Практична робота № 3 Визначення екологічних показників заповідних територій

Назва: 
Практична робота № 3 Визначення екологічних показників заповідних територій

Скачати

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ

 

1) Показник інсуляризованості

До двох загальноприйнятих критеріїв: кількості об’єктів, що охо­роняються, та розміру території, яка знаходиться під охороною в абсолютному та процентному вираженні, було введено третій критерій – ступінь розчленованості охоронних територій, тобто інсуляризованості природних об’єктів. Відомо, що охоронна природна терито­рія тільки тоді буде стійкою, коли вона цілісна і має достатню площу для підтримання самовідновлення популяцій рослин і тварин. Так для лісів, на думку німецького вченого Б. Далхоффа, території, що відводяться під охорону, повинні бути не менше ніж 20 тис. га, а для луків – 5 тис. га. Чисельність популяцій рідкісних видів при цьому повинна бути не меншою ніж 500 особин.

Індекс інсуляризованості (I) включає в себе два компоненти. Перший компонент (I1) обчислюється з опорою на загальну площу регіону (S) і площі всіх заповідних об’єктів відносно стійких (з територією більшою 50 га) та нестійких (з терито­рією меншою 50 га). Площа останніх позначається як (Sн). Цей компонент має вигляд:

Значення I1 лежать в межах від 0 (інсуляризованість повністю відсутня) до 1 (інсуляризованість максимальна і загальна територія під охороною складається з самих дрібних ділянок).

Другий компонент індексу інсуляризованості (I2) базується на кількості заповідних об’єктів регіону (N), та кількості нестійких об’єктів в цьому ж регіоні (Nн). Тоді

Значення цього компоненту також лежать в амплітуді від 0 (інсуляризація по кількості об’єктів відсутня) до 1, коли вона максимальна.

В цілому, індекс інсуляризованості території (I) буде дорівнювати:

Чим вище значення I, тим більш значну роль в загальній території, що охороняється, відіграють дрібні ділянки, що не мають екологічної стабільності.

 

2) Природоохоронний індекс (ПІ) території

Він представляє собою сукупну оцінку насиченості мережі заповідних територій будь-якої місцевості відносно її площі, що дозволяє більш об’єктивно порівнювати структуру природоохоронної мережі різних територій між собою. ПІ оцінює як кількісні параметри – кількість самих заповідних територій, так і якісні – категорійне різноманіття. Якісний склад оцінюється через коефіцієнт значимості (ki) окремих категорій ПЗФ – визначається через відношення середньої площі даної категорії ПЗФ по Україні (Sci) до середньої площі всіх об’єктів ПЗФ (ScПЗФ = 374 га) в Україні:

.

Для заказників загальнодержавного значення k = 3,3.

ПІ визначається за формулою:

,

де S – загальна площа території, яка оцінюється

     SБЗ, SПЗ, SНП, SЗ – площі відповідно всіх БЗ, ПЗ, НП, заказників на даній території.

 

Завдання 1. Обчислити індекс інсуляризованості для своєї області та двох заданих (своїх) районів Вінницької області.

 

Завдання 2. Обчислити природоохоронний індекс для території своєї області.

 

Скачати

Формат: 
doc
Розмір: 
36 кБ