Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання та напилювання металів

Назва: 
Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавл

Download

Міністерство охорони здоров'я України

Академія медичних наук

Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеєва

ПОКАЗНИКИ ЕМІСІЇ (ПИТОМІ ВИКИДИ) ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН

ВІД ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРО-, ГАЗОЗВАРЮВАННЯ, НАПЛАВЛЮВАННЯ

ЕЛЕКТРО-, ГАЗОРІЗАННЯ ТА НАПИЛЮВАННЯ МЕТАЛІВ

Київ - 2003 р.


Передмова

1.    ЗАМОВЛЕНО: ТОВ НВФ "ЕКОСТ, ЛТД", м. Запоріжжя.

2.   РОЗРОБЛЕНО: Інститутом гігієни та медичної екології (ІГГМЕ);

ім. О.М.Марзеєва Академії медичних наук України.

3.  ВИКОНАВЦІ: В.Є.Присяжнюк, Л.МШмаргун, В.М.Доценко, Т.О.Синенко,

О.П.Федоришин (ІГМЕ АМН України), О.Г.Левченко (Ін-ститут електрозварювання ім.Є.О.Патона НАН України)

4.  ЗАТВЕРДЖЕНО: Міністром екології та природних ресурсів України

"11" січня    2003р.

5.      НАДАНО ЧИННОСТІ: "11"січня 2003 р.

6.      ЗАМІСТЬ:              "Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в

атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного комп-лекса" (Державна Комісія Ради Міністрів СРСР з продовольства та закупок, Ленінград, 1991 р.), розділ 3.3 "Сварка, наплавка, напыление, металлизация, газовая и плазменная резка металлов", С. 31-56.

"Удельные показатели образования вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основних видов техноло-гического оборудования предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса" (затв. заст. Міністра машинобудування, військово-промислового комплексу та конверсії України 16.11.94), Харків, 1994, розділ "Удельные выбросы вредных веществ в атмосферу при сварке и наплавке металлов", С. 122-149.

"Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами" (погодж. з Управлінням нормування і нагляду за викидами у природне середовище Держкомгідромету СРСР), Ленінград, 1986 р., розділ 3.4 "Цеха и участки сварки и резки металлов", С. 45-56.

"Нормативные показатели удельных выбросов вредньых веществ в атмосферу от основних видов технологического оборудования предприятий отрасли" (затв. Головним уп­равлінням проектування і капітального будівництва Мі­ністерства зв'язку СРСР 29.01.91, Харків, 1991), розділ 7, "Сварочное производство", С. 87-117.

"Временная методика по определению выбросов вредных веществ в атмосферу предприятиями отрасли", Москва, 1990   (Міністерство  радіопромисловості   СРСР),  розділ "Удельные выделения вредных веществ  при  сварке и наплавке металлов", С.73-87.
7.ТЕРМІН ПЕРШОЇ
ПЕРЕВІРКИ    2007 рік


ВСТУП


ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................... 5

1.         Сфера застосування........................................................................................ 5

2.         Нормативні посилання................................................................................... 5

3.         Визначення понять.......................................................................................... 5

4.         Позначення та скорочення............................................................................ 6

5.         Основні положення......................................................................................... 6

6.         Загальна інформація....................................................................................... б

7.         Показники емісії (питомі викиди)................................................................. 7

8.         Заходи щодо зниження викидів..................................................................... 7

9.         Оцінка похибки................................................................................................. 8

10.  Бібліографічні дані.......................................................................................... 8

Додаток А. Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при

зварюванні і наплавлюванні металів.......................................................... 9

Додаток Б. Питомі викиди забруднюючих речовин при різанні металів

і сплавів............................................................................................................. 19

Додаток В. Питомі викиди забруднюючих речовин в атмосферу при

різних процесах зварювання та напилювання металів і сплавів ......... 22


Процеси електро-, газозварювання, наплавлювання електро-, газорізання та напилювання металів відносяться до найпоширеніших технологічних процесів, що використовуються в народному господарстві. Апарати і установки, які застосо­вуються для ведення цих процесів є істотними джерелами викидів в атмосферу зварювальних аерозолів - багатокомпонентних сумішей хімічних речовин. Суміші представлені речовинами, які відносяться до твердої (ТСЗА) та газової (ГСЗА) складових зварювального аерозолю. Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок - це головним чином, оксиди відповідних металів, газоподібні - найбільш поширені хімічні забруднюючі речовини: оксиди азоту, оксид вуглецю та фтористий водень.

Структура документу побудована з додержанням вимог ДСТУ 1.5.2000 "Правила побудови, викладу, оформлення та вимоги до змісту стандартів". Виклад основних положень та відомостей щодо методів визначення забруднюючих речовин, що підлягають обліку, подається у відповідності з вимогами, прийнятими у Європейській системі "Corinair".

1. Сфера застосування.

Нормативний документ призначений для визначення обсягів валових викидів забруднюючих речовин в атмосферу. Використовується фахівцями підприємств різних галузей промисловості, проектних установ і організацій, органів державного санітарного і природоохоронного нагляду та інших органів, установ і організацій, пов'язаних з діяльністю, яка передбачає визначення обсягів викидів забруднюючих речовин від устаткування для електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів.

2.        Нормативні посилання.

У цьому документі є посилання на такі нормативні документи:

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" - Затв. Пост. Верховної Ради України від 25.06.1991 р. № 1264 - XII;

-Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" - Затв. Пост. Верховної Ради України від 05.02.1998 р. № 186/98-ВР;

-Закон України "Про внесення зміни до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" - Затв. Пост. Верховної Ради України від 21.06.2001 р. №2556-111;

-Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".

3. Визначення понять.

Показник емісії (питомий викид) - величина, яка встановлює залежність між кількістю забруднюючої речовини (або їх суміші), що викидається в атмосферне повітря, та діяльністю, пов'язаною з цим викидом.


Зварювальний аерозоль - пило газова суміш, що складається з суспендованих дрібнодисперсних твердих частинок оксидів металів та газоподібних речовин переважно оксидів азоту, оксиду вуглецю або фтористого водню - у різних якісних та кількісних співвідношеннях.

4.  Позначення та скорочення.

ГСЗА — газова складова зварювального аерозолю. ТСЗА — тверда складова зварювального аерозолю.

5.  Основні положення.

Зварювання, наплавлювання, напилювання, різання металів і їх сплавів за допомогою апаратів і установок, які працюють на електричній енергії чи газовому паливі, є одними з найпоширеніших технологічних процесів, які використовуються у різних галузях народного господарства. Електро-, газозварювання, наплавлювання та електро-, газорізання і напилювання металів супроводжуються виділенням у навколишнє середовище аерозолів, хімічний склад яких залежить від зварюваних металів, застосованих марок електродів, апаратів чи установок зварювання, різання чи наплавлювання і інших умов.

В основу визначення обсягів викидів забруднюючих речовин, які входять до складу аерозолю, утвореного за конкретних технологічних умов, покладаються значення питомих викидів цих речовин та тривалість ведення процесу.

6.   Загальна інформація-код 030343.

Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів.

6.1. Загальний опис технологічних процесів електро-, газозварювання, наплав­лювання, електро-, газорізання та напилювання металів і їх сплавів з огляду на забруднення атмосферного повітря.

Технологічні процеси електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів і їх сплавів відносяться, головним чином, до числа допоміжних виробництв на підприємствах і інших об’єктах різних галузей промисловості.

На території України широко застосовується ручне дугове електрозварю­вання та наплавлювання сталі штучними електродами понад 90 марок, ручне дугове електрозварювання та наплавлювання чавуну, ручне та напівавтоматичне електро­зварювання кольорових металів та їх сплавів (алюмінію, міді, титану і ін.) в середовищі азоту, аргону та гелію, напівавтоматичне зварювання сталі в середовищі вуглекислого газу, автоматичне і напівавтоматичне зварювання і наплавлювання металів під флюсами понад 28 марок, ручне електродугове наплавлювання та напилювання литих твердих сплавів, ручне газове наплавлювання, ручне аргоно-дугове наплавлювання вольфрамовим електродом мідно-нікелевих сплавів, олов'янистих бронз, напівавтоматичне наплавлювання плавленим електродом в середовищі аргону олов'янистих бронз, плазмове зварювання металів. Не менш широке застосування мають процеси різання сталі та сплавів, електродугове різання

алюмінієвих сплавів, повітрянодугове стругання металів та їх сплавів, контактне, стикове і лінійне електрозварювання стиковими машинами, машинами точкового електрозварювання, контактне рельєфне зварювання, зварювання тертям, тазове зварювання ацетилен-кисневим полум’ям, пропан-бутановою сумішшю, радіо­частотне зварювання, плазмове напилювання і ін. Кожен із згаданих технологічних процесів здійснюється за допомогою відповідних апаратів, машин та установок, з додержанням передбачених технічною документацією на них технологічних режимів та умов, використанням відповідних матеріалів (електродів, зварювального дроту, наплавлювальних матеріалів, флюсів і ін.). Відповідно до цих умов визначається конкретний якісний і кількісний склад зварювального аерозолю. Джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферу є окремі зварювальні чи різальні пости, апарати і установки для напівавтоматичного електрозварювання, машини точкового електрозварювання, стикові машини і інші пристрої. На основі вивчення якісного і кількісного складу викидів у ряді відомств колишнього СРСР були встановлені значення питомих викидів для речовин - складових зварювальних аерозолів, що утворюються за відповідних конкретних технологічних умов.

Відповідно до вимог законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища (Закони України "Про охорону навколишнього природного середови­ща" - 1991 р., "Про внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" - 1998 р., "Про внесення змін до Закону України "Про охорону атмосферного повітря" - 2001 р., постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря") виникла необхідність створення єдиного документу уточнених показників питомих викидів забруднюючих речовин від апаратів та установок електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання або напилювання металів і їх сплавів, враховуючи їх міжгалузеві застосування.

7. Показники емісії (питомі викиди).

На основі аналізу відомчих нормативних документів складено перелік уточне­них значень питомих викидів в атмосферу основних забруднюючих речовин у розрізі конкретних технологічних процесів електро-, газозварювання, наплавлюван­ня, електро-, газорізання та напилювання металів за відповідних інших технологіч­них умов, (дані наведені у таблицях №1, 2, 3, додатки А, Б, В). Вказані значення питомих викидів забруднюючих речовин визначені без урахування очищення їх у фільтровентиляційних агрегатах.

8. Заходи щодо зниження викидів.

Для зменшення викидів в атмосферу від апаратів і установок електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання застосовуються фільтровентиляційні агрегати, які забезпечують уловлювання, головним чином, твердої складової зварювального аерозолю (ТСЗА). Зокрема фільтровентиляційні агрегати вітчизняного виробництва "Тепм-2000", "Темп-МТ", "Шмель-1500" розраховані на уловлювання ТСЗА зі ступенем очищення викидів від


оксидів металів до 98-99,5%. Вибір вказаних агрегатів для застосування в кожному конкретному випадку обґрунтовується у проектній документації.

9. Оцінка похибки.

Згідно зі шкалою якості (А-Е) "Керівництва по інвентаризації атмосферних. викидів (Corinair)" код якості оцінюється як "С".

10. Бібліографічні дані.

1.            Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ремонтно-обслуживающих предприятий и машиностроительных заводов агропромышленного  комплекса  /Государственная   Комиссия    Совета Министров  СССР  по  продовольствию  и  закупкам,  ВНИИ  природи, Ленинград, 1991. - С. 31-57.

2.     Удельные показатели образования вредных веществ,  выделяющихся в атмосферу  от  основных  видов  технологического   оборудования   предприятий машиностроения и военно-промышленного комплекса, Харьков, 1994, - С.122-149

3.     Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами/ Ленинград, Гидрометеоиздат., 1986. С.45-56.

4.     Временная методика  по  определению  выбросов  вредных  веществ   в атмосферу предприятиями отрасли/ Министерство радиопромышленности  СССР, Москва, 1990.-С.72-87.:

5.            Нормативные показатели удельных выбросов вредных веществ в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий отрасли /Министерство связи СССР/Харьков, 1991. - С. 87-117.

6.            Методические указания• по определению вредных: веществ в сварочном аэрозоле: № 4925 - 88/МЗ СССР, ВНИИОТ. - М., 1990. -109 с.

7.            Информационно-поисковая  система  гигиенических  характеристик сварочных аэрозолей / Демченко В. Ф., Левченко О. Г., Метлицкий В. А.,Козлнтина С. С. // Сварочное производство. - 2001.- № 8. - С. 41-45.

8.            Закс И. А. Электроды для дуговой сварки сталей и никелевых сплавов: Справочное пособие, СПб.: «WELCOME», 1996. - 384 с.


Додаток А

Таблиця 1 - Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферу при зварюванні і наплавлюванні металів

Назва технологічного процесу,

зварювальний або наплавлювальний

матеріал і його марка

Кількість забруднюючих речовин, які виділяються, г/кг витрачених зварювальних,

наплавлювальних або напилювальних матеріалів

 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Газоподібні речовини

 

Заліза (III)

оксид (Fе2О3)

Марганцю (IV)

оксид (MnO2)

Хрому

(VI) оксид (Сг203)

Крем-

нію оксид (SiO2)

Інші

Водень

фтори­стий (HF)

Азоту (II)

оксиди (у перерахунку  на NO2)

Вуг-

лецю (II) оксид

 
 

Назва

Кількість

 

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

 

1   Ручне   дугове зварювання

                   

сталі штучними електродами

                   

1.1.     Електроди АНВ- 17

11,98

0,71

1,35

1,43

Нікелю оксид

0,72

2,70

-

-

 
         

Фториди добре /

1,14/6,50

       
         

погано розч

         

1.2.                  АНВ-23

9,21

-

0,76

-

Фториди добре /

0,45/0,33

0,27

-

-

 
         

погано розч

         

1.3.                 АНВ-27

10,43

5,9

1,67

1,16

Нікелю оксид

1,34

1,42

-

-

 
         

Фториди добре /

0,63/4,26

       
         

погано розч

         

1.4.                  АНВ-29

6,97

-

1,12

0,41

Нікелю оксид

0,26

0,73

-

-

 
         

Фториди добре /

0,36/1,96

       
         

погано розч

         

1.5.                 АНВ-35

8,54

0,55

0,93

0,55

Нікелю оксид

0,27

0,60

-

-

 
         

Фториди добре /

0,28/1,73

       
         

погано розч

         

1.6.                 АНВ-65

9,92

0,56

1,16

0,50

Нікелю оксид

0,28

0,59

-

-

 
         

Фториди добре /

0,35/1,83

       
         

погано розч

         

1.7.                 АНЖР-1

1,71

0,31

1,20

-

Нікелю оксид

0,95

0,52

-

-

 
         

Фториди добре /

0,31/1,10

       
         

погано розч

         

1.8                 АНЖР-2

2,89

0,33

2,61

-

Нікелю оксид

1,08

0,83

-

-

 
         

Фториди добре /

0,59/2,03

       
         

погано розч

         

1.9.               АНВП-60

6,70

0,92

3,11

0,16

Нікелю оксид

0,14

-

-

-

 

1.10.             АНВП-100

4,96

0,85

2,19

0,18

Нікелю оксид

0,09

-

-

-

 

1.11.             АНО-1

6,67

0,43

-

-

-

-

2,13

-

-

 

1.12.              АНО-3

5,05

0,35

-

-

-

-

-

-

-

 

1.13.              АНО-4

5,41

0,59

-

-

-

-

-

-

-

 

1.14.              АНО-5

12,53

1,87

-

-

-

-

-

-

-

 

1.15.              АНО-6

14,35

1,95

-

-

-

-

-

-

-

 

1.16.             АНО-7

10,95

1,45

-

-

-

-

-

-

-

 

1.17.             АНО-9

12,90

0,9

-

-

Фториди добре /

0,05/0,08

0,47

-

-

 
         

погано розч.

         

1.18.             АНО-11

15,60

0,87

-

-

“-“

1,52/1,10

0,96

-

-

 

1.19.             АНО-12

10,40

0,65

-

0,25

“-“

0,65/1,50

0,02

-

-

 

1.20.             АНО-13

5,21

0,87

-

0,98

-

-

-

-

-

 

1.21.             АНО-15

14,20

0,99

-

-

Фториди добре/

1,18/1,16

0,43

-

-

 
         

погано розч.

-

-

     

1.22.             АНО-1 8

4,49

0,67

-

1,18

-

-

-

-

-

 

1.23.            АНО-19М

5,05

0,48

-

0,85

-

-

-

-

-

 

1.24.             АНО-21

6,00

1,63

-

1,77

Титану оксид

0,49

-

-

-

 

1.25.             АНО-24

13,43

0,92

-

-

-

-

-

-

-

 

1.26.             АНО-29

7,35

0,83

-

1,09

-

-

-

-

-

 

 1.27.             АНО-33

7,50

0,75

-

0,28

Фториди добре /

0,60/1,40

0,03

-

-

 
         

погано розч.

         

1.28.             АНО-ТМ

5,20

0,54

-

0,58

Фториди добре /

0,24/1,04

0,02

-

-

 
         

погано розч.

         

1.29.             АНО-ТМ/СХ

5,12

0,53

 

0,56

Фшриди добре /

0,23/1,03

0,18

-

-

 
     

-

 

погано розч.

         

1.30.             АНП-8

9,68

1,05

 

2,69

Фториди добре /

1,34/1,75

0,70

-

-

 
     

0,57

 

погано роїч.

         

1.31.             АНП-9

9,79

1,14

 

2,52

Фториди добре /

2,18/2,92

0,80

-

-

 
     

0,13

 

погано розч.

         

1.32.             АНП-Ю

2,62

0,81

 

1,46

Фториди добре /

2,07/5,04

0,92

-

-

 
     

-

 

погано розч.

         

1.33.             АНП-11

2,03

1,08

 

0,78

Фториди добре /

2,34/4,19

0,81

-

-

 
     

0,48

 

погано розч.

         

1.34.             АНТМ-17

7,70

0,29

0,54

2,25

Фториди добре /

1,20/1,48

0,01

-

-

 
         

погано розч.

         

1.35.             УОИИ-13/45

10,69

0,51

-

1,40

Фториди добре /

4,40/2,20

1,00

-

-

 
         

погано розч.

         

1.36.           УОНИ- 13/55

14,90

1,09

-

1,00

Фториди добре /

4,80/2,70

1,26

2,70

13,3

 
         

погано розч.

         

1.37.          УОНИ-13/65

4,49

1,41

-

0,80

Фториди добре /

0,70/0,80

1,17

-

-

 
         

погано розч.

         

1.38.           УОНИ- 13/80

8,32

0,78

-

1,05

Фториди добре /

0,95/1,05

1,14

-

-

 
         

погано розч.

         

1.39.          УОНИ- 13/85

9,80

0,60

-

1,30

“-“

1,18/1,30

1,10

-

-

 

1.40.          ЗА -606/ 11

9,72

0,68

0,60

-

-

-

0,004

1,30

1,40

 

1.41.           ЗА-395/9

15,47

1,10

0,43

-

-

-

-

-

-

 

1.42.           ЗА-981/15

8,08

0,70

0,72

-

-

-

0,80

-

-

 

1.43.           СМА-2

8,37

0,83

-

-

-

-

-

-

-

 

1.44.           КНЗ-32

10,04

1,36

-

-

-

-

-

-

-

 

1.45.           ОЗС-3

14,88

0,42

-

-

-

-

-

-

-

 

1.46.           ОЗС-4

9,63

1,27

-

-

-

-

-

-

-

 

1.47.           ОЗС-6

12,94

0,86

-

-

-

-

1,53

-

-

 

1.48.           34 8-М/ 18

8,57

1,00

1,43

-

Фториди добре/

0,75/1,50

0,001

-

-

 
         

погано розч.

   

-

-

 

1.49.           ВИ- 10-6

14,84

0,31

0,45

-

-

-

0,19

-

-

 

1.50.           ВИ-ИМ-1         .

5,26

0,42

0,12

-

Нікелю оксид

0,60

0,63

-

-

 

1.51.           ЗА-400/10у

5,02

0,43

0,25

-

-

-

0,54

-

-

 

1.52.           ЗА-303/12

22,20

2,80

-

-

-

-

-

-

-

 

1.53.           ЗА-48М/22

6,10

0,80

1,30

-

Фториди добре /

0,80/1,50

0,001

0,70

-

 
         

погано розч.

         

1.54.           ЗА-686/11

11,80

0,80

0,40

-

-

-

-

-

-

 

1.55.           ЗА-981/15

4,80

1,13

3,15

0,31

Нікелю оксид

0,45

-

-

-

 

1.56.           ЖД-3

8,48

1,32

-

-

-

-

-

-

-

 

1.57.           УКС-42

13,30

1,20

-

-

-

-

-

-

-

 

1.58.           РДЗБ-2

16,32

1,08

-

-

-

-

-

-

-

 

1.59.           ОММ-5

16,10

2,00

-

1,90

-

-

-

3,30

11,15

 

1.60.           МЗЗ-04

26,00

1,00

-

-

-

-

-

-

-

 

1.61.           МЗЗ-Ш

41,00

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.62.           ЦМ-7

20,50

1,50

-

-

-

-

-

2,84

3,28

 

1.63.           ЦМ-8

23,50

1,50

-

-

-

-

-

-

-

 

1.64.           ЦМ-9

7,20

0,30

-

2,08

-

-

-

-

-

 

1.65.           МР-1

9,72

1,08

-

.

-

-

-

-

-

 

1.55.          РБУ-4

6,16

0,74

-

-

-

-

-

-

-

 

1.56.          ЗРС-3

11,57

1,23

-

-

-

-

-

-

-

 

1.66.        РБУ-4

6,16

0,74

-

-

-

-

-

-

-

 

1.67.        ЗРС-3

11,57

1,23

-

-

-

-

-

-

-

 

1.68.        ОЗЛ-5

3,06

0,37

0,47

-

-

-

0,42

-

-

 

1.69.        ОЗЛ-6

6,06

0,25

0,59

-

-

-

1,23

-

-

 

1.70.        ОЗЛ-7

6,92

0,21

0,47

-

-

-

0,59

-

-

 

1.71.        ОЗЛ-8

7,22

-

1,15

0,32

Фториди добре /

0,04/2,14

0,72

-

-

 
         

погано розч.

   

-

-

 

1.72.        ОЗЛ-14

6,13

1,41

0,46

-

.

.

0,91

-

-

 

ОЗЛ 9А

3,37

0,97

0,27

-

Нікелю оксид

0,39

1,13

-

-

 

1.73.        ОЗЛ-20

3,35

0,35

0,10

-

_

_

0,99

-

-

 

1.74.        ОЗЛ-22

5,89

0,17

0,09

-

Фториди добре /

0,60/0,82

0,53

-

-

 
         

погано розч.

   

-

-

 

1.75.        ЦТ-15

7,00

0,55

0,35

-

Нікелю оксид

0,04

1,61

-

-

 

1.76         ЦТ-28

10,68

0,93

0,21

-

Нікелю оксид

0,08

1,05

-

-

 

1.77.        ЦТ-36

6,29

1,19

-

-

Нікелю оксид

0,12

0,66

-

-

 

1.78.        ЦЛ-11

9,86

0,52

0,90

0,33

Нікелю оксид

0,27

0,87

-

-

 
         

Фториди добре /

0,06/2,51

 

-

-

 
         

погано розч.

   

-

-

 

1.79.        ЦЛ-17

9,23

0,60

0,17

-

Нікелю оксид

-

-

-

-

 

1.80.        ЦН-6Л

11,72

0,62

0,23

-

-

-

1,21

-

-

 

1.81.        НИАТ-1

4,18

0,12

0,40

-

-

-

0,35

-

-

 

1.82.        НИАТ-ЗН

0,10

0,21

-

-

-

-

 

-

-

 

1.83.        НЖ-13

3,43

0,53

0,24

-

-

-

1,60

-

-

 

1.84.        ВЦС-4,4а

19,59

0,61

-

-

-

-

 

-

-

 

1.85.        МР-3

9,70

1,80

-

-

-

-

0,40

-

-

 

1.86.        МР-4

9,70

1,10

-

-

-

-

1,53

-

-

 

1.87.        К-5А

14,97

1,53

-

-

-

-

 

-

-

 

1.88.        СК-2-50

11,1

0,90

-

-

-

-

 

-

-

 

1.89.        МКТ-10

6,13

0,34

0,12

-

Нікелю оксид

0,31

1,29

-

-

 

1.90.        ВСН-6

15,83

0,53

1,54

-

-

-

0,80

-

-

 

2. Ручне дугове  наплавлювання

                   

сталі

                   

2. 1 .      Електроди ОЗН-250

19,73

1,63

-

-

-

-

1,04

-

-

 

2.2.          ОЗН-300

18,00

4,42

-

-

-

-

1,09

-

-

 

2.3.          ОЗЩ-1

12,35

1,01

0,14

-

-

-

1,10

-

-

 

2.4.          ЗН-60М

14,46

0,49

0,15

-

-

-

1,28

-

-

 

2.5.          УОНИ-13/НЖ

9,28

0,53

0,39

-

-

-

0,97

-

-

 

2.6.          ОМГ-Н

35,14

0,92

1,54

-

Нікелю оксид

0,016

1,74

-

-

 

2.7.          НР-70

17,6

3,90

-

-

-

-

-

-

-

 

3. Ручне дугове зварювання і

                   

наплавлювання чавуну

                   

3.1. Електроди АНЧ-В

16,76

0,85

-

-

Титану оксид

0,22

-

-

-

 
         

Ванадію оксид

0,57

       
         

Фториди добре /

0,001/0,92

       
         

погано розч.

         

3.2.         Ц4-4

12,8

0,43

-

-

Ванадію оксид

0,54

1,87

-

-

 

3.З.          О34-1

9,81

0,47

-

-

Міді оксид

4,42

1,65

-

-

 

3.4.          О34-3

13,33

0,49

0,18

-

-

-

1,97

-

-

 

3.5.          МН4-2

10,68

0,92

-

-

Нікелю оксид

2,73

1,34

-

-

 
         

Міді оксид

6,05

       

3.6.          Т-590

41,8

-

3,70

-

-

-

-

-

-

 

3.7.          Т-620

39,73

-

2,87

-

-

-

-

-

-

 

4. Ручне електричне зварювання

                   

міді і її сплавів

                   

4.1.    Електроди Комсомолець- 100

2,60

3,90

-

3,50

Міді оксид

9,80

1,11

0,76

-

 

4.2.   Вольфрамовий електрод під

-

-

-

-

Вольфраму оксид

0,08

-

-

-

 

захистом гелію (міді)

       

Міді оксид

2,10

       

4.3.     Електродний дріт СрМ-0,75

0,66

0,44

-

-

Міді оксид

15,4

-

-

-

 

(МРкМцТ)

                   

5. Ручне електричне зварювання

                   

титану

                   

5.1.    Вольфрамовий електрод,

-

-

-

-

Титану диоксид

3,60

-

-

-

 

що не плавиться в середовищі

       

Вольфраму оксид

0,02

       

аргону та гелію (титану)

                   

5.2.     Електрод, що плавиться в

-

-

-

-

Титану оксид

2,62

-

-

-

 

середовищі аргону

       

Алюмінію оксид

2,00

       

6. Ручне електричне зварювання

                   

алюмінію і його сплавів

                   

6.1.       Електроди ОЗА-1

       

Алюмінію оксид

20,0

-

-

-

 

6.2.      Електроди ОЗА-2/АК

18,40

1,50

-

1,95

Алюмінію оксид

28,0

-

-

-

 

6.3.      Вольфрамовий електрод в

33,00

2,50

-

3,50

Алюмінію оксид

0,69

-

-

-

 

середовищі аргону

     

0,55

Магнію оксид

0,64

       
         

Вольфраму оксид

1,43

       

6.4. Електрод, що не плавиться в

-

-

-

0,55

Алюмінію оксид

2,00

-

-

-

 

середовищі аргону та гелію

                   

6.5. Електрод, що плавиться в

1,50

0,11

-

1,30

Магнію оксид

2,00

-

2,50

-

 

середовищі аргону та гелію

       

Алюмінію оксид

12,00

       

7. Напівавтоматичне зварювання

                   

сталі, без газового захисту

                   

7.1. Присадочний дріт

                   

ЕП-245

11,50

0,54

-

-

-

-

0,36

-

   

ЦСК-3

12,26

1,11

-

-

 

-

0,53

-

   

7.2. Порошковий дріт

       

-

         

ЕПС-15/2

7,51

0,89

-

-

-

-

0,77

-

   

ПП-ДЄК-1

10,93

0,77

-

-

-

-

-

-

   

ПП-ДСК-2

10,78

0,42

-

-

-

-

0,10

-

   

ПСК-3

.6,29

0,41

-

-

-

-

0,72

-

   

ПП-АН-1

5,12

0,54

-

0,28

-

-

-

-

   

ПП-АН-3

12,24

1,36

-

-

-

-

2,70

-

   

ПП-АН-4

6,74

0,76

-

-

-

-

1,95

-

   

ПП-АН-7

12,22

2,18

-

-

Фториди добре /

-

0,95

-

   

ПП-АН-8

4,69

0,77

-

0,24

погано розч.

0,12/0,63

0,95

-

   
         

Фториди добре /

         

ПП-АН-26

16,50

3,8

-

1,35

погано розч.

0,25/1,60

0,73

-

   
         

Ф горили добре /

         

ПП-АН-29

4,92

1,32

-

0,48

погано розч.

0,80/4,30

0,15

-

   

8.  Напівавтоматичне зварювання

                   

сталі, в середовищі вуглекислого

                   

газу

                   

8.1.              Св-08Г2С

7,48

0,50

0,02

-

-

-

-

0,70

2,90

 

8.2.               Св-Х19Н9Ф2СЗ

6,50

0,42

0,03-1,5

-

Нікелю оксид

0,04

-

-

   

8.3.               Св-16Х-16Н25М6

12,55

0,35

0,10

-

Нікелю оксид

2,00

-

-

2,50

 

8.4.               Св-10Х20Н7СТ

7,52

0,45

0,03

-

-

-

-

-

   

8.5.               Св-08Х19НФ-2Ц2

6,44

0,40

0,50

-

Нікелю оксид

0,66

-

-

   

8.6.               Св-76ХІ6Н-25М6

10,00

2,00

1,00

-

Нікелю оксид

2,00

-

-

   

8.7.               Св-10Г2Н2СМТ

11,86

0,14

-

-

 

-

-

-

   

8.8.               ЕП-245

11,79

0,61

-

-

-

-

-

-

3,20

 

8.9.               ЕП-704

7,43

0,80

0,07

-

Нікелю оксид

0,1

-

-

3,00

 

8.10.             Св-08ХГСНЗДМ

4,02

0,22

0,16

-

-

-

-

0,80

11,00

 

8.11.             ЕП-854

6,10

0,70

0,60

-

-

-

-

-

2,00

 

8.12.              08ХГН2МТ

4,17

-

0,03

1,90

Титану оксид

0,4

-

0,80

11,00

 

9. Напівавтоматичне зварювання

                   

міді, її сплавів в захисті азоту

                   

9.1. Електродний дріт МНЖКТ-5-

                   

1-0, 2-0, 2 (для міді)

2,50

0,20

-

1,50

Міді оксид

7,0

-

-

-

 
         

Нікелю оксид

0,7

       

9.2.      МНЖКТ-5-1-0, 2-0, 2 (для

3,50

0,30

-

1,50

Міді оксид

11,0

-

-

-

 

міднонікелевих сплавів)

       

Нікелю оксид

0,5

       

9.3.   МІ (для мідних сплавів)

-

0,44

-

-

Міді оксид

11,0

-

-

-

 

9.4.   КМЦ (для міді та її сплавів)

-

0,59

-

0,26

Міді оксид

6,3

-

-

-

 

10. Напівавтоматичне зварювання

                   

алюмінію в захисті аргону і  гелію

                   

10.1.          Дріт Д-20

0,85

0,09

-

0,08

Алюмінію оксид

7,6

-

-

-

 

10.2.              АМІД

0,56

0,62

-

0,52

Алюмінію оксид

20,4

-

0,35

-

 

10.3.          АМГ-6Т

1,56

0,23

0,50

0,45

Алюмінію оксид

8,5

-

0,33

-

 
         

Магнію оксид

5,5

       
         

Титану оксид

0,8

       

10.4.        АМП,АМГ2

0,80

0,78

-

0,30

Алюмінію оксид

16,5

-

-

-

 
         

Магнію оксид

1,5

       

10.5.          АМГЗ

0,80

1,05

-

-

Алюмінію оксид

19,2

-

0,30

-

 
         

Магнію оксид

3,5

       

10.6       АМГ4, АМГ5, АМГ6

0,80

1,05

-

0,45

Алюмінію оксид

10,5

-

0,10

-

 
         

Магнію оксид

4,6

       
         

Титану оксид

0,6

       

10.7.         Електроди ОЗ А- 1

-

-

-

-

Алюмінію оксид

20,0

-

-

-

 
         

Алюмінію хлорид

18,0

       

10.8.       Електроди ОЗА-2/АК

-

-

-

-

Алюмінію оксид

28,0

-

-

-

 
         

Алюмінію хлорид

33,0

       

11.  Автоматичне   і   напівавтома-

                   

тичне   зварювання   і   наплавлю-

                   

вання металів під флюсом

                   

11.1. Плавлені флюси

                   

ОСЦ-45

0,07

0,03

-

0,05

-

-

0,103

0,006

1,47

 

11.2.              АК-348А

0,03

0,02

-

0,05

-

-

0,086

0,001

0,71

 

11.3.             ФЦ-2

0,07

-

-

0,05

-

-

0,033

0,006

-

 

11.4.             ФЦ-6

0,1)3

0,01

-

0,05

-

-

0,033

-

0,58

 

11.5.             ФЦ-7

0,02

0,01

-

0,05

-

-

0,044

0,033

-

 

11.6.             ФЦ-9

0,05

0,01

-

0,05

-

-

0,033

0,006

0,34

 

11.7.             ФЦ-И

0,04

0,05

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.8.             ФЦ-12

0,06

0,03

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.9.             АН-22

0,11

0,01

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.10.           АН-26

0,07

0,01

-

-

-

-

0,03

-

-

 

11.11.            АН-30

0,06

0,03

-

-

-

-

0,03

-

-

 

11.12.            АН-42

0,07

0,01

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.13.            АН-60

0,08

0,01

-

-

-

-

-

-

-

 

11.14.            АН-64

0,07

0,02

-

-

-

-

-

-

-

 

11.15.            АН-72

0,57

0,016

0,01

0,16

Нікелю оксид

0,006

0,47

-

-

 
         

Фториди добре /

0,04/0,14

       
         

погано розч.

         

11.16.            АН-90

0,25

0,009

0,01

о,п

Нікелю оксид

0,002

0,17

-

-

 
         

Фториди добре /

0,02/0,11

       
         

погано роті

         

11.17.            48-ОФ-6

0,10

0,01

-

-

-

-

0,07

-

-

 

11.18.            48-ОФ-6М

0,09

0,01

-

-

-

-

0,04

-

-

 

11.19.            48-ОФ-7

0,04

0,05

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.20.            48-ОФ-П

0,01

0,07

-

-

-

-

0,01

-

-

 

11.21.            ФЦЛ-2

0,08

.

-

0,05

-

-

0,03

0,005

0,95

 

11 .22.  Керамічні флюси

       

-

-

       

АНК-18

0,43

0,01

-

-

-

-

0,04

-

-

 

11.23.            АНК-30

0,25

0,01

-

-

-

-

0,02

-

-

 

11.24.            ЖС-450

0,66

0,14

-

-

-

-

0,18

-

22,40

 

11.25.            К-1

0,04

0,02

-

-

-

-

0,15

-

0,50

 

1126.            К-8

4,90

-

-

-

-

-

0,13

-

17,80

 

11.27.            К-11

1,22

0,80

-

-

-

-

0,14

0,60

-

 

11.28.            КС-12ГА2

3,27

0,13

-

-

-

-

0,43

-

20,00

 

1 2. Автоматичне і напівавтома-

                   

тичне зварювання і наплавлю-

                   

вання алюмінію і його сплавів

                   

12.1. Плавлені флюси

                   

АГ-АІ

21,60

-

-

-

Алюмінію оксид

31,20

4,16

-

-

 

12.2.             АН-ТЗ

-

-

-

-

Фториди погано

0,47

       
         

розч.

         
         

Титану оксид

0,08

-

-

-

 
         

Алюмінію оксид

1,35

       

12.3.       Керамічні флюси

-

-

-

-

Титану оксид

0,12

0,076

-

-

 

ЖА-64

       

Алюмінію оксид

0,18

       

1 3 .   Ручне електродугове

                   

наплавлювання

                   

13.1. Литі тверді сплави

                   

С-27

21,19

-

1.01

-

Нікелю оксид

0,05

-

-

-

 

13..2.             В-2К

14,94

-

1,66

-

Кобальту оксид

0,60

-

-

-

 

13. 3. Стержневі електроди з

                   

легуючою обмазкою

                   

КБХ-45

37,48

-

2,12

-

-

-

-

-

-

 

13.4.             БХ-2

40,24

-

2,56

-

-

-

-

-

-

 

13.5.            ХР-19

37,05

-

4,35

-

-

-

-

-

-

 

13.6.    Наплавлювальні суміші

                   

КБХ

81,067

-

0,33

-

-

-

-

-

-

 

13.7.             БХ

54,192

-

0,008

-

-

-

-

-

-

 

13.8. Сталініт М (ручне електро-

                   

дугове зварювання)

83,009

9,48

0,011

-

-

-

-

-

-

 

13.9. Порошки з напилюванням

                   

СНГН

39,108

-

0,357

-

Бор

0,235

-

-

-

 

13. 10. Порошки з напилюванням

                   

ВСНГН

22,955

-

0,062

-

Бор,

0,288

-

-

-

 
         

нікель та його

0,095

       
         

оксиди

         

1 4. Ручне газове наплавлювання

                   

14.1.  Литі тверді сплави С-27

3,06

-

0,01

-

Нікелю оксид

0,02

-

-

-

 

1 4.2.  Литі тверді сплави В-2К

1,85

-

0,47

-

Кобальту оксид

0,01

-

-

-

 

14.3. Литі    карбіди    (електроди)

                   

РЕЛИТ-ТЗ

3,94

-

-

-

-

-

-

-

-

 

15. Ручне аргоно-дугове

                   

нашіавлювання       вольфрамовим

                   

електродом

                   

15.1. Мідно-нікелевий сплав

0,74

0,01

-

-

Нікелю оксид

0,16

-

0,15

0,18

 
         

Міді оксид

0,10

-

     

1 5.2. Олов'яниста бронза

0,66

0,04

-

-

Нікелю оксид

0,50

-

0,60

-

 
         

Цинку оксид

1,70

       
         

Міді оксид

1,60

       

16.     Напівавтоматичне    наплав-

                   

лювання плавлячим електродом в

                   

середовищі аргону

                   

1 6. 1 . Олов'яниста бронза

2,93

0,13

-

-

Нікелю оксид

0,90

-

0,13

0,02

 
         

Міді оксид

1,50

       
         

Цинку оксид

0,54

       

17. Плазмове зварювання

                   

металів

                   

17.1. Сталь    вуглецева    низьколе-

0,25

0,03

-

-

-

-

-

0,70

0,14

 

гована

                   

17.2. Сталь якісна легована

0,30

0,04

-

-

-

-

-

0,65

0,14

 

17.3. Сталь внсокомарганцевиста

0,40

0,07

-

-

-

-

-

0,65

0,14

 
                     

17.4. Сплави АМГ

-

-

-

-

Алюмінію оксид

0,18

-

0,20

0,05

 

17.5. Сплави титану

-

-

-

-

Титану оксид

0,14

-

0,11

0,04

 


Додаток Б

Таблиця 2 - Показника емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферу при різанні металів і сплавів

   

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються, г/погонний м різання

 
 

Товщина матеріалу що

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Газоподібні речовини

 

Процес різання, вид матеріалу

розрізаються, мм

Заліза (III) оксид

Марганцю (IV) оксид

Інші

Азоту (II) оксиди  (у перерахунку

Вуглецю (II) оксид

 
   

(Fe2O3)

(MnO2)

Назва

Кількість

на NO2)

(СО)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

1.         Газове різання (в т.ч. вогневе

               

разділювання шихти)

               

1.1. Сталь вуглецева низьколегована

5

2,18

0,07

-

-

1,18

1,50

 
 

10

4,37

0,13

-

-

2,20

2,18

 
 

20

8,73

0,27

-

-

2,40

2,93

 
 

40

17,5

0,55

-

-

2,70

3,65

 
 

60

26,3

0,80

-

-

3,00

4,20

 
 

80

35,0

1,1

-

-

3,30

4,50

 
 

100

43,7

1,37

-

-

3,60

4,90

 
 

200

87,3

2,74

-

-

5,00

6,70

 

1 .2.   Сталь якісна легована

5

2,38

-

Хрому (VI) оксид

0,12

1,02

1,30

 
 

10

4,77

-

ײ- ײ

0,23

1,49

1,90

 
 

20

9,53

-

ײ- ײ

0,47

2,02

2,60

 
 

40

19,1

-

ײ- ײ

0,61

2,60

3,25

 
 

60

28,6

-

ײ- ײ

0,75

2,90

3,83

 
 

80

38,2

-

Хрому (VI) оксид

0,9

3,25

4,32

 
 

100

47,7

-

ײ- ײ

1,1

3,61

4,85

 
 

200

84,0

-

ײ- ײ

2,1

5,41

6,50

 

1.3. Сталь високомарганцевиста

5

1,85

0,60

-

-

1,10

1,40

 
 

10

3,70

1,20

-

-

1,60

2,00

 
 

20

7,40

2,40

-

-

2,20

2,70

 
 

40

14,80

4,80

-

-

2,70

3,50

 
 

60

22,20

7,20

-

-

3,20

4,35

 
 

80

29,60

9,60

-

-

3,70

5,20

 
 

100

37,00

12,00

-

-

4,15

6,00

 
 

200

74,00

24,00

-

-

6,40

10,00

 

1 .4. Сплави титану

4

-

-

Титану оксид

4,70

0,20

0,60

 
       

Алюмінію оксид

0,30

     
 

12

-

-

Титану оксид

14,00

0,60

1,50

 
       

Алюмінію оксид

1,00

     
 

20

-

-

Титану оксид

22,00

1,00

2,50

 
       

Алюмінію оксид

2,00

     
 

ЗО

-

-

Титану оксид

32,00

1,50

2,70

 
       

Алюмінію оксид

2,60

     
 

60

-

-

Титану оксид

62,00

3,00

5,40

 
       

Алюмінію оксид

4,50

     

2.    Плазмове різання

               

2.1. Сталь вуглецева низьколегована

10

3,98

0,12

-

-

6,80

1,40

 
 

14

5,82

0,18

-

-

10,00

2,00

 
 

20

9,70

0,30

-

-

14,00

2,50

 
 

40

19,40

0,60

-

-

26,00

3,70

 
 

60

29,10

0,90

-

-

35,00

4,90

 
 

80

36,80

1,20

-

-

43,005

6,20

 
 

100

48,50

1,50

-

-

53,00

7,45

 
 

200

97,00

3,00

-

-

90,00

13,80

 

2.2. Сталь якісна

5

2,86

-

Хрому (VI) оксид

0,14

6,30

1,43

 
 

10

4,76

-

ײ- ײ

0,24

9,50

1.81

 
 

20

11,42

-

ײ- ײ

0,58

12,70

2,10

 
 

40

22,80

-

ײ- ײ

1,15

15,70

2,60

 
 

60

34,90

-

ײ- ײ

1,70

18,50

3,10

 
 

80

45,80

-

ײ- ײ

2,30

20,00

1,60

 
 

100

57,60

-

ײ- ײ

2,90

23,00

4,10

 

2.3. Сталь високомарганцевиста

5

3,28

0,72

-

-

6,50

1,40

 
 

10

3,84

1,16

-

-

10,00

2,00

 
 

20

7,87

1,73

-

-

13,00

2,50

 
 

40

17,50

3,15

-

-

16,00

3,10

 
 

60

26,40

4,50

-

-

18,00

3,90

 
 

80

35,60

5,80

-

-

20,00

4,30

 
 

100

44,00

7,65

-

-

22,50

5,00

 

2.4. Сплави АМГ

8

-

-

Алюмінію оксид

2,50

2,00

0,50

 
 

20

-

-

ײ- ײ

3,50

3,00

0,60

 
 

40

-

-

ײ- ײ

5,20

5,00

0.75

 

60

-

-

ײ- ײ

6,90

6,70

0,98

 

80

-

-

ײ- ײ

8,70

8,70

1,20

 

100

-

-

ײ- ײ

10,30

10,50

1,40

2.5. Сплави титану

10

-

-

Титану оксид

2,73

10,50

0,40

       

Алюмінію оксид

0,17

   
 

20

-

-

Титану оксид

6,14

14,70

0,50

       

Алюмінію оксид

0,19

   
 

-

-

Титану оксид

11,88

18,90

0,60

       

Алюмінію оксид

0,72

   
 

60

-

-

Титану оксид

23,6

23,1

1,20

       

Алюмінію оксид

1,30

   

1 3.   Електродугове  різання  алюмі-

5

-

-

Алюмінію оксид

1,00

1,00

0,20

нієвих сплавів

10

-

-

ײ- ײ

2,00

2,00

0,60

 

20

-

-

ײ- ײ

4,00

4,00

0.90

 

-

-

ײ- ײ

6,00

6,00

1,80

 

40

-

-

ײ- ײ

8,00

8,20

2.30

 

60

-

-

ײ- ײ

12,00

12,15

3,50

 

80

-

-

ײ- ײ

16,00

16,20

4,65

 

100

-

-

ײ- ײ

20,00

20,30

5,80

4.        Повітрянодугове стругання*

             

4.1 . Сталь високомарганцевиста

 

75,00

25,00

-

-

50,00

250,0

4.2. Сплави титану

     

Титану оксид

500

1300,00

500,0

                         

Примітка: * Кількість виділених забруднюючих речовин приведено в г/кг вугільних електродів.


Додаток В

Таблиця 3 - Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин в атмосферу при різних процесах зварювання та напилювання металів та сплавів

 

Кількість забруднюючих речовин, що виділяються, г/кг витрачених зварювальних або наплавлюваних

Назва технологічного процесу,

матеріалів в одиницях виміру

зварювальний або наплавлювальиий

 

Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок

Газоподібні речовини

матеріал і його марка

Одиниці виміру

Заліза

Марган-цю

Міді

Цинку

Алюмі-

Азоту (11)

Вуглецю

   

оксид

оксид

оксид

оксид

нію оксид

оксиди (у

оксид (СО)

   

(Fe2O3)

(MnO2)

(CuO)

(ZnО)

(Al2O3)

перерахунку

 
             

на NO2)

 

І

2

3

4

5

6

7

8

9

1.      Контактне електрозварювання  сталі,

               

стикове і лінійне

               

1.1.    Машини стикові

10-3г/с на 100 кВт

             

МС-І602

номінальної

8,97

0,28

-

-

-

-

-

 

потужності

             

1.2.   МС-1202

ײ- ײ

5,01

0,155

-

-

-

-

-

1.3.   МС-802

ײ- ײ

2,34

0,07

-

-

-

-

-

2. Машини точкового електрозварювання

ײ- ײ

             

2.1.    МТПУ-300

ײ- ײ

4,04

0,12

-

-

-

-

-

2.2.    МТ-2510

ײ- ײ

2,153

0,066

-

-

-

-

-

2.3.  МР-2507

ײ- ײ

1,675

0,05

-

-

-

-

-

2.4.   МТ-1617

ײ- ײ

1,34

0,04

-

-

-

-

-

2.5.   МПТ-75

ײ- ײ

0,94

0,30

-

-

-

-

-

2.6.   МТПП

ײ- ײ

13,46

0,42

-

-

-

-

-

2.7.  МТР-2801УХЛУ

ײ- ײ

3,60

0,30

-

-

-

-

-

3. Контактне рельєфне зварювання

10-3г/с на 100 кВт

37,90

0,21

-

-

-

-

7,00

 

номінальної

             
 

потужності

             

4. Зварювання тертям

мг/см2 площі

-

-

-

-

-

-

8,00

 

станка

             

5.    Газове зварювання ацетиленокисневим

               

полум'ям

               

5.1.   Газове зварювання ацетиленокисневим

г/кг ацетилена

-

-

-

-

-

22,00

-

полум'ям

               

5.2.    Газове зварювання  алюмінію  ацети-

г/кг ацетилена

-

-

-

-

0,06

0,06

-

 

ленокисневим полум'ям

                 

6.    Газове  зварювання  пропанобутановою

                 

сумішшю

                 

6.1.    Газове  зварювання  сталі   пропано-

г/кг суміші

-

-

-

-

-

15,00

-

 

бутановою сумішшю

                 

6.2.   Газове  зварювання  алюмінію   пропа-

 

-

-

0,04

-

-

15,00

-

 

нобутановою сумішшю

                 

7.      Радіочастотне   зварювання   алюмінію

10-3 г/с на 1

-

-

2,03

-

-

-

-

 

агрегатом типу 16-76

агрегат

               

8.     Плазмове   електродугове напилювання

                 

сплавів

                 

8.1.     Плазмове  напилювання  алюмінієвих

г/кг сплаву

-

-

0,50

-

-

-

-

 

сплавів

                 

8.2. Плазмове напилювання мідних сплавів

г/кг сплаву

-

-

0,40

-

-

-

-

 

8.3. Плазмове напилювання цинкових сплавів

г/кг сплаву

-

-

-

0,40

-

-

-

 

9. Електродугове напилювання

                 

9.1. Електродугове напилювання алюмінієвих

                 

сплавів

г/кг сплаву

-

-

1,80

-

-

-

-

 

9.2.   Електродугове   напилювання   цинкових

                 

сплавів

г/кг сплаву

-

-

-

0,78

-

-

-

 

9.3. Електродугове напилювання сталі

г/кг сплаву

1,20

-

-

-

-

-

-

 
                   
                         

Download

Розділи екологічної бібліотеки::