Вступ до фаху. Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів.

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

РОЗДІЛ 1. Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». Перелік умінь і знань екологів
РОЗДІЛ 2. Загальна екологічна ситуація у світі і перспективи людства
РОЗДІЛ 3.  Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
РОЗДІЛ 4. Принципи Болонського процесу і проблеми їх впровадження в науково-освітянській галузі України
РОЗДІЛ 5. Структура науки “Екологія”
РОЗДІЛ 6. Екосистеми. Головні завдання сучасної екології
РОЗДІЛ 7. Історія розвитку екологічної науки
РОЗДІЛ 8. Основи екологічної термінології. Поява терміну ”Екологія” та його означення
РОЗДІЛ 9. Екологічна безпека. Основні поняття та означення
РОЗДІЛ 10. Основи екологічного моніторингу
РОЗДІЛ 11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
РОЗДІЛ 12.Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів України
РОЗДІЛ 13. Міжнародні та вітчизняні організації у галузі екології і охорони довкілля
РОЗДІЛ 14. Основні екологічні права та обов’язки громадян
РОЗДІЛ 15. Основні закони екології
РОЗДІЛ 16. Основи наукових досліджень. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
РОЗДІЛ 17. Екологічна ситуація в Україні
РОЗДІЛ 18. Екологічна свідомость, наука і освіта, виховання та культура людини
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”
Рекомендована література
ДОДАТОК А. Екологічний атлас України
ДОДАТОК Б. Короткий термінологічний словник
ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

 

 

 

УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ ГЛОСАРІЙ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ

Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії – alternative (renewable) sources of energy

Антропогенне навантаження – anthropogenic load

Антропоцентризм – аnthropocentrism

Бакалавр екології – bachelor of ecology

Біогаз – biogas

Біогеоценоз – ecosystems

Біосинтез – biosynthesis

Біосфера – biosphere

Викиди – emissions

Відходи виробництва – offal

Вступ до фаху – the introduction to speciality

Генно-модифіковані організми – genetically modified organisms

Гранично-допустима концентрація – maximum permissible concentration

Деградація середовища – environmental degradation

Евтрофікація – eutrophication

Екологізація – greening

Екологічна безпека – environmental safety

Екологічна експертиза – ecological expert

Екологічна катастрофа – ecological disaster

Екологічна криза – ecological crisis

Екологічна культура – environmental culture

Екологічна ліцензія – environmental license

Екомережа – environmental network

Екологічна освіта – ecological education

Екологічна політика – ecological policy

Екологічна свідомість – ecological consciousness

Екологічне право – ecological right

Екологічний аудит – ecological audit

Екологічний маркетинг – ecological marketing

Екологічний менеджмент – ecological management

Екологічний ризик  – environmental risk

Екологічні товари – environmental products

Екологічно чистий продукт – environmentally friendly products

Екологія – ecology

Екологія людини – human ecology

Еколого-економічний ефект – ecological and economic effects

Екосистема – ecosystem

Екотоп – ecotop

Екоценоз – ecocenosis

Енвайронментологія – environmentology

Забруднення – pollution

Закони екології – ecological laws

Збалансоване природокористування – balanced nature resources usage

Збалансований розвиток – sustainable development

Зміна клімату – climate change

Квота – quota

Комісія ООН із збалансованого розвитку – UND committee of sustainable development

Комплексне використання сировини – combination of raw materials

Магістр екології – master of ecology

Маніфест еколога – manifest of ecologist

Міністерство екології та природних ресурсів – Ministry of the ecology and natural resources

Моніторинг – monitoring

Нове екологічне мислення – new ecological thinking

Озонова діра – ozone hole

Охорона навколишнього природного середовища – environmental protection

Парниковий ефект – green house effect

Природно-заповідний фонд – nature-reserve fund

Радіоактивне забруднення – radioactive pollution

Соціальна екологія – social ecology

Урбоекологія – urboekolohiya

Фахівець-еколог – ecologist

Хіміко-технологічні системи очищення відходів – chemical-technological systems of waste treatment

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet