Практичне заняття 4 Визначення рівня забруднення навколишнього середовища

Назва: 
Практичне заняття 4 Визначення рівня забруднення навколишнього середовища

Скачати

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 4

 

Визначення рівня забруднення навколишнього середовища

Загальну оцінку еколого-геохімічної ситуації (ЕГС) в ландшафтах у зв'язку із забрудненням проводять за такими критеріями:

1 - сприятлива (забруднення відсутнє, практично без зміни ландшафту);

2 - відносно сприятлива (забруднення допустиме, вміст речовин перевищує фоновий, але не вище ГДК в усіх компонентах ландшафту, зміни в ланд­шафті незначні);

3 - відносно несприятлива (забруднення помірно небезпечне, вміст хімічних речовин перевищує ГДК у ґрунтах, незначні зміни гідрохімічних процесів);

4 - несприятлива (забруднення небезпечне, вміст хімічних речовин перевищує ГДК в грунтах і повітрі; зміна гідрохімічних процесів);

5 – надзвичайно несприятлива (забруднення надзвичайно небезпечне; вміст хімічних речовин перевищує ГДК у всіх середовищах; змінений тип водообміну і напрямку гідрохімічних процесів).

Критерієм оцінки ЕГС з позиції екології людини служать ті властивості природного середовища, які мають як позитивний, так і негативний вплив на умови праці та відпочинку, комфортність, медико-географічну обстановку (передумови захворювань, місцеві можливості для їх лікування), місцеві особливості харчування, вимоги до гігієни одягу і житла. При цьому повинні враховуватися соціально-економічні фактори.

Геохімічна стійкість геосистем різного рангу до антропогенного навантаження і здатність цих геосистем до самоочищення різні і залежать від структури, властивостей і функціонування геосистеми і факторів, що впливають на неї. Наприклад, слабокислі і кислі ландшафти (широколистянолісові) нестійкі дії хімічного забруднення (насамперед, до важких металів і фтору). У зоні максимального техногенного геохімічного навантаження спостерігаються явні ознаки інтоксикації рослин: пожовтіння і дострокове опадання листя. Тут проявляється більш інтенсивна міграція хімічних забрудників. А кальцієві (лужні) ландшафти порівняно стійкіші до забруднен­ь. Інтоксикація рослин не виявлена (тут слабка міграційна здатність більшості мікроелементів).

За здатністю до акумуляції техногенних речовин (при рівній кількості їх надходження) геосистеми об’єднуються в 4 групи: 1) дуже сильної, 2) сильної, 3) середньої, 4) слабкої акумуляції.

Велике значення має локалізація техногенного забруднення на геохімічних бар'єрах - таких ділянках, де відбувається різке зменшення інтенсивності міграції хімічних елементів, і, як наслідок, їх концентрування.

За аналогією з природними ландшафтами можуть бути створені штучні (техногенні) геохімічні бар'єри, які дозволяють локалізувати забруднення. Створення того чи іншого різновиду техногенних геохімічних бар'єрів визначається двома основними факторами. По-перше, воно залежить від характеру потоків забруднення (кислі, лужні, сильно мінералізовані, багаті важкими металами тощо). По-друге, від типу ландшафту. Так, локалізація одного й того ж техногенного потоку в лісостепових і лісових ландшафтних умовах повинна бути організована по-різному на основі створення різних геохімічних бар'єрів.

 

Контрольні запитання

  1. Якою буває еколого-геохімічна ситуація в ландшафтах?
  2. Що є критерієм оцінки еколого-геохімічної ситуації з позиції екології людини?
  3. Як за здатністю до акумуляції техногенних речовин поділяються геосистеми?
  4. Від чого залежить вибір типу штучного ландшафтно-геохімічного бар’єру?

 

Завдання 1. Дати загальну оцінку еколого-геохімічної ситуації для заданого ландшафту.

Завдання 2. Дати характеристику змінам показників здоров’я населення, користуючись оціночними шкалами, порівнявши їх.

 

 

Оціночна шкала екологічної небезпеки забруднення ландшафтів

 

Категорія інтенсивності забруднення грунтів

Величина показника інтенсивності забруднення грунту Pj

Зміни показників здоров’я населення

Допустима

Менше 15

Найнижчий рівень захворюваності дітей, мінімальна частота функціональних відхилень

Помірно небезпечна

16-30

Збільшення загальної захворюваності населення

Небезпечна

32-50

Збільшення загальної захворюваності, кількості дітей з хронічними захворюваннями, порушеннями функціонального стану серцево-судинної системи

Дуже небезпечна

Більше 50

Збільшення загальної захворюваності дітей, порушень репродуктивної функції жінок

 

 

Речовина

Рівні забруднення, концентрація речовин (мг/кг)

Допустимий

Помірно небезпечний

Небезпечний

Дуже небезпечний

Кадмій

<5

5-8,5

8,5-34

>34

Свинець

<32

32-64

64-150

>150

Цинк

<23

23-69

69-138

>138

Мідь

<3

3-4,5

4,5-7,5

>7,5

Кобальт

<5

5-15

15-30

>30

Нікель

<4

4-8

8-13

>13

Хром

<6

6-12

12-19

>19

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
55 кБ