Практичне заняття 2 Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів хімічними елементами

Назва: 
Практичне заняття 2 Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів хімічними елементами
Автор: 
Іщенко В.А.

Скачати

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 2

 

Визначення ступеня небезпечності забруднення ландшафтів хімічними елементами

 

З точки зору гігієни небезпечність забруднення ландшафту визначається рівнем можливого негативного впливу цього забруднення на навколишнє середовище і безпосередньо на людину. Основним критерієм гігієнічної оцінки небезпечності забруднення є гранично допустимі (нешкідливі для людини) концентрації хімічних речовин в компонентах ландшафту (ГДК).

Для оцінки небезпечності рівня забруднення для здоров'я населення використовується коефіцієнт небезпечності елемента (Кнб), що визначається відношенням вмісту речовини в компоненті (який аналізується) до його ГДК.

Для оцінки екологічної ситуації також використовуються показник інтенсивності забруднення природного компонента Рj та інтегральний показник екологічної небезпечності ландшафту Iнб.

,

kCкоефіцієнт концентрації елементу, і – значення індексу небезпечності хімічного елементу. Добуток kC∙∙i обчислюється для кожного елемента, сума цих добутків (для різних елементів) і є показником інтенсивності забруднення Рj. Інтегральний показник екологічної небезпечності враховує забруднення усіх сфер навколишнього середовища (повітря, води, ґрунту):

,

Т – транслокаційний показник шкідливості. Для ґрунтів Т = 2, для повітря Т = 3, для води Т = 4, для біомаси Т = 5. Відповідно для ґрунту, повітря, води і біомаси визначаються добутки PjT, які потім додаються для обчислення сумарного забруднення навколишнього середовища.

Ці показники є головними в оцінці еколого-геохімічного стану населених територій, тому що є комплексними, тобто характеризують забруднення ґрунту, атмосфери, води і т.д. усіма елементами.

Вибір хімічних речовин для оцінки небезпеки забруднення ландшафтів проводиться з урахуванням специфіки джерел забруднення, пріоритетності забруднювачів у відповідності з класом небезпеки і ГДК. Враховується і характер землекористування (населені пункти, сільськогосподарські угіддя, рекреаційні зони).

В залежності від небезпеки, яку хімічні елементи становлять для природи і людини, їх класифікують на класи небезпеки.

 

 

 

 

 

Віднесення хімічних речовин, які потрапляють у грунт із викидів, скидів і відходів, до класів небезпечності

Клас небезпечності

Хімічна речовина

І

Миш'як, кадмій, ртуть, свинець, селен, цинк, фтор, бензапірен

II

Бор, кобальт, нікель, молібден, мідь, сурма, хром

III

Барій, ванадій, вольфрам, марганець, стронцій

IV

СО, пари ацетону

 

 

При відсутності можливості врахування всього комплексу хімічних речовин, які забруднюють ландшафт, оцінку здійснюємо за найбільш токсичними елементами, тобто тими елементами, що відносяться до найвищого класу небезпеки.

 

Контрольні запитання

  1. Що є основним критерієм гігієнічної оцінки небезпечності забруднення ?
  2. Що являє собою коефіцієнт екологічної небезпечності і для чого він використовується ?
  3. Які показники є головними в оцінці еколого-геохімічного стану території ?
  4. Від чого залежить вибір речовин, по яким здійснюється еколого-геохімічний аналіз ?
  5. Для чого та як виділяють класи небезпеки хімічних елементів ?

 

Завдання 1. Обчислити коефіцієнти екологічної небезпечності елементів в ґрунтах Вінницької області, використовуючи ГДК цих елементів та дані їх вмісту в ґрунтах області. Оформити таблицю “Коефіцієнти екологічної небезпечності металів у ґрунтах Вінницької області”.

Завдання 2. Визначити показник інтенсивності забруднення ґрунту, використовуючи дані таблиці “Коефіцієнти концентрації елементів у ґрунтах Вінницької області” (із попереднього практичного заняття) та значення індексів небезпечності елементів. Оформити відповідну таблицю.

 


Гранично допустимі концентрації шкідливих елементів у ґрунтах

 

Речовина

ГДК, мг/кг

Бензапірен

0,02

Свинець

30

Хром

100

Ртуть

2,1

Бензол, толуол

0,3

Нітрати

130

Мідь

55

Нікель

85

Цинк

100

Марганець

1500

Ванадій

150

Кобальт

50

Кадмій

1

Стронцій

1000

Селен

10

 

 

 

Класи екологічної небезпеки забруднюючих речовин

 

Клас

Хімічні речовини

Значення індексу небезпечності

І

As, Cd, Hg, Pb, Se, Zn, F, бензапірен

4,1 і більше

ІІ

B, Co, Ni, Mo, Cr, Sb, Cu

2,6-4

ІІІ

Ba, V, Mn, Sr

0,1-2,5

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
54 кБ