Вступ до фаху. Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природоко-ристування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

РОЗДІЛ 1. Мета та завдання дисципліни «Вступ до фаху». Перелік умінь і знань екологів
РОЗДІЛ 2. Загальна екологічна ситуація у світі і перспективи людства
РОЗДІЛ 3.  Стратегія сталого (збалансованого) розвитку
РОЗДІЛ 4. Принципи Болонського процесу і проблеми їх впровадження в науково-освітянській галузі України
РОЗДІЛ 5. Структура науки “Екологія”
РОЗДІЛ 6. Екосистеми. Головні завдання сучасної екології
РОЗДІЛ 7. Історія розвитку екологічної науки
РОЗДІЛ 8. Основи екологічної термінології. Поява терміну ”Екологія” та його означення
РОЗДІЛ 9. Екологічна безпека. Основні поняття та означення
РОЗДІЛ 10. Основи екологічного моніторингу
РОЗДІЛ 11. Освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців-екологів
РОЗДІЛ 12.Структура і функції Міністерства екології та природних ресурсів України
РОЗДІЛ 13. Міжнародні та вітчизняні організації у галузі екології і охорони довкілля
РОЗДІЛ 14. Основні екологічні права та обов’язки громадян
РОЗДІЛ 15. Основні закони екології
РОЗДІЛ 16. Основи наукових досліджень. Роль науки у становленні майбутніх професіоналів-екологів
РОЗДІЛ 17. Екологічна ситуація в Україні
РОЗДІЛ 18. Екологічна свідомость, наука і освіта, виховання та культура людини
Українсько-англійський глосарій найважливіших екологічних термінів
Перелік питань для контролю пдсумкових знань з дисципліни ”Вступ до фаху”
Рекомендована література
ДОДАТОК А. Екологічний атлас України
ДОДАТОК Б. Короткий термінологічний словник
ДОДАТОК Е. Тести з дисципліни «Вступ до фаху» для перевірки знань студентів-екологів

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ВСТУП ДО ФАХУ”

1.           Якими ключовими поняттями з екології повинен оволодіти студент в процесі вивчення дисципліни Вступ до фаху” ?

2.           Які висновки лягли в основу рішень Міжнародної науково-практичної конференції в Ріо-де-Жанейро у 1992 році?

3.           У чому суть концепції (стратегії) сталого розвитку?

4.           На яких основних науково-обгрунтованих ідеях базується концепція (стратегія) сталого розвитку?

5.           Охарактеризуйте стратегічні завдання сталого розвитку?

6.           Що таке Болонський процес? Дайте визначення.

7.           Які шляхи необхідно подолати людству найближчим часом, щоб вийти з екологічної кризи?

8.           Охрактеризуйте загальну екологічну ситуацію в світі на прикладах ресурсів життєдіяльності: народонаселення, продуктів харчування, прісної води та чистого повітря.

9.           У чому суть «парникового ефекту»?

10.      Обгрунтуйте вплив науково-технічного прогресу на людську цивілізацію.

11.      Які прогнози членів Римського клубу стововно перспектив людства, зокрема, Д. Медоуза, ви знаєте?

12.      Сформулюйте мету курсу “Вступ до фаху”.

13.      Охарактеризуйте основні завдання даного курсу.

14.      Що повинен вміти і знати майбутній фахівець-еколог: а) у світоглядній діяльності; б) у науково-практичній діяльності;в) у психолого-педагогічній діяльності?

15.       Дайте визначення терміну “екологія” за: а) Е. Гекеллем; б) М. Реймерсом; в) Г. Білявським.

16.      Хто вперше і коли запропонував термін “екологія”?

17.      Назвіть основні етапи формування поняття “екологія”?

18.      На які рівні і напрямки поділяється інтегративна наука екологія?

19.      Що вивчає глобальна екологія?

20.      Що ви знаєте про термін “неоекологія” ?

21.      Що таке охорона навколишнього середовища?

22.      Опишіть структуру науки екології. Які підрозділи входять до її складу?

23.      Що є об’єктом вивчення екології? Дайте визначення термінів “екосистема”, біогеоценоз.

24.      Назвіть предмет вивчення екології?

25.      Що є глобальною екосистемою? Дайте визначення терміну біосфера” (межі, функції), хто є його основоположником?

26.      Які основні завдання науки про довкілля ви знаєте?  

27.      Як в історичному аспекті почала формуватися наука екологія?

28.      З якого часу екологія з внутрішньо-біологічного розділу перетворюється у міждисциплінарну науку?

29.      Коли зявилася загальна екологія?

30.      Що є завершальним етапом еволюції біосфери? Дайте визначення терміну ноосфера.

31.      Які основні історичні етапи розвитку екології ви знаєте?

32.      Назвіть найвидатніших українських вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток екології як науки.

33.      Чим відрізняться охорона навколишнього середовища від охорони природи?

34.      Що таке енвайронментологія?

35.      В чому суть раціонального природокористування?

36.      Назвіть три основні завдання природоохоронної діяльності.

37.      У чому полягає стратегічна мета дій з охорони довкілля?

38.      Дайте визначення терміну екологічна безпека”.

39.      Які складові елементи екологічної безпеки ви знаєте?

40.      У чому суть екологічного ризику?

41.      Дайте визначення терміну “моніторинг навколишнього природного середовища (екологічний моніторинг)”.

42.      Які види моніторингу ви знаєте?

43.      Охарактеризуйте проблеми регіонального моніторингу.

44.      Яке призначення мають геоінформаційні системи та ГІС- технології у системі моніторингу?

45.      Дайте коротку характеристики державно-регіональному та вузькогалузевому принципам екологічної освіти.

46.      Що таке освітньо-кваліфікаційна характеристика?

47.      Що являє собою освітньо-професійний рівень підготовки: а) бакалавра; б) спеціаліста; в) магістра.

48.      Що таке освітньо-професійна програма?

49.      Які функції має виконувати бакалавр у своїй професійній діяльності?

50.      Якими професійними якостями повинен володіти бакалавр екології?

51.      Назвіть основні терміни та означення державної атестації фахівців-екологів.

52.      Які реорганізаційні зміни Міністерства екології та природних ресурсів України (МЕПРУ)відбулися за роки незалежності нашої держави?

53.      Які головні завдання МЕПРУ ви знаєте?

54.      Коротко охарактеризуйте основні функції МЕПРУ.

55.      Які основні урядові органи державного управляння входять до складу МЕПРУ?

56.      Охарактеризуйте функції та особливості діяльності: а) державної екологічної інспекції; б) державної служби заповідної справи; в) державної служби геодезії, картографії та кадастру; г) державної геологічної служби.

57.      Опишість структуру центрального апарату МЕПРУ.

58.      Наведіть структуру Державного управління навколишнього природного середовища (ДУОНПС).

59.      Хто здійснює комплексне управління природоохоронною діяльністю у районах області?

60.      Наведіть структуру обласної Державної екологічної інспекції.

61.      На вашу думку, з якою метою створений відділ оперативного екологічного міжрайонного контролю?

62.      З якою метою створюються міжнародні екологічні організації?

63.      Назвіть найбільш відомі міжнародні громадські екологічні організації.

64.      Які природоохоронні громадські організації України ви знаєте?

65.      Назвіть громадські екологічні організації вашого регіону. Що ви знаєте про їх природоохоронну діяльність?

66.      Які спеціалізації в рамках екологічних напрямків створені у вашому ВНЗ?

67.      Назвіть основні принципи збалансованого розвитку України?

68.      Назвіть основні принципи, на яких базується маніфест М. Реймерса?

69.      Що являє собою Декларація людей землі”? У чому її головний зміст?

70.      На основі яких принципів відповідно Декларації людей землі повинно надалі жити і розвиватися людство?

71.      Що таке екологічне право?

72.      Дайте визначення екологічним правам і обов’язкам громадян України?

73.      Назвіть основні екологічні права громадян України.

74.      Охарактерзуйте основні принципи, що забезпечують екологічні права громадян України.

75.      Назвіть основні закони екології.

76.       Дайте означення поняття “наука”.

77.       Яке головне завдання науки?

78.       В чому полягає мета науки?

79.       У чому полягає завдання сучасного вченого?

80.       У чому суть виконання курсової та дипломної кваліфікаційної роботи?

81.      Дайте коротку характеристику екологічної ситуації України.

82.      Дайте коротку характеристику екологічної ситуації у вашій області.

83.      Назвіть і обгрунтуйте шляхи вирішення екологічних проблем України.

84.      На що націлена система екологічної освіти, культури і виховання?

Петрук В.Г., Клименко М.О., Мудрак О.В. Вступ до фаху. Підручник для студентів напряму підготовки 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2011. – 203 с.

 

Оцінка: 
0
No votes yet