Вступ до фаху. РОЗДІЛ 13.

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

РОЗДІЛ 1. Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». Перелік умінь і знань екологів
РОЗДІЛ 2. Загальна екологічна ситуація у світі і перспективи людства
РОЗДІЛ 3.  Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
РОЗДІЛ 4. Принципи Болонського процесу і проблеми їх впровадження в науково-освітянській галузі України
РОЗДІЛ 5. Структура науки “Екологія”
РОЗДІЛ 6. Екосистеми. Головні завдання сучасної екології
РОЗДІЛ 7. Історія розвитку екологічної науки
РОЗДІЛ 8. Основи екологічної термінології. Поява терміну ”Екологія” та його означення
РОЗДІЛ 9. Екологічна безпека. Основні поняття та означення
РОЗДІЛ 10. Основи екологічного моніторингу
РОЗДІЛ 11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
РОЗДІЛ 12.Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів України
РОЗДІЛ 13. Міжнародні та вітчизняні організації у галузі екології і охорони довкілля
РОЗДІЛ 14. Основні екологічні права та обов’язки громадян
РОЗДІЛ 15. Основні закони екології
РОЗДІЛ 16. Основи наукових досліджень. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
РОЗДІЛ 17. Екологічна ситуація в Україні
РОЗДІЛ 18. Екологічна свідомость, наука і освіта, виховання та культура людини
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”
Рекомендована література
ДОДАТОК А. Екологічний атлас України
ДОДАТОК Б. Короткий термінологічний словник
ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

 

 

 

РОЗДІЛ 13

МІЖНАРОДНІ  ТА ВІТЧИЗНЯНІ ОРГАНІЗАЦІЇ У ГАЛУЗІ

 ЕКОЛОГІЇ І ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Джерел, в яких наводяться перелік міжнародних організацій, що працюють у галузі екології охорони природи, достатньо багато.

Мета розділу – акцентувати увагу студентів-екологів на цій надзвичайно важливій навчально-дослідницькій сфері діяльності. Окрім цього, в літературі часто вживають скорочені назви міжнародних організацій Одні з них широко відомі, наприклад, ООН (організація об'єднаних націй) або ЮНЕСКО – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization та інші менш відомі студенту, наприклад ФАО - FAO - Food and Agricultura Organization UN – продовольча і сільськогосподарська організація ООН; треті можуть бути зовсім невідомі, наприклад EDNES – міжнародна асоціація “Мережа баз даних про Землю для освіти і наукових обмінів”. Отже, ймовірно доцільно завести свій власний словник, який допоможе швидко орієнтуватися в цьому питанні. Зараз, на початковому етапі розвитку дистанційного навчання в Україні, на етапі удосконалення механізмів міжнародного співробітництва і доступу до досягнень світових наук та техніки, можливості брати участь в міжнародних наукових проектах, дослідженнях, на етапі активного залучення студентів до процесу управління якістю свого навчання, навіть мови не може бути про відсутність знань про міжнародні організації, програми і т.д. В наш час відбувається інтенсивна інтерналізація, інтеграція і глобалізація як навчальної, так і дослідницької діяльності. Поза сумнівом, зараз слід було б особливу увагу приділити існуванню нових дослідницьких мереж, системам дистанційного навчання, можливості стати членом загальносвітового дослідницького простору, що забезпечує можливість “не виходячи з будинку” працювати у “віртуальних лабораторіях” і т.д. Але зрозуміло, це не може бути метою навчальної дисципліни “Вступ до фаху” в такому обсязі, але і не може не входити в обов'язковий перелік першочергових знань як сучасного студента, так і майбутнього фахівця. Саме у зв’язку з цим і наводиться цей підрозділ.

Скорочення міжнародних організацій, що найбільше вживаються:

EDNES – Міжнародна асоціація "Мережа баз даних про Землю для освіти і наукових обмінів."

CSD – комісія ООН із збалансованого розвитку.

DPCSD – департамент ООН з координації політики і збалансованого розвитку.

ECOSOS – економічна і соціальна Рада ООН (Фонд глобального екоспівробітництва).

WWF – всесвітній фонд охорони дикої природи.

FAO – Всесвітня продовольча і сільськогосподарська організація.

NGOS – недержавна організація.

UNCED – конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку.

UNDP – програма розвитку ООН.

UNEP – програма ООН з навколишнього середовища.

WMO – Всесвітня метеорологічна організація.

ГЕРА – Програма “Глобальна Еко-Реформа”.

Деякі міжнародні і національні організації, що працюють у області екології  та  охорони навколишнього природного середовища.

ЮНКУР – Комісія ООН зі збалансованого розвитку (провела організаційну сесію 24-26 лютого 1993 р. в Нью-Йорку). Була створена як розвиток рішень Конференції ООН із навколишнього середовища і розвитку (КОСР). Перша сесія була в червні 1993 р. Перший голова комісії – посол  Малайзії пан Разалі Ісмаїл. Це за його пропозицією створений міжурядовий орган, здатний стежити за виконанням рішень прийнятих в Ріо. Генеральним секретарем ООН затверджений "Тематичний план довготривалої програми робіт ЮНКУР".

Назви розділів доповіді зі всеосяжного застосування “Порядок денний в ХХІ столітті”, такі:

А. Характерні риси для визначення стійкості (ст. 2-5).

Б. Фінансові ресурси і їх джерела (ст. 33).

В. Освіта, наука, передача екологічної технології, співпраця і передача знань(ст. 16, 34-37).

Г. Адміністративні органи, що ухвалюють рішення (ст. 8, 38-40).

Д. Значення основних груп (ст. 23-32).

Е. Здоров'я, людські наслідки і чиста вода (ст. 6, 7, 18 і 21).

Ж. Земля, запустинювання, ліси, біологічна різноманітність (ст. 10-15).

З. Атмосфера, океани і моря (ст. 9 і 17).

І. Токсично-хімічні речовині і небезпечні відходи (ст. 19, 20 і 21).

Глави А, Б, В, Г, Д розглядаються щорічно. Глави Е, Ж, З, І повинні розглядатися як довготривалі, тобто вони розглядаються один раз.

Відомі ще і такі міжнародні природоохоронні організації:

- European Umbrella Organisation for Geographic Information

- Global Spatial Data Infrastructure Organisation

- INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe

- ISO/TC 211 workgroup on Geographic information/Geomatics

- MATPA Fund/Programme International Nature Management

- National Geospatial Data Framework Archive

- Агентство з проблем природних ресурсів (США)

- Агентство з раціонального використання енергії та екології АРЕНА-ЕКО”

- Агентство збереження навколишнього середовища (США)

- Агентство із поліпшення якості довкілля (США)

- Агентство охорони навколишнього середовища (США)

- Американський географічний союз

- Бюро щодо організації зон відпочинку (США)

- Всесвітня організація з туризму

- Всесвітня організація охорони здоровя (ВООЗ)

- Всесвітня продовольча програма

- ГЕФ – глобальна екологічна фундація

- Європейська економічна комісія

- Інститут дослідження збалансованого розвитку

- Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням

- Міжнародна екологічна громадська організація „Greenpeace”

- Міжнародна морська організація

- Міжнародний центр генної інженерії і біотехнології (Тріест, Італія)

- ЮНЕСКО – ООН з питань освіти, науки і культури

- ЮНІСЕФ – дитячий фонд ООН

- UNFPA фонд ООН для діяльності в галузі народонаселення

  Перелік Всеукраїнських громадських екологічних  організацій:

- Асоціація Наш дім”

- Голос Природи"

- Екологія. Право. Людина”

- ВЕГО МАМА- 86

- ВГОАсоціація агроекологів України

- Всеукраїнська громадська організація “Чиста хвиля”

- Всеукраїнська екологічна ліга (ВЕЛ)

- Всеукраїнська еколого-журналістська асоціація “ВЕЖА”

- Всеукраїнська молодіжна екологічна ліга

- Всеукраїнський комітет підтримки Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища (УкрЮНЕПком)

- Громадське об'єднання Людина на Землі”

- Дитяче екологічне об'єднання “Пролісок”

- Екологічний молодіжний центр Юніеко”

- Інститут екології людини

- Інформаційно-видавничий центр “Зелене досьє”

- Комітет порятунку Дніпра і малих рік

- Ліга діячів заповідної справи

- Міжнародна асоціація із боротьби з шумом (МНПО)

- Міжнародна асоціація метеорології і фізики атмосфери (МНПО).

- Міжнародна комісія національних парків.

- Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів

- Національний екологічний центр України

- Національний молодіжний центр Екологічні ініціативи”

- Партія зелених України

- Товариство охорони та вивчення птахів України

- Українська екологічна асоціація Зелений світ”

- Українська молодіжна екологічна ліга

- Українська спілка сільського зеленого туризму

- Українське ботанічне товариство

- Українське географічне товариство

- Українське товариство захисту тварин

- Українське товариство збалансованого розвитку

- Українське товариство мисливців і рибалок

- Українське товариство охорони природи

- Українське товариство охорони птахів (УТОП)

Перелік деяких регіональних громадських екологічних організацій:

- Асоціація підтримки біотичного та ландшафтного різноманіття Криму “Гурзуф – 97”

- ВОЕА Зелений світ Поділля

- ГЕО Зелений всесвіт

- ГО “Друзі Дністра”

- Донецький обласний фонд дитячо-юнацького та молодіжного руху

“Екоскаут”

- Екологічний клуб “Край

- Екологічний фонд Придніпров'я

- Запорізький громадський екологічний комітет “Чисте повітря”

- Західноукраїнський благочинний фонд екологічної та туристично-просвітницької інформації

- Карпатський екологічний клуб “Рутенія”

- Київський еколого-культурний центр

- Молодіжна екологічна ліга Придніпров'я

- Молодіжне товариство геоекологів Криму

- Обласна екологічна асоціація “Зелений Рух Донбасу”

- Придніпровський науково-технічний та інформаційний центр чистих виробництв

- Регіональний осередок сільського зеленого туризму Подолянка

- Товариство Подільських природодослідників та природолюбів

- Фонд захисту та відродження дикої природи ім. проф. І.І. Пузанова

Природна Спадщина”

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1. З якою метою створюються міжнародні екологічні організації?

2. Назвіть найбільш відомі міжнародні громадські екологічні організації.

3. Які природоохоронні громадські організації України ви знаєте?

4. Назвіть громадські екологічні організації вашого регіону. Що ви знаєте про їх природоохоронну діяльність?

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet