Оцінка якості поверхневих вод в межах Миколаївської області

Миколаївська область відноситься до регіонів України, які є найбільш дефіцитні за наявністю запасів прісних вод. Водопостачання значної частини області здійснюється лише за рахунок підземних вод. Місцеві водні ресурси області дуже обмежені і залежать, головним чином, від притоку з інших регіонів. За питомими показниками водних ресурсів область займає одне із останніх місць серед областей України.
За офіційними даними водозабезпечення Миколаївщини дуже обмежене (у 35 разів нижче середньодержавного рівня). Найбільшими споживачами води є промисловість (49,4 %), об’єкти житлово-комунального господарства (32,5 %) та зрошення (9,5 %). Підземні води, які добуваються на території Миколаївської області, головним чином йдуть на задоволення господарсько-побутових та питних потреб населення. Для Миколаївської області є актуальною проблема забруднення водних ресурсів в результаті скиду стічних вод через відсутність мереж централізованого водовідведення та якісної очистки господарсько-побутових і виробничих стоків. При цьому головними забруднювачами поверхневих вод в області визначено ряд підприємств, в т.ч. МКП «Миколаївводоканал», КП «Міський водоканал» (м. Баштанка), КП «Первомайський міський водоканал» та БГКП «Сирена».
Метою дослідження є оцінка якості поверхневих вод в межах Миколаївської області.
Вихідні матеріали і методи досліджень. В роботі виконана оцінка якості поверхневих вод Миколаївської області на основі даних екологічних паспортів Миколаївської області за 2006-2011 рр. Розглядався середньорічний вміст показників якості у поверхневих водах області у 25 створах спостережень, які належать до басейнів річок П. Буг, Кодима, Синюха, Мертвовод, Інгул, Інгулець, Висунь.
Оцінка якості вод проводилася за методикою оцінки за гідрохімічними показниками [1]. Були використані дані про вміст 16 показників якості: БСК5, азот нітратний, нітритний, амонійний, хлориди, сульфати, нафтопродукти, СПАР, залізо загальне, мідь, цинк, хром, нікель, кальцій, магній, фосфати.
Вихідні матеріали і методи досліджень. Аналіз динаміку зміни середньорічних концентрацій показників якості вод показав, що по багатьох показниках відзначались постійні перевищення ГДК. До них відносяться БСК5, сульфати, СПАР, залізо загальне, мідь, магній, фосфати. Максимальні концентрації відзначені по таких речовинах, як залізо загальне (до 5 ГДК) та мідь (більше 8 ГДК у 2008 р.). Окремі перевищення ГДК відзначались для таких речовин, як азот нітритний (2006 р.), хлориди (2009 р.), нафтопродукти (2007-2009 рр.), цинк (2006-2007 рр.) та хром (2006, 2008 рр.).
 Також слід відзначити, що за період дослідження відзначено деяке зниження вмісту у поверхневих водах Миколаївської області окремих речовин, а саме азоту амонійного, азоту нітратного, СПАР, цинку, хрому та нікелю (у 2009 – 2011 рр. не відзначався). За результатами оцінки якості поверхневих вод Миколаївської області за 2006 – 2011 рр. отримано, що за період дослідження якість поверхневих вод Миколаївської області є майже незмінною і характеризується в основному категорією ІІІб «брудна». Виключення складає 2007 р., коли був виявлений один лімітуючий показник забруднення (ЛПЗ) – сульфати, та якість вод характеризувалась категорією  ІVа «дуже брудна». Максимальні значення балу оціночного балу Si (згідно з методикою) в різні роки відзначались для таких показників якості вод, як сульфати, СПАР, залізо загальне, фосфати, цинк, мідь, магній, БСК5 (рис. 2). За весь період дослідження, як зазначалось вище, було виявлено лише один випадок наявності ЛПЗ (2007 р., сульфати). На рис. 1 наведено динаміку зміни комбінаторного індексу забруднення (КІЗ) поверхневих вод Миколаївської області в 2006-2011 рр.


Рис. 1. Динаміка зміни КІЗ поверхневих вод Миколаївської області в 2006-2011 рр.


Рис. 2. Значення загального оціночного балу Si для поверхневих вод Миколаївської області

Аналіз рисунку показує, що максимальні значення КІЗ спостерігались в 2007 р. (КІЗ = 61). З 2008 р. відзначається тенденція до незначного зниження значення КІЗ і, відповідно, рівня забруднення поверхневих вод Миколаївської області.
Висновки. В цілому слід відзначити, що Миколаївська області відноситься до однієї з областей України з мінімальним забезпеченням запасами прісних вод. При цьому на наявні поверхневі водні об’єкти здійснюється значне антропогенне навантаження, в першу чергу, через повну або часткову відсутність необхідного сучасного обладнання для очистки стічних вод регіону. 
Список літератури

  1. Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод. – К.: Ніка-Центр, 2001. – 262 с.

.

Оцінка якості поверхневих вод в межах Миколаївської області [Електронний ресурс] / Чугай А.В., Ільїна  В.Г.  // Режим доступу: http://eco.com.ua/content/ocinka-yakosti-poverhnevyh-vod-v-mezhah-mykolayivskoyi-oblasti

Topics: 
Оцінка: 
0
No votes yet