Україну відвідав представник двадцятки найбільш впливових людей в енергетичній галузі

12 вересня 2013 Україну вперше відвідав спеціальний гість Захарі Шаан, який входить до списку топ-20 найбільш впливових людей у світі в енергетичній галузі, а також світовий експерт в сонячній енергетиці. Захарі є директором і редактором найбільш відвідуваного в світі ресурсу про «чисті» технології, CleanTechnica.com, а також провідних «зелених» ресурсів - наукового Planetsave.com та порталу про зелене підприємництво Ecopreneurist.com.

 

Про захід
Візит Захарі Шаана був організований громадською організацією Greencubator за підтримки Activ Solar. Офіційне знайомство з гостем почалося із зустрічі у творчому просторі «Часопис» та лекції для студентів КПІ в Києві. В рамках відвідування енергетичних об’єктів Захарі побачив і минуле, і майбутнє енергетики України – руїни атомної електростанції в Щолкіне і сучасні екологічні сонячні електростанції, а також вітрові парки в Криму. Він також взяв участь у Sustainability Summit, а повернувшись до Києва, проведе тест-драйв електромобілів серійного виробництва і саморобних, представлених в Україні.

«Місія Greencubator полягає в тому, щоб надихати енергетичних новаторів на створення соціальних і екологічно прогресивних проектів. І ми впевнені, що приклад Захарі змусить тисячі українців повірити, що зміни починаються з нас самих і можуть творитися кожним, хто працює і вірить в те, що робить», - зазначає Роман Зінченко, співзасновник Greencubator.

"Феномен Закарі надає нового сенсу та цінності кожному зусиллю громадських організацій, що працюють в галузі популяризації «зелених» технологій в суспільстві. Його підтримка українських ініціатив та захопленість тим, що вже зроблено, багато значить і дає енергію для майбутніх кроків і досягнень.» - зазначає Юлія Малько, в.о. директора АВЕ «Альтернатива» - інформаційного партнера заходу.

Про перспективи «зелених» технологій
Захарі Шаан переконаний, що основна перевага відновлюваних джерел енергії - вплив на майбутнє. Кожна держава повинна визначити стимули, які працюватимуть у своєму специфічному регіоні на користь розвитку галузі. У деяких місцях люди просто хочуть заощадити на рахунках за електроенергію, в інших - прагнуть виробляти більше і отримувати прибуток, продаючи надлишки енергії. Все залежить від законодавства або бізнес моделі. "У будь-якому випадку найбільш ефективним інструментом стимулювання розвитку галузі є «зелений» тариф. Він забезпечив близько 70% зростання сонячної енергетики в усьому світі і близько 60% вітрової. Ціна на відновлювані джерела енергії знижується, в той же час «зелені» технології підтверджують свою ефективність в різних регіонах з мінімальною прив'язкою до кліматичних умов.» - говорить Захарі.

Він також оцінив перші успішні кроки в галузі, що були досягнуті головним чином за рахунок «зеленого» тарифу та іноземних інвестицій: "Незважаючи на юний вік, українська зелена промисловість вже представлена рядом гравців і масштабними проектами, гідними уваги, але, безумовно, потенціал розвитку приватного сектора величезний. Ви можете досягти всього, якщо дійсно приділите час досягненню мети. Так що вирішуйтеся і пробуйте. Існує великий потенціал у цій галузі. Є багато рішень, які очікують впровадження. За «зеленими» технологіями майбутнє!"

Про виклики медіа-середовища
"Інтернет є прекрасним винаходом, який дозволив кожному стати видавцем. В результаті, він змінив всю медіа-індустрію, у багатьох відношеннях, дивним чином. Проте мільйони людей, що заповнюють інформаційний простір, знизили вартість засобів масової інформації, що зробило видавництво більш складним видом діяльності." - каже Захарі Шаан.

Говорячи про феномен успіху CleanTechnica.com, Захарі зазначає, що незалежні блогери, ймовірно, тепер мають рівноцінний традиційним засобам масової інформації вплив на суспільство. "Проблема в тому, журналісти часто намагаються відображати різні точки зору без особистої думки. Але все ж якщо ви в темі, ви повинні мати свою думку про те, про що пишете. Крім того, такий підхід створює невірний баланс інформації, надаючи рівні голоси зацікавленим сторонам і незалежним експертам. Таким чином, формується громадська думка, спотворена помилковими цитатами і висловами. На додачу, традиційне лобі володіє величезною силою, так як має гроші і направляє їх на дезінформацію, яка в цілому виглядає як результат оригінальних і якісних досліджень (а насправді ними не є) і згодовується журналістам, що повторюють її, як папуги».

Так, Захарі говорить, що він і його команда пішли проти течії. "Ми зосереджені на двох основних речах: намагаємося виправити дезінформацію в засобах масової інформації і допомагаємо людям усвідомити економічну конкурентоспроможність і практичність чистих технологій сьогодні". Автори Cleantechnica.com почали працювати в рамках стартапа з невеликими інвестиціями в 2008. Захарі приєднався до них у 2009, збільшивши кількість публікацій на ресурсі з 3 до 10-20 на день. «По суті, я сиджу вдома в домашньому одязі, читаю цікаву інформацію і пишу про це, не усвідомлюючи, який вплив роблю на суспільство», - говорить Захарі. Саме тому він спочатку думав, що його присутність у списку найбільш впливових людей в енергетичному секторі - це жарт. Але Захарі насправді стоїть в одному ряду з Обамою, колишнім Міністром енергетики США Стівеном Чу, засновником і генеральним директором Тесла Елоном Маском, Блумбергом, Бобом Лутц та керівниками найбільших автомобільних компаній у світі.

Ukraine welcomed one of the top 20 influencers in fuel economy

On September 12th, 2013 Ukraine for the first time welcomed special guest Zachary Shahan, who is included into the list of the top 20 world influencers in fuel economy, as well as a global expert on solar energy. Zachary is the director and the editor of the world's most visited website focused on clean technologies, CleanTechnica.com, as well as a leading all-around-green and science site Planetsave.com and green entrepreneurial site Ecopreneurist.com.

On the event
Zachary Shahan’s visit was organized by public organization Greencubator, supported by Activ Solar. The visit officially began with a meeting in the creative space Chasopys and a lecture for the KPI students in Kyiv. Zachary saw the past and the future of the Ukrainian energy – the ruins of atomic power in Shcholkino and modern ecological solar stations and wind parks in the Crimea. He also took part in Sustainability Summit, and on coming back to Kyiv he will have test-drive of electric cars of mass production and hand-made, represented in Ukraine.

«Greencubator’s mission is inspiring change-makers in energy for socially and environmentally progressive projects. And we are confident that Zachary’s story will make thousand of Ukrainians believe that changes start from ourselves and can be created by anyone who works and believes in what he does», - says Roman Zinchenko, the co-founder of Greencubator.
“Due to Zachary’s phenomena every effort of public organizations in the field of green energy popularization is getting new sense and value. His support of Ukrainian initiatives and even excitement of the things we’ve already done means a lot and gives the new energy for future steps and achievements,” says Yuliya Malko, acting director of ARE Alternativa - information partner of the event.

On the prospects of “green” technologies
Zachary Shahan is convinced that the main benefit of renewable energy is its future impact. Each state is to define the incentives which will work in that special area to favor industry development. In some places, people just want to save on electricity bills; in others, they are eager to produce more and gain profit selling surplus energy. Everything depends on the legislation or business model. “Anyway the most efficient instrument ever applied is the feed-in-tariff. It has driven about 70 per cent of solar growth all over the world and about 60 per cent of wind growth. The price for renewables drops and green technologies prove its efficiency in different regions with little connection to climate conditions,” says Zachary.
He also estimated the first successful steps in the field, provided mainly by the “green” tariff and foreign investment: “Despite being rather young, Ukrainian green industry has already got a number of market players and large-scale projects worthy of note, but there is definitely high potential for its individuals to develop clean energy for their own private benefit. You can achieve everything if you really spend some time on it. So take a lead, take a chance. There is a lot of potential in the industry. There are lots of solutions waiting to be implemented. This is the industry of the future!"

On the challenges of the media environment
“The Internet is a wonderful invention that has allowed anyone to become a publisher. As a result, it has changed the entire media industry in profound ways. In many ways, that is awesome. However, with millions of people publishing free content, that inherently brings down the monetary value of media and makes media production more challenging,” says Zachary Shahan.

Concerning the success of CleanTechnica.com, Zachary points out that independent bloggers probably now have comparable influence on society as traditional media. “The problem is that, on the one hand, the journalists often try to reflect different points of views without personal opinion - if you are informed about an issue, you should have an opinion on what you are covering. Additionally, presenting what is referred to 'false balance' gives equal voice to special interests and opinions that are frankly not on the same level as 'the other side' - it presents to common citizens the impression that something that is factually correct is debatable because someone else (presenting an incorrect statement) is quoted in order to present that conventional journalistic obsession - the other side. Additionally, strong lobbies possess huge power as they have money that they can use to generate misinformation that looks like it comes from genuine research (when it does not) and then feed that to uninformed media professionals to repeat like parrots. And in an increasingly difficult media environment, that a huge help to overworked non-specialist reporters."

So, Zachary says he and his team have stepped in to address these issues. "We focus on two main things: we try to correct misinformation presented by the mass media, and we help people to realize the cost-competitiveness and practicality of cleantech today.” Cleantechnica.com authors started working as part of a low-investment startup back in 2008. From the time Zachary has been on board, mid-2009, the site has gone from 3 articles a day to 10-20 articles per day. “Sitting at home in my home clothing, reading interesting staff, and writing about it, we often do not feel the affect we really make,” says Zachary. And that is one of the reasons why at first he thought his presence on the list of the world's top fuel economy influencers was a joke. But Zachary does stand in line with Obama, former US Energy Secretary Steven Chu, Tesla founder and CEO Elon Musk, Mayor Bloomberg, Bob Lutz, and the heads of most major car companies in the world.

Украину посетил представитель двадцатки наиболее влиятельных людей в энергетической отрасли

12 сентября 2013 Украину впервые посетил специальный гость Захари Шаан, который входит в список топ-20 наиболее влиятельных людей в мире в энергетической отрасли, а также мировой эксперт в солнечной энергетике. Захари является директором и редактором самого посещаемого в мире ресурса о «чистых» технологиях, CleanTechnica.com, а также ведущих «зеленых» ресурсов - научного Planetsave.com и портала о зеленом предпринимательстве Ecopreneurist.com.

О мероприятии
Визит Захари Шаана был организован общественной организацией Greencubator при поддержке Activ Solar. Официальное знакомство с гостем началось со встречи в творческом пространстве «Часопис» и лекции для студентов КПИ в Киеве. В рамках посещения энергетических объектов Захари увидел прошлое и будущее энергетики Украины - руины атомной ЭС в Щелкино и современные экологические солнечные электростанции, а также ветряные парки в Крыму. Он также принял участие в Sustainability Summit, а вернувшись в Киев, проведет тест-драйв электромобилей серийного производства и самодельных, представленных в Украине.

«Миссия Greencubator состоит в том, чтобы вдохновлять энергетических новаторов на создание социальных и экологически прогрессивных проектов. И мы уверены, что пример Захари заставит тысячи украинцев поверить, что изменения начинаются с нас самих и могут твориться каждым, кто работает и верит в то, что делает», - отмечает Роман Зинченко, соучредитель Greencubator.

"Феномен Закари придает нового смысла и ценности каждому усилию общественных организаций, работающих в области популяризации «зеленых» технологий в обществе. Его поддержка украинских инициатив и увлеченность тем, что уже сделано, означает многое и придает энергию для будущих шагов и достижений.» - отмечает Юлия Малько, и.о. директора АВЭ «Альтернатива» - информационного партнера мероприятия.

О перспективах «зеленых» технологий
Захари Шаан убежден, что основное преимущество возобновляемых источников энергии - влияние на будущее. Каждое государство должно определить стимулы, которые будут работать в своем специфичном регионе в пользу развития отрасли. В некоторых местах люди просто хотят сэкономить на счетах за электроэнергию, в других - стремятся производить больше и получить прибыль, продавая излишки энергии. Все зависит от законодательства или бизнес модели. "В любом случае наиболее эффективным инструментом стимулирования развития отрасли является «зеленый» тариф. Он обеспечил около 70 % роста солнечной энергетики во всем мире и около 60 % ветровой. Цена на возобновляемые источники энергии снижается, в то же время «зеленые» технологии подтверждают свою эффективность в различных регионах с минимальной привязкой к климатическим условиям,» -  говорит Захари.

Он также оценил первые успешные шаги в области, достигнутые главным образ за счет «зеленого» тарифа и иностранных инвестиций: "Несмотря на юный возраст, украинская зеленая промышленность уже представлена рядом игроков и масштабными проектами, достойными внимания, но, безусловно, потенциал развития частного сектора огромный. Вы можете достичь всего, если вы действительно уделите некоторое время достижению цели. Так что решайтесь и пробуйте. Существует большой потенциал в этой отрасли. Есть много решений, которые ожидают внедрения. За «зелеными» технологиями будущее! "

О вызовах медиа-среды
"Интернет является прекрасным изобретением, которое позволило каждому стать издателем. В результате, он изменил всю медиа-индустрию, во многих отношениях, удивительным образом. Тем не менее, миллионы людей, заполняющие информационное пространство, снизили стоимость средств массовой информации, что сделало издательство более сложным видом деятельности." - говорит Захари Шаан.

Говоря о феномене успеха CleanTechnica.com, Захари отмечает, что независимые блоггеры, вероятно, теперь имеют сопоставимое с традиционными средствами массовой информации влияние на общество. "Проблема в том, журналисты часто пытаются отражать различные точки зрения без личного мнения. Но все же если Вы в теме, вы должны иметь свое мнение о том, о чем пишите. Кроме того, такой подход создает неверный баланс информации, предоставляя равные голоса заинтересованным сторонам и независимым экспертам. Таким образом, формируется общественное мнение, искаженное ложными цитатами и высказываниями. В придачу традиционное лобби обладает огромной силой, так как имеет деньги и направляет их на дезинформацию, которая в целом выглядит как результат оригинальных и качественных исследований (а на самом деле ими не является) и вскармливается журналистам, повторяющим ее, как попугаи».

Так, Захари говорит, что он и его команда пошли против течения. "Мы сосредоточены на двух основных вещах: пытаемся исправить дезинформацию в средствах массовой информации и помогаем людям осознать экономическую конкурентоспособность и практичность чистых технологий сегодня". Авторы Cleantechnica.com начали работать в рамках стартапа с небольшими инвестициями в 2008. Захари присоединился к ним в 2009, увеличив количество публикаций на ресурсе с 3 до 10-20 в день. «По сути, я сижу дома в домашней одежде, читаю интересную информацию и пишу об этом, не осознавая, какое влияние оказываю на общество», - говорит Захари. Именно поэтому он сначала думал, что его присутствие в списке наиболее влиятельных людей в энергетическом секторе – это шутка. Но тем не менее Захари на самом деле стоит в одном ряду с Обамой, бывшим Министр энергетики США Стивеном Чу, учредителем и генеральным директором Тесла Элоном Маском, Блумбергом, Бобом Лутц и руководителями самых крупных автомобильных компаний в мире.

Оцінка: 
0
No votes yet