Проект Концепції розвитку Інтернет-ресурсів Держлісагентства України, підготовлений в рамках регіональної програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2»

ДолученняРозмір
Microsoft Office document icon koncepcia.doc59.5 КБ

Шановні колеги!

Вашій увазі пропонується проект Концепції  розвитку Інтернет-ресурсів Держлісагентства України, підготовлений  в  рамках регіональної програми «Правозастосування та управління в лісовому секторі країн східного регіону дії європейського інструменту сусідства і партнерства-2» (FLEG II).
Прошу висловити Ваші зауваження та пропозиції до проекту Концепції  до 18 вересня ц.р.
Буду вдячний за поширення інформації серед інших зацікавлених громадян і організацій.

З повагою,

Павло Кравець
Консультант програми FLEG II
тел./факс: 044 527 83 70
email: pavlo_kravets@ukr.net

Проект

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Концепція
В контексті реалізації основоположних засад інформаційного суспільства, підвищення відкритості та прозорості діяльності органів державної влади з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на всебічне задоволення потреб громадян, важливе значення відіграє секторальний розвиток Інтернет-ресурсів.
Незважаючи на швидке поширення використання інформаційно-телекомунікаційних технологій в діяльності центральних органів виконавчої влади і, зокрема, Державного агентства лісових ресурсів України (Держлісагентства України), залишаються невирішеними такі проблеми:

•  недостатньо сформована і дієва інформаційна політика Держлісагентства України як центрального органу виконавчої  влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства;
• відсутність єдиного підходу і порядку побудови, організації та функціонування центрального і регіональних веб-сайтів Держлісагентства України;
• недостатній рівень доступу громадськості до інформаційних ресурсів щодо лісів і лісового господарства;
• недостатній рівень інтерактивного функціонування центрального і регіональних веб-сайтів Держлісагентства України;
• низький рівень технічних можливостей і обізнаності місцевих громад у користуванні Інтернет-ресурсами лісової галузі.
З метою забезпечення розвитку Інтернет-ресурсів Держлісагентства України необхідно здійснити комплекс управлінських та організаційно-технічних і технологічних заходів.

2. Мета, принципи і завдання Концепції

Метою Концепції є визначення засад і створення умов для досягнення європейських стандартів доступу, відкритості і функціонування Інтернет-ресурсів Держлісагентства України з урахуванням вимог Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (2007), Концепції розвитку електронного урядування (2010), Порядку залучення громадян до формування та реалізації державної політики (2010), Стратегії розвитку інформаційного суспільства (2013), Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2014).

Основними принципами Концепції є:
• прозорість і відкритість у висвітленні діяльності лісової галузі;
• оперативність і об’єктивність формування інформаційних продуктів;
• актуальність, достовірність та доступність у забезпеченні інформаційних обмінів центрального і територіальних органів Держлісагентства з громадськістю;
• уніфікованість підходів у формуванні та функціонуванні Інтернет-ресурсів;
• орієнтованість на інтереси і потреби користувачів Інтернет-ресурсів;
• конфіденційність та інформаційна безпека розпорядника і користувача інформації.

Завданнями Концепції розвитку Інтернет-ресурсів Держлісагентства України є:
• забезпечення права громадян на інформацію про ліси і лісове господарство;
• залучення громадськості до участі в управлінні лісовим господарством;
• урізноманітнення інструментарію контролю за діяльністю органів виконавчої влади зі сторони інститутів громадянського суспільства;
• удосконалення технології управління та підвищення якості управлінських рішень в лісовому господарстві;
• розширення доступу громадян до інформаційних ресурсів про ліси і лісове господарство;
• підвищення рівня знань і обізнаності громадськості щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в лісовому господарстві.

3. Шляхи та етапи реалізації Концепції

Вирішення завдань щодо розвитку Інтернет-ресурсів Держлісагентства України передбачається здійснити шляхом:
• розроблення нормативно-технічної бази, єдиних стандартів і регламентів створення, наповнення і функціонування Інтернет-ресурсів;
• постійного моніторингу та оцінки якості офіційних веб-сайтів центральних та місцевих органів державної влади, у підпорядкуванні яких є постійні лісокористувачі;
• створення уніфікованого офіційного веб-порталу системи Держлісагентства України;
• визначення і навчання осіб відповідальних за підтримку і розвиток Інтернет-ресурсів;
• опанування технологій інтерактивної взаємодії відповідальними особами Держлісагентства України з громадськістю;
• проведенням навчань громадськості і, зокрема, місцевих громад щодо використання Інтернет-ресурсів;
• інтеграції офіційного веб-порталу Держлісагентства України з іншими Інтернет-ресурсами, інформаційними сервісами та соціальними мережами.

Реалізувати Концепцію очікується протягом трьох років.

На першому етапі (2014 рік) передбачається:
• опрацювати європейський досвід функціонування Інтернет-ресурсів органів управління лісовим господарством і державних лісових компаній;
• розробити Положення про інформаційну політику Держлісагентства України, вдосконалити  регламент функціонування його Інтернет-ресурсів;
• підготувати технічне завдання з розробки уніфікованого офіційного веб-порталу Держлісагентства України, яке зокрема, включатиме:
• формування єдиного інформаційного простору центрального органу і територіальних органів управління лісовим та мисливським господарством;
• уніфікацію структури та дизайну веб-сайтів центрального і територіальних органів управління лісовим та мисливським господарством;
• визначення вимог до системи управління контентом та підготовку пропозицій щодо хостингу та доменної структури веб-порталу;
• розробку структури і змісту відомостей про ліси та лісове господарство та іншої безпосередньо пов’язаної з галуззю інформації, у тому числі з можливістю використання картографічних і мультимедійних матеріалів;
• забезпечення застосування сучасних інтерактивних, у тому числі мережевих, сервісів з питань доступу до інформації та участі в управлінні лісових господарством;
• визначення оптимального типу авторизації користувачів порталу залежно від рівня їх доступу;
• вибір оптимального поштового сервісу (або його розробка) для працівників галузі та інтеграція його з веб-порталом;
• розробку системи інформаційної безпеки веб-порталу та цілісності інформації.

На другому етапі (2015 рік) передбачається:
• створення офіційного веб-порталу Держлісагентства України та його тестування;
• внесення змін і коригувань в роботу веб-порталу на основі відгуків та пропозицій користувачів;
• створення англо- та російськомовної версій веб-порталу Держлісагентства України та інтеграція інструментів перекладу матеріалів.

На третьому етапі (2016 рік) передбачається:
• доопрацювання стандартів і регламентів створення, наповнення і функціонування Інтернет-ресурсів лісової галузі України;
• визначення відповідальних осіб за подальшу роботу веб-порталу як цілісної системи та осіб відповідальних за наповнення його контентом;
• навчання відповідальних осіб та розробка інтерактивної інструкції в роботі з порталом;
• тренування представників громадськості щодо використання інформаційно-комунікаційних сервісів веб-порталу.
• інтеграція веб-порталу з соціальним простором мережі Інтернет;
• введення в експлуатацію веб-порталу.

Планується, що архітектура проектних рішень буде зорієнтована на посилення комунікативної складової веб-порталу.
Зокрема передбачається:
• формування централізованої бази даних з питань лісового господарства (законодавство, нормативно-довідкові матеріали, статистичні та відомчі звіти, публікації тощо). Наявність відкритого доступу до повнотекстових документів сприятиме популяризації веб-порталу серед значної частини користувачів;
• створення системи підготовки управлінських рішень та контролю їх виконання передбачає використання сучасних інформаційних мережевих сервісів щодо залучення громадськості до ініціювання, обговорення, консультування з актуальних питань лісового господарства, підготовки нормативно-правових актів, вивчення громадської думки, громадського контролю тощо. Така система передбачатиме формування цільових груп користувачів порталу зорієнтованих на реалізацію суспільних і приватних інтересів;
• інтегрування інструментів роботи з документами в онлайн режимі одразу кількома користувачами базуючись на відкритих стандартах;
• розвиток соціальної мережі та задіювання спеціалізованих форумів, що переслідує створення умов для спілкування активних користувачів, отримання оперативної реакції суспільних і професійних груп на події, заходи та ініціативи в системі Держлісагентства, майданчик  спілкування активної частини користувачів веб-порталу та формування на основі цієї інформації нового контенту.

Очікуваний результат від реалізації Концепції
• забезпечити високий рівень доступності інформації для широкого кола користувачів Інтернет-ресурсів;
• поступовий перехід від традиційної політики одностороннього інформування громадськості до політики двосторонньої комунікації та співпраці з громадськістю;
• отримання можливості громадянам і громадським організаціям безпосередньо брати участь у процесах підготовки проектів управлінських рішень в лісовому господарстві;
• створення відкритої сервісної системи з метою інтеграції інформаційних ресурсів системи Держлісагентства України;
• забезпечення принципів прозорості і відкритості у діяльності, а, отже, і зміцнення довіри до Держлісагентства України.
• подання та отримання інформації у найбільш доступних формах з врахуванням всіх чинних норм та тенденцій в розвитку інформаційного суспільства.

 

Оцінка: 
0
No votes yet