Всеукраїнська наукова конференцiя «Охорона навколишнього середовища та рацiональне використання природних ресурсів», Донецьк, 16-18 квiтня 2013 р.

 

Скачати у форматі doc

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,  МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua

Про проведення  XXIІІ Всеукраїнської

наукової конференцiї аспірантів і студентів

 

16-18 квiтня 2013 року Донецький національний технiчний унiверситет разом з Донецьким національним унiверситетом за участю Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Донецькій області та Державної екологічної інспекції в Донецькій області, за підтримки ТОВ фірма «Друк-Інфо» проводять ХXIІІ Всеукраїнську  наукову конференцiю аспірантів і студентів «Охорона навколишнього  середовища  та  рацiональне  використання природних ресурсів», присвячену Дню Довкілля.

 

 Під час роботи конференцiї будуть працювати наступні секцiї:

1.   Знешкодженння газових викидiв.

2.   Рекуперацiя промислових вiдходiв.

3.   Очистка стiчних вод.

4.   Обладнання екологiчно чистих технологiй та захисту бiосфери.

5.   Оцінка та моніторинг стану навколишнього природного середовища .

6.   Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту.

7.   Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту.

8.   Проблеми екологiчної безпеки.

9.   Хімія довкілля.

10. Раціональне використання мінеральних ресурсів.

    

Запрошуємо аспірантів і студентiв Вашого навчального закладу взяти участь у роботi конференцiї.

Для формування  програми  та збiрки доповiдей конференції Вам необхідно до 10 березня 2013 року направити матеріали доповіді згідно п. 6 нижчевказаних вимог до оформлення тексту доповідей. Разом із   матерiалами  доповіді для  компенсацiї  органiзацiйних витрат Вам необхiдно за кожну доповiдь перерахувати або 48 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 8 грн. 00 коп.) – за умови отримання тільки того тому збірки доповідей, в якому розміщена доповідь автора, або 96 грн. 00 коп. (в т.ч. ПДВ – 16 грн. 00 коп.) – за умови отримання повного видання збірки доповідей за розрахунковими реквізитами:  ТОВ фірма «Друк-Інфо», розрахунковий рахунок 26005000111430 в ПАТ «Укрсоцбанк» м. Києва, МФО 300023, код ЄДРПОУ 25600103, з позначкою «За участь у студентськiй конференцiї». Квитанцію для оплати також можна взяти за адресою: http://donntu.edu.ua/Kafedry/oc/eoc.htm

Програма конференцiї буде надiслана тiльки тим навчальним закладам,  якi перерахували органiзацiйнi внески, у друкованому вигляді, а також розміщена до 01 квітня 2012 року на сайті: http://donntu.edu.ua. Кращі доповіді додатково можуть бути надруковані у збірці наукових праць ДонНТУ серії «Хімія і хімічна технологія» (зареєстрована ВАК України).

                                       

                 Проректор із наукової роботи,

                   професор, докт. техн. наук                                                                    Є.О. Башков


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОПОВIДЕЙ

 

1. Обсяг доповiдi - двi повнiстю заповнені сторiнки тексту. Текст доповіді оформлюється тільки з використанням формату Microsoft Word (версії не нижче 6.0), шрифтом Times New Roman, розмір шрифта 12 pt. Використовувати стиль тільки «обычный». Текст друкується з рядками через 1 інтервал.

2. Текст наводиться в умовнiй рамцi з полями: ліворуч, праворуч та зверху 25 мм, знизу - 30 мм. Назва доповiдi друкується великими лiтерами,  вiдступивши вiд початку сторінки 2 рядки (назва – на 3-му).  Перенесення  слiв у назвi доповiдi не дозволяється.  Пiсля назви доповiдi, пропустивши один рядок, друкуються  iнiцiали  та  прiзвища  авторiв  малими лiтерами (iнiцiали  та  прiзвища  авторiв-наукових керівників підкреслюються). Кiлькiсть авторiв доповiдi - не бiльше 3-х чол.

     Потiм на наступному рядку друкується малими літерами повна назва ВНЗ,  пiсля чого, пропустивши один рядок, наводиться основний текст доповiдi (абзац – 1 см).

     Вирівнювання назви доповіді, прізвищ авторів та назви ВНЗ – «по середине», вирівнювання основного тексту доповіді – «по ширине».

3. Графiчний матерiал (надається у форматі JPEG), математичнi формули та iноземнi слова виконуються тільки з використанням комп’ютерної техніки та розташовуються «по середине» по тексту.

4. Посилання на використанi джерела інформації не наводяться.

5. Реферативнi та оглядовi доповiдi не приймаються. Доповiдь повинна мати матерiали особистих наукових дослiджень.

6. Обов’язково електронною поштою пересилається єдиний файл, який повинен містити текст доповіді (перші дві сторінки файлу), заявку на участь у конференції (третя сторінка файлу) та інформацію про авторів для формування програми конференції (четверта сторінка файлу) (дивись зразки). Заявка на участь у конференції й інформація про авторів наводяться тією мовою, якою надана доповідь. В заявці обов’язково вказується номер мобільного або іншого особистого контактного телефону.

    Тема електронного листа та назва файлу виконуються латинськими літерами, повинні відповідати номеру секції конференції та прізвищу першого доповідача (наприклад, “s5lebedev”). Розширення файлу – doc. Електронна адреса (Е-mail), куди слід надсилати листа визначається залежно від того, до якої секції автори надсилають доповідь.

Доповіді надсилаються за координатами:

 

Секція

Назва

Електронна адреса

Секретар секції

Телефон

1

Знешкодженння газових викидiв

vukudu13@mail.ru

Калініхін

Олег Миколайович

0623010387

0951257714

2

Рекуперацiя промислових вiдходiв

vidxodu13@mail.ru

Цапко

Аліна Анатоліївна

0623010387

0951907393

0634173662

3

Очистка стiчних вод

 

vodoochustka13@mail.ru

Куликовська

Ольга Валентинівна

0623010387

0955463552

4

Обладнання екологiчно чистих технологiй

та захисту бiосфери

mahp@feht.dgtu.donetsk.ua

Боровльов

В`ячеслав

Миколайович

0623010316

0506632233

5

Оцінка та моніторинг стану навколишнього природного середовища

ocinka13@mail.ru

Луньова

Оксана Володимирівна

0623010717

0506073115

6

Фiтооптимiзацiя техногенного середовища та охорона рослинного свiту

andrey_safonov@mail.ru

Сафонов

Андрій Іванович

0623046177

0509325523

7

Фауна, екологiя та охорона тваринного свiту

eco99@i.ua

Штірц

Артур Давидович

0623046186

0502407802

8

Проблеми екологiчної безпеки

bezpeka12@mail.ru

Асламова

Яна Юріївна

0623010880 0509445376

9

Хімія довкілля

 

хimija13@mail.ru

Побережняк

Олена Сергіївна

0623010963

0501859195

10

Раціональне використан-ня мінеральних ресурсів

resursu13@mail.ru

Маковський

Руслан Васильович

0623010303

0956782414

Увага!! Матеріали на конференцію слід обов’язково надсилати на електронну адресу відповідної секції (дивись таблицю). Для переконання в тому, що надіслані Вами матеріали були отримані секретарем секції, Вам необхідно перевірити підтвердження отримання матеріалів. Якщо таке підтвердження не надійшло на Вашу електронну адресу протягом 3-ох днів з моменту відправлення, варто надіслати матеріали повторно. За виникнення питань щодо отримання матеріалів доповіді можна зв`язатися з відповідальним секретарем секції за телефонами, що наведені у таблиці.

 

Матеріали, надіслані після 10 березня 2013 року, не розглядаються.

 

7. До 25 березня 2012 року Вам треба надіслати за електронною поштою alina865@yandex.ru сканований документ, який підтверджує сплату організаційного внеску. Назва файлу цього документу повинна відповідати доповіді – наприклад, plat_s5lebedev. Без цього підтвердження доповідь буде включена тільки до програми роботи конференції, але, можливо, не буде включена до збірки доповідей.

8. Матерiали надсилаються українською чи росiйською мовами, не бiльше двох доповiдей вiд одного наукового керiвника, аспіранта або студента.

     Доповідь може бути надіслана студентом або аспірантом самостійно. У цьому випадку в усіх матеріалах доповіді не вказуються дані про наукового керівника.

    

9. При невиконанні наведених вимог доповіді будуть повернуті та не будуть допускатися до участі у конференції.

 

10. При необхідності оформлення для сплати організаційного внеску рахунку, договору та акту здавання-приймання терміново надішліть запит за електронною поштою alina865@yandex.ru з вказівкою адреси, за якою необхідно надіслати вищевказані матеріали.   

 

Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

Цапко Аліна Анатоліївна – 0623010387 (сл.), 0951907393, 0634173662; alina865@yandex.ru;

Павлова Галина Iванiвна – (062)3010829 (сл.)

 

Зразок початку доповіді (розташовується на 1 - 2 стор. файлу)

 

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ

ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»

 

М.А. Лебедєв, А.І. Панасенко

Донецький національний технічний університет

 

     У концепції сталого розвитку, що одержала широке поширення в усьому світі, і особливо в розвинених країнах, одна з основних ролей приділяється громадськості. Вона повинна брати активну участь у рішенні більшості питань, пов'язаних із впливом суспільства, як на навколишнє середовище, так і на соціум. У розвинених країнах такий підхід реалізовується досить успішно, але в країнах, що розвиваються, і в країнах СНД громадськість часто має дуже незначний вплив на процес прийняття рішень. Тому розвинені країни проводять різні програми, фінансують проекти, спрямовані на підвищення активності громадськості.       

....................................................................................................................................    

 

---------------------------------------------------------

 

Зразок заявки на доповідь (розташовується на 3 стор. файлу мовою доповіді)

 

ЗАЯВКА НА ДОПОВIДЬ

на ХXIІІ Всеукраїнську  наукову  конференцiю аспірантів і студентів

«Охорона навколишнього середовища та рацiональне використанння природних ресурсов»

 

ВНЗ

Донецький національний технічний університет

Секцiя

5 – Оцінка та моніторинг стану навколишнього природного середовища

Назва доповiдi

Підсумки роботи проекту підвищення

громадської екологічної свідомості «Роза ветров»

Автори  доповiдi-студенти (ПІБ, курс, група, факультет, кафедра)

Лебедєв Максим Андрійович

6 курс, група ЕП-00

Факультет екології та хімічної технології

Кафедра «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища»

Науковий   керiвник  (вчене звання, науковий  ступень,

посада, факультет, кафедра)

Панасенко Анатолій Іванович

доцент, канд. техн. наук, професор

Факультет екології та хімічної технології

Кафедра «Прикладна екологія та охорона навколишнього середовища»

Адреса для листування

83003, м. Донецьк, пр. Ілліча, буд. 85, кв. 98

Телефони для спілкування (в т.ч. мобільний)

8(062)3055303____8(067)2345678

Е-mail

a_panasenko@mail.ru

 

-------------------------------------------------------------

 

До програми конференції (розташовується на 4 стор. файлу мовою доповіді)

 

      Лебедєв Максим Андрійович

Донецький національний технічний університет

ПІДСУМКИ РОБОТИ ПРОЕКТУ ПІДВИЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ «РОЗА ВЕТРОВ»

Науковий керівник: професор А.І. Панасенко

 

 

Оцінка: 
0
No votes yet