, відзначимо, що його значення, близькі до 0, відображають негативний вплив факторів соціально-еколого-економічного середовища на дану систему і характеризують порушення функціональної цілісності водних об'єктів таких адміністративно-територіальних утворень регіону, як м. Сімферополь, м. Євпаторія і м. Ялта. При цьому значення агрегованого індикатора, що є близькими до 1, відображають мінімальний ступінь впливу факторів середовища на систему водокористування АР Крим і характеризують оптимальний стан даної системи таких адміністративно-територіальних утворень регіону, як Ленінський, Роздольненський, Сімферопольський і Джанкойський райони.

Таблиця 1

Результати розрахунку агрегованого індикатора,

що характеризує ступінь збалансованості системи регіонального водокористування АР Крим, 2004-2008 рр.Адміністративно-територіальні утворення АР Крим


Значення агрегованого індикатора

 


 


2004


2005


2006


2007


2008


Бахчисарайський район


0,244679


0,208876


0,24021


0,229499


0,234772


Білогірський район


0,214424


0,21647


0,20385


0,21414


0,196879


Джанкойський район


0,272216


0,268125


0,26577


0,334586


0,292183


Кіровський район


0,272156


0,270066


0,26969


0,259868


0,26222


Красногвардійський район


0,193056


0,233063


0,21506


0,219674


0,237162


Красноперекопський район


0,193886


0,24043


0,26644


0,239517


0,226505


Ленінський район


0,286597


0,299102


0,29036


0,35076


0,249191


Нижньогірський район


0,288668


0,264864


0,28675


0,288687


0,255278


Первомайський район


0,234254


0,178209


0,22409


0,223735


0,1746


Роздольненський район


0,347888


0,294681


0,32068


0,329552


0,264185


Сакський район


0,274749


0,216941


0,22442


0,255877


0,246396


Сімферопольський район


0,327465


0,316485


0,29729


0,322178


0,230319


Совєтський район


0,287265


0,231269


0,26121


0,280066


0,226744


Судацький район


0,226022


0,205606


0,18459


0,18861


0,168994


Чорноморський район


0,253735


0,226821


0,22239


0,209743


0,197303


м.Сімферополь


0,147604


0,122281


0,043


0,05645


0,063942


м.Алушта


0,226792


0,234637


0,19218


0,216372


0,194448


м.Джанкой


0,271534


0,29614


0,22812


0,22787


0,19258


м.Євпаторія


0,115602


0,116415


0,1054


0,158666


0,121905


м.Керч


0,211442


0,17827


0,16796


0,20523


0,218434


м.Красноперекопськ


0,258314


0,210113


0,20364


0,237277


0,246009


м.Саки


0,172627


0,160756


0,21735


0,262053


0,260385


м.Феодосія


0,241849


0,209517


0,24002


0,227101


0,200794


м.Ялта


0,199385


0,176566


0,16124


0,107668


0,133277


АР Крим


0,240092


0,223988


0,222


0,234447


0,210996

             

 

Ґрунтуючись на результатах комплексної оцінки системи регіонального водокористування, що передбачає визначення рівня її збалансованості, розроблено пропозиції щодо вдосконалення системи регіонального водокористування АР Крим, серед яких шляхи вдосконалення законодавчих основ, системи штрафів і ресурсних платежів за спеціальне використання водних ресурсів, тарифної політики, а також напрями розвитку системи моніторингу процесів загального і спеціального водокористування. Реалізація пропозицій щодо вдосконалення системи регіонального водокористування АР Крим створить передумови для збалансованого використання водних ресурсів і зниження антропогенного навантаження на водні об'єкти, що в цілому сприятиме досягненню екологічної рівноваги регіональної суспільної системи. Разом з цим збереження функціональної цілісності водних об'єктів регіону як компоненту природно-ресурсного потенціалу матиме вирішальне значення для організації туристської та рекреаційної діяльності, які віднесено до пріоритетних напрямків економіки АР Крим, оскільки забезпечить можливість створення конкурентоспроможних рекреаційних послуг і сприятиме формуванню іміджу регіону як курортної території загальнонаціонального значення.

 

 

ВИСНОВКИ

У дисертації запропоновано вирішення науково-практичного завдання щодо розвитку науково-методичних основ оцінки системи регіонального водокористування з урахуванням критерію збалансованості, а також оцінки впливу факторів соціально-еколого-економічного середовища. Отримані наукові та практичні результати є підставою для висновків і пропозицій щодо вдосконалення системи регіонального водокористування з метою збереження функціональної цілісності водних об'єктів регіону.

{C}{C}

1.                 {C}{C}

Уточнено сутність категорій «природокористування», «система регіонального водокористування», «збалансованість системи регіонального водокористування», які складають основу поняттєво-термінологічного апарату дослідження, що дозволило обґрунтувати необхідність збереження функціональної цілісності компонентів природно-ресурсного потенціалу та запропонувати концептуальну модель збалансованого природокористування в регіоні. З урахуванням базових положень еколого-економічної теорії, під природокористуванням запропоновано розуміти процеси використання людиною природних систем з метою формування механізмів та інструментів, що забезпечують взаємодію суспільства і природи у відповідних просторово-часових масштабах.

{C}{C}

2.                 {C}{C}

З огляду на змістовні характеристики і сутність природокористування, розроблено концептуальну модель збалансованого природокористування в регіоні, базис якої складають компоненти природно-ресурсного потенціалу, основу реалізації - сукупність принципів, методів та інструментів управління, що забезпечують розв’язання актуальних економічних, екологічних і соціальних проблем взаємодії суспільства і навколишнього природного середовища, що дозволяє оптимізувати використання компонентів природно-ресурсного потенціалу щодо економічних інтересів сучасного суспільства.

{C}{C}

3.                 {C}{C}

На основі систематизації існуючих у економічній науці підходів розроблено концептуальну модель збалансованої системи регіонального водокористування, яка, на відміну від існуючих, відображає зв'язок між характером та етапами використання водних ресурсів, методикою їх оцінки, а також механізмами управління процесами водокористування. В якості основних підсистем концептуальної моделі виділено базис, організаційно-технологічну, інформаційно-аналітичну та управлінську підсистеми регіонального водокористування. Реалізація розробленої моделі створить передумови для вдосконалення регіональної системи водокористування з урахуванням особливостей організації видів економічної діяльності, пріоритетів соціально-економічного розвитку, а також технічних умов спеціального і загального водокористування.

{C}{C}

4.                 {C}{C}

З огляду на специфіку характеристик водних ресурсів, особливості процесів їх використання й відновлення, обґрунтовано необхідність виявлення та систематизації факторів, що впливають на формування й функціонування системи регіонального водокористування. Представлена класифікація заснована на систематизації факторів соціально-еколого-економічного середовища залежно від джерел виникнення, періодичності, характеру і сфери  впливу, а також функцій і рівнів державного регулювання системи водокористування, що дозволить виконати діагностику і визначити рівень збалансованості даної системи з урахуванням впливу вказаних факторів.

{C}{C}

5.                 {C}{C}

Обґрунтовано доцільність діагностики функціонування системи регіонального водокористування, що передбачає  оцінку її базису, загального і спеціального водокористування, умов водокористування, що дозволило ранжирувати адміністративно-територіальні утворення регіону щодо збалансованості процесів використання водних ресурсів. Результати діагностики системи регіонального водокористування дозволяють оцінити водні об'єкти регіону з урахуванням їх територіальної локалізації, виявити особливості організації процесів використання вод, визначити ступінь задоволення потреб регіональної суспільної системи у водних ресурсах, а також виділити адміністративно-територіальні утворення регіону з дефіцитним, нормальним і надлишковим водокористуванням.

{C}{C}

6.                 {C}{C}

В результаті діагностики системи регіонального водокористування АР Крим, враховуючи особливості організації процесів водокористування адміністративно-територіальних утворень регіону, виявлено основні проблеми, що визначають порушення функціональної цілісності водних об'єктів регіону: втрати вод при транспортуванні, збільшення обсягів безповоротного водокористування і нецільове використання питної води, що визначає зниження якісних характеристик водних ресурсів і не дозволяє достатньою мірою здійснювати процеси відновлення водних ресурсів регіону.

{C}{C}

7.                 {C}{C}

З метою вдосконалення організаційно-економічних механізмів розвитку системи регіонального водокористування розроблено методичний підхід до визначення рівня збалансованості даної системи, який передбачає визначення критерію збалансованості, що являє собою сукупність часткових індикаторів, які відображають вплив факторів соціально-еколого-економічного середовища на збалансованість системи регіонального водокористування. Це дозволить виявляти основні тенденції процесів водокористування з урахуванням особливостей розміщення водних об'єктів, структури цільового використання вод, а також характеру антропогенних навантажень, що зумовлюються специфікою економічної діяльності господарського комплексу регіону.

{C}{C}

8.                 {C}{C}

З огляду на те, що стан збалансованості системи регіонального водокористування характеризується критерієм збалансованості, зміна якого визначається впливом факторів соціально-еколого-економічного середовища і відображає порушення рівноважного стану системи, доведено доцільність використання методології аналізу чутливості, що дозволить кількісно оцінити вплив зміни параметрів системи на результуючий показник через розрахунок коефіцієнта еластичності. Результати оцінки дозволяють визначити причини дестабілізуючих процесів і сприяють виявленню ризиків системи регіонального водокористування, визначенню ступеня їх впливу на баланс системи та розробці підходів до управління регіональним розвитком у рамках цільових програм водогосподарчого комплексу регіону.

{C}{C}

9.                 {C}{C}

Розроблено методику визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування, яка передбачає формування інформаційно-аналітичної бази індикативної оцінки і матриці спостережень, що характеризує ступінь впливу фактору економічного, екологічного та соціального  середовища, та, на відміну від існуючих, стандартизацію релевантних показників для кожного адміністративно-територіального утворення регіону, визначення еталонних точок і перетворення сукупності стандартизованих показників групи на одиничний показник групи, а також розрахунок агрегованого індикатора збалансованості системи регіонального водокористування, визначеного як сума одиничних індикаторів, що характеризують ступінь впливу факторів середовища на збалансованість системи регіонального водокористування.

{C}{C}

10.            {C}{C}

Результати апробації методики визначення рівня збалансованості системи регіонального водокористування на прикладі АР Крим дозволили виявити основні причини, що визначають негативний вплив факторів економічного, екологічного і соціального середовища на функціонування даної системи: інтенсифікація залучення водних ресурсів у виробничі процеси (м. Ялта, м. Євпаторія, м. Керч і Білогірський район), дефіцит вод місцевого стоку, нецільове використання вод, високий рівень зношення очисних споруд, а також скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти (м. Сімферополь, м. Євпаторія і м. Ялта), врахування яких необхідне під час розробки управлінських рішень стосовно вдосконалення системи регіонального водокористування.

{C}{C}

11.            {C}{C}

Структуровано елементи управління системою регіонального водокористування щодо суб'єктів, предмета, функцій, інструментів і завдань управління. Розроблений комплекс організаційно-економічних заходів, реалізація яких забезпечить  гармонізацію процесів взаємодії природних і суспільних систем, регенерацію геофізичних властивостей водних ресурсів, скорочення негативних наслідків несанкціонованого скидання забруднених стічних вод, а також задоволення потреб населення у питній воді, що відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Публікації у фахових виданнях:

1. Стратегическая ориентация предприятия в современной экономике: монография / [Стаценко Е. В., Михайлова В. Е., Ергин С. М., и др.]; под ред. проф. С. П. Наливайченко. ― Симферополь: ЧП «Предприятие Феникс», 2008. ― С.214―226. Особистий внесок автора: глава 4.1. «Ретроспективный анализ теоретических основ рационального природопользования».

2. Реалізація потенціалу соціально-економічного розвитку України в умовах трансформації економіко-правових механізмів господарювання: монографія / [Стаценко Є. В., Міхайлова В. Є., Єргін С. М., та ін.]; за ред. проф. С. П. Наливайченко. ― Сімферополь: ПП «Предприятие Феникс», 2009. ― С.93121. Особистий внесок автора: глава 8. «Інструментарій оцінки збалансованості системи регіонального водокористування».

3. Стаценко Е. В. Инвестиционный дефицит водохозяйственного комплекса АР Крым / Е. В. Стаценко // Культура народов Причерноморья. ― 2007. ― №103. ― С. 171―173.

4. Стаценко Е. В. Систематизация факторов, оказывающих воздействие на функционирование  системы  регионального  водопользования  / Е. В. Стаценко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. ― Вип.20. ― Луганськ: СНУ ім. В. Даля. ― 2010. ― С. 127―131. ― (Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля).

5. Стаценко Е. В. Структурирование элементов управления системой регионального водопользования АР Крым / Е. В. Стаценко // Культура народов Причерноморья. ― 2009. ― № 172 (2) [от 18.10.2009 г.]. ― С. 45―49.

6. Стаценко Е. В. Индикативная оценка сбалансированности системы регионального водопользования / Е. В. Стаценко // Экономика и управление. ―  2009. ― № 5. ― С. 23―29.

7. Стаценко Е. В. Теоретические подходы к определению сущности понятий «природопользование» и «рациональное природопользование» / Е. В. Стаценко, И. В. Бережная // Экономика и управление. ― 2007. ― № 6. ― С. 124―129. Особистий внесок автора: формалізовані теоретичні підходи до визначення суті понять «природокористування», «збалансоване природокористування».

8. Стаценко Е. В. Систематизация научных подходов к процессам рационального природопользования / Е. В. Стаценко, И. В. Бережная // Экономика и управление. ― 2008. ― № 2―3. ― С. 134―137. Особистий внесок автора: структуровані підходи до процесів раціонального природокористування.

Матеріали, тези конференцій:

9. Стаценко Е. В. Теоретические основы природопользования в системе отдельных научных направлений / Е. В. Стаценко [III Всекрымская научн. конф. «Молодая наука Крыма ― 2007», 19 окт. 2007 г., Симферополь]. ― НАПКС. ― 2007. ― С. 158―159.

10. Стаценко Е. В. Привлечение инвестиций в водохозяйственный комплекс Автономной Республики Крым / Е. В. Стаценко [Междунар. науч.-практ. конф. ученых и специалистов «Интеграционные процессы и социально-экономическое развитие», 25―26 апр. 2007 г., Симферополь]. ― Крымский экономический институт КНЭУ им. В. Гетьмана. ― 2007. ― С. 194―196.

11. Стаценко Е. В. Развитие организационной структуры системы рационального природопользования в контексте устойчивого социально-экономического развития территориальных образований / Е. В. Стаценко [XIII междунар. науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы развития инновационной деятельности», 12―16 мая 2008 г., Симферополь]. ― Мин-во экономики АР Крым. ― 2008. ― С. 160―163.

12. Стаценко Е. В. Взаимосвязь уровней и целей рационального природопользования / Е. В. Стаценко [Всеукр. наук.-практ. конф. вчених та спеціалістів, 2425 квітня 2008 р., Сімферополь]. ― Кримський економічний інститут ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». ― 2008. ― С. 125―126.

13. Стаценко Е. В. Развитие механизма управления рациональным природопользованием / Е. В. Стаценко [Науч.-практ. конф. «Наука и бизнес. Проблемы развития малого инновационного предпринимательства», 23 дек. 2008 г., Симферополь]. ― Мин-во экономики АР Крым. ― 2008. ― С. 107―110.

14. Стаценко Е. В. Научные подходы к формированию принципов рационального природопользования как фактор устойчивого социально―экономического развития общества / Е. В. Стаценко [Науч.-практ. конф. «Наука и бизнес. Проблемы развития малого инновационного предпринимательства», 19 дек. 2007 г., Симферополь]. ― Мин-во экономики АР Крым. ― 2008. ― С. 75―78.

15. Стаценко Е. В. Эффективность инвестиций в человеческий капитал в водохозяйственном комплексе АР Крым / Е. В. Стаценко [IV Всеукр. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов, докторантов, 14―15 апр. 2006г., Симферополь]. ― ТНУ им. В. И. Вернадского. ― 2006. ― С. 230―231.

16. Стаценко Е. В. Современные научные школы природопользования / Е. В.  Стаценко [Науч. конф. преподавателей, аспирантов и студентов НАПКС по итогам деятельности вуза в 2008―2009 гг., ― 19―21 апр. 2009 г., ― Симферополь]. ― НАПКС. ― 2009. ― С. 1819.

17. Стаценко Е. В. Оценка сбалансированности системы регионального водопользования АР Крым / Е. В. Стаценко [Материалы XI Всеукр. науч.-практ. конф. «Проблемы устойчивости деятельности предприятий Украины», 4―5 дек. 2009 г. ― Алушта]. ― НАПКС. ― 2009. ― С. 29―30.

 

Скачати

Види навчальних матеріалів: 
Оцінка: 
0
No votes yet