Вступ до фаху. Рекомендована література

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

РОЗДІЛ 1. Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». Перелік умінь і знань екологів
РОЗДІЛ 2. Загальна екологічна ситуація у світі і перспективи людства
РОЗДІЛ 3.  Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
РОЗДІЛ 4. Принципи Болонського процесу і проблеми їх впровадження в науково-освітянській галузі України
РОЗДІЛ 5. Структура науки “Екологія”
РОЗДІЛ 6. Екосистеми. Головні завдання сучасної екології
РОЗДІЛ 7. Історія розвитку екологічної науки
РОЗДІЛ 8. Основи екологічної термінології. Поява терміну ”Екологія” та його означення
РОЗДІЛ 9. Екологічна безпека. Основні поняття та означення
РОЗДІЛ 10. Основи екологічного моніторингу
РОЗДІЛ 11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
РОЗДІЛ 12.Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів України
РОЗДІЛ 13. Міжнародні та вітчизняні організації у галузі екології і охорони довкілля
РОЗДІЛ 14. Основні екологічні права та обов’язки громадян
РОЗДІЛ 15. Основні закони екології
РОЗДІЛ 16. Основи наукових досліджень. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
РОЗДІЛ 17. Екологічна ситуація в Україні
РОЗДІЛ 18. Екологічна свідомость, наука і освіта, виховання та культура людини
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”
Рекомендована література
ДОДАТОК А. Екологічний атлас України
ДОДАТОК Б. Короткий термінологічний словник
ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

 

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.     Білявський Г.О. Основи екології : підручник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

2.     Білявський Г.О., Основи екології: теорія та практикум : навчальний посібник / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко – К.: Лібра, 2006. – 368 с/

3.            Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : навч. посіб. / В.С. Джигирей. – 4-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2006. – 319 с.

4.            Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь / И.И. Дедю – Кишинев, 1990. – 406 с.

5.            Дорогунцов С.І. Екологія : навч.-метод. посіб. / С.І. Дорогунцов, К.Ф. Коценко, О.К. Аблова, Д.Я. Хусаїнов, Л.Г. Чук – К.: КНЕУ, 2004. – 152 с.

6.     Екологічна енциклопедія : у 3 томах / ред.: А.В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К.: ТОВ Центр екологічної освіти та інформації”, 2006. – Т. 1: А-Е. – 432 с., 2007. – Т. 2: Є-Н. – 416 с., 2008. – Т 3: О-Я. – 472 с.

7.     Злобін Ю.А. Основи екології / Ю. А. Злобін. – К.: Видавництво “Лібра”, ТОВ, 1998 – 248 с.

8.     Коммонер Б. Замыкающейся круг. Природа, человек, технология / Б. Коммонер. – Л.: Гидрометеоиздат. – 1974. – 276 с.

9.     Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

10.    Мудрак О.В. Екологія: навч. посіб. / О.В. Мудрак. – Вінниця: ВАТ “Міська друкарня”, 2006. – 508 с.

11. Некос В.Ю. Вступ до фаху з напряму “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” / В. Ю. Некос,
А. Н. Некос. – Харків: ХНУ, 2010. – 167 с.

12. Одум Ю. Экология. В 2-х томах / Ю. Одум – М.: Мир, 1986. Т. 1 – 416 с. Т. 2. – 390 с.

13.    Петрук В.Г. Вступ до фаху : курс лекцій / В.Г. Петрук. – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 226 с.

14. Петрук В.Г. Основи екології / В.Г. Петрук. – В.: ВНТУ, 2007. – 133 с.

15. Програма дій. Порядок денний на ΧΧІ століття та інші документи в Ріо-де-Жанейро в популярному викладі. – Женева, 1993. – 70 с.

16. Реймерс Н.Ф. Экология: теория, законы, правила, принципи и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М.: Молодая гвардия, 1994. – 367 с.

17. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування / Т.А. Сафранов – Львів: Новий Світ. – 2000, 2003. –248 с.

18. Франчук Г.М. Екологія. Вступ до фаху : конспект лекцій / Г.М. Франчук, В.М. Ісаєнко – Київ: НАУ, 2003. – 124 с.

19. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха – К.: Глобалконсалтинг. – 2009. – 900 с.

20. Червона книга України. Тваринний світ / за ред. І.А. Акімова – К.: Глобалконсалтинг. – 2009. – 600 с.

21. Экология : учеб. для техничес. вузов / Л.И. Цветкова, М.И. Алексеев и др. // под ред. Л.И. Цветковой. – М.: Из-во АСВ, СПб: Химиздат, 2001. – 287 с.

22. Климчик О.М. Екологія. Вступ до фаху: навчальний посібник / О.М. Климчик, П.М. Малярчук, Т.М.Мислива, В.П.Дубровський. – Житомир: ЖНАУ, ПП «Рута», 2008. – 344 с.

23. http://www.menr.gov.ua Офіційний сайт Міністерства  екології та природних ресурсів України.

24.    http://www.unep.org – Програма ООН з навколишнього середовища.

25.    http://www.eco-forum.org – Сайт Європейського екофоруму.

26.    http://www.greenpeace.ru – Сайт Грінпіс.

27.    http://www.ecoleague.net Cайт Всеукраїнської екологічної ліги

28.    http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=1&nreg=995_044 Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату / Рада Європи.  – 1996.

29.    http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_023 Конвенція про ядерну безпеку.  – 1997.

30.    http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_030 Конвенція про охорону біологічного різноманіття. – Ріо-де-Жанейро. – 1992.

31.    http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Концепція екологічної освіти України. – затверджено рішенням колегії МОНУ, протокол № 13/6-19 від 20.12.2001 року.

32.    http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi  Концепція національної екологічної політики України на період до 2020 року. – Розпорядження Кабміну  вiд 17.10.2007,  № 880-р.

33.    http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi Закон України про охорону навколишнього природного середовища  вiд 25.06.1991, № 1264-XII.

34. www.rada.gov.ua. Екологічне законодавство України

35. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_015 Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. – Орхус, Данія. – 23-25 червня 1998 року.

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet