Проект закону про оцінку впливу на довкілля на фінішній прямій

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon pzupovnd.doc206.5 КБ

У березні 2015 року завершилася тривала робота Міжвідомчої робочої групи з розробки проекту закону про оцінку впливу на довкілля Мінприроди, яка включала представників ключових міністерств, відомств, представників громадськості та експертів проекту ЄС, а також експертів РПР – довкілля із підготовки проекту Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Цей закон встановлює правові та організаційні основи оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Запровадження в Україні інституту оцінки впливу на довкілля європейського зразка було в порядку денному екологічних реформ щонайменше останнє десятиліття. В першу чергу це було зумовлено міжнародними зобов’язаннями держави, що випливають із Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості у прийнятті рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Оргуська конвенція) та Конвенції про оцінку впливу на довкілля у транскордонному контексті (Конвенція Еспо) (кінець 90-х), а також Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства (2010) та Угоди про асоціацію Україна – ЄС (2014). Тим не менше, усі попередні спроби розробити законопроект та провести його у парламенті буде невдалими.

Розроблений законопроект, на думку експертів МБО “Екологія-Право-Людина”, відповідає кращим європейським традиціям цього правового інституту і забезпечує довгоочікувану належну імплементацію в Україні Оргуської конвенції та Конвенції Еспо, а також Директиви Європейського парламенту та Ради про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

Згідно запропонованої авторами моделі, оцінка впливу на довкілля включатиме підготовку Звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення; аналіз уповноваженим органом інформації, представленої в звіті з оцінки впливу на довкілля, а також інформації, отриманої в ході громадського обговорення; надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах такого аналізу; а також врахування цього рішення у дозвільному документі, який є підставою для початку реалізації планованої діяльності (остаточному рішенні).

Документ встановлює імперативне правило, за яким проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, а також визначає таку діяльність. На відміну від моделі Закону України “Про екологічну експертизу”, коли перелік видів діяльності та об’єктів, щодо яких проведення державної екологічної експертизи було обов’язковим, встановлювався Кабінетом Міністрів, законопроект вміщує такий перелік у своєму тексті.

Особливо хотілося би підкреслити деталізацію та чіткість положень законопроекту в частині положень про участь громадськості у процесі оцінки впливу. Документом передбачено процедури своєчасного, адекватного та ефективного інформування громадськості про проведення оцінки впливу; забезпечення безкоштовного доступу громадськості до всієї інформації, що стосується планової діяльності; процедури громадського обговорення; ведення доступного у мережі Інтернет Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Із текстом законопроекту можна ознайомитися тут:

http://www.menr.gov.ua/public/discussion/3606-proekt-zakonu-pro-otsinku-...

За додатковою інформацією звертайтеся:
Марина Шимкус, національний координатор Оргуської конвенції
Мінприроди
email: gr_priem@menr.gov.ua
Дмитро Скрильніков, голова БЕР, експерт проекту ЄС, головний експерт групи РПР-довкілля
email: dskrylnikov@gmail.com
Oлена Кравченко, директор ЕПЛ, співменеджер групи РПР-довкілля
email: okravchenko@epl.org.ua
Єлизавета Алексєєва, керівник інформаційно-аналітичного відділу ЕПЛ,
експерт групи РПР-довкілля
email: e.aleksyeyeva@epl.org.ua
Марта Руда, координатор напрямку екологізація політики і практики ВЕГО «Мама-86»,
співменеджер групи РПР-довкілля
email: martysya@yahoo.com

 

ПРОЕКТ

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

«Про оцінку впливу на довкілля»

Цей Закон встановлює правові та організаційні основи оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на попередження та запобігання екологічної шкоди, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів у процесі прийняття рішень про здійснення господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

Вплив – будь-які наслідки планованої діяльності для довкілля, включаючи здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, ґрунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи взаємозв'язок між цими факторами; він охоплює також наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Громадськість – одна чи більше фізичних або юридичних осіб, їхні об'єднання, організації або групи.

Остаточне рішення – рішення органу державної влади щодо затвердження (схвалення) планованої діяльності, яке є підставою для початку реалізації цієї діяльності, вcтановлює (затверджує) параметри та умови її здійснення, і яке приймається у формі документу дозвільного характеру або іншого акту органу державної влади.

Планована діяльність – господарська діяльність, яка включає будівництво, розширення, реконструкцію, перепрофілювання, технічне переоснащення, ліквідацію об'єктів, інші втручання в природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням мінеральних ресурсів, використанням техногенних родовищ корисних копалин чи будь-які суттєві зміни у тій чи іншій діяльності в тому числі перегляд чи поновлення умов ведення діяльності, які вимагають прийняття органом державної влади рішення або надання дозволу щодо їх здійснення.

Уповноважений територіальний орган – обласна, міська міст Києва та Севастополя державна адміністрація (відповідний підрозділ з питань екології та природних ресурсів), орган виконавчої влади Автономної республіки Крим з питань екології та природних ресурсів.

Уповноважений центральний орган – центральний орган виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

 

Стаття 2. Зміст та етапи оцінки впливу на довкілля

 

1. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, яка передбачає:

1) підготовку Звіту з оцінки впливу на довкілля суб’єктом господарювання відповідно до статей 5 та 6, цього Закону;

2) проведення громадського обговорення, відповідно до статей 7 та 8 цього Закону;

3) розгляд та аналіз  уповноваженим органом інформації, представленої в звіті з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, представленої суб’єктом господарювання, а також інформації, отриманої в ході громадського обговорення, відповідно до статті 9 цього закону;

4) надання уповноваженим органом мотивованого рішення про оцінку впливу на довкілля, що базується на результатах розгляду та аналізу , зазначеного в пункті 3 частини першої цієї статті, в разі необхідності, власного додаткового аналізу; і

5) врахування Рішення уповноваженого органу про оцінку впливу на довкілля в остаточному рішенні, відповідно до статті 11 цього Закону.

 

2. Оцінка впливу на довкілля здійснюється у такі етапи:

1) встановлення необхідності проведення оцінки впливу на довкілля та визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля;

2) розробка звіту з оцінки впливу на довкілля;

3) надання Рішення про оцінку впливу на довкілля.

3. Проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля здійснюється у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.

4. Оцінка впливу на довкілля здійснюється з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, екологічної ємкості території та стану довкілля в місці, де планується здійснювати плановану діяльність, екологічних прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та непрямого) на довкілля, в тому числі з врахуванням діяльності існуючих об’єктів.

Стаття 3. Сфера застосування оцінки впливу на довкілля

1. Проведення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішення про здійснення планованої діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля та визначена у частинах другій та третій цієї статті. Така діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття остаточного рішення щодо здійснення такої діяльності.

 

2. Перша категорія видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

1) нафтопереробні заводи (за виключенням підприємств, які виготовляють з сирої нафти виключно мастильні матеріали) та виробничі підприємства для газифікації або зрідження вугільного або бітумінозного сланцю потужністю 500 т на добу та вище;

2) теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 МВт і більше з використанням органічного палива та атомні електростанції та інші атомні реактори, включаючи демонтаж, продовження або виведення з експлуатації таких електростанцій або реакторів (за винятком дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного пального та сировини для одержання вторинного ядерного пального, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кВт постійного теплового навантаження);

3) установки для виробництва або збагачення ядерного палива, повторної переробки, зберігання або остаточного розміщення відпрацьованого ядерного палива, або для зберігання (запланованого більш, ніж на 10 років), видалення або переробки радіоактивних відходів;

4) виробництво у галузі чорної та кольорової металургії (з використанням кольорових металів, руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів);

5) споруди з видобування, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тис. т на рік, фрикційних матеріалів − понад 50 т на рік готової продукції, інших виробів − понад 200 т на рік);

6) хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їхнього росту, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 т на рік, зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу виробництва продукції;

7) будівництво, реконструкція, модернізація, технічне переоснащення, перепрофілювання, капітальний ремонт:

− аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою завдовжки 2100 метрів та більше;

− автомагістралей;

автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів чи більше;

− автомобільні дороги першої категорії;

-          залізничних шляхів далекого сполучення;

-          гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати судна тоннажністю, що перевищує 1350 т;

-          спеціалізованих транспортних терміналів;

-          глибоководних суднових ходів, у тому числі по природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю, що перевищує 1350 т;

8) поводження з відходами:

-          операції в сфері поводження з небезпечними відходами: видалення, оброблення; знешкодження, захоронення;;

-          операції в сфері поводження з побутовими та іншими відходами (видалення, оброблення, знешкодження, захоронення, утилізація) кількістю 100 т на добу або більше;

9) забір підземних вод або системи штучного поповнення підземних вод зі щорічним водозабором або об'ємом води, що поповнюється, 10 млн. куб. м або більше;

10) проведення робіт з міжбасейнового перерозподілу стоку річок;

11) видобуток нафти та природного газу на континентальному шельфі, коли обсяги видобутку нафти перевищують 500 т на добу, а обсяги видобутку газу перевищують 500 000 куб. м. на добу;

12) греблі, водосховища та інші об'єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові обсяги затриманої води перевищують 10 млн. куб. м.;

13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром, що перевищує 800 мм , і довжиною, що перевищує 40 км;

14) виробництво і переробка целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді  200 т на добу;

15) видобування корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб. Перероблення корисних копалин, в тому числі збагачення;

16) потужності для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тис. т або більше;

17) установки для уловлювання вуглекислого газу від джерел, перелічених у цьому переліку, або річною потужність 1,5 мегатонн та більше, геологічні сховища вуглекислого газу;

18) установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150000 чоловік;

19) потужності для інтенсивного вирощування птиці або свиней з більш ніж 40 тис. місць для птиці; 2 тис. місць для свиней (більше 30 кг); або 750 місць для свиноматок;

20) будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кВ або більше, і довжиною, що перевищує 15 км.;

21) усі суцільні рубки на площі, більше, ніж дозволені правилами рубок головного користування, затвердженого в установленому законодавством порядку.

3. Друга категорія видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

1)         види діяльності та об’єкти, зазначені у пунктах 1 – 3, 5-7, 8, 11 – 14 та 16 – 21 частини другої цієї статті, параметри (довжина, потужність тощо) яких нижчі за встановлені для першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля;

2)         сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

-          культивація, рекультивація та меліорація земель на територіях площею 1 га і більше. (Переведення нерозвинутих і напівдиких земель у сільськогосподарське використання; управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, включно зі зрошуванням і меліорацією);

 • насадження або суцільні чи поступові рубки лісу на площі більше, ніж 0,5 га;
 • зміна цільового призначення земельних ділянок;

-          установки для утилізації або видалення туш тварин або відходів тваринництва;

-          інтенсивне риборозведення з річною продуктивністю 10 т і більше;

-          намив територій в прибережній зоні та на шельфі.

3)         видобувна промисловість:

-          кам’яні кар’єри, відкриті розробки, видобування торфу;

-          видобування корисних копалин на землях водного фонду;

4)         енергетична промисловість:

-          зберігання, перероблення та транспортування вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), а також технічні рішення з газопостачання населення і промислових підприємств;

-          поверхневе зберігання викопних палив площею 500 кв. м. і більше;

-          промислове брикетування кам’яного і бурого вугілля;

-          гідроелектростанції на річках незалежно від їхньої потужності;

-          гідроакумулюючі електростанції (ГАЕС);

-          вітрові електростанції, що мають 2 турбіни і більше, або споруди висотою 15 м. і вище;

5)         виробництво й обробка металу:

 • установки для випалювання або агломерації металевих руд (включаючи сульфідну руду);

 

 • установки для виробництва переробного чавуну або сталі (первинна або вторинна плавки), включаючи безперервний розлив продуктивністю, що перевищує 2,5 т за годину;

 

 • установки для обробки чорних металів:

 

а) стани гарячої прокатки продуктивність, що перевищує 20 т сирої сталі за годину;

 

б) ковальські молоти, енергетична потужність яких перевищує 50 кДж на молот, а потужність теплового споживання перевищує 20 МВт;

 

в) нанесення захисних розпилених металевих покритів з подачею сирої сталі, що перевищує 2 т за годину;

 

 • лиття чорних металів з продуктивністю, що перевищує 20 т за добу;

 

 • установки для:

 

а) виробництва неокислених кольорових металів з руд, концентратів або вторинних сировинних матеріалів шляхом металургійних, хімічних або електролітичних процесів;

 

б) виплавляння, включаючи легування сплавів, кольорових металів, у тому числі рекуперованих продуктів (рафінування, ливарне виробництво і т. п.), плавильною продуктивністю, що перевищує 4 т на добу для свинцю та кадмію або 20 т за добу для всіх інших металів;

- установки для поверхневої обробки металів у чанах з пластичних матеріалів з використанням електролітичних або хімічних процесів, при яких об'єм переробних технологічних чанів перевищує 30 куб. м.

-          виробництво і складання автомобілів, виробництво двигунів;

-          верфі;

-          підприємства для виготовлення і ремонту літаків;

-          виробництво обладнання для залізничного транспорту;

-          штампування з використанням вибухових речовин;

-          обладнання для випалювання і агломерації металевих руд;

6)         мінеральна промисловість:

-          коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту.

-          виробництво цементу, цементного клінкеру або вапна;

-          виробництво скла, включно з виготовленням скляного волокна;

-          виплавка мінеральних речовин, виготовлення мінеральних волокон;

-          виробництво керамічних продуктів шляхом випалення, зокрема, покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам'яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю, що перевищує 75 т за добу, і (або) випалювальних печей, місткість яких є більшою ніж 4 куб. м, а щільність затвердіння на піч перевищує 300 кг/куб. м.

-          виробництво будівельних матеріалів (асфальтобетону,  утеплювачів);

7)         хімічна промисловість:

-          виробництво пестицидів, фармацевтичних продуктів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин, в тому числі, виробництво у промислових масштабах шляхом хімічної обробки речовин або груп речовин:

 

а) установки для виробництва органічних хімічних речовин:

 

 • прості вуглеці (лінійні або циклічні, насичені або ненасичені, аліфатичні або ароматичні);

 

 •  вуглеводні, що містять кисень: спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, пероксиди, епоксидні смоли;

 

 • сірчані вуглеводні;

 

 • азотні вуглеводні:аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки або нітратні сполуки, нітрили, ціанати, ізоціанати;

 

 • галогензіовані вуглеводні;

 

 • органічні металовмісні сполуки;

 

 • основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна і волокна на базі целюлози);

 

 • синтетичний каучук;

 

 • фарби та пігменти;
 • поверхнево-активні речовини;

 

б) установки для виробництва  неорганічних речовин:

 

 • гази: аміак,  хлор або хлористий водень,  фтор або фтористий водень,  оксиди  водню,  сполуки  сірки,  оксиди  азоту, водень, двоокис сірки, хлорокис вуглецю (фосген);

 

 • кислоти: хромоваа, фтористоводнева, фосфорна, азотна, хлористоводнева, сірчана, олеум, сірчиста;

 

 • луги: гідроксид амонію, гідроксид калію, гідроксид натрію;

 

 • солі: хлористий амоній, бертолетова сіль, вуглекислий калій, вуглекислий натрій,  перборат, азотнокисле срібло;

 

 • неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки, такі як карбід кальцію, кремній, карбід кремнію;

 

в) установки для виробництва фосфорних, азотних або калійних мінеральних добрив (простих або складних добрив);

 

г) установки для виробництва основних продуктів для рослинництва та біоцидів;

 

д) установки, на яких використовуються хімічні або біологічні процеси для виробництва основних фармацевтичних продуктів;

 

е) установки для виробництва вибухових речовин;

є) установки, в яких хімічні й біологічні процеси використовуються для білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин.

ж) установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідрозіолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування, продуктивністю що перевищує 150 кг на годину, або більше ніж 200 т на рік;

8)         харчова промисловість:

-          виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки:

а) сировини тваринного походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції, що перевищує 75 т на добу;

б) сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції, що перевищує 300 т на добу (середній показник за квартал);

в) обробка та переробка молока, коли кількість одержаного молока  перевищує 200 тонн на добу (на основі середньорічного показника);

-          пакування і консервування тваринних і рослинних продуктів у комерційних обсягах;

-          виробництво молочних продуктів у комерційних обсягах;

-          пивоварні і солодівні площею 500 кв. м і більше;

-          виробництво кондитерських виробів та патоки у комерційних обсягах;

-          виробництво крохмалю;

-          підприємства з переробки риби і риб’ячого жиру;

-          цукрові заводи;

9)         текстильна, шкіряна, деревообробна і паперова промисловість, продуктивність яких перевищує 10 т на добу:

-          підприємства з первинної обробки (такі операції як промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю;

-          підприємства з обробки шкірсировини та хутра;

-     установки для дублення шкір, на яких об'єм переробки перевищує 10 т готової продукції на добу;

-          виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням);

10)       гумова промисловість:

-          виробництво і переробка виробів на основі еластомерів;

11)       інфраструктурні проекти:

-          розвиток промислових територій площею 0,5 га і більше;

-          будівництво торгівельних комплексів та автостоянок площею 0,5 га і більше;

-          нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт залізничних вокзалів, залізничних шляхів і споруд ;

-          будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту та терміналів для різних видів транспорту;

-          греблі та інше обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їхнє берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел річок;

-          трамвайні, залізничні та підземні колії, підвісні канатні дороги та фунікулери чи подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів;

-          будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування; парків транспортних засобів (автотранспортних підприємств з комплексом споруд для технічного обслуговування та ремонту);

-          будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані;

-          прибережні роботи з метою усунення ерозії і будівельні роботи на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, як то: будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, за винятком експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;

12)       інші види діяльності:

-          постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів; майданчики для тестування двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 га і більше;

-          складування осаду, мулові поля площею 0,5 га і більше або на відстані до водоохоронних зон 100 м. і ближче;

-          склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 га і більше або на відстані до водоохоронних зон 100 м. і ближче;

-          інші операції в сфері поводження з побутовими та іншими відходами;

-          станції технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні камери, мийки, а також тих, на яких проводяться ремонт та випробування дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів хімічного оброблення поверхні площею 500 кв. м. і більше або на відстані до водоохоронних зон 100 м. і ближче;

-          споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу;

-          проведення будівельних робіт, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

-          генно-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їхнім використанням (у відкритій системі);

-          інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;

-          виробництво мікробіологічної продукції;

-          виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;

13)       туризм та рекреація:

-          лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд площею 0,5 га і більше;

 • яхт клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів;
 • курортні містечка та готельні комплекси поза межами міських районів та відповідні комплекси споруд площею 0,5 га і більше; -      постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 га; 

-          гольфклуби площею 0,5 га і більше;

-          тематичні розважальні парки;

14) діяльність, яку планується впроваджувати на територіях з особливим природоохоронним або пам’яткоохоронним статусом. Такі території включають в тому числі, парки, лісопарки території та об’єкти природно-заповідного фонду;

15) діяльність, яка призводить до скидання забруднювальних речовин у водні об’єкти та забір води з водних об’єктів за умови що водозабір підземних вод перевищує 300 куб. м. на добу.

4. Забороняється здійснення планованої діяльності, передбаченої частинами другою та третьою цієї статті, без оцінки впливу на довкілля та отримання остаточного рішення.

5. Планована діяльність, яка належить до першої категорії та зазначена у частині другій цієї статті, підлягає обов’язковому розгляду щодо наявності підстав для проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля. В разі, якщо ця планована діяльність може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля, вона підлягає оцінці транскордонного впливу на довкілля у порядку, передбаченому статтею 14 цього Закону.

6. Забороняється здійснення господарської діяльності, введення в експлуатацію об’єктів , інші втручання в природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням мінеральних ресурсів в разі, якщо не забезпечено в повному обсязі додержання всіх екологічних умов і виконання заходів, передбачених у Рішенні про оцінку впливу на довкілля, Остаточному рішенні та проектах будівництва, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення, ліквідації об'єктів, а також в матеріалах перегляду чи поновлення умов ведення діяльності, які вимагають прийняття органом державної влади рішення або надання дозволу щодо їхнього здійснення.

Стаття 4. Гласність оцінки впливу на довкілля

1. У процесі оцінки впливу на довкілля забезпечується своєчасне, адекватне та ефективне інформування громадськості.

2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля, рішення про оцінку впливу на довкілля та інформація про остаточне рішення оприлюднюються шляхом їхнього розміщення на офіційній сторінці в мережі Інтернет уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноваженого центрального органу, та шляхом їхнього опублікування у друкованих засобах масової інформації, територія розповсюдження яких охоплює адміністративно-територіальні одиниці, які можуть зазнати впливу від планованої діяльності, а також розміщуються на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де заплановано реалізовувати плановану діяльність чи оприлюднюються в інший спосіб, який гарантує доведення інформації до мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної територіальної громади, на яку поширюється чи може поширюватись вплив внаслідок здійснення планованої діяльності, та інших зацікавлених осіб.

3. Уповноважений територіальний орган та уповноважений центральний орган забезпечують безкоштовний доступ громадськості до всієї інформації, яка стосується процесу прийняття рішення (звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої документації) по мірі її надходження, за винятком встановлених законом виключень що застосовуються у доступі до інформації.

 

4. Звіт із оцінки впливу на довкілля є відкритим і надається для ознайомлення. Доступ до звіту із оцінки впливу на довкілля та іншої документації забезпечується шляхом їхнього розміщення у місцях, доступних для громадськості у приміщеннях уповноваженого органу, органу місцевого самоврядування відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюється чи може поширюватись вплив внаслідок здійснення планованої діяльності, у приміщенні суб’єкта господарювання, інших загальнодоступних місцях. Громадськості надається можливість робити копії та виписки з документації, а також можливість ознайомлення з інформацією за місцем розміщення.

 

5. У виняткових випадках, коли документація щодо планованої діяльності чи звіт із оцінки впливу на довкілля містять конфіденційну інформацію суб’єкта господарювання, така інформація за обґрунтованою заявою суб’єкта господарювання  відокремлюється, а решта інформації надається для ознайомлення громадськості. При цьому інформація, що стосується впливу на довкілля, в тому числі про кількісні й якісні показники викидів і скидів, фізичні та біологічні фактори впливу, використання природних ресурсів та поводження з відходами не може бути обмежена у доступі, і є відкритою.

6. Опублікування у друкованих засобах масової інформації, розміщення на дошках оголошень та забезпечення виготовлення достатньої кількості копій для їхнього фізичного розміщення з метою ознайомлення громадськості забезпечується суб’єктом господарювання та здійснюється за його рахунок. Суб’єкт господарювання одночасно з поданням Звіту про оцінку впливу на довкілля подає уповноваженому територіальному органу, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноваженому центральному органу відомості, що підтверджують факт та дату опублікування, розміщення або оприлюднення в інші способи документів та інформації що передбачені пунктами другим та  четвертим цієї статті. Уповноважений орган перевіряє та включає зазначену інформацію до Звіту про громадське обговорення.

7. Уповноважений центральний орган  веде Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля. Інформація, включена до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, є відкритою та доступною через мережу Інтернет. Порядок ведення Єдиного реєстру визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 5. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, і визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації

1. Суб’єкт господарювання інформує уповноважений територіальний орган про намір здійснювати плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля шляхом подання Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля у письмовій формі (на паперових носіях та в електронному вигляді) за місцем такої діяльності.

2. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля повинно містити інформацію про:

1) суб’єкта господарювання;

2) плановану діяльність, її характеристику, технічні альтернативи;

3) місце здійснення планованої діяльності, територіальні альтернативи;

4) соціально-економічний вплив планованої діяльності;

5) загальні технічні характеристики, включаючи параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяги виробництва тощо);

6) екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами;

7) необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території за альтернативами;

8) сферу, джерела та види можливих впливів на довкілля;

9) належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля;

10) наявність підстав для проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля;

11) планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля;

12) передбачену процедуру оцінки впливу на довкілля та можливості для участі громадськості у ній;

13) проведення та процедуру громадського обговорення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля);

14) вид можливого остаточного рішення;

15) державний орган, до повноважень якого належить прийняття остаточного рішення.

16) найменування та адресу уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених частиною третьою та четвертою статті 5 цього Закону, уповноваженого центрального органу, до якого подається Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля та якому надсилаються зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

3. Уповноважений територіальний орган протягом 5 робочих днів надсилає Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до уповноваженого центрального органу та одночасно повідомляє про це суб’єкт господарювання у випадках, якщо планована діяльність:

− може мати значний транскордонний вплив; або

− може мати вплив на довкілля двох і більше областей (Автономної Республіки Крим); або

− планована діяльність фінансуватиметься із залученням іноземних кредитів під гарантію Кабінету Міністрів України.

4. Замовник самостійно може подати повідомлення про будь-яку плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, безпосередньо до уповноваженого центрального органу з метою отримання його Рішення про оцінку впливу на довкілля. У такому разі уповноважений центральний орган протягом 5 робочих днів надсилає копію Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, до уповноваженого територіального органу за місцем здійснення діяльності з метою отримання його зауважень та пропозицій з приводу планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

5. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оприлюднюється у порядку та способами, передбаченими статтею 4 цього Закону протягом 5 робочих днів з дня надходження.

6. Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, вноситься уповноваженим територіальним органом, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, уповноваженим центральний органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

 

7. Протягом 10 робочих днів з дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля громадськість може надати уповноваженому територіальному органу, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноваженому центральному органу, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. У разі отримання зауважень і пропозицій громадськості відповідний уповноважений орган повідомляє про них суб’єкта господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання.

8. На вимогу суб’єкта господарювання уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган, надає умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. В цьому випадку умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, є обов’язковими для суб’єкта господарювання при розробці Звіту про оцінку впливу на довкілля.

9. У випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті вимога суб’єкта господарювання про надання умов щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля подаються та оприлюднюються одночасно з Повідомленням про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Уповноважений орган надає умови протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

10. Суб’єкт господарювання при підготовці Звіту про оцінку впливу на довкілля враховує зауваження і пропозиції громадськості, отримані під час громадського обговорення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля).

Стаття 6. Звіт про оцінку впливу на довкілля

1. Суб’єкт господарювання забезпечує розробку Звіту про  оцінку впливу на довкілля та несе відповідальність за подану в Звіті про оцінку впливу на довкілля інформацію.

2. Звіт про оцінку впливу на довкілля повинен містити:

 1. опис планованої діяльності, який повинен включати:

а) опис місця розташування планованої діяльності;

б) цілі планованої  діяльності;

в) опис характеристик діяльності протягом спорудження необхідних для здійснення діяльності споруд (будівництва) та здійснення планованої діяльності, включаючи, у відповідних випадках, необхідні роботи з демонтажу, та потреби (обмеження) у використанні земельних ділянок при будівництві і експлуатації;

г) опис основних характеристик здійснення планованої діяльності (зокрема, будь-яких виробничих процесів), наприклад, виду та кількості матеріалів та природних ресурсів (води, земель, ґрунтів і біорізноманіття), які планується використовувати;

д) оцінку за видами та кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів) (забруднення води, повітря, ґрунту, шум, вібрація, випромінювання, світло, тепло, радіація), які виникають в результаті будівництва або здійснення планованої діяльності;

 1. опис виправданих альтернатив (наприклад, географічного та(або) технологічного характеру) планованої діяльності, головні причини обрання запропонованого варіанту, беручи до уваги екологічні наслідки;
 2. опис поточного стану довкілля (базовий сценарій), і опис його ймовірної еволюції без реалізації планованої діяльності, в межах того, наскільки природні зміни від базового сценарію можуть бути оцінені на основі доступної екологічної інформації та наукових знань;
 3. опис елементів довкілля, які ймовірно зазнають суттєвого впливу з боку планованої діяльності та її альтернативних варіантів, включаючи зокрема, здоров’я населення, фауну, флору, біорізноманіття, землі (включаючи вилучення земельних ділянок), ґрунти, воду, повітря, кліматичні фактори (включаючи зміну клімату та викиди парникових газів), матеріальні активи, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину, ландшафт, соціально-економічні умови та взаємозв’язки між цими елементами;
 4. опис можливих суттєвих наслідків планованої діяльності (включаючи прямі впливи і будь-які непрямі, побічні, кумулятивні, транскордонні, короткострокові, середньострокові і довгострокові, постійні і тимчасові, позитивні і негативні впливи) для довкілля, зумовлені:

а) спорудженням необхідних для здійснення діяльності споруд (будівництвом) та здійсненням цієї діяльності, включаючи, у відповідних випадках, необхідні роботи з демонтажу після завершення діяльності;

б) використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, зокрема земель, ґрунтів, води та [об’єктів] біорізноманіття;

в) викидами та скидами забруднюючих речовин, створенням незручностей для інших осіб та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;

г) ризиками для здоров’я людей, культурної спадщини або довкілля (в тому числі через аварії та катастрофи)

д) кумуляцією (сукупністю) впливів інших існуючих та затверджених проектів з урахуванням будь-яких існуючих екологічних проблем, що пов’язані з територіями, які мають особливе природоохоронне значення, на які може здійснюватись вплив або здійснюватись використання природних ресурсів;

е) впливом планованої діяльності на клімат (в тому числі характер і масштаби викидів парникових газів) і чутливість діяльності до змін клімату;

є) технологією і речовинами, що використовуються.

 1. опис методів прогнозування, які використовувалися для оцінки впливів на довкілля, зазначених у пункті 5, та припущень, покладених в основу такого прогнозування, а також використовувані дані про стан довкілля;
 2. опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, зменшення, усунення та, якщо це можливо, − компенсацію значних негативних впливів для довкілля;
 3. опис очікуваного значного негативного впливу діяльності на довкілля обумовленого вразливістю проекту до ризиків великих аварій або катастроф, заходів запобігання чи пом’якшення впливу таких надзвичайних ситуацій на довкілля   та заходи реагування на такі надзвичайні ситуації;
 4. визначення будь-яких складнощів (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності знань), які виявлено у процесі підготовки Звіту про оцінку впливу на довкілля;
 5. будь-які зауваження і пропозиції, які надійшли до уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − до уповноваженого центрального органу, як наслідок оприлюднення ними Заяви про наміри;
 6. короткий зміст програм моніторингу та управління, усіх планів післяпроектного аналізу;
 7. резюме не технічного характеру інформації, зазначеної у пунктах 1-11, розраховане на широку аудиторію.
 8. список посилань із зазначенням джерел, що використовуються для описів та оцінок, що включені у звіт.

3. Суб’єкт господарювання подає Звіт про оцінку впливу на довкілля у письмовій формі (на паперових носіях та в електронному вигляді) за місцем здійснення планованої діяльності уповноваженому територіальному органу, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноваженому центральному органу.

4. Доступ громадськості до звіту про оцінку впливу на довкілля забезпечується в порядку статті 4 цього Закону.

5. Протягом 5 робочих днів з дня отримання уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, - уповноважений центральний орган, вносить Звіт про оцінку впливу на довкілля до Єдиного реєстру про оцінку впливу на довкілля.

6. У разі, якщо на будь-якій стадії розгляду Звіту про оцінку впливу на довкілля уповноваженим територіальним органом буде виявлено, що планована діяльність може мати вплив на довкілля двох і більше областей (Автономної Республіки Крим), він негайно, але не пізніше 3 робочих днів, передає документацію уповноваженому центральному органу для проведення громадського обговорення та надання рішення у порядку встановленому цим Законом, про що одночасно повідомляється суб’єкт господарювання.

7. У разі якщо на будь якій стадії розгляду Звіту про оцінку впливу на довкілля уповноваженим територіальним органом чи уповноваженим центральним органом буде виявлено, що планована діяльність може мати значний транскордонний вплив, уповноважений територіальний орган негайно, але не пізніше 3 робочих днів, передає документацію уповноваженому центральному органу, а уповноважений орган проводить оцінку впливу на довкілля в порядку, передбаченому цим законом для планованої діяльності, яка може мати значний транскордонний вплив, про що одночасно повідомляється суб’єкт господарювання.

8. Звіт про оцінку впливу на довкілля зберігається в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля протягом усього часу здійснення відповідної господарської діяльності, але не менше ніж трьох років з часу отримання остаточного рішення.

Стаття 7. Громадське обговорення

1. Громадське обговорення в процесі оцінки впливу на довкілля проводиться з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

2. Громадськість має право подавати будь-які зауваження чи пропозиції які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їхнього обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватись у письмовій (в тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань з занесенням до протоколу громадських слухань. Письмові зауваження і пропозиції подаються під час громадського обговорення протягом строків, визначених частиною другою статті 7 та частиною шостою цієї статті.

3. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, уповноважений центральний орган зобов’язаний забезпечити громадське обговорення в процесі проведення оцінки впливу на довкілля.

4. Громадське обговорення Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, проводиться згідно зі статтею 5 цього Закону.

5. Громадське обговорення планованої діяльності після подачі звіту про оцінку впливу на довкілля проводиться у формі громадських слухань та надання зауважень і пропозицій у письмовій формі (в тому числі у електронному вигляді). Громадське обговорення може передбачати кілька громадських слухань.

6. Громадське обговорення планованої діяльності після подачі звіту про оцінку впливу на довкілля починається з дня оприлюднення Оголошення про початок громадського обговорення звіту про оцінку впливу та надання громадськості доступу до звіту про оцінку впливу на довкілля для ознайомлення в порядку, передбаченому статтею 4, та триває не менше 45 робочих днів для першої та 30 робочих днів для другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

 

7. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган, забезпечує підготовку звіту про громадське обговорення. Невід’ємною частиною звіту про громадське обговорення є відомості про оприлюднення інформації в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону, та підтвердження такого оприлюднення, перелік матеріалів, представлених на розгляд громадськості, протоколи громадських слухань, усі отримані письмові зауваження і пропозиції громадськості, а також таблиця з зазначенням інформації про врахування або обґрунтування відхилення отриманих під час громадського обговорення зауважень та пропозицій. Звіт про громадське обговорення вноситься до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не пізніше терміну визначеного частиною 7 статті 11 цього Закону. Вимоги до змісту та форми звіту про громадське обговорення встановлюються уповноваженим центральним органом.

 

8. Витрати пов’язані з проведенням громадського обговорення несе суб’єкт господарювання.

9. Порядок проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля встановлює Кабінет Міністрів України.

Стаття 8. Оголошення про початок громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля

1. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, уповноважений центральний орган, оприлюднює Оголошення про початок громадського обговорення протягом 5 робочих днів з дня надходження до нього звіту про оцінку впливу на довкілля за рахунок суб’єкта господарювання. Оголошення про початок громадського обговорення оприлюднюється у способи та в порядку передбаченому статтею 4 цього закону

2. Оголошення про початок громадського обговорення повинно містити інформацію про:

 1. плановану діяльність (коротка характеристика)
 2. суб’єкта господарювання;
 3. уповноважений територіальний орган та у випадках, передбачених частинами третьою  та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган, який забезпечує проведення громадське обговорення;
 4. процедуру прийняття остаточного рішення та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля;
 5. строки та порядок громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце будь-якого запланованого громадського слухання;
 6. про державний орган, який забезпечує доступ до звіту про оцінку впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності;
 7. про орган, до якого можуть надсилатися запитання, зауваження чи пропозиції, та про строки подання запитань, зауважень і пропозицій;
 8. про наявну екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності;
 9. про місце (місця), розміщення звіту про оцінку впливу на довкілля та іншої відповідної інформації з метою забезпечення можливості громадськості ознайомитися з ними, а також час з якого громадськість може ознайомитися із ними;
 10.  про розміщення та можливість доступу до звіту про оцінку впливу на довкілля у електронній формі у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

3. На офіційній сторінці уповноваженого територіального органу, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 цього Закону, уповноваженого центрального органу, в мережі Інтернет та на дошках оголошень органів місцевого самоврядування або в інших громадських місцях на території, де заплановано реалізовувати плановану діяльність, Оголошення про початок громадського обговорення звіту про оцінку впливу на довкілля розміщується протягом усього періоду, з дня оприлюднення до завершення терміну обговорення.

Стаття 9. Рішення про оцінку впливу на довкілля

1. За результатами оцінки впливу на довкілля уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган, надає Рішення про оцінку впливу на довкілля, яким встановлюється допустимість здійснення планованої діяльності та визначаються екологічні умови її здійснення.

2. Рішення про оцінку впливу на довкілля є обов’язковим для виконання. Екологічні умови здійснення діяльності є обов’язковими, зазначаються у остаточному рішенні та є його невід’ємною частиною. Негативне рішення, в разі якщо встановлено недопустимість здійснення планованої діяльності, є підставою для відмови в видачі остаточного рішення.

3. При прийнятті Рішення про оцінку впливу на довкілля уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган враховує:

 1. Звіт про оцінку впливу на довкілля;
 2. результати громадського обговорення згідно Звіту про громадське обговорення;
 3. результати отримані внаслідок проведення процедури оцінки транскордонного впливу, у випадку якщо така проводилась.

4. У Рішенні про оцінку впливу на довкілля уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган визначає:

1) тип, основні характеристики та місце здійснення планованої діяльності;

2) умови використання території та природних ресурсів під час здійснення планованої  діяльності, будівництва та експлуатації об’єктів планованої діяльності;

3) умови щодо охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки під час здійснення планованої діяльності, будівництва та експлуатації об’єктів планованої діяльності;

4) умови щодо попередження аварійних ситуацій та усунення їхніх наслідків;

5) умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності, щодо якої проводилась процедура оцінки транскордонного впливу;

6) у разі, якщо з оцінки впливу на довкілля випливає необхідність:

а) здійснення компенсації збитків та інших компенсаційних заходів – підтверджує необхідність компенсації;

б) попередження, пом’якшення, обмеження, а також моніторингу впливу планованої діяльності на довкілля – покладає обов’язок здійснення відповідних дій;

в) проведення повторної (додаткової) оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування − визначає строки та обґрунтовує вимоги щодо її проведення. Повторна (додаткова) оцінка впливу на довкілля здійснюється згідно з процедурою, передбаченою цим Законом;

г) проведення післяпроектного аналізу – визначає строки та вимоги щодо його проведення.

7) в разі, якщо встановлено, обґрунтовує недопустимість здійснення планованої діяльності.

8) в разі, якщо з оцінки впливу на довкілля виявляється екологічно обґрунтованим лише варіант, відмінний від запропонованого суб’єктом господарювання, за згодою з суб’єктом господарювання в Рішенні вказується погоджений варіант здійснення планованої діяльності, а за відсутності згоди − видається негативне рішення.

5. В описовій частині Рішення про оцінку впливу на довкілля зазначається інформація про:

− проведену процедуру оцінки впливу на довкілля,

− врахування Звіту про оцінку впливу на довкілля;

− яким чином були враховані зауваження та пропозиції отримані в результаті громадського обговорення,

6. Рішення про оцінку впливу на довкілля надається суб’єкту господарювання безоплатно не пізніше 45 днів з дня завершення громадського обговорення, а в разі проведення процедури оцінки транскордонного впливу, − з дня завершення цієї процедури та затвердження Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля. До Рішення про оцінку впливу на довкілля додається звіт про громадське обговорення.

7. Уповноважений територіальний орган, а у випадках, передбачених частинами третьою та четвертою статті 5 цього Закону, − уповноважений центральний орган, протягом 5 робочих днів з дня прийняття оприлюднює Рішення про оцінку впливу на довкілля у способи та в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону, та вносить його до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

8. Рішення про оцінку впливу на довкілля втрачає силу через 3 роки в разі, якщо не було прийняте остаточне рішення. В разі, якщо до отримання остаточного рішення відбулось внесення змін до проектної документації чи введення нових вимог законодавства, які вимагають зміни екологічних умов, визначених у Рішенні про оцінку впливу на довкілля, оцінка впливу на довкілля здійснюється повторно.

 9. Рішення про оцінку впливу на довкілля та інші результати оцінки впливу на довкілля, протягом двох років з часу прийняття остаточного рішення, можуть використовуватись для отримання інших документів дозвільного характеру за умови, якщо ними не передбачається встановлення (затвердження) суттєвих змін у тій чи іншій діяльності в тому числі перегляд чи поновлення умов ведення діяльності.

10. Порядок видачі Рішення про оцінку впливу на довкілля встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Експертні комісії з оцінки впливу на довкілля

1. З метою здійснення своїх повноважень, передбачених статями 5, 9 та 14 цього Закону, уповноважений центральний орган та уповноважений територіальний орган можуть створювати спеціальні експертні комісії з оцінки впливу на довкілля, які призначаються строком на 3 роки Уповноважений центральний орган веде реєстр експертів, з числа яких можуть призначатись члени експертних комісій.

2. Експертом може бути спеціаліст, який має вищу освіту, відповідну спеціальність, кваліфікацію і професійні знання, володіє навичками аналізу експертної інформації і методикою еколого-експертної оцінки, а також має практичний досвід у відповідній галузі не менше п’яти років.

3. Положення про спеціальну експертну комісію з оцінки впливу на довкілля та порядок ведення реєстру експертів з оцінки впливу на довкілля затверджується уповноваженим центральним органом.

Стаття 11. Врахування результатів оцінки впливу на довкілля при прийнятті остаточного рішення

1. Результати оцінки впливу на довкілля подаються суб’єктом господарювання для отримання остаточного рішення у порядку, встановленому законодавством для відповідних рішень. До результатів оцінки впливу на довкілля належать:

 1. Звіт про оцінку впливу на довкілля;
 2. Звіт про громадське обговорення;
 3. Рішення про оцінку впливу на довкілля.

2. Державні органи при прийнятті остаточного рішення зобов’язані забезпечити врахування висновків Рішення про оцінку впливу на довкілля щодо допустимості здійснення планованої діяльності та включення до рішення екологічних умов її здійснення, а також належним чином врахувати інформацію, зазначену у Звіті про оцінку впливу на довкілля та результати громадського обговорення згідно Звіту про громадське обговорення.

3. Остаточне рішення має містити обґрунтування щодо врахування результатів оцінки впливу на довкілля.

4. У разі, якщо після Рішення про оцінку впливу на довкілля не вимагається інших рішень (документа дозвільного характеру) для початку реалізації планованої діяльності, Рішення про оцінку впливу на довкілля вважається остаточним рішенням.

5. Державні органи оприлюднюють інформацію про остаточне рішення та забезпечують громадськості можливість для ознайомлення із остаточним рішенням.

6. Державні органи протягом 5 робочих днів з дня прийняття статочного рішення  надають інформацію про нього уповноваженим органам, які приймали Рішення про оцінку впливу на довкілля. Інформація про остаточне рішення вноситься цими уповноваженими органами до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля.

Стаття 12. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності у процесі проведення оцінки впливу на довкілля

1. Остаточне рішення, Рішення про оцінку впливу на довкілля, інші рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади у процесі проведення оцінки впливу на довкілля можуть бути оскаржені в судовому порядку з підстав порушення норм матеріального права та (або) встановленої законом процедури її проведення, зокрема з підстав неврахування чи неналежного врахування результатів участі громадськості.

2. Порушення процедури здійснення оцінки впливу на довкілля, неврахування чи неналежне врахування результатів участі громадськості є  підставами для скасування Рішення про оцінку впливу на довкілля та остаточного рішення.

Стаття 13. Післяпроектний аналіз

1. У разі обґрунтованої необхідності здійснення післяпроектного аналізу суб’єкт господарювання забезпечує проведення післяпроектного аналізу з метою виявлення будь-яких розбіжностей та відхилень у прогнозованих рівнях впливу та ефективності заходів з попередження та зменшення забруднення  довкілля. Порядок, строки та вимоги щодо проведення післяпроекного аналізу та врахування його результатів визначаються у Рішенні про оцінку впливу на довкілля.

2. Якщо при здійсненні господарської діяльності, щодо якої проводилася оцінка впливу на довкілля, з’явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля і якщо такий вплив не був оцінений під час проведення оцінки впливу на довкілля та/або який істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, остаточне рішення щодо такої діяльності підлягає скасуванню, а діяльність − припиненню.

3. У випадку, передбаченому частиною другою цієї статті, в разі звернення за новим остаточним рішенням, процедура оцінки впливу на довкілля проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації у порядку, передбаченому статтями 1-10, 14 цього Закону.

Стаття 14. Оцінка транскордонного впливу на довкілля

1. Планована діяльність, яка може мати значний негативний транскордонний вплив на довкілля, підлягає оцінці транскордонного впливу на довкілля до прийняття остаточного рішення щодо здійснення такої діяльності.

2. Оцінка транскордонного впливу на довкілля проводиться за рішенням уповноваженого центрального органу. Рішення про проведення транскордонної оцінки впливу на довкілля приймається на підставі будь-якої інформації щодо планованої діяльності, яка є у розпорядженні уповноваженого центрального органу, або звернення іноземної держави.

3. Залежно від місця здійснення планованої діяльності оцінка транскордонного впливу на довкілля проводиться за:

            а) процедурою держави походження – щодо планованої діяльності, яка буде здійснюватись на території України;

            б) процедурою зачепленої держави – щодо планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави.

4. У разі проведення оцінки транскордонного впливу на довкілля за процедурою держави походження, умови щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, погоджуються уповноваженим центральним органом. У цьому випадку Звіт про оцінку впливу на довкілля повинен включати оцінку транскордонного впливу (розділ, що стосується оцінки транскордонного впливу), а Звіт про громадське обговорення – розділ, що стосується громадського обговорення з громадськістю інших держав. До Звіту про оцінку впливу на довкілля додаються протоколи (листи) як результат консультацій із заінтересованою державою (чи державами).

5. Суб’єкт господарювання забезпечує підготовку та переклад Звіту про оцінку впливу на довкілля іноземною мовою (мовами), що визначаються у кожному конкретному випадку уповноваженим центральним органом.

6. Уповноважений центральний орган спільно із заінтересованими державами забезпечує громадське обговорення Звіту про оцінку впливу на довкілля. Громадське обговорення громадськістю України планованої діяльності, яка буде здійснюватись на території України, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 4, 6 та 8 цього Закону.

7. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави, в межах території України здійснюється спільно із заінтересованими державами.

8. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля схвалюється Міжвідомчою координаційною радою з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті, склад та порядок діяльності якої визначаються Кабінетом Міністрів України, та є обов’язковим для виконання на території України. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля після схвалення Міжвідомчою координаційною радою з питань реалізації в Україні Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті затверджується уповноваженим центральним органом та є невід’ємною частиною Рішення про оцінку впливу на довкілля.

9. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на довкілля вноситься уповноваженим центральним органом до Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 9 цього Закону.

10. Уповноважений центральний орган повідомляє усі заінтересовані держави про остаточне рішення щодо здійснення планованої діяльності, що підлягала оцінці транскордонного впливу на довкілля, та оприлюднює інформацію про нього на власній офіційній сторінці в мережі Інтернет.

11. З метою покращення управління процедурою транскордонної оцінки впливу на довкілля можуть створюватись тимчасові або постійно діючі спільні органи з іншими державами. Статус та порядок функціонування таких органів визначається відповідними двохсторонніми чи багатосторонніми угодами.

 

 Стаття 15. Відповідальність за порушення законодавства про оцінку впливу на довкілля

1. Правопорушеннями в галузі оцінки впливу на довкілля є:

1) надання свідомо неправдивих чи неповних відомостей про вплив на довкілля планованої діяльності;

2) порушення встановленого законодавством порядку проведення оцінки впливу на довкілля, в тому числі, порядку інформування громадськості та порядку проведення громадського обговорення і врахування його результатів;

3) неврахування у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля при прийнятті остаточного рішення;

4) підготовка завідомо неправдивого Звіту про оцінку впливу на довкілля чи Рішення про оцінку впливу на довкілля;

5) незаконне втручання будь-кого у підготовку та надання Рішення про оцінку впливу на довкілля;

6) здійснення планованої діяльності, яка може мати вплив на довкілля та підлягає оцінці впливу на довкілля, без проведення такої оцінки та отримання позитивного остаточного рішення;

7) недотримання під час здійснення господарської діяльності, введення в експлуатацію об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням мінеральних ресурсів, екологічних умов і заходів, передбачених у Рішенні про оцінку впливу на довкілля, остаточному рішенні та проектах будівництва, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення, ліквідації об'єктів або матеріалах перегляду чи поновлення умов ведення діяльності, які вимагають прийняття органом державної влади рішення або надання дозволу щодо їх здійснення. Законодавством України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення в сфері оцінки впливу на довкілля.

2. Особи, винні в порушенні законодавства про оцінку впливу на довкілля притягаються відповідно до дисциплінарної, адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності

Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Визнати таким, що втратив чинність Закон України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 8, ст. 54; 2000, № 27, ст.213; 2003, № 4, ст.31; 2007, № 34, ст.444; 2009, № 30, ст.428; 2011, № 34, ст.343; 2012, № 2-3, ст.3; 2013, № 46, ст.640).

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р. № 8, ст. 532; 2012, № 17, ст.155; 2012, № 23, ст.238; 2013, № 2, ст.4; 2013, № 2, ст.10; 2013, № 8, ст.75; 2013, № 14, ст.92; 2013, № 15, ст.104; 2013, № 15, ст.105; 2013, № 15, ст.116; 2013, № 41, ст.550;):

у пункті 4  слова «Висновок державної екологічної експертизи» замінити словами «Рішення про оцінку впливу на довкілля» та слова «Закон України "Про екологічну експертизу"» замінити словами «Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»»;

2) у Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34; 2001 р., № 48, ст. 252; 2003 р., № 4, ст. 31; 2009 р., № 30, ст. 428; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 46, ст. 640):

            пункт «є» частини першої статті 3 викласти у такій редакції: «обов’язковість оцінки впливу на довкілля»;

пункт «є» частини першої статті 9 викласти у такій редакції: «участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля;

пункт «ж» частини першої статті 15 виключити;

у частині першій статті 16 слова «екологічної експертизи» замінити словами «оцінки впливу на довкілля»;

у пункті «з» частини першої статті 18 слова «державної екологічної експертизи» замінити словами «оцінки впливу на довкілля»;

пункт «л» частини першої статті 20 виключити;

доповнити частину першу статті 20 пунктом «п» такого змісту «координація і забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання рішення про оцінку впливу на довкілля»;

у частині 2 статті 20 слова «та покладені на нього актами Президента України» виключити;

            пункт «б» частини першої статті 20-1 викласти в такій редакції: «реалізація повноважень в сфері оцінки впливу на довкілля, відповідно зо законодавства про оцінку впливу на довкілля»;

            пункт «г» частини першої статті 20-3 викласти в такій редакції: ««реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля»;

            пункт «г» статті 20-4 викласти в такій редакції: «реалізація повноважень у сфері оцінки впливу на довкілля, відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля»;

            пункт «г» частини першої статті 21 виключити;

            Розділ VI виключити;

у частині четвертій статті 52 слова «висновку державної екологічної експертизи» замінити  на «рішення про оцінку впливу на довкілля»

пункт «в» частини другої статті 68 викласти в такій редакції «порушенні вимог законодавства України при проведенні оцінки впливу на довкілля, в тому числі поданні завідомо неправдивого звіту про оцінку впливу на довкілля чи рішення про оцінку впливу на довкілля»;

пункт «г» частини другої статті 68 викласти в такій редакції «неврахуванні у встановленому порядку результатів оцінки впливу на довкілля та невиконанні екологічних умов, визначених у рішенні про оцінку впливу на довкілля»;

3) у Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2014 р., № 1, ст. 4):

            абзац третій частини першої статті 31 викласти в такій редакції:

«До проектної документації на будівництво об’єктів, що  підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” додаються результати оцінки впливу на стан  навколишнього природного середовища.»

            у частині 4 статті 31 після абзацу 3) доповнити такими словами:

“4) підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”

            у абзаці 3) частини 1 статті 34 після слів “що належать до IV і V категорій складності” доповнити словами:

«або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля»

            у частині першій статті 37 після слів “що належать до IV і V категорій складності” додати слова:

«або підлягають оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля»

            у абзаці другому частини 4 статті 37 додати слова:

«4) результати оцінки впливу на довкілля»;

4) у Законі України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 12, ст.81 ):

у абзаці другому частини першої статті 20 слова «екологічний експертизі» замінити на «оцінці впливу на довкілля»

у абзаці другому частини четвертої статті 37 слова «на людину та навколишнє природне середовище» замінити на «довкілля»

у частині п'ятій статті 37 після слів «Рішення приймається на підставі» доповнити словами «оцінки впливу на довкілля,»

у частині першій статті 40 після слів «підлягають» доповнити словами «оцінці впливу на довкілля та»

у частині другій статті 40 після слів «з урахуванням» доповнити словами «оцінки впливу на довкілля,»

у  частині сьомій статті 40 після слів «Висновки державних експертиз» доповнити словами «та рішення про оцінку впливу на довкілля», слова «висновки державної екологічної експертизи» замінити на «рішення про оцінку впливу на довкілля»

у статті 83 після слів «які здійснюють» доповнити словами «оцінку впливу на довкілля», слова «включаючи екологічну» вилучити;

5) у Законі України «Про порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне значення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 51, ст. 555; 2013, № 14, ст.90):

абзац другий частини першої статті 5 викласти у такій редакції «результати оцінки впливу на довкілля;»;

6) у Законі України «Про поводження з радіоактивними відходами» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 27, ст.198 ):

у абзаці другому частини першої статті 8 слова «екологічній експертизі» замінити на «оцінці впливу на довкілля»

у абзаці другому частини третьої статті 22 слова «висновків державної екологічної експертизи» замінити на «результати оцінки впливу на довкілля»

частину четверту статті 22 викласти у такій редакції:

«Результати оцінки впливу на довкілля та висновки експертиз повинні бути доступними  для громадськості.»

у частини третій статті 24 після слів «У разі позитивного» доповнити словами «рішення про оцінку впливу на довкілля та»

у абзаці п’ятому частини першої статті 29 після слів «порушення вимог  законодавства  щодо» доповнити словами «оцінки впливу на довкілля та»

7) у Законі України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 35, ст. 484; 2010 р., № 9, ст. 90; 2013 р., № 46, ст. 640):

            у підпункті другому частини першої статті 9 слова «здійснює державну екологічну експертизу» замінити словами «забезпечує оцінку впливу на довкілля»;

у частині третій статті 13 після слів «Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО» додати «без оцінки впливу на довкілля та».

8) у Законі України «Про відходи» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36-37, ст. 242; 2002 р., № 31, ст. 214; 2010 р., № 10, ст. 107; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 31, ст. 361, № 40, ст. 537, ст. 539, № 46, ст. 640):

підпункт «а» частини другої статті 20 викласти у такій редакції:

«забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання рішення про оцінку впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів, відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;»

підпункт «а» частини першої статті 21-1 викласти у такій редакції:

«забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання рішення про оцінку впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів, відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;»

            підпункт «в» частини першої статті 23 викласти у такій редакції:

«забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання рішення про оцінку впливу на довкілля щодо науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів, відповідно до законодавства про оцінку впливу на довкілля;»

            доповнити закон статтею статтю 7-1 такого змісту:

«Стаття 7-1. Оцінка впливу на довкілля

Надання дозволів, передбачених цим Законом, на  види діяльності та об’єкти, що підлягають оцінці впливу на довкілля, здійснюється із врахуванням результатів оцінки впливу на довкілля такої діяльності згідно з Законом України «Про оцінку впливу на довкілля»;

9) у Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 21, ст. 170):

у пункті 9 частини першої статті 29 слова «екологічної експертизи» замінити словами «оцінки впливу на довкілля»,

у пункті 3 статті 29 слова «екологічної експертизи» замінити словами «оцінки впливу на довкілля»;

частину восьму статті 69 доповнити п’ятим пунктом такого змісту: «результати оцінки впливу на довкілля»;

10) Кодекс України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

доповнити статтею 15-1 такого змісту:

«Стаття 15-1. Оцінка впливу на довкілля

У разі, якщо користування надр пов’язане із здійсненням діяльності, визначеної Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», надання їх у користування здійснюється із врахуванням результатів оцінки впливу на довкілля;

у частині третій  статті 48 слово «екологічній» замінити словами «оцінці впливу на довкілля»

11) у Законі України «Про нафту і газ» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 36, ст. 340):

у частині першій статті 12 додати восьмий підпункт такого змісту: «врахування результатів оцінки впливу на довкілля.»;

статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту: «Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється із врахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.».

у частині другій статті 41 після слів «у встановленому порядку» додати «оцінці впливу на довкілля та»;

            у частині другій статті 45 слова «екологічній експертизі» замінити словами «оцінці впливу на довкілля»;

12) у Законі України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, стаття 391):

частину другу статті 11 після слова «підлягають» доповнити словами «оцінці впливу на довкілля та», слово «природоохоронних»  вилучити;

13) у Законі України «Про трубопровідний транспорт» ( Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 29, ст. 139):

у статті 15 слова «Екологічна експертиза» та «обов'язкова державна екологічна експертиза» замінити відповідно на «оцінка впливу на довкілля»

14) у Водному кодексі (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст.189):

 

пункт 4 статті 11 вилучити;

 

пункт 4 частини першої статті 15-1 викласти у такій редакції:

«реалізація повноважень в сфері оцінки впливу на довкілля, відповідно зо законодавства про оцінку впливу на довкілля»;

 

у статті 22 слова «Екологічна експертиза» в назві замінити на «Оцінка впливу на довкілля», слова «державна, громадська та інша екологічна експертиза» замінити на «оцінка впливу на довкілля»

 

15) у Законі України «Про охорону атмосферного повітря»  (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 50, ст.678 ):

у статті 25 слова «державна екологічна» замінити на «оцінка впливу на довкілля»

 

16) у Законі України «Про тваринний світ»  (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст.97):

у абзаці дев’ятому частини першої статті 9 слова «висновків  екологічної експертизи щодо» замінити на «результатів оцінки впливу на довкілля»;

 

у статті 41 слова в назві «проведення екологічної експертизи впливу об'єктів експертизи» замінити на «здійснення оцінки впливу на довкілля впливу», слова «проведення екологічної експертизи діючих об'єктів,» замінити на «здійснення оцінки впливу на довкілля»;

 

у статті 51 слова «позитивних висновків державної екологічної експертизи» замінити на «позитивного рішення про оцінку впливу на довкілля»

 

у абзаці шостому частини другої статті 63 слова «вимог державної екологічної експертизи» замінити на «екологічних умов, визначених у рішенні про оцінку впливу на довкілля»

 

17) у Законі України «Про рослинний світ» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст.198)

у пункті третьому частини першої статті 26 слова «проведенням  екологічної  експертизи» замінити на «здійсненням оцінки впливу на довкілля»

 

у статті 28 після слова «експертизи» в назві доповнити словами «та здійснення оцінки впливу на довкілля», слова «екологічної» в назві та тексті статті вилучити, слово «розрахунків,» замінити словами «під час здійснення оцінки впливу на довкілля»

 

18) у Законі України «Про Червону книгу України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст.201):

 

у абзаці восьмому частини другої статті 11 слова «проведення екологічної експертизи» замінити на «здійснення оцінки впливу на довкілля»

19) у Законі України «Про аквакультуру» (Відомості Верховної Ради, 2013 р., № 43, ст.616)

у абзаці третьому частини першої статті 4 слова «екологічної експертизи»  замінити на «оцінки впливу на довкілля»

20) у Законі України «Про хімічні джерела струму» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 33, ст. 279 )

у  частині другій статті 14 після слова «підлягає» доповнити словами «оцінці впливу на довкілля,»

у  частині другій статті 20 після слова «підлягає»  доповнити словами «оцінці впливу на довкілля,»

21) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст.27)

у пункті «в» частини першої статті 14-1 слова «здійснення державної екологічної експертизи» замінити на «координація і забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля»

22) у Законі України «Про охорону земель» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 39, ст.349)

у частині другій статті 49 слова «проведення  державної екологічної експертизи» замінити словами «здійснення оцінки впливу на довкілля»;

23) у Законі України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» ( Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 12, ст.95 )

у абзаці другому статті 16 слова «проведення державної екологічної експертизи» замінити на ««координація і забезпечення здійснення оцінки впливу на довкілля та надання рішення про оцінку впливу на довкілля щодо»;

24) у Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., N 44, ст.433):

у частині третій статті 8 слова «висновком державної екологічної експертизи» замінити «результатами оцінки впливу на довкілля»;

 

25) у Законі України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 16, ст.112):

 

у абзаці одинадцятому частини першої статті 6 слова «державної екологічної» замінити «оцінки впливу на довкілля»;

 

у абзаці восьмому частини першої статті 7 слова «екологічної» замінити «оцінки впливу на довкілля»;

 

у абзаці п’ятому частини першої статті 13 слова «державної екологічної та» вилучити;

 

абзац третій частини третьої статті 45 вилучити;

 

26) Кодекс про адміністративні правопорушення України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25):

доповнити новою статтею 91-5 такого змісту:

«Стаття 91-5. Порушення вимог законодавства в сфері оцінки впливу на довкілля

            Здійснення планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, без проведення такої оцінки, порушення порядку здійснення оцінки впливу на довкілля, недотримання під час здійснення господарської діяльності, введення в експлуатацію об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, включно з видобуванням мінеральних ресурсів, екологічних умов і заходів, передбачених у рішеннях про оцінку впливу на довкілля та проектах будівництва, розширення, реконструкції, перепрофілювання, технічного переоснащення, ліквідації об'єктів або матеріалах перегляду чи поновлення умов ведення діяльності, які вимагають прийняття органом державної влади рішення або надання дозволу щодо їх здійснення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

абзац 29 п. 1 ч. 1 статтю 255 викласти в такій редакції:

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього  природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 91-5, 164 - в частині  порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі  води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

27)       у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51):

у частині першій статті 236 слова «екологічної експертизи» замінити словами «оцінки впливу на довкілля».

4. Кабінету Міністрів України:

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої акти у відповідність до вимог цього Закону.

 

Голова Верховної Ради                                                               

 України

 

 

Темы: 
Теми: 
Оцінка: 
0
No votes yet