Практична робота 6 Оцінка антропогенного впливу на харчові ланцюги в екосистемах

Назва: 
Практична робота 6 Оцінка антропогенного впливу на харчові ланцюги в екосистемах
Автор: 
Іщенко В.А.

Скачати

ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

ОЦІНКА АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ХАРЧОВІ ЛАНЦЮГИ В ЕКОСИСТЕМАХ

 

Природна екосистема є єдиним природно-територіальним комплек­сом, утвореним живими організмами й середовищем, в якому вони існують. Всі компоненти екосистеми тісно пов'язані обміном речовин, енергії та ін­формації. Тому порушення діяльністю людини цієї природної цілісності веде до змін у структурно-функціональній організації екосистем. Як прави­ло, деградація починається із змін у середовищі та структурних блоках еко­систем та проявляється у порушенні їх трофічної мережі (рис. 1, 2). Напри­клад, планове ведення лісового господарства не завжди забезпечує умови для збереження лісового біорізноманіття. Зміни породного складу, структу­ри, продуктивності та санітарного стану деревостану крім змін середовища лісу викликають порушення кормової бази (запасу листя, деревини та їх видового складу тощо) для багатьох видів біоти, що, в свою чергу, може зумовити зміну структури біоти в результаті витіснення нестійких видів більш пристосованими до нових умов видами, а це зумовлює порушення Інших трофічних зв'язків та умов життя у біоценозі і т.д.

Рисунок 1 – Спрощена схема харчового ланцюга у дубовому лісі

 

Рисунок 2 – Спрощена схема харчового ланцюга у ставку

 

 

Ці зміни проходять по-різному залежно від типу природної екосисте­ми, її стану, типу та інтенсивності антропогенного впливу. За особливостя­ми структурно-функціональної організації доцільно розділяти наземні та водні екосистеми. В свою чергу і наземні, і водні екосистеми мають велику кількість типів природних об'єктів, характеристику яких можна знайти у спеціальній типологічній літературі або дослідити самостійно. Вони також відрізняються за специфікою антропогенних загроз та їх наслідків. Аналі­зуючи антропогенні зміни у природних екосистемах, важливо їх порівнюва­ти з природними еталонами або близькими до них природно-антропогенними об'єктами (за відсутності еталонів), які є мало порушеними людиною і можуть служити контролем за типологічною ідентичністю.

 

Завдання

1. На прикладі різних типів антропогенного впливу на харчовий лан­цюг дубового лісу (блок А; див. рис. 1) та ставка (блок Б; див. рис 2) про­аналізувати механізми та можливі наслідки змін у цих екосистемах, відповівши на питання:

•  на які структурні компоненти природних екосистем може вплинути діяльність людини, які механізми і наслідки впливу? Дати характеристику та визначення поняття "харчовий ланцюг";

•  перелічити можливі варіанти антропогенних змін (порушень) у ха­рчових ланцюгах дубового лісу та ставка;

•  чому відбуваються перелічені вище зміни?

•  дати аналіз причин змін та причинно-наслідкових зв'язків.

2.  Запропонувати першочергові природоохоронні заходи та шляхи вирішення даних екологічних проблем.

Варіанти індивідуальних завдань наведено нижче.

Блок А. Напрямки та механізми впливу на харчовий ланцюг в еко­системі дубового лісу:

• вплив на лісове середовище:

І) варіант 1 – зміни структури деревостану в результаті господарсь­кої діяльності;

2) варіант 2 – порушення грунтово-гідрологічних умов в результаті меліорації в межах даного водозбірного басейну;

3) варіант 3 – зміна інтенсивності надходження атмосферних опадів через зміну зімкнутості деревного намету;

4) варіант 4 – зміна освітленості під деревним наметом в результаті

зміни його зімкнутості;

5) варіант 5 – порушення ґрунтового покриву в результаті проведен­ня лісогосподарських заходів;

6) варіант 6 – хімічне забруднення структурно-функціональних ком­понентів лісової екосистеми;

7) варіант 7 – рекреаційне навантаження на ліс;

8) варіант 8 – вплив на лісовий біоценоз через інвазію (проникнен­ня) нетипічних біологічних видів (біологічне забруднення);

9) варіант 9 – прямий вплив на ланки харчового ланцюга через забруднення біоти, антропогенне витиснення або фізичне знищення (напри­клад, мисливство) біологічних видів;

10) варіант 10 – опосередкований вплив через забруднення середовища, зменшення кормової бази тощо;

11) варіант 11 – змішаний (або сукупний) вплив господарської діяльності на продуку­вання лісовою екосистемою біомаси.

Блок Б. Напрямки та механізми впливу на харчовий ланцюг в еко­системі ставка:

варіант 12 – зміна глибини ставка;

варіант 13 – антропогенна зміна глибини ставка;

варіант 14 – фізичне забруднення ставка;

варіант 15 – хімічне забруднення ставка;

варіант 16 – біологічне забруднення ставка;

варіант 17 – відкачування води із ставка для господарських потреб;

варіант 18 – рибальство.                                               : ..

 

Контрольні питання

1. Які можливі варіанти антропогенного впливу на харчові ланцюги дубового лісу та ставка?

2.  Які структурно-функціональні зміни відбуваються у екосистемах ставка та дубового лісу під впливом людської діяльності?

3. Від чого залежить величина змін у структурно-функціональній ор­ганізації природних екосистем?

4.  У чому різниця прямих і опосередкованих антропогенних впливів на природні екосистеми?

5.  Які можна запропонувати природоохоронні заходи та шляхи вирі­шення даних екологічних проблем?

 

Скачати